Титульний аркушСторінка31/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   38

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

04.04.2015

07.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.04.2015

08.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.04.2015

10.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21603903

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01032, м. Київ. вул. Жилянська, 75

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0152 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

272 П 000272 27.08.2015 30.07.2020 р.

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рiк

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

21603903

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01032, м. Київ. вул. Жилянська, 75

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0152 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

272 П 000272 27.08.2015 30.07.2020 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт незалежного аудитора
Акцiонеру та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства
«Державний ощадний банк України»
Ми провели аудит поданої нижче окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далi – «Банк»), що складається з окремого звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та окремого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупних дохiд, змiни капiталу i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також примiток, що складаються з короткого огляду основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво визначило необхiднiм для забезпечення пiдготовки окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми вiдповiдаємо за висловлення думки щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до рiшень Аудиторської Палати України вiд 18 квiтня 2003 року та вiд 29 грудня 2015 року). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вимог етики, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi стосовно вiдсутностi у окремiй фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризикiв суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi внаслiдок помилки або шахрайства. При здiйсненнi оцiнки ризикiв аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки i достовiрного представлення органiзацiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за iснуючих обставин, а не з метою надання висновку стосовно ефективностi внутрiшнього контролю органiзацiї. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi застосування облiкової полiтики та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та вiдповiдними i надають пiдстави для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Банк веде облiк своїх будiвель, користуючись моделлю переоцiнки, яка вимагає вiд Банку регулярно переоцiнювати свої будiвлi, для забезпечення того, щоб їх балансова вартiсть не вiдрiзнялась суттєво вiд їх ринкової вартостi на кiнець кожного звiтного перiоду. Як зазначено в Примiтцi 19 до окремої фiнансової звiтностi, Банк проводив останню переоцiнку своїх будiвель станом на 31 грудня 2011 року. Як зазначено в Примiтцi 2 до окремої фiнансової звiтностi, в українському економiчному середовищi вiдбулися iстотнi змiни з моменту останньої переоцiнки, якi вказують, що ринкова вартiсть будiвель станом на 31 грудня 2015 року може iстотно вiдрiзнятися вiд їх балансової вартостi i тому переоцiнка будiвель повинна була бути проведена в поточному перiодi. Переоцiнка не була проведена Банком станом на 31 грудня 2015 року, i не були представленi пов'язанi з нею розкриття iнформацiї, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». За вiдсутнiстю iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi будiвель, нам не вдалося оцiнити вплив вiдмiнностей мiж справедливою вартiстю будiвель Банку та їх балансовою вартiстю станом на 31 грудня 2015 року та вiдповiдний вплив цього питання на резерв переоцiнки i вiдстрочене податкове зобов'язання або актив станом на зазначену вище дату, а також амортизацiйнi вiдрахування i витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у Пiдставi для висловлення умовно-позитивної думки, подана нижче окрема фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає, в усiх суттєвих аспектах, окремий фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2015 року та результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї окремої фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Банку, як i дiяльнiсть iнших органiзацiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Наша думка не була модифiкованою у зв’язку iз зазначеним вище питанням.

31 березня 2016 року


м. Київ, Україна
Директор – член Дирекцiї, Л.С. Пахуча
Сертифiкат аудитора банкiв № 0025,
виданий Аудиторською Палатою України,
чинний до 1 сiчня 2020 року

немає

немає

немає

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал