Титульний аркушСторінка27/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38

XI. Опис бізнесу

важливі події розвитку:


Основнi подiї в дiяльностi Ощадбанку в 2015 роцi:
Затверджено стратегiчний план розвитку банку на 2015-2017 роки, розроблений спiльно з експертами провiдної мiжнародної компанiї PricewaterhouseCoopers. Стратегiя передбачає модернiзацiю всiх управлiнських процесiв та впровадження нових технологiй.
Нова фiлософiя – «Мiй банк. Моя країна» – є основою прагнення до змiн та iнiцiювання реформ у державi.
Розпочато реалiзацiю дорожньої карти – покрокового плану досягнення стратегiчної мети – побудови ефективного банку, який має стати першим вибором для кожного українця. Стратегiчнi напрями досягнення мети:
1) Банк держави i для держави.
2) Банк мiльйонiв i для мiльйонiв.
3) Банк №1 на ринку.
Успiшно проведено репрофiлювання зовнiшнього боргу за двома випусками єврооблiгацiй та субординованого кредиту на загальну суму 1 млрд. 300 млн. дол. США. Це є пiдтвердженням впевненостi iнвесторiв у стабiльному розвитку банку, пiдтримки дiй його менеджменту та довiри до нього.
Уперше з 2008 року достроково розпочато повернення кредитiв рефiнансування НБУ. В 2015 роцi погашено заборгованiсть за кредитами рефiнансування НБУ в сумi 5,5 млрд. грн., з яких 3,5 млрд. грн. – достроково.
За 2015 рiк строкова ресурсна база банку збiльшилась на 8,0 млрд. грн. (без урахування впливу курсових рiзниць), з яких 5,5 млрд. грн. – строковi кошти фiзичних осiб. Депозит «Довiра» став одним з найуспiшнiших на ринку: на цей вклад залучено понад 20 млрд. грн.
Сiм разiв протягом 2015 року Ощадбанк ставав лiдером рейтингiв наднадiйностi серед українських банкiв, зокрема вiд журналiв «Деньги», Личный счет», «Новое время» та iнвестицiйної компанiї Dragon Capital. Незалежнi рейтинги є важливим пiдтвердженням ринкових позицiй банку та додатковим орiєнтиром для клiєнтiв.
2015 рiк став особливо результативним з точки зору розвитку мережi банку. Продовжено її оновлення. Станом на початок 2016 року вiдкрито 225 вiддiлень нового формату. Такi установи – не лише новий дизайн примiщень. Це нова якiсть обслуговування, новий пiдхiд у роботi, готовнiсть до дiалогу та новi комунiкацiї з клiєнтами. В нових вiддiленнях передбачено зручнi зони очiкування та обслуговування клiєнтiв, електронне управлiння чергою, кiмнати для переговорiв, зони самообслуговування. У Донецькiй та Луганськiй областях розпочато роботу п’яти ексклюзивних установ Ощадбанку – трьох мобiльних броньованих банкiвських вiддiлень на територiї гуманiтарно-логiстичних центрiв та двох унiкальних пересувних банкiвських пiдроздiлiв на базi броньованих автомобiлiв КрАЗ. Завдяки їм громадяни, що мешкають у прифронтових населених пунктах, вiйськовослужбовцi та правоохоронцi, якi перебувають у вiйськових частинах та в зонi АТО, мають можливiсть отримати банкiвське обслуговування.
Урядова програма «Ощадний дiм» є наймасштабнiшою за роки незалежностi України. За цiєю програмою понад 64 тисячi українських родин та 107 ОСББ здiйснили тепломодернiзацiю помешкань. Загальна сума наданих «теплих» кредитiв перевищує 1,1 млрд. грн.
Закладено базис для змiцнення позицiй у картковому бiзнесi – Ощадбанк посiв перше мiсце за темпами приросту кiлькостi активних карток та мережi торгових термiналiв.
У Києвi, Львовi та Чернiвцях розпочато впровадження мунiципальних карток. Картка мiстянина – це банкiвський iнструмент i ID-картка, що засвiдчує особу та є ключем до адмiнiстративних сервiсiв сучасного мiста, країни, до соцiальних програм та пiльг.
Запущено флагманський продукт «Моя картка» – безкоштовну миттєву «точку входу» в Ощадбанк. Це унiверсальна повнофункцiональна платiжна картка. Її користувачi отримують доступ до багатьох сучасних банкiвських послуг: безкоштовного зарахування коштiв, здiйснення комунальних платежiв без черг, каналiв дистанцiйного обслуговування – WEB- та mobile-банкiнгу «Ощад 24/7», кредитної лiнiї, сервiсу «Мобiльнi заощадження», що передбачає отримання 9% у гривнi на залишок коштiв на рахунку.
Запроваджено революцiйну технологiю безконтактної оплати проїзду на всiх станцiях київського метрополiтену, у фунiкулерi та швидкiсному трамваї. Ощадбанк забезпечив встановлення термiналiв та еквайрингове обслуговування проекту. Понад 7 тис. пасажирiв щодня сплачують за проїзд безконтактними банкiвськими картками MasterCard через платiжнi пристрої Ощадбанку.
Розроблено рiшення нацiонального рiвня OschadBankID – засiб iдентифiкацiї та верифiкацiї користувача банкiвської картки державними органами, що надає можливiсть отримувати адмiнiстративнi послуги on-line, використовувати електронний цифровий пiдпис для оформлення дозвiльних документiв, у тому числi на вiдкриття та ведення власного бiзнесу. Це покращить iнвестицiйний клiмат у країнi та мiнiмiзує корупцiйну складову в спiлкуваннi громадян та бiзнесу з державними органами.
У 2015 роцi банк не здiйснював злиття з iншими банками чи приєднання iнших банкiв.

організаційна структура АТ «Ощадбанк», дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів  

З врахуванням загальнодержавних тенденцiй розвитку банкiвського сектора економiки, активiзацiї дiяльностi банку, бiльш повного використання бiзнес-можливостей установ у вiдповiдностi до зовнiшнього ринкового потенцiалу АТ „Ощадбанк” в 2015 роцi було продовжено курс на якiсну змiну структури мережi, в т.ч. i за рахунок зменшення кiлькостi установ.
Для забезпечення виконання таких намiрiв протягом 2015 року було закрито 366 територiально вiдокремлених безбаласнових вiддiлень.
Станом на 01.01.2016 р. мережа банку складалась з 4 583 установ, з них:
- фiлiї: Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi № 10026 (01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27) та 23 обласнi управлiння (Вiнницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(№ 10001) - 21100, м. Вiнниця, вул. Соборна, 71; Волинське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10002) - 43001, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8; Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10003) - 49050, м. Днiпропетровськ, проспект Гагарiна, буд. 115; Донецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10004) - 84302, м. Краматорськ, вул. Люксембург Рози, буд.54; Житомирське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10005) - 10003, м. Житомир, вул. Перемоги, 15; Закарпатське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10006) - 88000 м. Ужгород, вул. Корзо, 15; Запорiзьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10007) - 69063, м. Запорiжжя, просп. Ленiна, 48; Iвано-Франкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10008) - 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського (вул. Маркса Карла), буд. 19; Кiровоградське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10010) - 25006, м. Кiровоград, вул. Декабристiв, 9; Луганське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10012) - 93400, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардiйський, буд. 40-а; Львiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10013) - 79000, м. Львiв, вул. Ciчових Стрiльцiв, 9; Миколаївське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10014) - 54024, м. Миколаїв, Херсонське шосе, 50; Одеське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10015) - 65014, м. Одеса, вул. Базарна, 17; Полтавське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10016) - 36014, м. Полтава, вул. Жовтнева, 63-А; Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10017) - 33028, м. Рiвне, вул. С. Петлюри, 16; Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10018) - 40004, м. Суми, вул. Горького, 32; Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10019) - 46000, м. Тернопiль, майдан Волi, 2; Харкiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10020) - 61003, м. Харкiв, Конституцiї майдан, буд. 22; Херсонське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10021) - 73000, м. Херсон, вул. Суворова, 26; Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10022) - 29000, м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 46; Черкаське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10023) - 18005, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 320; Чернiгiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10024) - 14000, м. Чернiгiв, просп. Миру, 19; Чернiвецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (№ 10025) - 58013, м. Чернiвцi, вул. Героїв Майдану, 244);
- територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень - 4 559 одиниць.
Отже, порiвняно з 2014 роком регiональна мережа банку зменшилась на 7,4 % вiд загальної чисельностi установ.

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма АТ «Ощадбанк», спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам АТ «Ощадбанк» 

Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi:
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб: 2015 рiк - 28 125;
Середньооблiкова кiлькiсть працюючих за цивiльно-правовими договорами, осiб: 2015 рiк - 456;
Середньооблiкова кiлькiсть зовнiшнiх сумiсникiв, осiб: 2015 рiк - 26;
Кiлькiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), осiб: 2015 рiк - немає;
Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис. грн.: 2015 рiк - 1 842 370,9; збiльшення – 9 603.6.
Кадрова програма АТ «Ощадбанк», спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам АТ «Ощадбанк»:
Дiяльнiсть банку щодо розвитку персоналу охоплює ряд заходiв, спрямованих на пiдвищення рiвня професiйної компетентностi та рацiонального використання потенцiалу персоналу Банку. Вiдповiдно до Стратегiї розвитку Ощадбанку на 2015 – 2017 роки, департамент по роботi персоналу реалiзовує наступнi iнiцiативи:
- формування системи прозорого та об’єктивного пiдбору персоналу;
- впровадження системи навчання та розвитку персоналу;
- оцiнка персоналу та формування кадрового резерву;
- систематична робота над змiною корпоративної культури, розвитком командного духу та пiдсиленням внутрiшнiх комунiкацiй;
- автоматизацiя процесiв кадрового адмiнiстрування.
Протягом 2015 року департаментом по роботi з персоналом:
- впроваджено основнi HR-функцiї (пiдбiр та адаптацiя, навчання та розвиток, формування кадрового резерву, оцiнка ефективностi, ефективнi внутрiшнi комунiкацiї та кадрове адмiнiстрування), якi реалiзовують комплексний пiдхiд до управлiння персоналом;
- в результатi реструктуризацiї кадрової служби сформовано департамент по роботi з персоналом, в кожному РУ працюють спецiалiсти з пiдбору та спецiалiсти з навчання персоналу, функцiональним куратором яких є департамент по роботi з персоналом ЦА;
- розроблено нормативну базу, що регламентує структуру та процеси управлiння персоналом по Банку.
В напрямку пiдбору персоналу протягом 2015 року:
- вперше в банку розроблено Положення про пiдбiр та погодження персоналу АТ «Ощадбанк». Цим документом стандартизується процес пiдбору та погодження кандидатiв по всiй системi банку;
- за новою стандартизованою схемою прийнято до пiдроздiлiв ЦА – 220 працiвникiв, iз них 94 – на керiвнi посади;
- прийнято до пiдроздiлiв та установ Банку в РУ – 2240 працiвникiв, iз них 416 пройшли стандартизовану процедуру узгодження з керiвництвом профiльних пiдроздiлiв ЦА.
В напрямку навчання та розвитку персоналу протягом 2015 року:
- вiдповiдно до затвердженої у 2015 роцi Концепцiї навчання та розвитку персоналу АТ «Ощадбанк» на 2015 – 2018 рр., впроваджено Положення про навчання та розвиток персоналу АТ «Ощадбанк», яке базується на сучасних пiдходах та методах бiзнес-навчання та регламентує процеси навчання та розвитку персоналу по всiй системi банку
- започатковано реалiзацiю комплексного та системного пiдходу щодо навчання та розвитку персоналу – базове навчання новоприйнятих працiвникiв через наставникiв та в розрiзi Пакетiв навчання за посадами, очне процедурно-продуктове та тренiнгове, навчання на робочому мiсцi (start up), дистанцiйне навчання та тестування, програми розвитку управлiнського потенцiалу, програми розвитку резервiстiв «Ощадлiдер», «Ощадпрофi»;
- вiдiбрано 100 резервiстiв для участi у програмi розвитку «Ощадлiдер» та 300 резервiстiв для участi у програмi розвитку «Ощадпрофi»;
- розпочато навчання резервiстiв.
В напрямку оцiнки персоналу протягом 2015 року:
- вперше в банку розроблено Положення про оцiнку персоналу та проект загальнобанкiвської моделi компетенцiй. Зазначенi документи стандартизують та регламентують процеси оцiнки персоналу по всiй системи банку, базуються на сучасних, визнаних мiжнародною практикою, пiдходах та методах, а також в подальшому будуть використанi при розробцi системи мотивацiї працiвникiв АТ «Ощадбанк»
- проведено Центр Оцiнки та Розвитку (Assessment Center) для:
1) керiвникiв РУ – 23 учасники;
2) керiвникiв пiдроздiлiв ММСБ РУ – 38 учасникiв;
3) регiональних тренерiв – 24 учасники.
В напрямку формування та розвитку корпоративної культури протягом 2015 року:
- вперше в банку затверджено Регламент немонетарної мотивацiї працiвникiв АТ «Ощадбанк», який визначає критерiї для виявлення кращих спiвробiтникiв, види заохочень, перiодичнiсть проведення та формат заходiв з немонетарної мотивацiї;
- сформовано вiддiл внутрiшнiх комунiкацiй у складi Департаменту;
- розроблена стратегiя розвитку внутрiшнiх комунiкацiй;
- ведуться роботи щодо запуску нового внутрiшнього порталу.
В напрямку кадрового адмiнiстрування протягом 2015 року:
- розроблено проект Регламенту процесiв кадрового адмiнiстрування АТ «Ощадбанк». Документ розроблений з метою впровадження єдиних стандартiв ведення кадрового адмiнiстрування та контролю дотримання КЗпП України, кадрової та облiкової iнформацiї по всiй системi банку;
- впроваджено процес збору даних та пiдготовки аналiтичних звiтiв щодо кiлькiсного та якiсного складу персоналу банку;
- розпочато процес оптимiзацiї функцiй кадрового адмiнiстрування.

належність АТ «Ощадбанк» до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі АТ «Ощадбанк» у відповідному об’єднанні, позиції АТ «Ощадбанк» в структурі об’єднання  

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi"; мiсцезнаходження об'єднання: 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" є членом Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi" згiдно свiдоцтва учаника СРО № 750 видане 29.08.2011 р. Саморегулiвна органiзацiя Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" (далi - Асоцiацiя) отримало свiдоцтва виданi НКЦПФР; про реєстрацiю об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку вiд 28.02.2013 року № 6 на пiдставi якого має право здiйснювати дiяльнiсть, як об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку за видом професiйної дiяльностi - тогрiвля цiнними паперами на територiї України; про реєстрацiю Асоцiацiї як СРО з торгiвлi цiнними паперами № 3 вiд 22 травня 2012 року; про реєстрацiю об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку вiд 28.02.2013 року № 8 на пiдставi якого має право здiйснювати дiяльнiсть як об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть на територiї України та свiдоцтво про реєстрацiю Асоцiацiї як СРО з депозитарної дiяльностi № 11 вiд 26 грудня 2014 року.
Асоцiацiя дiє на основi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї дiяльностi та виконання зобов’язань перед членами Асоцiацiї, партнерами, державним та мiсцевими бюджетами.
Функцiї та повноваження Асоцiацiї "Українськi Фондовi Торговцi" визначаються статутом Асоцiацiї.
Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД); мiсцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б.
Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" є членом Професiйної асоцiацiї реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) згiдно свiдоцтва № 1 вiд 30.04.2009 р. (рiшення ДКЦПФР № 444 вiд 30.04.2009 р.).
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (надалi – ПАРД) є неприбутковим об'єднанням учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, депозитарну дiяльнiсть.
Саморегулiвна органiзацiя Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв отримало свiдоцтва виданi НКЦПФР: про реєстрацiю об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку вiд 28.02.2013 року № 16 на пiдставi якого має право здiйснювати дiяльнiсть, як об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку за видом професiйної дiяльностi - тогрiвля цiнними паперами на територiї України; про реєстрацiю об`єднання, як саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку вiд 13.01.2015 року № 14 на пiдставi якого має право здiйснювати дiяльнiсть, як саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку за видом профусiйної дiяльностi – торгiвля цiнними паперами на територiї України; про реєстрацiю об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку вiд 28.02.2013 року № 15 та має право здiйснювати дiяльнiсть як об`єднання професiйних учасникiв фондового ринку за видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть на територiї України; про реєстрацiю об`єднання, як саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку вiд 19.04.2012 року № 13 на пiдставi якого має право здiйснювати дiяльнiсть, як саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку за видом профусiйної дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї України.

спільна діяльність, яку АТ «Ощадбанк» проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності  

Банк у звiтному роцi не вiв спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не було.

опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)  

Облiкова полiтика АТ «Ощадбанк» розроблена на пiдставi правил, установлених Нацiональним банком України згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та локальних нормативно-правових актiв Банку.
Основнi засоби та нематерiальнi активи (окрiм будiвель) вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення, якщо такий є.
Амортизацiя активiв незавершеного будiвництва та тих, якi не введенi в експлуатацiю, починається з моменту, коли активи готовi до їхнього використання за призначенням.
Амортизацiя об’єктiв основних засобiв не припиняється на перiод їх реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та реконструкцiї.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на iсторичну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв з метою поступового списання протягом очiкуваного строку корисного використання. Вона нараховується за прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних ставок:
Будiвлi: 1,5% - 5% (31 грудня 2015 року); 1,5% - 5% (31 грудня 2014 року);
Меблi, офiсне обладнання та транспортнi засоби: 10% - 33% (31 грудня 2015 року); 10% - 33% (31 грудня 2014 року);
Нематерiальнi активи: 17% - 25% (31 грудня 2015 року); 17% - 25% (31 грудня 2014 року)
У 2015 та 2014 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.
Вартiсть полiпшення орендованого майна амортизується протягом строку оренди вiдповiдного об’єкту. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи основних засобiв вiдображаються у тому перiодi, коли вони понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат. Витрати на полiпшення капiталiзуються на момент їхнього здiйснення.
Об’єкт основних засобiв та нематерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання цього активу.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Банк прийняв модель переоцiнки для наступного вiдображення вартостi будiвель. Будiвлi вiдображаються у окремому звiтi про фiнансовий стан за їх переоцiненою вартiстю, яка становить справедливу вартiсть на дату переоцiнки, визначену на пiдставi ринкових доказiв у процесi оцiнки, здiйсненої професiйними експертами з оцiнки, за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та наступних накопичених збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки здiйснюються з достатньою регулярнiстю, щоб запобiгти iснуванню значних розбiжностей мiж балансовою та справедливою вартiстю на дату окремого звiту про фiнансовий стан.
Будь-яке зростання вартостi за рахунок переоцiнки зазначених будiвель вiдображається як збiльшення резерву переоцiнки будiвель, за винятком сторнування ранiше списаних пiд час переоцiнок сум, якi вiдносяться до даного конкретного об’єкту i якi ранiше було визнано як витрати. В такому випадку збiльшення вартостi визнається як дохiд у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в межах попередньої уцiнки. Зменшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки цих основних засобiв визнається у складi витрат в розмiрi, який перевищує суму резерву переоцiнки (якщо такий є), створеного в результатi попереднiх переоцiнок даного активу. Зменшення вiдображається безпосередньо в капiталi у складi резерву переоцiнки будiвель у розмiрi наявного кредитового залишку, що стосується даного активу.
Амортизацiя переоцiнених будiвель визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. При подальшому продажу або вибуттi переоцiненої нерухомостi вiдповiдний залишок переоцiнки у резервi переоцiнки будiвель списується безпосередньо до нерозподiленого прибутку.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну дату з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдновлення. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдновлення, їх балансова вартiсть знижується до вартостi вiдновлення. Збиток вiд знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi як збитки у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi (якщо вона iснує), на систематичнiй основi протягом строку їхнього корисного використання.Облiк запасiв матерiальних цiнностей здiйснюється за первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов’язковi платежi (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку). Переоцiнка запасiв матерiальних цiнностей не здiйснюється.
Вартiсть матерiальних цiнностей, якi передаються в експлуатацiю, виключається з активiв, списується з балансу за методом «ФIФО».
Вартiсть матерiальних цiнностей, переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання об’єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за рахунками витрат, а використаних для полiпшення об’єкта основних засобiв, - за рахунками капiтальних iнвестицiй.
При реалiзацiї запасiв матерiальних цiнностей дохiд або витрати вiд реалiзацiї визначаються як рiзниця мiж вартiстю продажу та визначеною вартiстю за методом «ФIФО».
Отриманi безкоштовно матерiальнi цiнностi вiдображаються в бухгалтерському облiку за їх справедливою вартiстю.
Фiнансовi iнвестицiї класифiкуються наступним чином:
- iнвестицiї, наявнi для продажу;
- iнвестицiї, утримуванi до погашення;
- iнвестицiї в дочiрнi компанiї;
- iнвестицiї в асоцiйованi компанiї.
Iнвестицiї, наявнi для продажу – це iнвестицiї в борговi цiннi папери та акцiї, якi передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу. Такi цiннi папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю. Надалi цiннi папери оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням результату переоцiнки до iншого сукупного прибутку, за винятком збитку вiд знецiнення, прибуткiв або збиткiв вiд операцiй з iноземною валютою та процентних доходiв, нарахованих з використанням методу ефективного процента, якi визнаються безпосередньо у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. При продажу прибуток/(збиток), ранiше вiдображений у капiталi, буде вiдображений у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Результат вiд продажу iнвестицiй, наявних для продажу, визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд на момент вибуття та складає рiзницю мiж цiною продажу та балансовою вартiстю на момент здiйснення операцiї.
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу, Банк використовує ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй, Банк визначає справедливу вартiсть, використовуючи методики оцiнки. Цi методики включають використання останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого, практично iдентичного, iнструмента, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi прийнятнi методи. У разi наявностi методики оцiнки, яка зазвичай використовується учасниками ринку для визначення цiни iнструмента, та за наявностi пiдтвердження, що ця методика забезпечує достовiрне визначення цiн, отриманих при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Банк застосовує цю методику.
Акцiї вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо такi iснують, у випадку, коли їхню справедливу вартiсть неможливо визначити достовiрно.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення. Борговi цiннi папери, якi не є похiдними фiнансовими iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами, та фiксованим строком погашення, якi Банк має намiр i можливiсть утримувати до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, з фiксованим термiном погашення, первiсно визнаються за справедливою вартiстю iз врахуванням вiдповiдних витрат на проведення операцiї. У тих випадках, коли справедлива вартiсть наданої компенсацiї не дорiвнює справедливiй вартостi боргових цiнних паперiв, наприклад, коли борговi цiннi папери мають ставку, вищу/нижчу вiд ринкової, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої компенсацiї та справедливою вартiстю боргових цiнних паперiв визнається як прибуток/(збиток) при первiсному визнаннi фiнансового активу i включається до окремого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд вiдповiдно до характеру цих збиткiв за звичайними операцiями або до складу власного капiталу – за операцiями з акцiонером.
Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного процента. Iнвестицiї, утримуванi до погашення, вiдображаються за вирахуванням резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Якщо Банк продасть або рекласифiкує iнвестицiї, утримуванi до погашення, на бiльш нiж незначну суму до строку погашення (крiм як за виняткових обставин), то вся категорiя має бути переведена до складу iнвестицiй, наявних для продажу. Крiм того, Банку буде заборонено класифiкувати будь-якi фiнансовi активи як утримуванi до погашення протягом поточного фiнансового року та наступних двох рокiв.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї. Дочiрнє пiдприємство – суб’єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб’єкт господарювання, наприклад партнерство, що його контролює iнший суб’єкт господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство).
Iнвестор, незалежно вiд характеру своєї участi у пiдприємствi (об’єктi iнвестування), визначає, чи виконує вiн роль материнського пiдприємства, за допомогою оцiнки факту наявностi контролю над вiдповiдним об’єктом iнвестицiй. Iнвестор володiє контролем над об’єктом iнвестування, коли для нього виникають ризики або права щодо змiнних результатiв дiяльностi об’єкта iнвестування i вiн має здатнiсть використовувати свої повноваження щодо об’єкта iнвестування для впливу на свої результати.
Таким чином, iнвестор володiє контролем над пiдприємством - об’єктом iнвестування лише за умови виконання усiх перелiчених нижче умов:
(a) вiн має владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування;
(б) для нього iснують ризики або права щодо змiнних результатiв дiяльностi об’єкта iнвестування; та
(в) вiн має здатнiсть використовувати свої владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування для впливу на свої результати.
Iнвестицiї в дочiрнi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi Банку вiдображаються на звiтну дату за їх собiвартiстю.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Асоцiйована компанiя – це пiдприємство, на яке Банк може здiйснювати iстотний вплив, але яке не є нi дочiрнiм, нi спiльним пiдприємством. Iстотний вплив передбачає здатнiсть брати участь у прийняттi рiшень стосовно фiнансової та операцiйної полiтики об’єкту iнвестицiй, але не контроль або спiльний контроль над його полiтикою.
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї в окремiй фiнансовiй звiтностi Банку вiдображаються на звiтну дату за їх собiвартiстю.
Банк визнає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього або асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, коли встановлено його право отримати дивiденди.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал