Титульний аркушСторінка29/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38

основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо АТ «Ощадбанк» планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

Протягом звiтного року АТ «Ощадбанк» здiйснив придбання основних засобiв та нематерiальних активiв на суму 1 057 844 тис. грн. з них найбiльшi: будiвлi для вiддiлень банку та їх полiпшення на суму 145 788 тис. грн., машини та обладнання на суму 594 901 тис. грн. в т.ч. комп’ютерне, телекомунiкацiйне та мережеве обладнання – 395 906 тис. грн., банкомати – 73 252 тис. грн., платiжнi пристрої (POS-термiнали, PIN-пади) – 58 462 тис. грн., iнформацiйно-транзакцiйнi термiнали самообслуговування (кiоски) – 22 501 тис. грн., меблi i офiсне обладнання на суму 130 732 тис. грн. та нематерiальнi активи – 79 757 тис. грн.
Крiм того АТ «Ощадбанк» придбав для Донецької та Луганської областей унiкальнi мобiльнi пiдроздiли на базi броньованих автомобiлiв КрАЗ оснащенi засобами супутникового зв'язку для on-line пiдключення до автоматизованої банкiвської системи, локальних баз даних та електронної пошти, мережi Iнтернет; системами зовнiшнього та внутрiшнього зв'язку, вiдеоспостереження, автономного електроживлення, супутникового спостереження; сейфом для зберiгання цiнностей, тривожною сигналiзацiєю, системою кондицiювання та опалення, а також POS-термiналами.
У 2016 роцi, виходячи з сучасних вимог до надання банкiвських послуг клiєнтам банку, iнформацiйних технологiй та систем захисту iнформацiї банку, банком заплановано проведення значних капiтальних iнвестицiй у розвиток матерiально-технiчного оснащення банку за напрямами:
- розвиток альтернативних каналiв продажiв (банкомати, POS-термiнали, iнформацiйно - трансакцiйнi термiнали самообслуговування, розвиток процесингу) – 495,0 млн. грн.;
- придбання серверного обладнання – 473,5 млн. грн.;
- створення мережi установ нового формату – 301,9 млн. грн.;
- придбання комп’ютерного, телекомунiкацiйного та мережевого обладнання – 297,5 млн. грн.;
- розвиток систем захисту iнформацiї i впровадження технiчних засобiв безпеки – 249,4 млн. грн.;
- придбання обладнання для обробки готiвки та броньованих iнкасацiйних транспортних засобiв – 110,5 млн. грн.

правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між АТ «Ощадбанк» або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована АТ «Ощадбанк» для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація  

Протягом 2015 року не укладалися правочини з пов’язаними юридичними особами Банку (афiлiйованими, дочiрнiми).

основні засоби АТ «Ощадбанк», включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини АТ «Ощадбанк» щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення  

Згiдно листа Нацiонального банку України вiд 05.07.2012 року №12-10/110/1102 «Про внесення змiн до деяких нормативно-правових актiв Нацiонально банку України» доведенi змiни до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України , якi затвердженi постановою Правлiння НБУ вiд 08.06.2012 року №227. Виключено з Плану рахункiв групу рахункiв 984 «Операцiї з основними засобами» та позабалансовий рахунок №9840 «Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)». У зв’язку з вищезазначеним, основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду), на позабалансовому облiку не вiдображаються.
На кiнець звiтного року безвiдмовнi мiнiмальнi оренднi платежi АТ «Ощадбанк» за договорами операцiйної оренди становили 220 887 тис. грн.
АТ «Ощадбанк» на кiнець звiтного року облiковує на балансi власнi основнi засоби, нематерiальнi активи (за залишковою вартiстю) та незавершенi капiтальнi iнвестицiї на загальну суму 3 945 327 тис. грн., а саме:
1) будiвлi та споруди: 1 551 053 тис. грн.;
2) машини та обладнання: 1 055 783 тис. грн.;
3) транспортнi засоби: 286 893 тис. грн.;
4) iнструменти, прилади, iнвентар та iнше: 423 930 тис. грн.;
5) незавершенi капiтальнi iнвестицiї: 463 959 тис. грн.;
6) нематерiальнi активи: 163 709 тис. грн.
Основнi засоби, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження вiдсутнi.
Оформлених у заставу основних засобiв немає.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) вiдсутнi.
Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає.
Переважну кiлькiсть основних засобiв складають будiвлi та споруди, що належать АТ «Ощадбанк» на правах власностi, та орендованi примiщення. Зазначенi примiщення використовуються для роботи вiддiлень банку та розташованi майже у всiх обласних центрах України, а саме:
-на балансi Днiпропетровського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 66 загальною площею 20 281,30 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 4 773,70 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 310,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 45 загальною площею 13 157,60 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 19 загальною площею 2 040,00 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 272 загальною площею 21 378,60 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 263 загальною площею 20 290,60 кв. м.; нового формату в кiлькостi 9 загальною площею 1 088,00 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк - 35 установ нового формату.
-на балансi Волинського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 61 загальною площею 12 418,60 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 655,60 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 34 загальною площею 8 977,70 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 26 загальною площею 1 785,30 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 84 загальною площею 2 461,40 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 82 загальною площею 2 339,80 кв. м.; нового формату в кiлькостi 2 загальною площею 121,60 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк - 10 установ нового формату.
-на балансi Вiнницького обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 44 загальною площею 12 093,60 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 851,80 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 43 загальною площею 11 241,80 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 106 загальною площею 6 505,25 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Донецького обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 54 загальною площею 14 194,10 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 681,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 32 загальною площею 11 501,70 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 21 загальною площею 1 011,40 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 155 загальною площею 12 442,73 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк - 2 установи нового формату.
-на балансi Житомирського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 59 загальною площею 11 813,00 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 208,60 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 2 загальною площею 1 823,20 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 34 загальною площею 7 818,80 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 22 загальною площею 962,40 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 48 загальною площею 3 604,00 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 43 загальною площею 2 881,10 кв. м.; нового формату в кiлькостi 5 загальною площею 722,90 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 7 установ нового формату.
-на балансi Закарпатського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 34 загальною площею 5 939,80 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 793,10 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 1 252,20 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 23 загальною площею 2 334,10 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 9 загальною площею 1 560,40 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 118 загальною площею 3 419,40 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк - 15 установ нового формату.
-на балансi Запорiзького обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 47 загальною площею 9 217,80 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 422,30 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 253,80 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 34 загальною площею 6 547,10 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 11 загальною площею 994,60 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 142 загальною площею 11 578,30 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 138 загальною площею 11 216,00 кв. м.; нового формату в кiлькостi 4 загальною площею 362,30 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 25 установ нового формату.
-на балансi Iвано-Франкiвського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 39 загальною площею 9 186,80 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 298,80 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 9 загальною площею 3 141,30 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 29 загальною площею 3 746,70 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 86 загальною площею 4 734,10 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 83 загальною площею 4 559,20 кв. м.; нового формату в кiлькостi 3 загальною площею 174,90 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Кiровоградського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 46 загальною площею 12 741,83 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 3 150,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 35 загальною площею 9 144,43 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 10 загальною площею 447,40 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 103 загальною площею 4 304,61 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 100 загальною площею 4 017,20 кв. м.; нового формату в кiлькостi 3 загальною площею 287,41 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Луганського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 39 загальною площею 6 741,52 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 685,20 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 26 загальною площею 5 600,10 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 12 загальною площею 456,22 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 57 загальною площею 3 615,38 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 2 установи нового формату.
-на балансi Львiвського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 83 загальною площею 25 490,2 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 3 загальною площею 4 891,4 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 5 загальною площею 1 590,1 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 61 загальною площею 17 731,3 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 14 загальною площею 1 277,4 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 268 загальною площею 10 582,53 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 258 загальною площею 9 815,13 кв. м.; нового формату в кiлькостi 10 загальною площею 767,4 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 30 установ нового формату.
-на балансi Миколаївського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 42 загальною площею 15 684,40 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 508,20 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 369,30 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 35 загальною площею 12 550,40 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 5 загальною площею 1 256,50 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 106 загальною площею 4 128,21 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк –10 установ нового формату.
-на балансi Одеського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 55 загальною площею 27 263,96 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 4 626,80 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 43 загальною площею 22 063,51 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 11 загальною площею 573,65 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 218 загальною площею 9 531,01 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 208 загальною площею 8 815,51 кв. м.; нового формату в кiлькостi 10 загальною площею 715,50 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 33 установ нового формату.
-на балансi Полтавського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 45 загальною площею 12 206,70 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 3 160,30 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 6 загальною площею 2 514,50 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 38 загальною площею 6 531,90 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 114 загальною площею 5 581,44 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 112 загальною площею 5 466,04 кв. м.; нового формату в кiлькостi 2 загальною площею 115,40 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Рiвненського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 30 загальною площею 10 913,20 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 3 286,50 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 541,10 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 28 загальною площею 7 085,60 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 105 загальною площею 3 786,70 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 101 загальною площею 3 364,20 кв. м.; нового формату в кiлькостi 4 загальною площею 422,50 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 7 установ нового формату.
-на балансi Сумського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 38 загальною площею 11 837,30 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 022,70 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 141,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 25 загальною площею 7 905,40 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 11 загальною площею 1 768,20 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 111 загальною площею 6 406,22 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 104 загальною площею 5 097,92 кв. м.; нового формату в кiлькостi 7 загальною площею 1 308,30 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Тернопiльського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 38 загальною площею 7 411,60 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 1 734,20 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 29 загальною площею 5 395,80 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 8 загальною площею 281,60 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 42 загальною площею 2 617,95 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 37 загальною площею 2 074,90 кв. м.; нового формату в кiлькостi 5 загальною площею 543,05 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 7 установ нового формату.
-на балансi Харкiвського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 60 загальною площею 16 515,20 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 968,40 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 369,70 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 37 загальною площею 12 107,50 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 21 загальною площею 1 069,60 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 220 загальною площею 12 260,50 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 208 загальною площею 10 660,80 кв. м.; нового формату в кiлькостi 12 загальною площею 1 599,70 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 25 установ нового формату.
-на балансi Херсонського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 71 загальною площею 15 622,10 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 205,50 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 431,10 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 24 загальною площею 9 145,80 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 45 загальною площею 5 839,70 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 47 загальною площею 2 622,87 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 43 загальною площею 2 264,07 кв. м.; нового формату в кiлькостi 4 загальною площею 358,80 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Хмельницького обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 51 загальною площею 14 504,40 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 3 282,30 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 3 загальною площею 1 522,80 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 30 загальною площею 8 747,10 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 17 загальною площею 952,20 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 76 загальною площею 3 722,70 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 7 установ нового формату.
-на балансi Черкаського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 52 загальною площею 16 785,30 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 117,50 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 51 загальною площею 14 667,80 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 173 загальною площею 6 267,30 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 168 загальною площею 5 789,30 кв. м.; нового формату в кiлькостi 5 загальною площею 478,00 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Чернiвецького обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 19 загальною площею 7 123,30 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 510,50 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 515,90 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 17 загальною площею 4 096,90 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 135 загальною площею 3 827,10 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 127 загальною площею 2 766,60 кв. м.; нового формату в кiлькостi 8 загальною площею 1 060,50 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi Чернiгiвського обласного управлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 64 загальною площею 15 121,80 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 202,10 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 5 загальною площею 3 259,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 38 загальною площею 8 378,10 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 20 загальною площею 1 282,60 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 135 загальною площею 3 456,10 кв. м. (старого формату). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 10 установ нового формату.
-на балансi м. Києва та Київської областi станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 77 загальною площею 28 889,03 кв. м. (з них офiснi примiщення в кiлькостi 1 загальною площею 2 452,00 кв. м.; ТВБВ - нового типу в кiлькостi 1 загальною площею 183,00 кв. м.; ТВБВ - старого типу в кiлькостi 51 загальною площею 21 317,50 кв. м.; технiчнi примiщення в кiлькостi 24 загальною площею 4 936,53 кв. м.), орендованi примiщення в кiлькостi 491 загальною площею 38 123,00 кв. м. (з них старого формату в кiлькостi 444 загальною площею 31 955,00 кв. м.; нового формату в кiлькостi 47 загальною площею 6 168 кв. м.). План капiтального будiвництва згiдно з Планом розвитку на 2016 рiк – 45 установ нового формату.
- на балансi Правлiння станом на 01.01.2016 року облiковуються власнi примiщення в кiлькостi 4 загальною площею 9 117,3 кв. м. та орендованi примiщення в кiлькостi 3 загальною площею 3 293,16 кв. м.
АТ „Ощадбанк” постiйно удосконалює примiщення, якi вже перебувають на балансi Банку.

проблеми, які впливають на діяльність АТ «Ощадбанк»; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень  

Найбiльший вплив на дiяльнiсть АТ «Ощадбанк» здiйснили подiї 2015 року, зокрема, значна девальвацiя нацiональної валюти, а також збройне протистояння та постiйна загроза вiдновлення бойових дiй у схiдних областях країни. Цi подiї призвели до складної соцiально-полiтичної, економiчної ситуацiї як в Українi в цiлому, так i в банкiвському секторi зокрема. Банки України протягом 2015-початку 2016 року здiйснювали дiяльнiсть в умовах низької економiчної активностi суб’єктiв господарювання, погiршення основних макроекономiчних показникiв, якi мали наслiдком погiршення ситуацiї в банкiвському секторi.
Вказанi подiї здiйснили негативний вплив i на дiяльнiсть Ощадбанку: Банком здiйснено доформування резервiв за активними операцiями, що призвело до отримання збиткiв за результатами 2015 року.
Ощадбанк здiйснює дiяльнiсть в межах загальних нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть банкiв в Українi; окремi законодавчi норми, якi ускладнюють умови здiйснення Ощадбанком власної дiяльностi порiвняно з iншими банками України, вiдсутнi.
Одним з обмежувальних факторiв, що негативним чином впливають на результати Банку з повернення проблемної заборгованостi, є дiя Закону України «Про мораторiй на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитiв в iноземнiй валютi» вiд 3 червня 2014 року № 1304-VII. Аналогiчна ситуацiя складається за кредитами, на якi розповсюджується дiя Закону України «Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї» вiд 2 вересня 2014 року № 1669-VII в частинi звернення стягнення на предмети iпотеки, що розташованi у населених пунктах, на територiї яких проводиться антитерористична операцiя, але якi розташованi на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї.
Також значний негативний вплив на дiяльнiсть Банку спричиняє скасування верхньої межi ставки судового збору за подання до суду позовної заяви майнового характеру юридичною особою.
Iншим проблемним питанням залишається позицiя Верховного Суду України стосовно звернення стягнення на предмет iпотеки та виселення з житлових примiщень, якi є предметами iпотеки i придбанi не за рахунок кредиту, висловлена у постановi вiд 18 березня 2015 року у справi №6-39цс15, яка передбачає неможливiсть виселення громадян без надання iншого жилого примiщення, зокрема, при зверненнi стягнення на предмет iпотеки, що забезпечує виконання зобов’язань за такими кредитами.
Суттєвим є також питання врегулювання порядку реалiзацiї арештованого державними виконавцями майна вiдбувається шляхом проведення електронних торгiв у системi електронних торгiв арештованим майном (СЕТАМ). Так, зазначене питання не було врегульовано анi наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 16.04.2014 № 656/5, яким було затверджений Тимчасовий порядок реалiзацiї арештованого майна шляхом проведення електронних торгiв, анi наказом вiд 22.12.2015 № 2710/5 «Про реалiзацiю арештованого майна шляхом проведення електронних торгiв», що обумовлює неможливiсть реалiзацiї арештованого майна у виглядi земельних дiлянок.
Також системний характер носять випадки, коли кошти, перерахованi Банком в якостi авансування витрат за послуги, наданi експертами – суб’єктами оцiночної дiяльностi в межах виконавчого провадження, тривалий час не перераховуються головними територiальними управлiннями юстицiї на рахунки експертних органiзацiй, внаслiдок чого значно затягується час на виготовлення звiту про оцiнку майна. Дiяльнiсть з оцiнювання майна у виконавчому провадженнi також потребує додаткового врегулювання. Так, пiсля винесення постанови державного виконавця про призначення експерта суб’єктами оцiночної дiяльностi значно затягується строки надання звiтiв про оцiнку майна боржника, в тому числi рецензування звiтiв про оцiнку майна, оскiльки частинами 2, 4 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» не визначено строкiв на здiйснення експертної оцiнки майна та здiйснення рецензування звiту про оцiнку майна.
Вказанi вище проблеми неодноразово виносились на обговорення банкiвської спiльноти, були предметом звернень до державних органiв, але залишаються не вирiшеними та продовжують чинити негативний вплив на дiяльнiсть Банку.
Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих або економiчних обмежень є високим, оскiльки Банк є об’єктом впливу таких обмежень та не має впливу на їх запровадження та механiзми реалiзацiї.

факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства  

Сума штрафiв та пенi, що сплаченi АТ «Ощадбанк» за звiтний перiод, складає, в цiлому, 6 241 670,23 грн.

опис обраної політики щодо фінансування діяльності АТ «Ощадбанк», достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців АТ «Ощадбанк»  

З метою фiнансування строкових активних операцiй, в основному, використовується власна ресурсна база Банку – строковi кошти фiзичних та юридичних осiб. Крiм того, Банком на даний момент залучено ресурси вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй в обсязi 30,2 млрд. грн. екв. та залучено ресурси на умовах субординованого боргу в доларах США в обсязi 0,1 млрд. дол. США.
Основним напрямком пiдтримання та покращення лiквiдностi впродовж 2016 року, за оцiнками фахiвцiв Банку, є забезпечення достатнього обсягу строкової ресурсної бази та її стабiльного приросту.
Крiм того, з метою забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi в умовах реалiзацiї стресових сценарiїв вiдтоку лiквiдностi, полiтикою з управлiння лiквiднiстю Банку передбачається пiдтримання вторинного резерву лiквiдних коштiв, в т. ч. за рахунок вкладень в державнi цiннi папери, на рiвнi, що враховує можливi темпи та обсяги вiдтоку коштiв у разi реалiзацiї кризових сценарiїв.
Регулятивний капiтал банку є одним з найважливiших показникiв дiяльностi банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi банки беруть на себе в процесi своєї дiяльностi, та забезпечення захисту вкладiв, фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi банкiв. Регулятивний капiтал АТ „Ощадбанк”, що визначається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 № 368 зi змiнами, станом на 01.01.2016 складав 12 376 млн.грн.
Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу вiдображає здатнiсть банку своєчасно i в повному обсязi розраховуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають iз торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру. Чим вище значення показника адекватностi регулятивного капiталу, тим бiльша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. Вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 № 368 зi змiнами, норматив достатностi регулятивного капiталу встановлений на рiвнi не менше 10 % вiд активiв, зважених на ризик. Показник адекватностi регулятивного капiталу (Н2) АТ „Ощадбанк” станом на 01.01.2016 складав 11,47%, за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - 6,29%.

вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів  

Результати дiяльностi АТ „Ощадбанк” в частинi кредитування юридичних осiб за 2015 рiк характеризувались наступними показниками.
Станом на 01.01.2016 балансова вартiсть кредитiв наданих юридичним особам становила 103 249, 8 млн. грн., що на 13 264,3 млн. грн. або на 14,7% бiльше в порiвняннi з 2014 роком. Зазначене збiльшення кредитного портфелю юридичних осiб викликано значною девальвацiєю гривнi до основних свiтових валют у 2015 роцi. Кредитний портфель Банку у гривнi склав 47 573,1 млн. грн., що на 5 518,2 млн. грн. або на 10,4% менше у порiвнянi з 2014 роком, кредитний портфель у доларах США склав 1 971,6 млн. дол. США, що на 16,2 млн. дол. США або на 0,8% менше у порiвняннi з минулим роком. Кредитний портфель у євро склав 318,7 млн. євро, що на 30,2 млн. євро або на 10,5% бiльше за кредитний портфель в євро в 2014 роцi.
Зобов’язання з кредитування акредитивами та гарантiями юридичних осiб зменшились на 918,4 млн. грн., або на 6,3% i на 01.01.2016 становили 13 690,5 млн. грн.
Сума фактично сформованого резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями юридичних осiб (з врахуванням позабалансових операцiй та рiчних корегувань) станом на 01.01.2016 склала 42 186,5 млн. грн., що на 18 919,7 млн. грн. бiльше в порiвняннi з 01.01.2015. Значна частина резерву 35,0% або 14 772,3 млн. грн. сформована пiд активи, що знаходяться на тимчасово окупованих територiях України (анексована Автономна республiка Крим та зона проведення антитерористичної операцiї на Сходi України).
Сума нарахованих процентних доходiв за 2015 рiк вiд кредитування юридичних осiб становить 11 384,1 млн. грн., що на 2 418,1 млн. грн. або на 27% бiльше в порiвняннi з 2014 роком.
Станом на 01.01.2016 залишок коштiв по рахункам юридичних осiб становив 39 490 млн. грн. що на 20 712 млн. грн. або на 110,3% бiльше в порiвняннi з 2014 роком. В його структурi 70,8% займають рахунки до запитання - 27 960,2 млн. грн. (на 16 875,2 млн. грн. або 152% бiльше в порiвняннi з 2014 роком), 28,8% - залишки по строковим рахункам 11 372,6 млн. грн. (на 3 749,5 млн. грн. або 49% бiльше в порiвняннi з 2014 роком). Сума нарахованих витрат за 2015 рiк становить 157,1 млн. грн., що бiльше на 87,2 млн. грн. в порiвняннi з 2014 роком.
Середньоденний залишок коштiв по рахункам юридичних осiб за 2015 рiк склав 38 947,7 млн. грн., що на 22 290,6 млн. грн. або на 133,8% бiльше в порiвняннi з 2014 роком.

стратегія подальшої діяльності АТ «Ощадбанк» щонайменше на рік (щодо розширення послуг, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність АТ «Ощадбанк» в майбутньому)  

Банком, iз залученням провiдної мiжнародної аудиторської компанiї «PricewaterhouseCoopers», було розроблено стратегiчний план дiяльностi АТ «Ощадбанк» на 2015-2017 роки, який затверджено постановою правлiння вiд 13.02.2015 р. №96.
Враховуючи погiршення у I пiврiччi 2015 року значень основних макроекономiчних показникiв, суттєвих змiн їх прогнозних значень на 2015-2017 роки (вiдповiдно до погоджених iз МВФ, в рамках дiагностичного обстеження НБУ) у вереснi 2015 року правлiнням банку прийнято рiшення щодо доцiльностi впровадження адаптованого захисного сценарiю, вiдповiдно до якого розроблено та схвалено актуалiзований проект «Основних напрямiв дiяльностi АТ «Ощадбанк» на 2015-2017 роки» (постанова правлiння вiд 02.09.2015 р. №788).
Вiдповiдно до «Засад стратегiчного реформування державного банкiвського сектору», що були розробленi Мiнiстерством фiнансiв України, АТ «Ощадбанк» необхiдно скоригувати iснуючу стратегiю розвитку через затвердження Плану реалiзацiї заходiв.
План реалiзацiї заходiв АТ «Ощадбанк» на 2016-2017 роки найближчим часом буде винесено на розгляд наглядової ради банку. Ключовими стратегiчними прiоритетами в документi Банком визначено:
- трансформацiя корпоративного управлiння та управлiнських механiзмiв впровадження кращих свiтових практик ризик менеджменту та внутрiшнього контролю
- акцент на технологiчнiсть для пiдвищення конкурентоздатностi
- модернiзацiя бiзнесу i операцiйної моделей на шляху комерцiалiзацiї
- отримання технiчної допомоги вiд МФО по обраним блокам стратегiї
- залучення двостороннього фiнансування вiд МФО, розгляд можливостей виходу на мiжнароднi ринки капiталу
- змiцнення нового iмiджу та розвиток бренду
- нарощування обсягiв бiзнесу з фокусом на прiоритетнi сегменти (РБ та ММСБ) та за умови прибутковостi
- органiзацiя та забезпечення постiйної роботи комплаєнс функцiї
- створення швидкого, масштабованого та ефективного процесу стягнення i обслуговування боргу для досягнення цiльової прибутковостi
- фiнансовi показники: беззбиткова дiяльнiсть, ринковi орiєнтири вiдносно показникiв прибутку ROE та CIR
- ринковi показники: знаходження в ТОП-5 з кредитування РБ та в ТОП-3 з кредитування та депозитiв ММСБ
- розробка полiтики оплати працi керiвництва та спiвробiтникiв Банку, яка визначатиме взаємозв'язок мiж продуктивнiстю та розмiром оплати працi
- впровадження процесного менеджменту, унiфiкацiя органiзацiйної структури та процесiв.

опис політики АТ «Ощадбанк» щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік  

Для виявлення потреб клiєнтiв, оцiнки потенцiалу розвитку роздрiбного бiзнесу, сегментацiї клiєнтської бази, банком використовуються зовнiшнi маркетинговi дослiдження (в т.ч. маркетингово-дослiдницької компанiї „GFK Ukraine”), а також проводяться власнi дослiдження.
Сума витрат на дослiдження та розробку за 2015 рiк – 320 420 грн.

судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів АТ «Ощадбанк» або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає АТ «Ощадбанк», його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи АТ «Ощадбанк» (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається  

За 2015 рiк вiдсутнi судовi справи, за якими розглядались позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв АТ «Ощадбанк» або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає АТ «Ощадбанк», його дочiрнi пiдприємства, стороною в яких виступають посадовi особи АТ «Ощадбанк».

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності АТ «Ощадбанк», у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання АТ «Ощадбанк» за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі  

Протягом 2015 року АТ "Ощадбанк" було здiйснено перепрофiлювання зовнiшнiх запозичень банку, а саме: випускiв єврооблiгацiй та субординованого боргу банку на загальну суму 1,3 млрд. дол. США. Це дало змогу перенести виплати по даним iнструментам з перiодiв 2016-2018 ркiв за горизонт 2019 року, а також полiпшити показники капiталiзацiї банку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал