Титульний аркушСторінка24/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України

00019442

01008 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул. Грушевського, 12/2

25777

100

25777

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

25777

100

25777

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

213030600

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів29.05.2014
Опис

У 2014 роцi Банк виплатив частку прибутку на основi фiнансових результатiв 2013 року до загального фонду Державного бюджету України вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України вiд 21 вересня 2006 року №185-V “Про управлiння об’єктами державної власностi”.IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Moody's Investors Sirvice Ltd.

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

00000000

Місцезнаходження

н/д Великобританiя н/д м. Лондон н/д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1890

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.08.2007

Міжміський код та телефон

+44(0) 20-7772-1000

Факс

+44(0) 20-7772-5401

Вид діяльності

Присвоєння рейтингiв

Опис

Рейтингове агенство
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Fitch Ratings Ltd.

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

00000000

Місцезнаходження

н/д Нiмеччина н/д м. Франкфурт н/д

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

198

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.02.2006

Міжміський код та телефон

+44(0) 20-3530-1000

Факс

+44(0) 20-3530-1500

Вид діяльності

Присвоєння рейтингiв

Опис

Рейтингове агенство
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮРИДИЧНА ФIРМА САЄНКО ХАРЕНКО»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

33349698

Місцезнаходження

01034 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Гончара, буд. 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 499-60-00

Факс

(044) 499-62-50

Вид діяльності

дiяльнiсть у сферi права (основний) код КВЕД 69.10

Опис

юридичнi послуги щодо представництва iнтересiв АТ “Ощадбанк” в двох арбiтражних провадженнях в мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi України.
поштова адреса: пров. Музейний, 10, Київ, 01001, Україна.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Фiзична особа - пiдприємець Мартiросян Артур Гагiкович

Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

Код за ЄДРПОУ

3029714076

Місцезнаходження

43000 Україна Волинська д/н м. Луцьк вул. Баумана, 7, кв. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

616

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Рiвненська обласна квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.07.2011

Міжміський код та телефон

(0332) 72-62-68

Факс

(0332) 72-62-68

Вид діяльності

дiяльнiсть у сфурi права (основний) код КВЕД 69.10

Опис

представник цивiльного позивача АТ „Ощадбанк” в особi фiлiї - Рiвненського обласного управлiння згiдно заключної угоди вiд 03.09.2012 р. у кримiнальнiй справi по обвинуваченню Хижняк Г.П., яка обвинувачується у вчиненнi злочинiв, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України, Пастухова Н.Г., яка обвинувачується у вчиненнi злочинiв, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 КК України, Мойсеєць О.Ф., яка обвинувачується у вчиненнi злочинiв, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України. Сума цивiльного позову 5 510 000 грн. 00 коп.
Понесенi витрати – 54000,00 гривень.
Сума можливих збиткiв - 5 510 000 грн. 00 коп.
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААВ № 384731 вiд 16.01.2012 р. видана державним реєстратором виконавчого комiтету Луцької мiської ради Волинської областi , свiдоцтво про державну реєстрацiю ФОП серiї В01 № 258899 вiд 13.03.2006 р. видане державним реєстратором виконавчого комiтету Луцької мiської ради Волинської областi, свiдоцтво про право на зайняття адвокатською дiяльнiстю № 616 вiд 20.07.2011 р. видане Рiвненською обласною квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

25642478

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Жилянська, 48-50а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 1973, АБ № 001447

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України; Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 490-90-00

Факс

(044) 490-90-01

Вид діяльності

69.20 Послуги щодо фiнансового аудиту

Опис

Аудит промiжної фiнансової звiтностi банку за I пiврiччя 2015 року.
Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi: 1.Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1973
2.Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, серiя АБ №001447.
Дата видачi лiцензiї або iншого документа: 1.рiшення Аудиторської палати України вiд 22.06.2001 №102, продовжене рiшенням вiд 31.03.2011 № 229/4 (чинне до 31.03.2016)
2.рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 21.06.2011 №769 (чинне до 31.03.2016).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 277-50-00

Факс

(044) 277-50-01

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Здiйснення торгiвлi цiнними паперами на органiзованому ринку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "ФБ "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №294782

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фодового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2015

Міжміський код та телефон

(044) 537-62-12

Факс

(056) 373-95-94

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Здiйснення торгiвлi цiнними паперами на органiзованому ринку.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Центральний депозитарiй

Опис

Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до компетенцiї.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ПАТ "Українська Бiржа"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

36184092

Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ д/н м. Київ вул. Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №399339

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 495-74-74

Факс

(044) 495-74-73

Вид діяльності

дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондового ринку

Опис

Здiйснення торгiвлi цiнними паперами на органiзованому ринку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал