Титульний аркушСторінка28/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38

основні види послуг, що їх надає АТ «Ощадбанк», за рахунок надання яких АТ «Ощадбанк» отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, перспективність надання окремих послуг, рівень впровадження нових послуг в АТ «Ощадбанк»; рівень впровадження нових технологій в АТ «Ощадбанк»;

основні ризики в діяльності АТ «Ощадбанк», заходи АТ «Ощадбанк» щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності 

Банком щорiчно складаються та затверджуються правлiнням банку у складi бiзнес-плану короткостроковi плани розвитку, зокрема основнi показники за напрямами дiяльностi, структура планового балансу, бюджет та iншi. Бiзнес-план публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» на 2016 рiк затверджено постановою правлiння АТ «Ощадбанк» вiд 21.12.2015 р. № 1118 (зi змiнами).
Основною стратегiчною цiллю корпоративного бiзнесу є вiдбудова банку як фiнансово стiйкої установи, що проводить обслуговування своїх клiєнтiв на новому рiвнi якостi i ефективно виконує функцiї належнi вiдповiдно до його мiсiї, ролi та сутностi в економiчному просторi України. Суттєвi змiни економiчного, фiнансового, полiтичного та геополiтичного середовища в Українi протягом 2014-2015 рокiв негативно вплинули на дiяльнiсть та розвиток банкiвського сектору України та принесли збитки для країни в цiлому (змiни в полiтичнiй сферi України, анексiя Автономної республiки Крим, проведення Антитерористичної операцiї на Сходi Українi, зниження курсу української гривнi по вiдношенню до основних свiтових валют, дестабiлiзацiя економiки, вiдплив iноземного капiталу, введення ряду бiльш жорстких стабiлiзацiйних заходiв НБУ, вiдтiк строкової ресурсної бази банкiв) змусили Банк вживати заходiв для збереження та пiдтримання фiнансової стабiльностi та надання на новому рiвнi якiсних послуг своїм клiєнтам в умовах не стабiльної волатильної фiнансово-економiчної ситуацiї в державi.
Протягом звiтного року дiяльнiсть корпоративного бiзнесу була спрямована на:
- оновлення стратегiї розвитку та її адаптацiї до ринкових умов;
- пiдтримку державного сектору економiки та фiнансування державних програм;
- проведення сегментацiї юридичних осiб з аналогiчними поведiнковими характеристиками;
- утримання клiєнтської бази та залучення нових клiєнтiв;
- побудова вертикальної моделi продажiв;
- безумовне виконання своїх зобов’язань та пiдвищення якостi обслуговування;
- ефективне управлiння корпоративними ризиками для забезпечення стабiльностi у корпоративному сегментi Банку;
- створення iнституту персональних клiєнтських менеджерiв;
- адаптацiю продуктового ряду пiд потреби клiєнта.
АТ „Ощадбанк” забезпечує корпоративним клiєнтам комплекс банкiвських послуг, у тому числi:
- надання грошових коштiв шляхом використання рiзних типiв кредитних продуктiв (овердрафт, кредитування у разовому порядку, вiдновлювана та невiдновлювальнi кредитнi лiнiї тощо);
- повний спектр розрахунково-касового обслуговування;
- реструктуризацiя кредитiв корпоративних клiєнтiв, якi вiдчувають тимчасовi фiнансовi труднощi;
- розрахунки за допомогою документарних акредитивiв, забезпечення банкiвськими гарантiями та торгiвельне фiнансування за рахунок коштiв закордонних банкiв;
- залучення грошових коштiв як за iснуючими, так i за новими депозитними продуктами;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй;
- надання повного обсягу послуг через Системи вiддаленого доступу («Iнтернет-клiєнт банк»»).
В напрямку кредитування корпоративних клiєнтiв роботу пiдроздiлiв було зосереджено на пiдтримцi прийнятного рiвня якостi iснуючого кредитного портфеля. Кредитування корпоративних клiєнтiв традицiйно є важливим напрямком дiяльностi та передумовою комплексних вiдносин з корпоративними клiєнтами, при цьому банк вживає всiх можливих заходiв щодо мiнiмiзацiї ризикiв. Зниження ризикiв по кредитам досягається шляхом:
- оптимiзацiї параметрiв кредитних продуктiв;
- оптимiзацiї бiзнес-процесiв, особливо щодо прийняття рiшень по кредитах;
- реструктуризацiї кредитiв корпоративних клiєнтiв, якi вiдчувають тимчасовi фiнансовi труднощi;
- посилення контролiв за процесами класифiкацiї кредитного портфеля за групами ризику та формування вiдповiдних резервiв;
- посилення монiторингу стану кредитного портфеля та процедур виявлення потенцiйно проблемних кредитiв.
Працюючи в умовах нестабiльної ситуацiї в банкiвськiй системi, Банк продовжував розвиватись та залишатись провiдним та впливовим банком на фiнансовому ринку України. За пiдсумками 2015 року Банк залишається одним з лiдерiв кредитування реального сектору економiки України i посiдає друге мiсце серед банкiв України за кредитами, наданими юридичним особам.
Корпоративний бiзнес, обслуговуючи пiдприємства рiзних форм власностi, здiйснює полiтику диверсифiкацiї клiєнтської бази та активного розвитку мiкро, малого та середнього бiзнесу з урахуванням поведiнкових профiлiв клiєнтiв.
Для утримання позицiй лiдера з обслуговування розрахунково-касових операцiй корпоративних клiєнтiв впроваджено економiчно обґрунтованi пiдходи в тарифнiй полiтицi, що дозволяє пiдвищити мобiльнiсть управлiння цiнами на продукти та послуги корпоративного бiзнесу, а також продовжує впровадження систем дистанцiйного обслуговування клiєнтiв.
Залучення грошових коштiв на строковi депозити вiдбувається шляхом забезпечення конкурентоспроможностi депозитних продуктiв для юридичних осiб. На фонi проблем з лiквiднiстю у банкiвському секторi банк спрямовує свої зусилля на збiльшення обсягiв залучення строкових депозитiв розмiщених на максимально довгi строки.
Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.09.2002р. №1349 та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.01.2004р. №25-р., АТ „Ощадбанк” визначений уповноваженим банком, який провадить розрахунково-касовi операцiї з коштами Пенсiйного фонду України.
Вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.07.2006р. №1004, вiд 18.06.2014 №217 та вiд 09.10.2013 №750 АТ „Ощадбанк” виконує функцiї уповноваженого банку з обслуговування поточних рахункiв iз спецiальним режимом використання учасникiв Оптового ринку електричної енергiї України, суб’єктiв господарювання, що проводять дiяльнiсть, пов’язану з постачанням природного газу за регульованим тарифом та пiдприємств теплоенергетики та водопостачання i їх вiдокремлених пiдроздiлiв.
Станом на 1 жовтня 2015 року на ринку обслуговування юридичних осiб налiчувалось близько 123 банка, якi пропонують юридичним особам майже однотипнi продукти та послуги (розрахунково-касове обслуговування, кредити, депозити, валютнi операцiї, грошовi перекази, iншi послуги). Наявнiсть великої кiлькостi банкiв-конкурентiв на ринку обслуговування юридичних осiб, що пропонують однотипнi продукти за вiдсутностi привiлеїв i штучних бар’єрiв, обумовлює надзвичайно високий рiвень конкуренцiї. В умовах високої конкуренцiї на ринку кредитних ресурсiв i банкiвських послуг, рiвень якої поступово зростає, перед банком постає питання постiйного пошуку нових шляхiв збiльшення доходiв та зменшення витрат, розширення традицiйних та впровадження нових банкiвських послуг та продуктiв, встановлення конкурентних цiн на них.
Також одним iз основних напрямiв розвитку банку в корпоративному сегментi є реалiзацiя комплексного обслуговування державних та приватних компанiй з розгалуженою мережею. Банк пiдтримуватиме державнi програми i проекти, що реалiзовуються на комерцiйних засадах. У доповнення до стандартних банкiвських продуктiв для корпоративних клiєнтiв Банк ставить за мету розробку корпоративних банкiвських продуктiв, адаптованих до специфiки вiдповiдної галузi, а також малого та середнього бiзнесу.
З метою пiдвищення ефективностi спiвпрацi з великими корпоративними Клiєнтами та пiдприємствами мiкро, малого та середнього бiзнесу (далi – ММСБ), враховуючи прiоритетнi напрями Стратегiї розвитку АТ «Ощадбанк» 2015-2017 рокiв, зокрема, щодо необхiдностi виокремлення роботи з великими корпоративними Клiєнтами та Клiєнтами ММСБ у окремi структурнi пiдроздiли, забезпечення оптимального розподiлу функцiй мiж структурними пiдроздiлами Банку, у березнi 2015 року був створений департамент мiкро-, малого та середнього бiзнесу, на який було покладено функцiї обслуговування Клiєнтiв ММСБ.
Мiкро-, малий та середнiй бiзнес в Українi наразi переживає перiод економiчних i нормативних змiн, а саме:
- змiна податкового законодавства у прив’язцi до бюджету України на 2016 рiк;
- погiршення торгiвельних стосункiв iз Росiєю, яка була одним iз найкрупнiших ринкiв збуту продукцiї для представникiв мiкро-, малого та середнього бiзнесу протягом останнiх двох десятилiть;
- необхiднiсть пошуку нових ринкiв збуту продукцiї та модернiзацiя виробництва з метою вiдповiдностi продукцiї європейським стандартам;
- необхiднiсть впровадження енергозберiгаючих технологiй зважаючи на суттєве пiдвищення вартостi енергоносiїв
- iншi зовнiшнi та внутрiшнi фактори, якi прямо впливають на дiлову активнiсть мiкро-, малого та середнього бiзнесу.
Разом з тим представники мiкро-, малого та середнього бiзнесу вiдiграють важливу роль у розвитку економiки України i Банк має великий потенцiал для надання представникам мiкро-, малого та середнього бiзнесу допомоги у створеннi та збереженнi робочих мiсць, для пропонування нових продуктiв та послуг, а також для генерування нових iдей та можливостей для клiєнтiв та iнвесторiв.
АТ „Ощадбанк” забезпечує Клiєнтам ММСБ комплекс банкiвських послуг, у тому числi:
- надання кредитних коштiв шляхом використання рiзних типiв продуктiв (овердрафти, строковi кредити на придбання транспортних засобiв та обладнання, вiдновлювана та невiдновлювальнi кредитнi лiнiї на поповнення обiгових коштiв тощо);
- повний спектр розрахунково-касового обслуговування, в тому числi через системи вiддаленого доступу до рахункiв («Iнтернет-клiєнт банк»»);
- залучення грошових коштiв як за iснуючими, так i за новими депозитними продуктами;
- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Банк прагне пiдтримувати стiйкий економiчний рiст країни за рахунок сприяння реалiзацiї важливих для країни проектiв, наприклад таких, як енергоефективнiсть. Наприклад, з впровадженням державної програми з енергоефективностi, згiдно якої уряд України вiдшкодовує вiд 40% до 70% вiд суми кредиту на придбання енергоефективного обладнання та матерiалiв, був розроблений та впроваджений банкiвський продукт «Кредит для ОСББ», що з моменту його впровадження у квiтнi 2015 роцi продемонстрував позитивну динамiку продажiв та має перспективи отримати популярнiсть серед ОСББ у 2016 роцi.
Також АТ «Ощадбанк» є банком, що пропонує своїм клiєнтам-фiзичним особам повний спектр послуг на ринку роздрiбного бiзнесу: кредитнi операцiї, депозитнi операцiї, розрахунково-касове обслуговування, операцiї з використанням пластикових карток, здiйснення грошових переказiв, готiвковi платежi.
а) Кредитнi операцiї
З позицiї кредитування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу 2015 рiк пройшов для банку пiд знаком енергозбереження та енергоефективностi. Так, протягом року АТ «Ощадбанк» активно приймав участь у реалiзацiї державної соцiальної програми здiйснення заходiв щодо ефективного використання енергетичних ресурсiв та енергозбереження за пiдтримки Уряду України. В цiлому в рамках державної програми банком було видано бiльше 64 тисяч кредитiв на загальну суму понад 1 млрд. грн. Окрiм того, банк долучився до 30 регiональних програм енергозбереження щодо додаткової компенсацiї позичальникам-клiєнтам роздрiбного бiзнесу частини залишку заборгованостi за кредитом або процентiв за користування кредитами.
Також в 2015 роцi банком була запроваджена програма кредитування фiзичних осiб на придбання електромобiлiв.
Крiм того, попитом користувалися такi продукти: споживче кредитування, забезпечене iпотекою та пiд поруку, пiд заставу майнових прав на отримання грошових коштiв, розмiщених на вкладному (депозитному) рахунку, на придбання житла на вторинному ринку нерухомостi.
Протягом 2015 року кредитний портфель фiзичних осiб збiльшився на 908 286,6 тис. грн., або на 21,1% i на кiнець року становив 5 202 942,3 тис. грн. (без урахування суми позабалансових зобов`язань та суми нарахованих доходiв).
б) Депозитнi операцiї
В першому пiврiччi 2015 року Ощадбанк оптимiзував продуктову лiнiйку вкладiв фiзичних осiб, а саме зупинив вiдкриття нових рахункiв по вкладу «Мобiльний», «Пенсiйний +», «Цiльовий», «Авансовий». Також з 18.11.2015 року припинено залучення на вклади «Гнучкий» строком зберiгання 3, 6 та 12 мiсяцiв, а отже вклад «Гнучкий» з можливiстю вилучення разового зняття коштiв в повному обсязi з рахунку без змiни процентної ставки залучаєтеся строком на 18 мiсяцiв.
АТ «Ощадбанк» у жовтнi мiсяцi 2015 року запровадив депозити без можливостi дострокового вилучення («Класичний», «Капiтал», «Пенсiйний»), задля ефективного планування дiяльностi у частинi використання ресурсiв та управлiння ризиками.
Всi вклади Ощадбанку орiєнтованi на людей з рiзним рiвнем достатку та рiзними можливостями щодо керування заощадженнями.
Серед них: вклади з перiодичною виплатою процентiв (щомiсячно, щоквартально, щорiчно, у кiнцi строку дiї вкладу), вклад з капiталiзацiєю процентiв, вклади з поповненням або без поповнення, автопролонгацiєю, можливiстю дострокового вилучення частини депозиту без втрати процентiв. У Банку дiє програма лояльностi для клiєнтiв, за умовами якої вкладники отримують пiдвищений розмiр процентiв по вкладу.
В 2015 роцi Ощадбанк продовжив успiшну практику впровадження акцiйних депозитiв ( вклади «Писанка», «Довiра» , «Теплi обiйми»).
На початку весни 2015 року було впроваджено новий акцiйний депозитний вклад «Писанка» зi зручними умовами та високими процентними ставками, а на початку лiта впроваджено акцiйний депозит «Довiра».
Напередоднi новорiчних та рiздвяних свят Ощадбанк запропонував спецiальну депозитну програму «Теплi обiйми», з пiдвищеною процентною ставкою, зручним термiном розмiщення та з можливiстю вибору найвигiднiших умов розмiщення коштiв, а саме з поповненням або без, з капiталiзацiєю процентiв або щомiсячною виплатою процентiв.
Особливу увагу Банк зосереджував на роботi з обслуговування пенсiонерiв. Пенсiонерам Ощадбанк пропонував отримувати пенсiю в Ощадбанку, вiдкривши картковий рахунок або поточний рахунок „Пенсiйний”, на який безкоштовно надходить пенсiя вiд органiв соцiального забезпечення.
Протягом 2015 року портфель строкових депозитiв фiзичних осiб зрiс на 11 206,1 млн. грн. (42,8%) та становив 37 402,2 млн. грн. на кiнець року. Доля ринку станом на 01.01.2016 складає 12,58% (весь депозитний портфель фiзичних осiб), окремо поточнi рахунки – 13,82%, окремо строковi депозити – 12,11%.
Зазначимо, що Ощадбанк - єдиний банк в Українi, що має закрiплену Законом України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» державну гарантiю збереження внескiв громадян.
Враховуючи поточну ситуацiю в країнi, яка характеризується втратою довiри населення до фiнансових установ, у зв’язку з полiтичною нестабiльнiстю в країнi, протягом 2016 року полiтика залучення коштiв населення буде спрямована на утримання iснуючої ресурсної бази та поступове її збiльшення, а також на утримання частки Ощадбанку на ринку залучення коштiв фiзичних осiб та на пропонуваннi клiєнтам привабливих умов розмiщення коштiв. .
в) Розрахункове-касове обслуговування
Розрахунково-касове обслуговування - традицiйна банкiвська послуга, ключовими якiсними характеристиками якої є швидкiсть та якiсть обслуговування. На сьогоднi Ощадбанк пропонує повний спектр послуг для клiєнтiв - фiзичних осiб для проведення всiх видiв розрахунково-касового обслуговування.
На кiнець 2015 року кiлькiсть поточних рахункiв (в т.ч. карткових) фiзичних осiб становила 28,6 млн. рахункiв. Залишок коштiв на поточних (в т.ч. на карткових) рахунках фiзичних осiб станом на кiнець 2015 року становив 15 909,37 млн. грн. ( вiдповiдно до даних балансу).
АТ "Ощадбанк" є уповноваженим банком Пенсiйного фонду України i Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України з виплати пенсiй та грошової допомоги. Банку надано право на обслуговування пенсiонерiв рiзних категорiй та одержувачiв соцiальної допомоги в усiх регiонах України. На сьогоднi в установах Ощадбанку пенсiонерам вiдкриваються поточнi та строковi рахунки, умови яких розробленi спецiально для цiєї категорiї громадян.
У 2015 роцi кiлькiсть пенсiонерiв, що обслуговувались в установах Ощадбанку склала 2 115 тис. осiб.
г) Грошовi перекази
АТ "Ощадбанк" продовжує активно розвивати послуги зi здiйснення грошових переказiв фiзичних осiб. При здiйсненнi грошових переказiв, Банк спiвпрацює з такими мiжнародними системами переказу коштiв, як «RIA Money Transfer», «Юнистрим», «MoneyGram», «ЛИДЕР», «BLIZKO», «Coinstar», «ХАЗРИ», «Intel Express», «ANELIK», «Western Union», «Золотая Корона». Крiм того, Банк здiйснює перекази фiзичних осiб в iноземнiй валютi через систему SWIFT, перекази нацiональної валюти в мережi пiдроздiлiв Банку через власну внутрiшньодержавну систему термiнових переказiв "ШВИДКА КОПIЙКА", а також перекази нацiональної валюти через СЕП НБУ.
За пiдсумками 2015 року обсяг операцiй АТ «Ощадбанк» за переказами готiвки на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, в т.ч. за мiжнародними системами переказiв коштiв складає 31 225,61 млн. грн., а дохiд вiд цих операцiй складає 66,57 млн. грн.
д) Готiвковi платежi
Не дивлячись на гостру конкуренцiю на ринку обслуговування фiзичних осiб, АТ "Ощадбанк" зберiгає лiдерськi позицiї з приймання готiвкових платежiв вiд населення. Нашi клiєнти – фiзичнi особи користуються послугами здiйснення платежiв на користь суб’єктiв господарювання, насамперед це - оплата комунальних, бюджетних та iнших платежiв, оплата послуг телефонного зв'язку, кабельного телебачення, платежi за кредитними договорами, тощо.
За 2015 рiк населенням сплачено готiвкою через каси банку платежiв на суму 45 598,24 млн. грн., комiсiйнi доходи Банку за приймання платежiв склали 627,5 млн. грн.
е) Надання в оренду iндивiдуальних сейфiв для зберiгання цiнностей (документiв) клiєнтiв АТ «Ощадбанк»
АТ "Ощадбанк" в 2015 роцi проводив активнi заходи з розвитку послуги шляхом розширення географiї установ та збiльшення кiлькостi iндивiдуальних сейфiв, що надають послугу та нарощення комiсiйних доходiв. На протязi 2015 року до здiйснення дiяльностi було залучено 26 установ та встановлено 1 525 iндивiдуальних сейфи в результатi чого станом на 01.01.2016р. 59 установ, що мають в наявностi 4 635 iндивiдуальних сейфи пропонують клiєнтам послугу. Комiсiйний дохiд вiд надання послуги за 2015 рiк становив 5,4 млн. грн., що на 106 % бiльше вiд доходу 2014 року (2,6 млн. грн).
Основнi ризики в дiяльностi АТ "Ощадбанк", заходи банку щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi:
Банк видiляє наступнi основнi ризики, якi iдентифiкує у своїй дiяльностi:
"Фiнансовi ризика" та "Нефiнансовi ризики". До "Фiнансових ризикiв" вiдносяться - "Ринковi ризики" (ризик лiквiдностi, процентний ризик, валютний ризик, цiновий ризик ) та "Кредитнi ризики" (ризик дефолту, ризик кредитного спреду, розрахунковий ризик, перед розрахунковий ризик (ризик замiщення). До "Нефiнансових ризикiв" вiдносяться - операцiйний ризик (операцiйно-технологiчний ризик, правовий ризик), стратегiчний ризик, ризик репутацiї, системний ризик.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає внаслiдок невiдповiдностi строкiв i сум надходження/списання грошових коштiв з рахункiв Банку та полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу Банку внаслiдок неспроможностi Банку вчасно, в повному обсязi та з мiнiмальними втратами покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх грошових зобов’язань.
Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється шляхом лiмiтування строкових розривiв мiж активами i зобов’язаннями, короткострокового прогнозування грошових потокiв, а також забезпечення необхiдного обсягу як первинної, так i вторинної лiквiдностi, яка представлена портфелем високолiквiдних державних цiнних паперiв, що може бути використаний для термiнового задоволення потреб Банку у лiквiдних коштах у разi непрогнозованого вiдтоку лiквiдних коштiв.
Процентний ризик
Основна дiяльнiсть Банку пов’язана з залученням/розмiщенням пiдпроцентних зобов’язань / активiв, внаслiдок чого процентний ризик є одним з основних фiнансових ризикiв, на якi наражається Банк. Процентний ризик виникає внаслiдок можливостi несприятливих змiн процентних ставок на ринку, якi створюють негативний вплив на процентний дохiд / капiтал Банку.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється в основному шляхом встановлення та перегляду кривих доходностi (процентних ставок по залученню та розмiщенню грошових коштiв) з метою забезпечення планового обсягу чистого процентного доходу та цiльового значення процентного спреду Банку шляхом управлiння структурою балансу.
Валютний ризик
Банк здiйснює операцiї в рiзних валютах i доступний валютному ризику, який полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу Банку внаслiдок несприятливих змiн курсiв обмiну валют та банкiвських металiв на ринку внаслiдок утримання вiдкритої валютної позицiї.
Для обмеження валютного ризику Банком встановлюються лiмiти валютної позицiї в розрiзi груп валют, банкiвських металiв та видiв операцiй.
Цiновий ризик
Цiновий ризик – потенцiйна загроза виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу Банку, що можуть виникнути внаслiдок несприятливих змiн цiн на цiннi папери/деривативи.
З метою управлiння цiновими ризиками Банком встановлюються лiмiти на портфелi цiнних паперiв, лiмiти в розрiзi емiтентiв/емiсiй цiнних паперiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик, що загрожує доходам i капiталу Банку внаслiдок можливого невиконання контрагентом або групою контрагентiв прийнятих на себе зобов’язань перед Банком. З метою управлiння кредитним ризиком здiйснюється фiнансово – економiчний аналiз контрагентiв, аналiз кредитно – iнвестицiйних проектiв, встановлення лiмiтiв та обмежень на проведення активних операцiй, управлiння портфельними ризиками.
Операцiйний ризик
Операцiйний ризик – це ризик втрат внаслiдок недолiкiв корпоративного управлiння (перевищення працiвниками своїх повноважень, порушення етичних норм), системи внутрiшнього контролю (допущення помилок, невчасного виконання робiт або шахрайства) або збоїв у внутрiшнiх банкiвських процесах, IТ - системах, дiї людського фактору або як наслiдок зовнiшнiх подiй.
Управлiння операцiйними ризиками здiйснюється шляхом проведення самостiйної оцiнки операцiйних ризикiв та механiзмiв їх внутрiшнього контролю (СОРК), реєстрацiї накопичення i аналiзу iнцидентiв операцiйного ризику в спецiалiзованiй базi даних, проведення превентивного аналiзу операцiйних ризикiв при розробцi нових банкiвських продуктiв, процесiв, впровадженнi будь-яких змiн, iнновацiй в банкiвських продуктах, процесах, а також за допомогою монiторингу ключових ризик iндикаторiв (КРI).
Всi операцiї Банку проводяться в межах лiмiтiв, встановлених правлiнням та вiдповiдними профiльними комiтетами.
Рiвень впровадження нових технологiй в АТ "Ощадбанк":
В рамках реалiзацiї програми розвитку iнформацiйних технологiй Банку, покращення якостi обслуговування клiєнтiв банку, протягом 2015 року департаментом iнформатизацiї було виконано значний обсяг робiт та заходiв iз впровадження, експлуатацiйної пiдтримки, супроводження, унiфiкацiї та розвитку автоматизованих систем Банку, розвитку корпоративної iнформацiйної мережi, нарощення програмно-технiчної платформи Банку, впровадження нових систем та технологiй, вдосконалення органiзацiї та управлiння iнформацiйними технологiями, а саме станом на 01.01.2016р.:
впроваджено у промислову експлуатацiю:
- модуль ведення реєстру iнсайдерiв АТ «Ощадбанк» системи управлiння банкiвськими ресурсами «Allegro»;
- модуль «Кредитнi ресурси», який у iнтеграцiї з модулем «Торгова сесiя - кредитнi ресурси» системи «Allegro» забезпечує автоматизацiю процесу управлiння портфелем кредитних угод iз залучення та розмiщення внутрiшньосистемних кредитних ресурсiв та супроводження вiдповiдних операцiй в АБС;
- модуль автоматизацiї супроводження операцiй з розмiщення та залучення кредитних ресурсiв всерединi банку, синхронiзацiї облiку портфелiв угод в центральному апаратi банку(далi –ЦА) та регiональних управлiннях банку(далi – РУ);
- модуль фiнансового монiторингу;
- модуль «Депозитнi лiнiї юридичних осiб».
- програмно-апаратний комплекс «Автокаса» з автоматизацiї служби iнкасацiї та роботи з готiвкою у Вiнницькому, Донецькому, Житомирському, Запорiзькому, Кiровоградському, Одеському, Харкiвському, Херсонському, Днiпропетровському, Львiвському, Iвано-Франкiвському, Сумському, Полтавському обласних управлiннях та у Головному управлiннi по м. Києву та Київськiй областi;
- забезпечено пiдключення 1610 GPRS SIM-карт для нової системи вiдслiдковування руху iнкасаторських машин;
- АРМ «Клiринг по платiжним системам» (розрахунки за операцiями з мiжнародними переказами);
- СТП «Швидка копiйка», доопрацьована з метою забезпечення обслуговування переказiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;
- центральний реєстр нерухомих вкладiв;
- централiзовану систему контролю лiмiтiв за надходженнями iз-за меж України в iноземнiй валютi на користь фiзичних осiб (резидентiв та нерезидентiв);
- пiдсистему взаємодiї СТП «Швидка копiйка» та Веб-банкiнг «Ощад 24/7»;
- операцiї з переказами за СМП «Золотая корона» переведено на обслуговування до програмного забезпечення «Single Window»;
- модуля автоматизацiї активних операцiй банку АБС «БАРС-Millennium» - субмодуля КМЮО (Автоматизацiя кредитної дiяльностi юридичних осiб) в частинi забезпечення можливостi реалiзацiї продукту кредитування об’єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв;
за вимогами профiльних департаментiв банку проведено доопрацювання АБС «БАРС-Millennium» щодо реалiзацiї (модернiзацiї) наступних функцiй:
- iдентифiкацiї платежiв (штрафiв ДАI) для потреб Казначейства України;
- емiсiї нового типу БПК «Картка киянина»;
- зарахування адресних виплат на окремi картковi рахунки, що вiдкритi в ПЦ по основному картковому рахунку в розрiзi видiв адресних виплат;
- безкомiсiйного зарахування коштiв на картковi рахунки при зарахуваннi заробiтної плати працiвникам органiзацiй, картрахунки яких вiдкрито за централiзованою схемою в iнших РУ;
- нового механiзму накопичення знiмкiв балансу, виключення процедури переоцiнки при регламентних роботах;
- автоматизованого визначення належностi клiєнта роздрiбного бiзнесу до працiвникiв АТ «Ощадбанк» та/або осiб, звiльнених з роботи в банку, в т.ч. у зв’язку з виходом на пенсiю;
- ведення Депо-Своп угод;
- запровадження в депозитному модулi нового виду вкладу «Довiра» в усiх валютах, для всiх можливих термiнiв вкладу.
- впровадження вiдкличних вкладiв Максимальний i Мобiльний, змiна умов дiючих вкладiв корпоративного бiзнесу щодо невiдкличностi договорiв.
- забезпечення можливостi прийняття файлу для пакетного вiдкриття пластикових карток в рамках проекту Картка Киянина.
- забезпечення iнформацiйної взаємодiї АБС «БАРС-Millennium» з модулем ведення реєстру iнсайдерiв АТ «Ощадбанк» системи «Allegro»;
- перевiрка всiх дiючих клiєнтiв АБС та їх пов’язаних осiб на збiг з перелiком публiчних осiб за даними вiдповiдного файла-перелiку публiчних осiб у форматi XML;
- реалiзовано експорт/iмпорт в АБС платiжних файлiв нового формату вiд ДП „Енергоринок” (резервний варiант отримання платежiв при вiдсутностi он-лайн зв’язку в Corp2).
проводяться роботи по доопрацюванню та тестуванню АБС «БАРС-Millennium» щодо:
- розробки системи електронного документообороту (СЕД) по юридичним особам.
- послуги довгострокового доручення на списання коштiв з карткового рахунку за формою №190 для зарахування на власний депозитний рахунок та для погашення заборгованостi за кредитом (через поточний рахунок).
- оформлення довгострокового доручення на списання коштiв з рахунку 2625 для переказу на рахунки iнших фiзичних або юридичних осiб, вiдкритi в АТ «Ощадбанк» або iншому банку;
- списання з поточних картрахункiв (2625) клiєнтiв банку для оплати послуг на користь комунальних органiзацiй–юридичних осiб (впроваджено в ГУ по м.Києву);
- здiйснення контролю заповнення усiх обов’язкових полiв картки клiєнта при вiдкриттi в АРМ "Реєстрацiя клiєнтiв" та рахункiв 2-го класу юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям.
- модернiзацiї для подальшого розрахунку резерву за МСФЗ в системi FineVare.
- вилучення з ЦРНВ та перенесення вкладiв iз залишками, що дорiвнюють або перевищують 30 гривень або одиницю iноземної валюти на доходи регiональних управлiнь, де рахунки за цими вкладами були вiдкритi.
- модуля автоматизацiї активних операцiй банку АБС «БАРС-Millennium» згiдно вимог профiльних департаментiв та вимог регулятора (зокрема для забезпечення можливостi видачi кредиту шляхом перерахування коштiв на поточнi рахунки декiлькох продавцiв та блокування видачi кредиту неблагодiйним партнерам);
- модуля «Докредитна задача» (зокрема в частинi можливостi заведення та обробки кредитних заявок (i) Головним управлiнням з обслуговування клiєнтiв з окремою схемою проходження кредитних заявок; (ii) для спiвробiтникiв банку з побудовою ГПК по декiльком вiдсотковим ставкам; (iii) в яких принаймнi один з параметрiв не вiдповiдає вимогам стандартизованого продукту/умов та/або не регламентований такими);
- перенесення даних кредитного портфеля корпоративних клiєнтiв з АБС регiональних управлiнь до АБС центрального апарату АТ «Ощадбанк» (у тому числi з забезпеченням коректностi вiдображення/завантаження даних у системi FineVare) вiдповiдно до затвердженого наказом Голови Правлiння перелiку клiєнтiв;
- iнтеграцiйного процесу з використанням IШД iз забезпечення передачi iнформацiї про результати сегментацiї клiєнтiв роздрiбного бiзнесу АТ «Ощадбанк» з корпоративного сховища даних (DWH) до регiональних екземплярiв АБС «БАРС»;
- змiни порядку розрахункiв за операцiями з МПС «WesternUnion» в частинi забезпечення розрахункiв за комiсiйною винагородою в нацiональнiй валютi.
виконано доопрацювання:
- систем дистанцiйного обслуговування «Iнтернет Клiєнт-банк» та «Корпоративний Клiєнт-банк» вiдповiдно до листiв ПАТ „Укртелеком”, «Українського транспортно-логiстичного центру», Укрзалiзницi, НАК "Нафтогаз України" та для можливостi доступу до системи Corp 2 по IP-адресi, вказанiй клiєнтом;
- „Бiржового модуля” разом iз системою «Корпоративний Клiєнт-Банк» вiдповiдно до вимог валютного законодавства.
- модуля "Форекс" щодо ведення операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти з клiєнтами банку.
- модуля «Вивантаження даних» - встановлено оновлення щодо щоденного та щомiсячного вивантаження особливо важливих даних.
- налаштування для мiжнародних платiжних систем «Юнистрим», «CONTACT», «Анелик», «BLIZKO», «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР», «Золотая Корона», «MoneyGram» в програмному забезпеченнi «Єдине вiкно» функцiї перевiрки учасникiв або вигодоодержувачiв фiнансових операцiй (грошових переказiв) на наявнiсть у «Перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї», що надається Державною службою фiнансового монiторингу України (ДСФМ).
Розроблено новий модуль АРМ «Депозитнi сейфи».
Реалiзовано СМС-iнформування клiєнтiв, якi отримали кредит в АТ «Ощадбанк» за умовами кредитування на придбання енергозберiгаючого обладнання та матерiалiв в рамках Державної програми „Теплий кредит”.
Згiдно вимог НБУ впровадженi новi файли звiтностi:
- щоденний файл #2G - iнформацiя за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти;
- щоденний файл #2E - iнформацiя про рух безготiвкової гривнi за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти для клiєнтiв банку;
- щомiсячний файл #1P - Данi про фiнансовi операцiї з нерезидентами (у тестовому режимi);
згiдно вимог НБУ виконанi змiни програмного забезпечення за файлами звiтностi:
- #E9 – данi про перекази, що здiйсненi з використанням систем переказу коштiв;
- #3B – данi фiнансової звiтностi боржникiв банку - великих, середнiх i малих пiдприємств;
- #42 – данi щодо максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента, iнсайдерiв, наданих великих кредитiв та iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою;
- #2C – данi про намiр купiвлi та/або переказiв безготiвкової iноземної валюти в розрiзi суб’єктiв;
- #20 - данi про залученi кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштiв обов’язкових резервiв на окремий рахунок у Нацiональному банку України;
- #D0 - данi про взаємодiю банку зi Спецiально уповноваженим органом з питань фiнансового монiторингу;
- #7A - данi для примiтки "Окремi показники дiяльностi банку за квартал" фiнансової звiтностi банку;
- #8B - данi про окремi показники;
- для бiльшостi файлiв звiтностi змiнено схему надання даних до НБУ – з “Головний банк - територiальному управлiнню НБУ” (код схеми G) на “Головний банк - ЦРП НБУ” (код схеми D).
Вiдповiдно до вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 листопада 2014р. №699, Постанови правлiння АТ «Ощадбанк» вiд 05 грудня 2014р. №1003 «Про виконання вимог чинного законодавства України при обслуговуваннi рахункiв клiєнтiв, мiсцезнаходженням яких є ВЕЗ «Крим», забезпечена змiна вiдповiдних реквiзитiв карток клiєнтiв, мiсцезнаходженням (юридичним адресом) яких є ВЕЗ «Крим».
В рамках п.3.1 додатку №2 до Договору №1014 вiд 22 травня 2014 р. з ТОВ "УНIТI БАРС" щодо оптимiзацiї часу формування файлiв звiтностi НБУ, зменшено час формування наступних файлiв #08, #44, #73, #94, #F7, #4A, #1A, #D1, #E9.
Виконанi змiни формування файлiв звiтностi в зв’язку з переходом на переоцiнку залишкiв та формування знiмкiв балансу (новi драпси) та зменшено час формування звiтностi.
На виконання Постанови правлiння АТ „Ощадбанк” вiд 27.11.2014р. №969 щодо виконання Заходiв за рекомендацiями Нацiонального банку України за результатами iнспектування АТ „Ощадбанк” в частинi пункту 44 про забезпечення на базi IТ систем банку централiзованого формування геп-звiту з лiквiдностi в розрiзi клiєнтiв, РУ та ТВБВ, згiдно вимог департаменту ризикiв, в АБС «Барс-Millennium» до АРМ "Звiтнiсть НБУ" додано звiт «Вивантаження протоколу формування файлу #A7» для централiзованого формування щодекадного геп-звiту з лiквiдностi в розрiзi клiєнтiв.
З метою подачi звiтностi банкiвської групи АТ «Ощадбанк» згiдно вимог Постанови правлiння НБУ вiд 20.06.2012р. №254 «Про затвердження Положення про порядок регулювання дiяльностi банкiвських груп», виконанi роботи по впровадженню нового файлу статистичної звiтностi @77 «Данi про структуру активiв та пасивiв за строками».
У зв’язку з переведенням переказiв за системою мiжнародних грошових переказiв «Золотая корона» в програмне забезпечення «Єдине вiкно» ТОВ «Фiнансове Сервiс Бюро», змiнено формування файлiв #F1, #E9.
в системi управлiння банкiвськими ресурсами «Allegro» проведено доопрацювання звiтiв щодо комерцiйних доходiв роздрiбного бiзнесу, оцiнки ефективностi роздрiбного бiзнесу та здiйснено розробку автоматизованого ресурсу щодо облiку тимчасово зупинених установ в структурi Донецького та Луганського обласних управлiнь; переведення установ Днiпропетровського, Житомирського, Харкiвського, Хмельницького обласних управлiнь на нову типологiю; виконуються роботи по автоматизацiї бiзнес-процесу управлiння органiзацiйними змiнами в дiяльностi установ АТ «Ощадбанк».
завершено дослiдну експлуатацiю:
- ПЗ єдиного електронного архiву, доопрацьованого для забезпечення процесу валютного контролю;
- централiзованого модуля монiторингу касових залишкiв та лiмiтiв АТМ АБС «БАРС-Millennium» в центральному апаратi та всiх регiональних управлiннях, закiнчується вiдлагодження i впровадження у промислову експлуатацiю цього програмного модуля у масштабi банку в цiлому.
завершено приймальнi випробування:
- ПЗ єдиного електронного архiву, доопрацьованого для забезпечення процесу валютного контролю;
завершено пiлотнi проекти:
- в Житомирському РУ по використанню програмного комплексу «Електронний архiв корпоративних клiєнтiв»;
- у вереснi 2015р. з впровадження системи об’єднаних комунiкацiй на базi Microsoft Skype for Business;
- у липнi 2015р. з впровадження системи аудiовiзуального рiшення забезпечення трансляцiй презентацiй i рекламних матерiалiв за участю Samsung та LG. Кращим визнано рiшення вiд LG.
продовжується дослiдна експлуатацiя:
- в регiональних управлiннях функцiоналу докредитної роботи, в тому числi проходження заявок через ЦА;
- пiдсистеми «Кредитна фабрика» системи CardManagement.
проводяться наступнi пiлотнi проекти:
- розробка типового рiшення для пiдключення вiддаленого робочого мiсця для розмiщення в торговельних мережах «Епiцентр» та «Нова Лiнiя»;
- з впровадження єдиної централiзованої системи для автоматизацiї операцiй прийому платежiв населення розробки ТОВ "ГЕРЦ";
- з впровадження системи електронного документообiгу (СЕД) LS Docs з компанiєю Лiзард Софт;
- з впровадження системи дистанцiйного навчання (СДО) "Moco" з компанiєю Техноматика;
- забезпечення iнформацiйної та технологiчної взаємодiї мiж програмним забезпеченням «Single Window» в частинi перевiрки переказу при вiдправленнi та виплатi в Центральнiй Системi Контролю Лiмiтiв банку;
- з впровадження операцiй з ПС MasterCard MoneySend.
на пiдставi технiчних вимог, узгоджених з ДКБ, розпочато розробку нового модулю ПЗ АБС "БАРС Millennium" по формуванню консолiдованих файлiв звiтностi та банкiвських технiчних виписок з даними про рух коштiв по рахункам корпоративних клiєнтiв банку.
розпочато спiльнi проекти:
- з департаментом управлiння персоналом – впровадження внутрiшнього порталу. Сформованi вимоги до головної сторiнки та сторiнок пiдроздiлiв корпоративного порталу. Наразi йде процес погодження договорiв щодо дизайну порталу та його функцiоналу. Паралельно погоджуються прототипи головної сторiнки порталу.
- з департаментом бухгалтерського облiку - система автоматизацiї внутрiшньобанкiвської бухгалтерiї. Наразi обрано систему "Парус".
- з управлiнням маркетингу та реклами - оновлення зовнiшнього сайту.
- з департаментом ризикiв - вдосконалення роботи банку з виявлення груп пов’язаних контрагентiв АТ «Ощадбанк», що несуть спiльний економiчний ризик, та автоматизацiї вiдповiдного процесу в XRM Banking CORP ДП «Е-консалтинг».
- з департаментом роздрiбного бiзнесу – автоматизацiя кредитування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу на сплату страхових платежiв за договорами страхування, якi укладаються при отриманнi кредитiв пiд заставу (автокредитування, iпотечне кредитування).
- з Мiнекономiки України - запуск порталу електронних адмiнiстративних послуг України. У цьому проектi банк планує виступати уповноваженим агентом з фiзичної верифiкацiї клiєнтiв порталу, та планує використовувати Bank ID для доступу клiєнтiв банка до зазначених послуг.
- з ТОВ «Profix» по створенню внутрiшньодержавної системи СТП-2.
- з ТОВ «БМС Консалтинг», ТОВ «УНIТI БАРС», ДП «Е-Консалтинг» в частинi змiни iнтеграцiйного процесу механiзму обмiну iнформацiєю мiж АБС та XRM з файлового обмiну на обмiн з використанням сервiс-орiєнтованої архiтектури (SOA).
- з управлiнням фiнансового монiторингу – автоматизацiя функцiй ведення зведеного реєстру операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та iнформацiйного обмiну з ДСФМ, якi наразi реалiзованi засобами дiючого ПЗ «Фiнансовий монiторинг» АБС «Скарб» (InfoChange), в рамках доопрацювання модулю «Фiнансовий монiторинг» АБС "БАРС Millennium".
виконанi зобов’язання банка щодо проекту створення Медичної iнформацiйної системи (МIС) МОУ для Київського центрального венного госпiталю, який розпочалася 08.04.2015р. З нашої сторони, окрiм консалтингових послуг з аналiзу технiко-функцiональних вимог та варiантiв реалiзацiї цього проекту, була надана допомога в створеннi центрального серверного ядра для МIС та поставлено для цього проекту 35 робочих станцiй;
завершено роботи iз мiграцiї програмного забезпечення СМП «Золотая корона» з рiшення розробки ТОВ «Комп’ютерiнтерсервiс» на рiшення розробки ТОВ «Фiнансове Сервiс бюро»;
продовжено роботи по проектам «Побудова iнтеграцiйної шини для АТ «Ощадбанк», «Єдина База Клiєнтiв – фiзичних осiб в AТ «Ощадбанк», «Завантаження даних вiд АБС “БАРС-Millennium“ до системи XRM», , «Електронний архiв корпоративних клiєнтiв»; Розпочато роботи з мiграцiї iнтеграцiйної шини даних в РУ на нове обладнання (вiртуальнi машини);
завершено впровадження ПЗ СБОН+ для автоматизацiї операцiй прийому платежiв населення (в т.ч. для прийому платежiв через iнформацiйно-платiжнi термiнали) розробки ТОВ НВП «Бескид Ком» в усiх фiлiях-обласних управлiннях та центральному апаратi АТ «Ощадбанк»;
ПЗ «HT-Yard» для автоматизацiї внутрiшньобанкiвської дiяльностi розробки ТОВ «ХIТЦ» станом на 31.12.2015р. впроваджено у промислову експлуатацiю в усiх фiлiях-обласних управлiннях АТ «Ощадбанк» (у Донецькому РУ, ГУ по м.Києву та областi та ЦА виключно модулi «Штатний розпис» та «Кадри»). У зв’язку iз складною ситуацiєю в окремих регiонах країни сервери програмного комплексу “HT-Yard“ 9-ти фiлiй-обласних управлiнь (Донецьке, Луганське, Херсонське, Харкiвське, Сумське, Запорiзьке, Миколаївське, Одеське, Днiпропетровське обласнi управлiння) переведено на площадки центрального апарату банку. Забезпечено їх адмiнiстрування та належну технiчну пiдтримку;
виконаний перенос серверного обладнання ГРЦ, що обслуговує АБС, з камери «Аврора» до серверної 609;
створено резервний центр обробки даних АБС та центр резервного копiювання ГРЦ на магнiтнi носiї;
виконаний перехiд WEB серверiв системи “Корпоративний Клiєнт-Банк” на автономну адресу, що робить систему незалежною вiд технiчних проблем провайдерiв;
введено в промислову експлуатацiю 10 WEB серверiв системи “Корпоративний Клiєнт-Банк” з використанням технологiї NLB;
проведена модернiзацiя серверу БД “Корпоративний Клiєнт-Банк”, який знаходиться на територiї DENOVO;
вiдповiдно до укладених договорiв за 2015 рiк до системи “Корпоративний Клiєнт-Банк” пiдключено 20354 клiєнтiв юридичних осiб, органiзовано 30908 робоче мiсце (загалом станом на 31 грудня 2015 року в системi обслуговується 30738 клiєнтiв – 52621робочих мiсць);
на базi системи “Корпоративний Клiєнт-Банк” впроваджений в експлуатацiю модуль «зарплатний проект»;
реалiзований та впроваджений модуль «корпоративнi картки»;
проведено роботи з оптимiзацiї програмного коду системи “Корпоративний Клiєнт-Банк”, а також роботи по змiнi ядра бази даних системи;
продовжено розвиток функцiональних можливостей та забезпечено експлуатацiйну пiдтримку i супроводження всiх дiючих автоматизованих систем банкiвської дiяльностi, зокрема: внутрiшньої платiжної системи Банку, СТП „Швидка копiйка”, Системи доступу до систем мiжнародних переказiв «SingleWindow», Системи управлiння банкiвськими ресурсами «Allegro», системи "Корпоративний Клiєнт-Банк", системи SWIFT, ПЗ ХRM-BANKING для роботи з проблемними активами, модуля “Реєстр вкладникiв Ощадбанку СРСР”, центрального реєстру вкладникiв "Родовiд-Банку", електронної пошти, бази нормативних документiв банку та системи електронного дiловодства Edoc, контакт-центру АТ «Ощадбанк», сховища даних, ПЗ по формуванню та збору файлiв статистичної звiтностi НБУ та iнших систем;
забезпечено технiчне супроводження процесу виплат вiдшкодування за ФГВФО вкладникам банкiв АТ Банк «Фiнанси та Кредит», Банк "Нацiональнi iнвестицiї", ПАТ " Кредитпромбанк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "Златобанк", ПАТ "Iмексбанк", ПАТ "Кредитпромбанк", ПАТ "Мiський комерцiйний банк", ПАТ "Столичний", ПАТ «ЮСБ банк», ПАТ АБ «Столичний», ПАТ "Демарк".
завершено переведення всiх установ Пенсiйного фонду України до системи «Корпоративний Клiєнт-Банк»;
проведено замiну застарiлої технiки на iснуючих робочих мiсцях та оснащення нових робочих мiсць;
проведено аудит ГУ по Києву та областi (УТСС в роздiлi телекомунiкацiї);
проведено численнi роботи по розширенню функцiональностi, продуктивностi та надiйностi iнформацiйних мереж, оновленню телефонiї, серед яких:
- побудовано шифрованi VPN-тунелi з компанiями-партнерами (Пенсiйним фондом, EGAR, Hitz, ГIОЦ, Метрополiтеном, , Украгазбанком, Агрокомбанком, Київпастрансом, Unity BARS, E-Consulting, ДП «Iнформацiйнi судовi системи», НБУ, Portmone, S&T);
- виконанi численнi роботи по розширенню та органiзацiї нової структурованої кабельної мережi у ЦА АТ “Ощадбанк”, зокрема у к.51, 52, 67, 109, новому харчоблоцi по вул. Госпiтальна, 12г, к.504 по вул. Володимирська, 25;
- органiзовано канали зв’язку та телефонiю в нових вiддалених офiсах ЦА АТ “Ощадбанк” по бульвару Л.Українки, 34 (2 офiсних примiщення) та вул. Тимошенка, 12;
- здiйснено замiнену на бiльш продуктивне телекомунiкацiйне обладнання в iнтернет-модулi та органiзоване резервне пiдключення обладнання, яке комутує сервери клiєнт-банку;
- виконанi роботи по значному збiльшенню пiдключень робочих мiсць до телефонної мережi та системи вiдеоконференцзв’язку, в тому числi обладнано засобами вiдеоконференцзв’язку переговорну кiмнату №105 на Володимирськiй, 25;
- органiзована можливiсть вiдеозв’язку керiвництва банку з Укргазбанком та Агрокомбанком;
- здiйснено перепiдключенння вiддiлень Луганського облуправлiння у зв’язку зi змiною його розташування;
- виконанi роботи по переносу модулiв iнформацiйної мережi та точок включення провайдерiв до дата центру ДеНово;
- перенесено оптичну лiнiю зв’язку, PRI потоки ПАТ «Укртелеком», голосовi шлюзи банку, що забезпечують телефонний зв’язок пiдроздiлiв банку з мiською телефонною мережею в межах офiсу Госпiтальна 12г (з к.007 в к.202);
- виконано оновлення ПЗ серверiв IP телефонiї Cisco UCM для оновлення прошивок IP телефонiв та забезпечення пiдтримки нових моделей IP телефонiв;
- впроваджено систему монiторингу за маршрутизаторами Conel UR-5i, яка забезпечує пiдключення вiддiлень до корпоративної iнформацiйної мережi АТ “Ощадбанк”;
- виконано роботи з налаштування вiдмовостiйкої схеми роботи гейткиперiв (Госпiтальна - ДеНово), що забезпечують IP-телефонний зв’язок мiж ЦА та ОУ;
- налаштовано IP-телефонiю в Луганському ОУ, виконано пiдключення ОУ до мiської телефонної мережi;
- розроблено схему включення до корпоративної мережi i телефонiї мобiльних вiддiлень в Донецькому та Луганському ОУ та виконано пiдключення 5 таких вiддiлень;
- впроваджено пiлотний проект по розгортанню Wi-Fi мережi у вiддiленнях АТ “Ощадбанк” нового формату на базi вiддiлень ГУ по м.Києву та Київськiй обл.;
- виконано перемiщення та рознесення на 2 майданчики обладнання контакт-центру «Лiра» для пiдвищення вiдмовостiйкостi.
Реалiзовано проект з розмiщення зовнiшнього сайту Банку у хмарному середовищi промислового хостiнгу Amazon.
Проведено модернiзацiю системи автоматизацiї служби пiдтримки користувачiв та управлiння послугами Cервiс-деск. Суттєво збiльшено обсяги охоплення нею iнформацiйних сервiсiв. На новий якiсний рiвень пiдвищено контроль за виконавчою дисциплiною працiвникiв IТ з вiдпрацювання звернень користувачiв та швидкiсть реагування на iнциденти iнформацiйної iнфраструктури. Всього за означений перiод системою «Сервiс-деск» оброблено майже 13 тис. звернень користувачiв-спiвробiтникiв АТ «Ощадбанк».
Виконано роботи щодо суттєвого пiдвищення рiвня вiдмовостiйкостi функцiонування сервiсiв контакт-центру шляхом розмiщення вiдповiдного серверного обладнання на двох незалежних майданчиках: ЦОД «Датагруп» та ЦОД «ДеНово».
Спiльно з управлiнням захисту iнформацiї здiйснено розробку та впроваджено в промислову експлуатацiю «Стандарт налаштування вiддаленого робочого мiсця АТ «Ощадбанк»» для здiйснення обслуговування АТ «Ощадбанк» клiєнтiв роздрiбного бiзнесу на територiї України поза межами примiщень АТ «Ощадбанк» (фiлiї/вiддiлення) (за виключенням пересувних мобiльних пiдроздiлiв банку). Вiдповiдно до означеного стандарту по всiй Українi розгорнутi вiддаленi робочi мiсця у мережах гiпермаркетiв «Епiцентр» та «Нова лiнiя».
З метою визначення поточного стану IТ-iнфраструктури обласних управлiнь АТ «Ощадбанк», виявлення проблемних мiсць та надання об’єктивних рекомендацiй щодо вдосконалення IТ-iнфраструктури, якi сприятимуть досягненню цiлей бiзнесу та пiдвищенню якостi обслуговування клiєнтiв Банку були виконанi плановi перевiрки IТ-iнфраструктури Сумського, Донецького та Тернопiльського обласних управлiнь.
За допомогою Порталу супроводження програмного забезпечення за 2015 рiк оброблено 2240 заявок з доопрацювання програмного забезпечення, процесом супроводження охоплено до 470 ключових спiвробiтникiв профiльних пiдроздiлiв банку, включаючи ЦА та РУ.
Розвиток iнформацiйних технологiй:
З метою розвитку iнформацiйних технологiй, реалiзацiї поставлених стратегiчних завдань та цiлей, покращення якостi та обслуговування клiєнтiв банку в 2016 роцi планується проведення таких робiт:
1) впровадження великих комплексiв та систем:
- централiзований комплекс мульти-МФО;
- централiзацiя електронного архiву
- система електронного документообiгу;
- система "Єдина база клiєнтiв";
- Єдиний реєстр установ АТ "Ощадбанк";
- єдина централiзована система внутрiшньобанкiвських операцiй «Парус-Корпорацiя»;
- система термiнових переказiв розробки ТОВ "Профiкс",;
2) розвиток, впровадження та супроводження систем автоматизацiї банкiвської дiяльностi, автоматизованих систем управлiння банком, в т.ч.:
- забезпечення iнтеграцiї систем термiнових переказiв розробки ТОВ "Профiкс" в єдине вiкно з системами мiжнародних термiнових переказiв та системою XRM;
- централiзована система облiку та реструктуризацiї заборгованостi за рiшенням судiв;
- система прийому та обробки платежiв населення розробки ТОВ "Герц-Україна";
- єдина база даних про акредитованих в Банку нотарiусiв;
- проект теллер;
- платформа монiторингу показникiв ефективностi функцiонування процесiв операцiйної вертикалi;
- єдиний внутрiшнiй корпоративний портал;
- система дистанцiйного обслуговування Moco
- розробка кредитного продукту MC World. Формування реєстру для зарахування по картам Prepaid;
- ПЗ iнтеграцiї з ПС VISA в частинi поповнення карт в ПЗ «Single Window» через сервiс «Visa Direct»;
- система автоматизацiї роботи служби iнкасацiї та кас перерахунку "Автокаса";
- сегментацiя клiєнтiв роздрiбного бiзнесу;
- розвиток iнтеграцiйної шини даних в частинi розробки нових сервiсiв;
- розвиток корпоративного сховища даних (DWH);
- розвиток системи мiжнародної звiтностi FineWare;
- розвиток зовнiшнього сайту АТ «Ощадбанк»;
- розвиток СБОН+
3) впровадження додаткових модулiв АБС „БАРС-Millenium”:
- цiннi папери;
- облiк договорiв страхування;
- система консолiдацiї К – файлiв;
- докредитна робота;
- платнi заявки;
- модулi звiтностi STAT_SQL, TAX_SQL, ECO_SQL
4) подальший розвиток АБС „БАРС-Millenium”, зокрема в частинi:
- взаємодiї з системами та комплексами:
- XRM;
- сховище даних;
- персонального банкiнгу та CardManagement;
- єдина база клiєнтiв;
- централiзована БД тарифiв за послуги установ АТ «Ощадбанк» системи «Allegro»;
- бюро кредитних iсторiй УБКI.
- iнтеграцiя з системами та комплексами:
- система прийому та обробки платежiв населення розробки ТОВ "Герц-Україна";
- ПЗ автоматизацiї внутрiшньобанкiвської дiяльностi "Парус";
- в частинi проектiв соцiальних проектiв мiст (картка киянина, картка львiв'янина тощо);
- пiд задачi якостi даних, створення сутностi Договiр в АБС по пасивах;
- еталонний бiзнес-процес депозитних операцiй фiзичних осiб;
- бронювання коштiв на рахунках клiєнтiв;
- резервування iндивiдуальних сейфiв через офiцiйну веб-сторiнку Банку;
- по ОСББ;
- по фiнмонiторингу
5) розвиток корпоративної iнформацiйної мережi банку i систем зв’язку, в т.ч.:
- розширення функцiоналу вiдео конференцiй;
- побудова та розширення каналiв зв’язку на рiвнi вiд ТВБВ до РУ та ЦА.
- Розширення функцiоналу та покриття системою централiзованого монiторингу Cisco Prime Infrastructure/Coloboration ключових компонентiв мережi банку (рiвень ЦА та РУ)
- Модернiзацiя локальної мережi в офiсi по вул. Госпiтальнiй 12Г.
- Модернiзацiя розподiленого ядра мережi передачi даних в офiсi по вул. Госпiтальнiй 12Г
6) органiзацiя i управлiння iнформацiйними технологiями, в т.ч.:
- автоматизацiя та оптимiзацiя процесiв IТ
- система мотивацiї персоналу
- початок розробки показникiв операцiйної дiяльностi
- система керування вiдеоконференцiями.
- модуль безпеки (IDM) компанiї Oracle для централiзованого управлiння доступом до iнформацiйних систем;
7) продовження реалiзацiї програми розвитку технiчної платформи банку, в т.ч.:
- завершальна фаза створення єдиної централiзованої системи резервного копiювання та вiдновлення iнформацiї (платформи Microsoft DPM 2012 та IBM TSM Backup);
- ПЗ Oracle Secure BackUp (OSB) для реалiзацiї задач резервного копiювання даних;
- впровадження апаратної платформи для системи розробки ТОВ "Герц-Україна",
- централiзацiя електронного архiву (ЕА), реалiзацiя катастрофостiйкого рiшення СХД для зберiгання БД ЕА.
- впровадження ПЗ VMWarevSphere Essentials Plus (ПЗ вiртуалiзацiї для пiдтримки WEB-серверiв обласних управлiнь);
Крiм того планується придбання сучасних робочих станцiй для автоматизацiї iснуючих робочих мiсць у фiлiях, замiни морально i фiзично застарiлого обладнання, та придбання лiцензiйного програмного забезпечення.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал