Титульний аркушСторінка33/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

14

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

14

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу
X

Організації
X

Діяльності
X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

7Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інші (запишіть)

немає

Інші (запишіть)

немає
немає
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ТакЯким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)

немає.Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть): немає.
XКоли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)

немає.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Ні

Так

Так

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Так

Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть):

немає.Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ТакСкільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (запишіть)

немає.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ТакЗ якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

вимоги Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» (ст.70)Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X
Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна служба АТ «Ощадбанк». Щорiчно фiнансова звiтнiсть АТ «Ощадбанк» перевiряється незалежним зовнiшнiм аудитором вiдповiдно до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

Вiдповiдно до ст.41 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово – господарською дiяльнiстю банку. Згiдно п. 4.3 Положення про Ревiзiйну комiсiю, затвердженого рiшенням Наглядової ради вiд 18.11.2003 р., протокол №5 Ревiзiйна комiсiя зобов’язана готувати висновки до звiтiв та балансiв АТ «Ощадбанк», в тому числi по рiчному фiнансовому звiту АТ „Ощадбанк”, адже без висновку ревiзiйної комiсiї Наглядова рада не має права затверджувати рiчний фiнансовий звiт Банку. Тобто, останнього разу Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку на виконання вимог чинного законодавства.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал