Титульний аркушСторінка34/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть): немає.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначилисьЧи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

немає.

Звіт про корпоративне управління*


1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Метою дiяльностi Банку є одержання прибутку вiд надання банкiвських та iнших фiнансових послуг, провадження iншої дiяльностi вiдповiдно до законодавства, створення сприятливих умов для розвитку економiки та пiдтримки вiтчизняного товаровиробника, насамперед суб'єктiв господарювання малого i середнього пiдприємництва, здiйснення кредитно-фiнансової пiдтримки процесiв структурної перебудови, сприяння змiцненню та реалiзацiї виробничого i торгового потенцiалу галузей економiки, забезпечення розвитку ощадної справи, здiйснення всебiчного банкiвського обслуговування юридичних i фiзичних осiб (п. 12 Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 261 вiд 25.02.2003 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 р. № 659).

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Вiдповiдно до ст. 7 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003 р. (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 р. № 659), 100% статутного капiталу банку належать державi. Засновником Банку є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Факти порушення членами наглядової ради та правлiння Банку внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Протягом року органами державної влади не застосовувались заходи впливу до АТ "Ощадбанк" та до членiв наглядової ради та правлiння Банку.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Управлiння фiнансовими ризиками Банку здiйснюється вiдповiдно до Стратегiї управлiння ризиками в системi АТ “Ощадбанк” (надалi – Стратегiя управлiння ризиками), затвердженої наглядовою радою Банку (протокол №8 вiд 31.10.2015 року). Стратегiя управлiння ризиками стосується Банку в цiлому та всiх його структурних пiдроздiлiв, фiлiй (вiддiлень) зокрема. Визначення загальної стратегiї управлiння ризиками Банку здiйснюється наглядовою радою Банку. Наглядова рада Банку делегує повноваження щодо прийняття рiшень, органiзацiї i впровадження загальної системи управлiння ризиками правлiнню Банку. Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та впровадження ефективної системи управлiння ризиками Банку. Правлiння Банку здiйснює загальне управлiння ризиками. Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння фiнансовими ризиками профiльним комiтетам Банку, а саме: Комiтету з управлiння активами та пасивами (далi КУАП); Кредитному комiтету; Кредитному комiтету з роздрiбного бiзнесу; Фiнансовому комiтету; Комiтету тарифної та продуктової полiтики; Iншим комiтетам. Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння операцiйними ризиками Комiтету з управлiння операцiйними ризиками (КУОР). Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння ризиком iнформацiйної безпеки Комiтету системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ). КУАП визначає полiтику з управлiння ринковими ризиками, включаючи валютний, процентний, цiновий та ризик лiквiдностi. Дiяльнiсть КУАП спрямована на розподiл капiталу Банку та пiдтримання адекватної платоспроможностi з огляду на фiнансовi ризики; управлiння ринковими ризиками Банку, вжиття управлiнських заходiв, що приводять структуру балансу Банку у вiдповiднiсть до його стратегiчних цiлей та прiоритетiв довгострокової полiтики. Кредитний комiтет визначає полiтику з кредитно-iнвестицiйної дiяльностi та забезпечує управлiння кредитними ризиками Банку при проведеннi активних операцiй з корпоративними клiєнтами, банками та iншими суб’єктами господарської дiяльностi. Основними цiлями комiтету є управлiння кредитно-iнвестицiйним портфелем корпоративних клiєнтiв Банку, банкiв та iнших суб’єктiв господарської дiяльностi,, встановлення лiмiтiв та обмежень з активних операцiй, встановлення лiмiтiв та обмежень з кредитних ризикiв у розрiзi окремих кредитних продуктiв, валют, структурних пiдроздiлiв, позичальникiв та груп позичальникiв, а також видiв економiчної дiяльностi за операцiями з корпоративними клiєнтами Банку та iншими суб’єктами господарської дiяльностi. Кредитний комiтет з роздрiбного бiзнесу визначає полiтику з кредитної дiяльностi та забезпечує управлiння кредитними ризиками Банку при проведеннi активних операцiй з клiєнтами роздрiбного бiзнесу (фiзичними особами). Основними цiлями комiтету є управлiння кредитним портфелем клiєнтiв роздрiбного бiзнесу (фiзичних осiб), встановлення лiмiтiв та обмежень з кредитних операцiй, встановлення лiмiтiв та обмежень з кредитних ризикiв у розрiзi окремих кредитних продуктiв/умов кредитування, структурних пiдроздiлiв, позичальникiв та груп позичальникiв за операцiями з клiєнтами роздрiбного бiзнесу (фiзичними особами). КУОР визначає полiтику з управлiння операцiйними ризиками. Дiяльнiсть КУОР спрямована на мiнiмiзацiю операцiйних ризикiв, а також зниження втрат Банку, що виникають внаслiдок реалiзацiї операцiйних ризикiв; аналiз та управлiння операцiйними ризиками Банку, вжиття заходiв управлiнського впливу, спрямованих на зниження частоти виникнення або запобiгання виникнення операцiйних ризикiв, обмеження його прояву, зменшення втрат у разi виникнення операцiйних ризикiв, усунення наслiдкiв їх реалiзацiї в дiяльностi Банку. Дiяльнiсть профiльних комiтетiв Банку здiйснюється на постiйнiй основi i спрямована на розгляд поточного стану управлiння ризиками, визначення методологiї, встановлення лiмiтiв i обмежень з активних операцiй, фiнансових та операцiйних ризикiв, контроль їх виконання та прийняття вiдповiдних рiшень. Згiдно Стратегiї, Банк видiляє такi категорiї фiнансових ризикiв – кредитнi та ринковi (лiквiдностi, валютний, процентний та цiновий). З органiзацiйної точки зору управлiння ризиками вiдбувається на всiх рiвнях Банку (на рiвнi центрального апарату; на рiвнi фiлiй-регiональних управлiнь; на рiвнi фiлiй-вiддiлень). З функцiональної точки зору процес ризик-менеджменту вiдбувається на рiвнi пiдроздiлiв, де генеруються ризики, на рiвнi вiдокремлених структурних одиниць, що виконують функцiї нагляду i контролю за ризиками, а також на рiвнi керiвництва Банку. З точки зору структурної органiзацiї, Банк приймає комбiновану модель управлiння ризиками, тобто управлiння вiдбувається на трьох рiвнях: - загальнобанкiвський (представлений вищим менеджментом Банку, профiльними комiтетами, департаментом ризикiв, а також пiдроздiлами, що виконують функцiї внутрiшнього аудиту, ревiзiї та контролю); - середнiй (представлений керiвництвом структурних пiдроздiлiв центрального апарату Банку, що проводять банкiвськi операцiї, керiвництвом регiональних управлiнь i його установ, профiльними комiтетами регiональних управлiнь, регiональними ризик – аналiтиками та пiдроздiлами внутрiшнього аудиту, ревiзiї та контролю на рiвнi регiональних управлiнь Банку); - операцiйний (представлений пiдроздiлами, що безпосередньо проводять банкiвськi операцiї, та пiдроздiлiв, що супроводжують цi операцiї). Управлiння ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження полiтик, методик, регламентiв та процедур, встановленням лiмiтiв i обмежень з фiнансових ризикiв. З метою забезпечення ефективної дiяльностi в частинi управлiння фiнансовими ризиками в Банку створено департамент ризикiв. Дiяльнiсть департаменту спрямована на виявлення, аналiз, оцiнку, монiторинг та контроль фiнансових ризикiв Банку та пiдтримку прийняття рiшень комiтету з питань управлiння активами та пасивами Банку, в частинi управлiння ринковими ризиками, та кредитного комiтету Банку (комiтету з роздрiбного бiзнесу), в частинi управлiння кредитними ризиками.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Iiнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю): а) Департамент внутрiшнього аудиту (далi - Департамент) є самостiйним структурним пiдроздiлом центрального апарату АТ «Ощадбанк» (далi – Банк), який пiдпорядковується безпосередньо наглядовiй радi АТ «Ощадбанк» i здiйснює свою дiяльнiсть у вiдповiдностi до приписiв Статуту АТ «Ощадбанк» та вимог Положення про департамент внутрiшнього аудиту, затвердженого рiшенням наглядової ради вiд 14.12.2007 р.(протокол №3). В своїй дiяльностi Департамент керується Законом України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”, Статутом АТ “Ощадбанк”, Положенням про органiзацiю внутрiшнього аудиту в комерцiйних банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 20.03.1998 р. №114 (зi змiнами та доповненнями), нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми нормативними документами Банку. На виконання вимог Нацiонального банку України Департамент здiйснює монiторинг за поточним управлiнням операцiйними ризиками структурними пiдроздiлами та установами Банку. Стан управлiння ризиками визначається за результатами тестування системи внутрiшнього контролю на предмет її адекватностi та ефективностi. У 2015 роцi Департаментом проведено 297 аудиторських перевiрок, якими охоплено 24 структурних пiдроздiли центрального апарату, 224 структурних пiдроздiли фiлiй – обласних управлiнь та 227 ТВБВ. Переважна бiльшiсть аудиторських перевiрок (85%) проведенi за наступними напрямами дiяльностi банку: • органiзацiя роботи та дотримання вимог нормативно-правових актiв та внутрiшнiх документiв Банку з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, отриманих злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення; - операцiї кредитування фiзичних осiб; - робота з повернення проблемних активiв; - операцiї з банкiвськими платiжними картками; - достовiрнiсть вiдображення та правильностi нарахування доходiв та витрат банку; - операцiї з валютними цiнностями; - органiзацiя роботи з готiвковими коштами, стан їх збереження та розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв. б) На виконання до вимог Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою правлiння НБУ вiд 24.10.2011 р. №373 (зi змiнами та доповненнями), починаючи з 1 сiчня 2012 року Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у примiтках до якої не вимагається розкриття iнформацiї про результати функцiонування системи внутрiшнього аудиту (контролю). Щодо даних, зазначених в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку: Згiдно частини 2 статтi 121 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» вiд 16.07.1999 № 996-ХIV (iз змiнами i доповненнями) публiчнi акцiонернi товариства, банки, страховики, а також пiдприємства, якi провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами. Окрема рiчна фiнансова звiтнiсть та консолiдована рiчна фiнансова звiтнiсть надаються разом з аудиторським висновком та в обсязi, достатньому для розумiння користувачами звiтностi, а також впливу певних угод, iнших подiй чи умов на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi АТ «Ощадбанк», у складi: - Звiту про фiнансовий стан (Балансу); - Звiту про сукупнi прибутки (Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд); - Звiту про рух грошових коштiв; - Звiту про змiни у власному капiталi (Звiту про власний капiтал); - примiток до звiтiв.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Протягом звiтного року не вiдбулось фактiв вiдчуження основних засобiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi банку розмiр.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Протягом звiтного року купiвля-продаж основних засобiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi банку розмiр, не вiдбувались.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

У 2015 роцi кредити пов`язаним фiзичним особам не надавались, на поточнi та строковi рахунки пов`язаних фiзичних осiб було залучено вiдповiдно 938,0 тис. грн. та 88 763,9 тис. грн.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

До Банку не надходили зауваження та/або рекомендацiї щодо аудиторських висновкiв вiд Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Рiшенням наглядової ради вiд 31 жовтня 2015 року (протокол №8) визначено аудиторську фiрму ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi АТ „Ощадбанк” термiном на 2 (два) роки. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» мiсце знаходження - 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75. ЄДРПОУ - 21603903.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора АТ «Ощадбанк» складає понад 20 рокiв (аудиторська фiрма здiйснює свою дiяльнiсть на ринку України з 1993 року).

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Зовнiшнiй аудитор надає аудиторськi послуги АТ «Ощадбанк» протягом 1 року, а саме: здiйснює аудит фiнансової звiтностi АТ «Ощадбанк» у вiдповiдностi до МСФЗ за 2015 рiк.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Протягом 2015 року зовнiшнiм аудитором не надавалися iншi аудиторськi послуги АТ «Ощадбанк».

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

На виконання вимог статтi 70 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» у 2015 роцi проведено ротацiю зовнiшнього аудитора АТ «Ощадбанк» у зв’язку зi спливом нормативно визначеного термiну спiвпрацi (сiм рокiв поспiль) з попереднiм зовнiшнiм аудитором (ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК»).

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Випадкiв стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, фактiв подання недостовiрної звiтностi АТ «Ощадбанк», що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

АТ „Ощадбанк” у своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, законами України та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України. Закон «Про звернення громадян» (далi – Закон) регулює питання практичної реалiзацiї громадянами України наданого їм Конституцiєю України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян вiдповiдно до їх статуту пропозицiї про полiпшення їх дiяльностi, викривати недолiки в роботi, оскаржувати дiї посадових осiб, державних i громадських органiв. Пiд зверненнями громадян слiд розумiти викладенi в письмовiй або уснiй формi пропозицiї (зауваження), заяви (клопотання) i скарги. Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав i захист законних iнтересiв громадян, порушених дiями (бездiяльнiстю), рiшеннями державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй, об'єднань громадян, посадових осiб (роздiл I, ст. 3). Порядок розгляду скарг громадян визначений вимогами Закону (роздiл II, ст. 16). - Реєстрацiя та опрацювання (проходження, передавання за призначенням, контроль за виконанням) листiв, пропозицiй, заяв i скарг громадян у центральному апаратi та установах Банку проводяться окремо вiд вхiдної службової кореспонденцiї i покладаються на вiддiли (сектори) дiловодства. Вiдповiдальнiсть за стан дiловодства, розгляд звернень громадян, органiзацiю особистого прийому, обов’язкове i своєчасне повiдомлення заявникiв про результати розгляду їх звернень несуть керiвники структурних пiдроздiлiв та пiдвiдомчих установ Банку. - Усi пропозицiї, заяви i скарги, що надiйшли до установи Банку, одержує, розкриває i реєструє служба дiловодства у день їх надходження в журналi, а в центральному апаратi та регiональних управлiннях – вiддiл загального дiловодства у спецiальному АРМ „Звернення громадян” у САД та разом з конвертом передає виконавцю. Конверти з помiткою „Особисто” передаються нерозкритими. Облiк громадян на особистому прийомi ведеться у журналах працiв¬никами приймалень керiвникiв установ Банку або iншими працiвниками за дорученням службової особи, яка здiйснює прийом громадян. Письмовi пропозицiї, заяви i скарги, поданi на особистому прийомi, також пiдлягають централiзованiй реєстрацiї. - У канцелярiї, вiддiлi (секторi) дiловодства листи розглядаються i розподiляються за таким порядком: листи з помiткою “особисто” пiсля введення iнформацiї, що є на конвертi, проставлення номера реєстрацiї на конвертi передаються нерозкритими безпосередньо адресату пiд розпис. У разi повернення таких листiв до канцелярiї з резолюцiєю вони реєструються i передаються на виконання в загальному порядку. Звернення громадян з питань, якi не належать до компетенцiї установи Банку, пiсля їх реєстрацiї в термiн не бiльше 5 днiв пересилаються вiдповiдному органу або посадовiй особi з обов’язковим повiдомленням про це (у копiї) заявникiв. У разi потреби Банку повiдомляється про результати розгляду звернень у строки, якi не перевищують зазначених в абзацi другому пункту 14.7 цiєї глави. Переадресацiя листiв надiсланих до банку помилково здiйснюється за пiдписом керiвника служби дiловодства на бланку установи Банку; усi iншi листи громадян, за винятком анонiмних, пiсля їх реєстрацiї передаються на розгляд керiвництву установи Банку або його структурного пiдроздiлу, до компетенцiї якого належать порушенi в листах питання. Листи громадян без зазначення прiзвища заявника, даних про його мiсце проживання, роботи або навчання, а також тi, якi не мiстять пропозицiй, заяв або скарг, не пiдлягають реєстрацiї i за дозволом керiвника пiдроздiлу з дiловодства оформляються ”До справи”. Забороняється надсилати скарги громадян для розгляду службовим особам, дiї яких оскаржуються. - Кожний лист громадян служба дiловодства установи Банку реєструє в журналi встановленого зразка (додаток 13), а центрального апарату та регiонального управлiння - заповнює реєстрацiйну картку (додаток 42) в САД. На кожний лист громадян дiловодна служба вiдкриває окрему справу (додаток 43), в якiй формуються всi матерiали, що стосуються звернення (оригiнал або копiя листа, копiя вiдповiдi, повiдомлення про переадресування тощо). - Реєстрацiйний iндекс листа громадянина складається з початкової лiтери прiзвища заявника, порядкового номера з початку року та коду структурного пiдроздiлу, в який лист передано на розгляд . Повторне надходження пропозицiї, заяви, скарги вiд тiєї самої особи реєструється знову, а на вiдповiдному полi зазначається реєстрацiйний iндекс попереднього звернення. На верхньому полi першої сторiнки листа громадянина i в картцi робиться позначка “Повторно” i добирається все попереднє листування. Реєстрацiйний iндекс звернення зазначається в реєстрацiйному штампi, який ставиться на нижньому полi першої сторiнки листа праворуч або на iншому вiльному вiд тексту мiсцi. - Опрацьованi листи громадян того самого дня передаються керiвництву установи або структурного пiдроздiлу Банку для розгляду i прийняття рiшень. Пiсля розгляду керiвником установи Банку лист громадянина повертається до канцелярiї i пiсля внесення до реєстрацiйного журналу вiдповiдних змiн передається для виконання до структурного пiдроздiлу. - Усi звернення розглядаються i вирiшуються у строк не бiльше одного мiсяця з дня надходження до Банку, а тi, що не потребують додаткового вивчення i перевiрки, – невiдкладно, але не пiзнiше 15 днiв вiд дня їх отримання. Якщо для вирiшення заяви або скарги слiд провести спецiальну перевiрку (є потреба в додаткових матерiалах або вжиттi певних заходiв), то строки розгляду документiв можуть бути, як виняток, продовженi з повiдомленням про це заявника. У цьому разi загальний строк вирiшення питань, порушених у зверненнi, не може перевищувати 45 днiв. Рiшення про продовження строку приймає керiвник установи Банку або його заступник на пiдставi усної чи письмової пропозицiї виконавця не пiзнiше нiж за три днi до закiнчення початкового строку. Вiдмiтка про продовження строку вноситься до журналу реєстрацiї або в реєстрацiйну картку. Звернення вважається виконаним тiльки в тому разi, якщо за ним вжито вичерпних заходiв. Листи, на якi надаються попереднi вiдповiдi, з контролю не знiмаються. Контроль за строками виконання звернень громадян здiйснює вiддiл загального дiловодства (центральний апарат) та вiдповiдальнi працiвники служб дiловодства (установи Банку). - Пропозицiї, заяви i скарги громадян пiсля їх вирiшення з усiма документами щодо їх розгляду повертаються до канцелярiї установи Банку, а в центральному апаратi - до вiддiлу загального дiловодства для централiзованого формування справи та бази даних. Листи громадян розмiщуються у справах в алфавiтному та хронологiчному порядку. У разi одержання повторного звернення або надходження додаткових документiв вони пiдшиваються до попередньої справи. Крiм цього, в пiдроздiлi, який здiйснює дiловодство за зверненнями громадян, ведеться реєстрацiйно-довiдкова картотека. Картотеки можуть формуватися за прiзвищами заявникiв, розмiщеними в алфавiтному порядку, за тематикою порушених питань тощо. - Звернення громадян передаються до архiву установи Банку через два роки пiсля завершення дiловодства за ними.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

У кожному структурному пiдроздiлi Банку, який працює з клiєнтами є вiдповiдальна особа за розгляд скарг. Структурнi пiдроздiли департаменту роздрiбного бiзнесу, якi здiйснювали розгляд листiв, звернень та скарг громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй, що стосуються роздрiбного бiзнесу, нараховували наступних фахiвцiв: Нестеренко В.В., Опанасенко С.М., Гайворонська О.М., Воронецька Л.В., Кулик Г.П.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Перелiк тем, за якими розглядались скарги: - платiжнi картки; - валюто - обмiннi операцiї; - депозитнi та поточнi рахунки; - компенсацiя (Закон України «Про державнi гарантiї вiдновлення заощаджень громадян України» вiд 21.11.1996 р. №537/96-ВР); - комунальнi та iншi платежi; - кредити; - переказ коштiв; - виплати спадкоємцям вкладникiв; - якiсть обслуговування. Стосовно стану розгляду скарг громадян, протягом 2015 року фахiвцями Департаменту пiдлягали розгляду 5700 скарг, за результатами якого всiм заявникам надано вичерпнi вiдповiдi вiдповiдно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Наявнi позови до суду стосовно надання фiнансових послуг АТ “Ощадбанк” та результати їх розгляду: Позивач - Когут Дiна Олександрiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про повернення банкiвських вкладiв на загальну суму 4 001 222,80 грн.; суд, який розглядає справу - Печерський районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - Рiшенням вiд 19.12.2014 позов задоволено частково, стягнуто з Банку суму банкiвського вкладу у розмiрi 200 000 дол. США, 31185 грн судових витрат, 3654 сплаченого судового збору. Позовнi вимоги в частинi стягнення депозиту в євро залишенi без розгляду. 29.12.2014 Банком подано апеляцiйну скаргу. 21.04.2015 апеляцiйнi скарги Банку залишенi без задоволення. 16.06.2015 на рахунки ВДВС Банком перераховано грошовi кошти на виконання рiшення суду. Позивач - Когут Дiна Олександрiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про повернення банкiвського вкладу у розмiрi 93722 євро, судових витрат 3654; суд, який розглядає справу - Печерський районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - 02.11.2015 позов залишено без розгляду. Позивач - Юмiн М.М.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про зобов’язання вчинити дiї на виконання договору та вiдшкодування шкоди. Цiна позову 17525,05 доларiв США, 23485,42 грн.; суд, який розглядає справу - Печерський районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - Ухвалою вiд 03.02.2015 задоволено спiльну заяву сторiн, визнано мирову угоду по справi, провадження закрито. Позивач - Калачов О.Г.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про зобов’язання розiрвати договiр банкiвського вкладу та стягнення грошових коштiв в сумi 15 001,70 грн.; суд, який розглядає справу - Печерський районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - 01.12.2014 ухвалено рiшення про задоволення позовних вимог, яким розiрвано договiр банкiвського вкладу, стягнуто з АТ «Ощадбанк» суму вкладу у розмiрi 15 001,70 грн, вiдсотки у розмiрi 3 549,34 грн, судовi витрати 185,51 грн. 11.12.2014 Банком подано апеляцiйну скаргу. Ухвалою Апеляцiйного суду м. Києва вiд 28.01.2015 рiшення Печерського суду м. Києва вiд 01.12.2014 скасовано, провадження у справi закрито. Позивач - Дьомiн Леонiд Володимирович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживачiв, повернення коштiв в сумi 51 836 дол. США та зобов’язання виконати умови договору; суд, який розглядає справу - Центральний районний суд м. Миколаєва; поточний стан розгляду - рiшення суду вiд 08.06.2015 про вiдмову у задоволеннi позову. Позивач - Павлович В.Г.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення суми вкладу в сумi 16809 дол. США та процентiв; суд, який розглядає справу - Дарницький районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - 02.04.2015 позов залишено без розгляду. Позивач - Iсмаiлов А.П.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про зобов’язання вчинити дiї по виплатi коштiв з банкiвського карткового рахунку; суд, який розглядає справу - Печерський районний суд мiста Києва; поточний стан розгляду - рiшенням суду вiд 06.02.2015 у задоволеннi позову вiдмовлено. Позивач - Грiцков Васiлiй Адамович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про усунення перешкод в одержаннi депозитного вкладу в сумi 30 000 000,00 грн. та стягнення втраченої вигоди в сумi 171 000 000,00 грн.; суд, який розглядає справу - Смiлянський мiськрайонний суд Черкаської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Мась Олексiй Дем’янович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення та повернення коштiв з грошових вкладiв в сумi 76 767,35 грн. та моральної шкоди в сумi 10000,00 грн.; суд, який розглядає справу - Чорнобаївський районний суд Черкаської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Понич Катерина Андрiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про визнання права власностi на грошовi заощадження в сумi 5070,00 грн.; суд, який розглядає справу - Христинiвський районний суд Черкаської областi; поточний стан розгляду - 07.12.2015 позовну заяву залишено без розгляду. Позивач - Ворiнка Марiя Iванiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення коштiв у вiдшкодування заподiяних збиткiв у розмiрi 4 400 грн.; суд, який розглядає справу - Ужгородський мiськрайонний суд Закарпатської областi; поточний стан розгляду - Ухвалою Ужгородського мiськрайонного суду вiд 30.03.2015 позовну заяву позивача залишено без розгляду. Позивач - Дьомiн Леонiд Володимирович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Стягнення суми вкладу у розмiрi 51836 доларiв США, скасування обмеження на використання рахунку та заборона на встановлення лiмiту нижче залишку коштiв на рахунку; суд, який розглядає справу - Центральний районний суд м. Миколаєва; поточний стан розгляду - 08.07.2015 ухвалено рiшення про вiдмову у задоволеннi позовних вимог у зв’язку з вiдсутнiстю коштiв на рахунку позивача. Позивач - Постернак Вiра Леонтiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Cтягнення грошових коштiв (повернення вкладу в сумi 270000,00 грн., вiдсоткiв по вкладу – 3348,18 грн. та 39579,75 грн., 3% (ст. 625 ЦК України) – 8410,69 грн., iнфляцiя – 118596,22 грн., неустойку (пеня) – 27334,82 грн.); суд, який розглядає справу – Заводський районний суд м. Днiпродзержинська ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Постернак Вiра Леонтiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Cтягнення грошових коштiв (повернення вкладу в сумi 92000,00 грн., вiдсоткiв по вкладу – 14661,15 грн. та 6651,76 грн., 3% (ст. 625 ЦК України) – 1489,64 грн., iнфляцiя – 2019,68 грн., неустойку (пеня) – 10666,12 грн.); суд, який розглядає справу – Заводський районний суд м. Днiпродзержинська ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Постернак Вiра Леонтiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Cтягнення грошових коштiв (повернення вкладу в сумi 100000,00 грн., вiдсоткiв по вкладу – 8596,97 грн. та 7069,33 грн., 3% (ст. 625 ЦК України) – 1454,80 грн., iнфляцiя – 890,50 грн., неустойку (пеня) – 10859,70 грн.); суд, який розглядає справу – Заводський районний суд м. Днiпродзержинська ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Макаров Сергiй Iванович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Визнання дiй неправомiрними (дiй щодо оплати клiєнтом вартостi довiдки по реквiзитам особистого рахунку та стягнути 50,00 грн. матерiальнi збитки, 500,00 грн. моральна шкода; суд, який розглядає справу – Красногвардiйський районний суд м. Днiпропетровська ; поточний стан розгляду - Рiшенням Красногвардiйським районним судом м. Днiпропетровська вiд 19.11.2015 в задоволеннi позову вiдмовлено в повному обсязi. Позивач - Пiкуш Олена Михайлiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Зобов’язання вчинити виплату грошових коштiв в сумi 98705,00 грн. (вклад 1992 року) та моральної шкоди в сумi 50000,00 грн.; суд, який розглядає справу – Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Квашина Лiдiя Сергiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживачiв та стягнення суми вкладу в розмiрi 380 493,17 доларiв США, що еквiвалентно становить 3 789 635,86 млн. грн. та моральної шкоди в розмiрi 199 254,00 грн. (разом 3 988 889,86 грн.); суд, який розглядає справу – Ленiнський районний суд м. Харкова ; поточний стан розгляду - Рiшення не ухвалено. Провадження у справi зупинено при розглядi справи у судi першої iнстанцiї. Позивач - Федоренко Валерiй Iванович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживача фiнансових послуг та стягнення депозитного вкладу в розмiрi 3 292 009,44 млн. грн. та моральної шкоди в розмiрi 250 000,00 грн. (разом 3 542 099,44 грн.); суд, який розглядає справу – Ленiнський районний суд м. Харкова ; поточний стан розгляду - Рiшення не ухвалено. Провадження у справi зупинено при розглядi справи у судi першої iнстанцiї. Позивач - Наумов Сергiй Вiкторович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Цивiльний позов в кримiнальному провадженнi про повернення вкладу у розмiрi 30 000,00 доларiв США, що еквiвалентно становить 352 442,82 грн. та втраченої вигоди в розмiрi 1 275,00 доларiв США, що еквiвалентно становить 14 978,82 грн.; суд, який розглядає справу – Ленiнський районний суд м. Харкова ; поточний стан розгляду - Провадження у справi зупинено при розглядi справи у судi першої iнстанцiї. Позивач - Путiвцева (до шлюбу Татаренко) Ольга Валентинiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживачiв та стягнення моральної шкоди у розмiрi 10 000,00 грн. та збиткiв у розмiрi 22,30 грн.; суд, який розглядає справу – Первомайський мiськрайонний суд Харкiвської областi ; поточний стан розгляду - 19.05.2015 ухвалено рiшення суду про вiдмову у задоволеннi позовних вимог, яке ухвалою Апеляцiйного суду Харкiвської областi вiд 21.07.2015 залишено без змiн. Позивач - Веретiнний Микола Савович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживачiв, стягнення матерiальної шкоди у розмiрi 34000,00 грн., стягнення моральної шкоди у розмiрi 10018,00 грн. та пенi у розмiрi 82 602,17 грн.; суд, який розглядає справу – Орджонiкiдзевський суд м. Харкова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Конишева Софiя Володимирiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживача, стягнення коштiв за договором банкiвського вкладу (71,85 дол. США, 721,79 грн. пеня); суд, який розглядає справу – Новоград-Волинський мiськрайонний суд Житомирської областi, Апеляцiйний суд Житомирської областi ; поточний стан розгляду - Рiшення суду вiд 31.08.2015 позов задоволено; Ухвалою суду вiд 29.10.2015 апеляцiйну скаргу банку вiдхилено. Позивач - Зiнчук Марiя Захарiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про порушення прав, свобод та iнтересiв, визнання незаконними дiй АТ «Ощадбанк» щодо вiдмови обслуговування поточного рахунку, поновлення прав на обслуговування рахунку, стягнення моральної шкоди в сумi 3000,0 грн.; суд, який розглядає справу – Хмельницький мiськрайонний суд, Апеляцiйний суд Хмельницької областi, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ; поточний стан розгляду - Рiшенням Хмельницького мiськрайонного суду вiд 30.10.2015 позов задоволено частково, зобов’язано Банк вiдновити обслуговування рахунку Зiнчук М.З. та стягнуто компенсацiю моральної шкоди в сумi 500,0 грн.; Рiшенням апеляцiйного суду Хмельницької областi вiд 02.12.2015 рiшення суду першої iнстанцiї залишено в силi; Касацiйна скарга Банку вiд 16.12.2015 на розглядi у Вищому спецiалiзованому судi України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ Позивач - Гостюк Василь Iванович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Захист прав споживачiв, повернення безпiдставно утриманих коштiв, стягнення неустойки; суд, який розглядає справу – Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцi ; поточний стан розгляду - рiшенням Шевченкiвського районного суду м. Чернiвцi вiд 23.12.2015 позов задоволено. АТ «Ощадбанк» подана апеляцiйна скарга на рiшення суду першої iнстанцiї Позивач - Галата Полiна Тимофiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживача шляхом повернення банкiвських вкладiв (депозитiв); суд, який розглядає справу – Охтирський мiськрайонний суд Сумської областi, Апеляцiйний суд Сумської областi, Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ; поточний стан розгляду - 17.04.2015 Рiшенням Охтирського мiськрайонного суду Сумської областi позовнi вимоги задоволено частково; 04.06.2015 Ухвалою Апеляцiйного суду Сумської областi апеляцiйну скаргу АТ «Ощадбанк» вiдхилено; Ухвалою Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ вiд 02.12.2015 прийнято вiдмову вiд позову, рiшення суду першої iнстанцiї та ухвалу апеляцiйного суду скасовано, провадження у справi закрито. Позивач - Поживотько Марiя Миколаївна, Поживотько Наталiя Миколаївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про вiдшкодування матерiальної та моральної шкоди, початкова цiна позову 10000,00 грн.; суд, який розглядає справу – Носiвський районний суд Чернiгiвської областi ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Бабенко Володимир Андрiйович; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення матерiальної та моральної шкоди, цiна позову 6000,00 грн.; суд, який розглядає справу – Деснянський районний суд мiста Чернiгова ; поточний стан розгляду - Рiшенням Деснянського районного суду вiд 17.11.2015 вiдмовлено в задоволеннi позову. Позивач - Вовченко Таїсiя Миколаївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Стягнення 1004 грн. в якостi вiдшкодування суми безпiдставно перерахованих коштiв з карткового рахунку; суд, який розглядає справу – Погребищенський районний суд Вiнницької областi; поточний стан розгляду - Рiшенням Погребищенського районного суду Вiнницької областi вiд 29.10.2015 вiдмовлено в задоволеннi позову. Позивач - Моргунова Галина Олексiївна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про зобов’язання вчинити дiї (видати одноразовою операцiєю готiвковi кошти у валютi вкладу за Договором на вклад «Комбiнований»); суд, який розглядає справу – Луцький мiськрайонний суд Волинської областi ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Шляхова Ангелiна Байрамiвна; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про захист прав споживачiв та повернення банкiвського вкладу; суд, який розглядає справу – Печерський районний суд мiста Києва ; поточний стан розгляду - Рiшенням Апеляцiйного суду мiста Києва вiд 13.05.2015 апеляцiйну скаргу АТ «Ощадбанк» задоволено частково. Рiшення Печерського районного суду вiд 02.03.2015 р., яким позов задоволено повнiстю, змiнено в частинi стягнення 3% рiчних та iнфляцiйних втрат. Рiшення виконано в добровiльному порядку. Позивач - Бялiк Дан; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення пенi та майнової вiдповiдальностi, захист прав споживачiв; суд, який розглядає справу - Шевченкiвський районний суд м. Києва; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Федорова Т.Д.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Рудик М.Й.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Дмитрик В.П.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк; вiдповiдач - Пахольчук З.А.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Брезицький Я.П.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Гук Н.М.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Дацкiв В.С.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Гловяк Р.I.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова ; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Харкевич Я.П.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Намiсник Н.А.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м.Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Спiвак А.I.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Савечко В.С.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м.Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Завидовська Н.С.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Кондратьєва О.Г. (дiвоче Баришева); предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Довгань Х.А.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Качур Й.Я.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Погранична М.М.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Шевченкiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Розвiрський С.I.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Чiпак О.П.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Харкава Г.А.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Гавриляк Г.С.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Сихiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Гикава В.Р.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Барткiв Є.В.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Павлюк Т.О.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Iвахiв К.Р.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Третьякова Г.В.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Галицький районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Третьякова Г.В.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Галицький районний суд м.Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Олексiв I.М.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Заяць М.С.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу, зустрiчний про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Олексюк А.Л.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - зупинено розгляд справи до набрання вироком суду законної сили. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Харкевич Г.Т.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - зупинено розгляд справи до набрання вироком суду законної сил. Позивач - Цебуля Є.С.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладiв, зустрiчний про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - 28.10.2015 Апеляцiйним судом Львiвської областi залишено в силi рiшення Галицького районного суду вiд 16.04.2015 винесеного в користь вкладника. Розгляд справи триває. Позивач - Цебуля О.I.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладiв, зустрiчний про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - 19.03.2015 Апеляцiйним судом Львiвської областi залишено в силi рiшення Галицького районного суду вiд 17.10.2014 винесеного в користь вкладника, в касацiйному переглядi та ВСУ вiдмовлено. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Днiстрянський В.П.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Довгунь Л.I.; предмет позову - Про визнання депозитних договорiв нiкчемними; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Пудляк Я.В.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - Мокрецька I.В.; предмет позову - Про визнання депозитного договору нiкчемним; суд, який розглядає справу – Личакiвський районний суд м. Львова; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Трiска Б.Т.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про стягнення вкладу до запитання; суд, який розглядає справу – Апеляцiйний суд Львiвської областi; поточний стан розгляду - 27.07.2015 Галицьким районним судом м. Львова прийнято рiшення на користь Банку, триває розгляд справи в Апеляцiйному судi Львiвської областi. Позивач - АТ «Ощадбанк»; вiдповiдач - ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»; предмет позову - Про стягнення з ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» на користь АТ «Ощадбанк» в особi фiлiї – Луганського обласного управлiння АТ «Ощадбанк» заборгованостi по сплатi комiсiйних винагород станом на 27.11.2015 за Договором № У-478-13/569 на приймання платежiв вiд фiзичних осiб (населення) за спожиту електричну енергiю вiд 31.07.2013р. у розмiрi 4226039,83 грн., в тому числi: борг зi сплати комiсiйних винагород за прийнятi Банком вiд фiзичних осiб платежi в перiод з 26.02.2014р. по 10.07.2015р. – 2739891,23 грн.; пенi за несвоєчасну сплату комiсiйних винагород за перiод з 26.11.2014р. по 26.11.2015р. – 1850, 59 грн.; втрати вiд iнфляцiї по простроченому боргу з 26.02.2014р. по 26.11.2015р. – 1377847,21 грн.; 3% рiчних вiд простроченої суми боргу з 26.02.2014р. по 26.11.2015р. – 106450,80 грн.; суд, який розглядає справу – Господарський суд Луганської областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позивач - Кравченко О.Ф.; вiдповiдач - АТ «Ощадбанк»; предмет позову - Про дострокове повернення вкладу в сумi 25 000 грн.; суд, який розглядає справу – Вугледарський мiський суд Донецької областi; поточний стан розгляду - Розгляд справи триває. Позовна робота, включаючи пiдготовку матерiалiв для пред'явлення позовiв, апеляцiйних та касацiйних скарг, заяв про перегляд судових рiшень (в т. ч. у зв'язку з нововиявленими обставинами), заперечень та вiдзивiв на них, здiйснюється юридичною службою вiдповiдно до Положення про органiзацiю претензiйно-позовної роботи в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правлiння АТ «Ощадбанк» вiд 20.05.2013 №273.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал