Тупкало В. М. Управління якістюСторінка8/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.85 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

СТИСЛІ ВИСНОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ 4

1. Одним з принципів TQM є прийняття рішень на основі фактів, а не інтуїції. Головні в цьому принципі труднощі – помилкові уявлення про процес. Щоб знайти реальну причину низької якості, треба організувати і провести пошук фактів, їх статистичну обробку і аналіз. Першими успіху у використанні статистичних методів для поліпшення якості досягли японські вчені.
2. Багато з сучасних статистичних методів досить складні для сприйняття, а тим більше для широкого застосування всіма учасниками процесу. Японські вчені відібрали з всієї множини сім доступних методів: контрольний листок; гістограму; діаграму розкиду; діаграму Парето; метод стратифікації; діаграму Ісікави; контрольну карту. Ці методи аналізу фактів в зарубіжній літературі відомі як 7 інструментів контролю якості.
3. Для аналізу певних процесів не обов’язково включати всі сім методів (достатньо кількох, можливо й одного). Проте, на думку японського фахівця з якості Ісікави, ці інструменти є необхідними і достатніми статистичними методами, застосування яких допомагає вирішити переважну більшість всіх виникаючих на виробництві проблем.
4. Зазначені вище методи аналізу використовуються для числових даних. Однак факти не завжди бувають числовими і це ускладнює їх аналіз. Для полегшення розв’язку такої задачі японські вчені розробили корисний набір інструментів, які отримали назву семи нових інструментів контролю якості (інша назва – 7 інструментів управління). До них відносяться: діаграма спорідненості; діаграма зв’язку; деревоподібна діаграма; матрична діаграма або таблиця якості; стрілочна діаграма; діаграма процесу реалізації програми; матриця пріоритетів. Збір вихідних даних для цих інструментів здійснюється в період “мозкових атак” (період прийняття відповідальних рішень з проблемних питань).
5. Розглянуті методи аналізу фактів та подій не є чудодійними засобами поліпшення якості. Це лише інструменти обробки інформації, яка може допомогти вийти на оптимальне управлінське рішення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЇ 41.

Назвіть основні характеристики статистичного ряду.

2.

Що таке закон розподілу випадкової величини? Поясніть суть нормально-

го закону та його значення при аналізі економічних процесів.

3.

Поясніть суть контрольного листка і гістограми при аналізі фактів.

4.

В чому суть діаграми розкиду та карт Шухарта?

5.

Поясніть суть і принцип побудови діаграм Парето та Ісікави.

6.

В чому суть діаграм спорідненості та зв’язків? За яких умов вони

найбільш доцільні?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ЛЕКЦІЇ 4
Мета заняття – навчитися застосовувати відомі з теорії математичної статистики певні вирази на практиці.

Задача 1

Умова задачі

Підприємством розроблений операційний підсилювач, котрий має напругу зміщення нуля в широкому диапазоні температур за абсолютним значенням не більше 5 мкВ. Для вимірювання таких низьких напруг був розроблений спеціальний прилад. В табл. * надані значення напруги одного з підсилювачів (примірник має найбільш повторювані серед великої вибірки значення), отримані за допомогою приладу в різні дні, на протязі кількох місяців, за різних умов випробувань, усього 10 спроб.

Передбачається, що помилка вимірювань розподілена за нормальним законом. Керівництво підприємства хоче гарантувати споживачеві високу якість своєї продукції, пов’язану, в тому числі, з вимірюванням основного параметра.

Таблиця *

Результати виміру напруги зміщення

Номер

спроби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Напруга, мкВ

2,11

2,02

1,95

2,05

2,08

2,12

1,98

2,07

2,01

2,1Треба встановити:

  • відносну помилку вимірювального приладу δ;

  • норму відбраковки підсилювача в цеху за правилом ( достовірність

результату 99,7%) та на вихідному контролі підприємства за правилами 2σ (достовірність результату 95%) . Передбачити абсолютну помилку приладу Δ.
Послідовність розв’язку

1. За допомогою ПК (або калькулятора) визначити середнє значення напруги m та стандартне відхилення σ . Знайдене відхилення прийняти за відносну помилку вимірювального приладу δ .

2. Визначити норму цехової розбраковки за формулою N - 3δ - Δ та вихідної розбраковки за формулою N - 2δ - Δ ( N =5 мкВ, Δ = 2 мкВ).

Задача 2
Ступінь кореляційного зв’язку між парами випадкових чисел х та у можна оцінити за допомогою коефіцієнта кореляції r ( 0 < r < 1 ), який визначається з виразу

r = ,
де x та y з надстрочними рисками – середні значення вибірки. Чим r ближче до 1, тим кореляційний зв’язок сильніший.
Умова задачі
В табл.** наведена кількість рекламацій на продукцію за рік (однотипові комплектуючі), які вироблені підприємствами А, В (відповідно події А та В). Комплектуючі надходять до підприємства С, де збирають та продають готові вироби (подія С).


Таблиця **

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

під-во А

115

112

110

118

122

125

128

126

130

135

під-во B

79

76

75

80

85

86

88

87

89

92Треба:

  1. обчислити коефіцієнт кореляції подій А, В та оцінити наявність кореляції (якщо r >0,85 , значить кореляція є і достатньо сильна);

  2. на основі прикладу, що наведений в лекційному матеріалі, логічним шляхом визначити подію, яка з найбільшою імовірністю ідентифікує місце та причини браку.ЗАВДАННЯ ДЛЯ СРС


  1. Вивчити самостійно питання, які під час лекції не розглядалися:  • суть інструменту “метод стратифікації ;

  • суть наступних інструментів аналізу подій: деревоподібна діаграма; матрична діаграма (таблиця якості); стрілочна діаграма; діаграма процесу реалізації програми; матриця пріоритетів .
  1. Підготуватися до проведення практичного заняття.

ЛЕКЦІЯ 5
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЕКОНОМІКИ ЯКОСТІ

Ключові питання до лекції
Історія розвитку економіки якості. Економіка якості як філософія менеджменту. Класифікація витрат. Моделі оптимізації витрат, пов’язаних з якістю. Функція втрат якості QLF та приховані витрати на якість. Управління витратами, що пов’язані з якістю. Стандарти ISO серії 9000, 10000 і витрати на якість.
Навчальні цілі
Ознайомитися з історією розвитку економіки якості. З’ясувати суть економіки якості як філософії менеджменту. Провести класифікацію витрат на якість. Проаналізувати суть основних моделей оптимізації витрат на якість, а також функції втрат QLF. Ознайомитися із суттю управління витратами на якість. Встановити взаємозв’язок між вимогами стандартів ISO серії 9000, 10000 та витратами на якість.

5.1. Історія розвитку економіки якості

Однією з самих ранніх публікацій, яка містить загальні принципи витрат на якість, по праву вважаєтьсяДовідник з контролю якостіДж. Джурана (1951 р.). Згодом економічні уявлення щодо якості були розвинені та поглиблені в багатьох виданнях і статтях різних авторів, зокрема, в книзі А. Фейгенбаума “Всеохоплююче управління якістю (1961 р.). В цій роботі була вперше надана тепер добре відома класифікация витрат, повязаних з якістю: попередження; оцінка і контроль, дефекти.

У грудні 1963 р. Міністерством оборони США був випущений документ MIL-Q-985SA Quality Program Requirements – “Вимоги до програми якості”, в котрому всіх працюючих за воєними контрактами підрядчиків та субпідрядчиків зобов’язали вести облік витрат і втрат на якість.

В 1961 р. Американським товариством з якості (ASQ) був створений Комітет з економіки якості, котрий в 1967 р. видав документ під назвоюЩо таке витрати, повязані з якістю, і чому вони виникають?” Цей документ залишався бестселлером серед публікацій ASQ аж до кінця 90-х років, поки не з’явилася книга Дж. КампанелиЕкономіка якості (1999 р.).

По мірі того, як стандарти ISO серії 9000 стали завойовувати міжнародне визнання, витрати на якість становилися все більш істотними показниками ефективності менеджменту якості. На сьогодні компанії, які зацікавлені в утриманні ведучих позицій в конкурентній боротьбі, приділяють велику увагу як створенню систем менеджменту якості, так і проблемі зменшення витрат на якість.

5.2. Економіка якості як філософія менеджменту. Класифікація витрат

Само поняття “економіка якості” (economics of quality) серед менеджерів з якості тлумачиться по різному . Деякі з них впевнені в тому, що ніякої самостійноїекономіки якості немає, оскільки досягти абсолютну якість економічно неможливо. Є й інша точка зору, згідно котрій жоден економіст не стане ігнорувати якість продукції в ринкових умовах господарювання. Найбільше розповсюдження у світі знайшов термін “витрати, пов’язані з якістю(або просто витрати на якість) і споріднений термін ціна якості”. Далі в посібнику використовуються саме такі терміни, які, до речі, застосувало вперше Міноборони США ще у шістдесяті роки минулого століття.

Витрати, пов’язані з якістю, або ціна якості, представляють собою різницю між фактичною собівартістю продукції та її можливою вартістю при відсутності дефектів, котрі може виявити споживач. Складові витрат на якість представлені на рис. 5.1.

На рис. 5.2 реальні втрати від неналежної якості подібні айсбергу, верхівку котрого представляють витрати, що зазвичай піддаються виміру, а більша частина витрат, подібно прихованій під водою основі, залишається неврахованою. Але саме ці втрати представляють для компанії найбільшу загрозу.


Витрати на попередження невідповідностей (prevention cost)
Це вартість будь-яких дій, перед-бачених для попередження низької якості продукції. Прикладами таких витрат можуть бути вар-тість аналізу нової продукції, планування її якості, обстеження можливостей постачальників, оцінка відтворюваності виробни-чих процесів, проведення нарад команди управління якістю; вартість реалізації проектів з поліпшення якості; витрати на навчання і подготовку спеціалістів в області якості та ін.


Втрати, пов’язані з дефектами (failure cost)
Це втрати, обумовлені невідпо-відністю продукції встановленим вимогам або потребам спожива-чів. Ці втрати поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні втрати (internal fai-lure cost) обумовлені дефектами, котрі виникли до поставки про-дукції споживачам. Прикладами таких втрат можуть бути вартість утилізації браку або виправлення забракованої продукції, її повтор-ні перевірки та випробування, аналіз величини уцінки.Витрати на оцінку і контроль рівня якості (appraisal cost)
Це витрати, пов’язані з вимірю-ваннями, оцінками та аудитом продукції на відповідність вста-новленим вимогам до параметрів. До них відносяться витрати на: вхідний контроль та випробуван-ня покупних матеріалів; випро-бування і перевірки у виробничих процесах; випробування і пере-вірки готової продукції та ін.Зовнішні втрати, пов’язані

з дефектами (external failure cost)
Це втрати, котрі виникають після поставки продукції споживачам. Прикладами таких втрат можуть бути вартість задоволення претензій від споживачів; втрати від повернень продукції споживача-ми; гарантійні витрати; витрати, що пов’язані з відкликанням поставленої продукції виробни-ком та ін.Рис. 5.1. Структура витрат, пов’язаних з якістю

Рис. 5.2. Приховані втрати від неналежної якості


5.3. Моделі оптимізації витрат, пов’язаних з якістю

Отримані нещодавно результати досліджень привели до перегляду класичної моделі оптимізації витрат, повязаних з якістю. Раніше вважалося, що витрати на попередження дефектів і на контроль якості зростають необмежено з наближенням якості продукції до рівня, на котрому дефекти повністю відсутні (рис. 5.3).Рис. 5.3. Класична модель оптимізації витрат
Однак на даний час існує все більше доказів того, что процеси поліпшення якості продукції і попередження дефектів вже самі по собі служать джерелами росту економічної ефективності. Нові технології значно знижують інтенсивність виникнення дефектів, застосування роботів та інших засобів автоматизації дозволяє скоротити кількість “людських помилок в процесі виробництва, а впровадження автоматизованих засобів переірки значно зменшує кількість помилок при контролі й оцінці якості. Все це створює передумови для досягнення високого рівня якості при прийнятному для виробника рівні витрат на його забезпечення (рис. 5.4) .

Стратегія, заснована на використанні даних про витрати на якість, достатньо проста: атака беспосередньо на дефекти, щоб звести їх до нуля; інвестиції в “правильні” дії щодо попередження дефектів і поліпшення якості продукції; скорочення витрат на оцінку й контроль по мірі поліпшення рівня якості; безперервна оцінка досягнутих результатів і переорієнтация зусиль на попередження дефектів.

Рис. 5.4. Нова модель оптимізації витрат


На практиці це означає, що реальні втрати, повязані з якістю, можна виміряти, а потім скоротити за допомогою причинно-наслідкового аналіу. Чим піздніше в процесі виготовлення продукції дефект виявляється, тим дорожче буде його виправлення.

6.4. Функція втрат якості QLF та приховані витрати на якість

Г. Тагуті у свій час розробив власну систему, що поєднує інженерні та статистичні методи, націлені на швидке поліпшення економічних показників компанії та якості продукції.

Філософію якості за Тагуті можна звести до наступних базових тверджень: ми не можемо знизити витрати без впливу на якість; ми можемо поліпшити якість без збільшення витрат; ми можемо скоротити витрати за рахунок поліпшення якості; ми можемо зменшити витрати за рахунок зменшення варіабельності; зменшення варіабельності веде до поліпшення якості.

На відміну від традиційного підходу, методи Тагуті націлені на забезпечення мінімальних відхилень параметрів виробів від заданих, при котрих витрати на якість не зростають. Тагуті пропонує оцінювати якість величиною втрат (збитків) для суспільства з моменту поставки продукції – чим ці збитки менші, тим якість вища. Однак Тагуті розглядає втрати для суспільства в більш широкому аспекті. Він асоціює можливі втрати з незадоволеністю споживачів, додатковими витратами виробника за гарантійними зобов’язаннями, погіршення репутації компанії, в результаті чого втрачається частка ринку.

Тагуті вводить поняття функції втрат від неналежної якості, або Qulity Loss Function (QLF). Способ побудови QLF залежить від типу показників якості, тобто параметрів, котрі вимірюються з метою оцінки технічного рівня або якості виробу.
Покажемо застосування QLF на прикладі.

В торговій мережі є випрямляч, котрий змінну напругу 220 В перетворює в постійні ±15В. Будь-яке відхилення Uви від заданих ±15В розглядається як варіація цього параметра, що призводить до певних втрат.

Припустимо, що існують 3 підприємства, котрі виготовляють випрямлячі за єдиними технічними умовами (ТУ). В цих умовах вимоги до Uвих встановлені у вигляді ׀15±0,5׀ В. Результати вимірювань середнього значення ׀ Uвих ׀ та максимальних розкидів від середнього у вибірковій партії випрямлячів з 20 шт. у кожного з підприємств такі: 14,95 {+0,2;-0,3}В, 15,05 {+0,3;-0,2}В, 15,0 {+0,1;-0,1}В .

Припустимо далі, що на всіх трьох підприємствах контроль готової продукції настільки ефективний, що споживачам поставляються вироби тільки у відповідності до ТУ, до того й ще за однаковою ціною. Тоді логічно припустити, що більшість потенційних покупців оберуть випрямлячи заводу №3, оскільки він виготовляє більш однорідну продукцію. Не тільки розкид Uвих у цього заводу менший, ніж в інших, а й середнє значення Uвих краще наближено до вимог ТУ.

Хоча вид функції втрат може бути різним, Тагуті встановив, що найпростіша квадратична функція в багатьох випадках добре апроксимує поведінку величини втрат в залежності від розкиду параметрів (рис. 5.5).

Оскільки запропонована Тагуті функція втрат має квадратичний характер, величина втрат зростає пропорційно квадрату відхилення параметра від номіналу. Так, наприклад, якщо відхилення товщини плівки від середнього значення на 20 мкм призводить до втрати 20 центів, то відхилення на 40 мкм призведе до втрати 20∙(40/20)2 =80 центів, а відхилення на 60 мкм – до втрати 20∙(60/20)2 =$ 1,80 і т.д. Іншими словами, при подвоєнні відхилення втрати зростають вчетверо, а потроєнні – в девять разів.

Рис. 5.5. Функція втрат від неналежної якості


В будь-якому випадку застосування функції втрат націлене на заохочення зусиль з бесперервного скорочення розкиду параметрів, а інженерна методологія Тагуті служить локомотивом для поліпшення якості продукції.

6.5. Управління витратами на якість.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал