Титульний аркушСторінка23/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України

00019442

01008Україна м. Київ вул. Грушевського, 12/2

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пишний Андрiй Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Чернiвецький державний унiверситет, 1996р., "Правознавство"

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Депутат Верховної Ради України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Товариство з обмеженною вiдповiдальнiстю "Фонд соцiальних стратегiй": 08.2009-06.2012 - директор ТОВ "Фонд соцiальних стратегiй"; Громадська органiзацiя "Фронт змiн": 06.2012-11.2012 - голова виконавчого комiтету Громадської органiзацiї "Фронт змiн"; Верховна Рада України: 12.2012-03.2014 - народний депутат України, перший заступник Голови Комiтету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення дiяльностi ВРУ;АТ "Ощадбанк": з 26.03.2014 - голова правлiння АТ "Ощадбанк".
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Барсуков Анатолiй Зiновiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського, 1977р., машини i апарати хiмiчних виробництв; Iнститут пiслядипломної освiти Тернопiльської академiї народного господарства, 1998р., фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ “Ощадбанк”, директор фiнансово-економiчного департаменту.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: АТ „Ощадбанк”: 07.2003-04.2014 - директор фiнансово-економiчного департаменту, з 14.04.2014 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Земцова Iрина Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, 1986р., фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ “Ощадбанк”, директор департаменту корпоративного бiзнесу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: АТ „Ощадбанк”: 12.2005-04.2014 - директор департаменту корпоративного бiзнесу, з 14.04.2014 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литвин Володимир Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, Нацiональний унiверситет «Києво-Могилянська Академiя», 1996р., економiка; Бiзнес Школа Касс при Унiверситетi Сiтi, м.Лондон (Cass Business School of the City University London), 2003р., Магiстр наук з банкiвської справи i мiжнародних фiнансiв

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ “Iнвестицiйний Капiтал Україна"Аструм Капiтал”, керiвник проекту енергетики та iнфраструктури.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: ТОВ “Iнвестицiйний Капiтал Україна"Аструм Капiтал”: 02.2011-01.2012 - керiвник проекту енергетики та iнфраструктури; АТ „Ощадбанк”: з 14.04.2014 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стецевич Андрiй Iгорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Тернопiльська академiя народного господарства, магiстр мiжнародної економiки; Тернопiльська академiя народного господарства Iнститут економiки i управлiння, економiст

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ощадбанк", начальник фiлiї-Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.12.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: ПАТ "Банк Форум": 05.2010-06.2010 - керуючий Iвано-франкiвською фiлiєю, директор Вiддiлення № 1800 Iвано-Франкiвської дирекцiї, директор Iвано-Франкiвської дирекцiї Захiдного регiонального центру з роздрiбного бiзнесу; ПАТ " ВТБ Банк": 12.2011-07.2014 - регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi департаменту мережi продажiв, директор Вiддiлення "Iвано-Франкiвська регiональна дирекцiя", директор по регiону Вiддiлення "Львiвська регiональна дирекцiя" з робочим мiсцем у м. Iвано-Франкiвськ, регiональний директор Управлiння розвитку та контролю ефективностi мережi Департаменту мережi продажiв з робочим мiсцем у м. Харковi, директор Вiддiлення "Харкiвська регiональна дирекцiя"; АТ "Ощадбанк": 07.2014-12.2014 - начальник фiлiї-Головного управлiння по м.Києву та Київськiй областi, з 04.12.2014 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драчко-Єрмоленко Євгенiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища , Київський державний економiчний унiверситет, 1996р., Економiка пiдприємства; Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 2001р., Мiжнародне право

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Київське Головне Регiональне управлiння „Приватбанк”, заступник директора Головного регiонального управлiння по обслуговуванню VIP–клiєнтiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.10.2010 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Київське Головне Регiональне управлiння "Приватбанк": 09.2006-10.2010 - заступник директора Головного регiонального управлiння по обслуговуванню VIP - клiєнтiв; АТ "Ощадбанк": з 07.10.2010 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тютюн Антон Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1999р., Банкiвська справа

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "Ощадбанк", заступник голови правлiння-дитектор департаменту роздрiбного бiзнесу.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.04.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Вiдкрите акцiонерне товариство "БТА- Банк" (02.2010 року Публiчне акцiонерне товариство "БТА- Банк"): 09.2008 - 10.2010 - Заступник голови правлiння з роздрiбного бiзнесу, член правлiння; АТ "Ощадбанк": 10.2010-04.2014 - заступник голови правлiння – директор департаменту роздрiбного бiзнесу, з 14.04.2014 - заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник голови правлiння (член правлiння)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бородiн Григорiй Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища, Ростовський iнститут народного господарства, 1968р., Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї

6) стаж роботи (років)**

47

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння - начальник фiлiї – Луганського обласного управлiння АТ „Ощадбанк”.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.12.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: АТ „Ощадбанк”: 10.2005-12.2014 - заступник голови правлiння - начальник фiлiї – Луганського обласного управлiння, з 04.12.2014 - перший заступник голови правлiння.
*Строк повноважень правлiння - 5 рокiв (згiдно Статуту АТ "Ощадбанк").

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костенко Галина Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства, 1982р.,Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Ощадбанк", заступник головного бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

14.02.2005 до звiльнення

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: АТ "Ощадбанк": з 14.02.2005 - головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Керiвник Апарату Прем’єр – мiнiстра Українии(голова ревiзiйної комiсiї )

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Войцеховська Свiтлана Михайлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, Київський державний педагогiчний iнститут iм. О.М.Горького

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Лiдер партiї «Фронт Змiн».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2015 3*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
*Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Пенсiонер (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литюк Анатолiй Iванович**

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1949

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. М.I. Калiнiна, Електрифiкацiя залiзничного транспорту, кандидат економiчних наук

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Верховна Рада України, народний депутат України

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.05.2007 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Верховної Ради України вiд 31.05.2007 р. №1100 „Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення членiв наглядових рад Вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Державного експортно-iмпортного банку України "Укрексiмбанк".
Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
**Термiн повноважень Литюка А.I. сплинув згiдно частини десятої ст. 7 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бордюгов Юрiй Васильович**

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища, Київський державний iнститут фiзичної культури, фiзична культура i спорт;Українська Академiя державного управлiння при Президентовi України, державне управлiння;Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, правознавство

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Завiдувач сектору по роботi з юридичними вiддiлами регiональних вiддiлень Фонду державного майна України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.05.2007 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Верховної Ради України вiд 31.05.2007 р. №1100 „Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення членiв наглядових рад Вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Державного експортно-iмпортного банку України "Укрексiмбанк".
Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
**Термiн повноважень Бордюгова Ю.В. сплинув згiдно частини десятої ст. 7 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волинець Данило Мефодiйович**

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1958

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, планування народного господарства

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ КУА "IТТ-менеджмент", Генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.05.2007 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Верховної Ради України вiд 31.05.2007 р. №1100 „Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення членiв наглядових рад Вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Державного експортно-iмпортного банку України "Укрексiмбанк".
Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
**Термiн повноважень Волинця Д.М. сплинув згiдно частини десятої ст. 7 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошеленко Олег Федорович**

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут (Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут), обробка металiв тиском

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний консультант з питань металургiйної галузi ТОВ "Смарт-груп".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.05.2007 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постаноиа Верховної Ради України вiд 31.05.2007 р. №1100 „Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення членiв наглядових рад Вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Державного експортно-iмпортного банку України "Укрексiмбанк".
Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.
**Термiн повноважень Кошеленка О.Ф.сплинув згiдно частини десятої ст. 7 Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник ,Мiнiстра фiнансiв Укр. з пит. європейської iнтеграцiї (заступник голови наглядової ради )

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевальов Артем Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

повна вища,спецiалiст,Киї.унiвер.iм.Тараса Шевченка,Iнст.мiжнарод.вiднос.1997р.;мiжнарод.економ.вiдносини,спецiалiст з мiжнарод.економ.вiдносин‚референт-перекладач англ.мови;мiжнарод.вiднос.,бакалавр мiжнарод.вiднос.з проф.орiєнтац.Мiжнарод.економ.вiднос

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України», Радник Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2015 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року) та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня 2015 року № 155.
Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової
ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник голови Київської мiської державної адмiнiстрацiї (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубас Богдан Йосипович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища, Львiвський ордена Ленiна державний унiверситет iм. I. Франка, планування, народного господарства; Тернопiльська академiя народного господарства, фiнанси та кредит; Львiвський нацiональний унiверситет, мiжнародне право

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Видавнича група «Життя», керуючий справами.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Указу Президента України № 310/2014 вiд 17.03.2014 р. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової
ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паракуда Олег Васильович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т. Шевченка, правознавство; Нацiональний унiверситет «Львiвська полiтехнiка», економiка i пiдприємництво; Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, управлiння суспiльним розвитком

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Юридична компанiя «Правничi технологiї», голова наглядової ради.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 березня 2014 № 70. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заст. директора Держ. установи «Iнститут економiки та прогнозування»НАН Укр.(член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даниленко Анатолiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1938

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства, фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Об’єднаний iнститут економiки НАН України, завiдувач вiддiлу фiнансового та монетарного регулювання.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Указу Президента України № 310/2014 вiд 17.03.2014 р. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової
ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор департаменту боргової та мiжнародної фiнансової полiтики МФУ (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пахачук Галина Данилiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, фiнанси та кредит

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Мiнiстерство фiнансiв України, помiчник Мiнiстра вiддiлу пiдготовки виступiв та презентацiй Департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Указ Президента України № 310/2014 вiд 17.03.2014 р. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Доц.каф.банк-ої спр.Iнст.магiст.та пiсля диплом.осв.Унiвер.банк-ої справи НБУ(член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гребеник Наталiя Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища, Київський iнститут народного господарства

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор департаменту НБУ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Указу Президента України № 310/2014 вiд 17.03.2014 р. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової
ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ректор Унiверситету банкiвської справи НБУ (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смовженко Тамара Степанiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, Львiвський торгово-економiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Радник ректора Унiверситету банкiвської справи Нацiонального банку України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.03.2014 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Указу Президента України № 310/2014 вiд 17.03.2014 р. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової
ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Мiнiстерство юстицiї України, керiвник Служби (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волошин Вячеслав Едуардович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть «Економiка пiдприємства», квалiфiкацiя «магiстр з виробничого менеджменту»

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «Агентство морської безпеки», директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2015 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня 2015 року № 155. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Мiнiстерство фiнансiв України, заступник Мiнiстра (член наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маркарова Оксана Сергiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Нацiональний унiверситет «Києво-Могилянська Академiя», бакалавр з екологiї ; Унiверситет штату Iндiана, магiстр (МРА) державних фiнансiв та торгiвлi, Нацiональний унiверситет «Києво-Могилянська Академiя», магiстр з екологiї

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» (з 2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»), Голова правлiння (Президент).

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

07.04.2015 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня 2015 року № 155. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Кабiнет Мiнiстрiв України, заступник Мiнiстра (голова наглядової ради)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Греба Роман Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Повна вища освiта, закiнчив Нацiональну юридичну академiю України iменi Ярослава Мудрого у 2000 роцi, освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень – спецiалiст за спецiальнiстю «Правознавство»

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Апарат Прем’єр-мiнiстра України, заступник керiвника Апар.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2015 5*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Наглядову раду".Винагорода не виплачувалась. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначено згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року) та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04 квiтня 2015 року № 155. Згiдно статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” Члени наглядової ради державного банку виконують свої функцiї без отримання будь-якої матерiальної винагороди.
*Вiдповiдно до статтi 7 Закону України „Про банки та банкiвську дiяльнiсть” термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку- п’ять рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

начальник Головного управлiння Державного казначейства Укр. у Київ.обл.(член ревiзiйної комiсiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дуда Володимир Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Львiвський державний унiверситет iм. I. Франка (1999), юрист; Тернопiльська академiя народного господарства (2005), магiстр з оподаткування

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора Департаменту-начальник вiддiлу монiторингу податкових надходжень Департаменту монiторингу адмiнiстрування платежiв Мiнiстерства фiнансiв України, м. Київ.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2015 3*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначно згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
*Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Директор деп-ту фiн.полiт.Мiн.економ.розвитку i торгiвлi Укр.(член ревiзiйної комiсiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лiвий Iван Зеновiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Вища,Тернопiльський iнститут народного господарства

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник Директора департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.04.2015 3*

9) Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Призначно згiдно рiшення Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (протокол № 3 вiд 08 квiтня 2015 року).
*Згiдно п. 2.1. Положення про ревiзiйну комiсiю вiдкритого акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», затвердженого рiшенням наглядової ради ВАТ «Ощадбанк» вiд 18 листопада 2003 року (протокол № 5), ревiзiйна комiсiя Банку утворюється в складi трьох осiб строком на три роки на пiдставi рiшення наглядової ради, у тому числi за поданням голови правлiння Банку.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал