Титульний аркушСторінка21/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38
Справедлива вартiсть валютних угод своп та форвард 2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi форвардних курсiв обмiну валют та дисконтуються за ставкою мiжбанкiвського ринку.
Нерухомiсть на стадiї будiвництва
3 Група залучає незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень, при цьому використовується метод порiвняння продажiв, а для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв використовується метод капiталiзацiї доходу. Для методу порiвняння продажiв цiни ринкових продажiв по спiвставним об’єктам нерухомостi у безпосереднiй близькостi коригуються з врахуванням рiзницi в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомостi). Основним параметром, що використовується при даному методi оцiнки є цiна за квадратний метр об’єкту нерухомостi.
Будiвлi та офiснi примiщення
3 Група залучає незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень, при цьому використовується метод порiвняння продажiв, а для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв використовується метод капiталiзацiї доходу. Для методу порiвняння продажiв цiни ринкових продажiв по спiвставним об’єктам нерухомостi у безпосереднiй близькостi коригуються з врахуванням рiзницi в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомостi). Основним параметром, що використовується при даному методi оцiнки є цiна за квадратний метр об’єкту нерухомостi.
Аналiз чутливостi справедливої вартостi вбудованого опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю.
Справедлива вартiсть опцiону визначається ринковими показниками (iндикаторами), змiна яких не залежить вiд банку, проте, викликає вiдповiдну змiну справедливої вартостi опцiону.
Основними такими показниками (iндикаторами) є форвардний курс долара США до гривнi, волатильнiсть курсу долара США до гривнi та ставки дисконтування.
Нижче наведено чутливiсть справедливої вартостi опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю до змiни зазначених показникiв на 1 п.п.
Змiна показника Змiна справедливої вартостi вбудованого опцiону
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Форвардний курс долара США + 1% - 1% 130 247 (130 110) 64 985 (64 879)
Волатильнiсть курсу долара США +1 п.п. -1 п.п. 46 257 (45 368) 24 908 (23 467)
Ставка дисконтування +1 п.п. -1 п.п. (761 855) 831 756 (342 230) 375 842
Справедлива вартiсть вбудованого опцiону найбiльш чутлива до змiни ставок дисконтування. Так, при збiльшеннi/зменшеннi ставок дисконтування на 1 п.п. справедлива вартiсть вбудованого опцiону зменшиться/збiльшиться на (-761 855)/(+831 776) тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року та на (-342 230)/(+375 842) тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
Також Групою проведено моделювання змiни справедливої вартостi вбудованого опцiону на основi змiн, якi були об’єктивно можливими - збiльшення форвардного курсу долара США до гривнi на 40% та одночасного збiльшення ставок дисконтування на 1п.п. За умови реалiзацiї вказаного сценарiю справедлива вартiсть вбудованого опцiону збiльшиться на 4 128 543 тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року та на 2 098 348 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року. Зменшення форвардного курсу долара США до гривнi на 5% та зменшення ставок дисконтування на 1п.п. матиме наслiдком збiльшення справедливої вартостi опцiону на 129 162 тис. грн. станом 31 грудня 2015 року та на 23 787 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
В наступнiй таблицi представлений аналiз фiнансових iнструментiв, будiвель та офiсних примiщень, що оцiнюються на регулярнiй основi по справедливiй вартостi за рiвнями iєрархiї визначення справедливої вартостi. Рiвнi вiдповiдають можливостi прямого визначення справедливої вартостi на основi ринкових даних:

31 грудня 2015 року


Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Iнвестицiї, наявнi для продажу:
Державнi цiннi папери 1 986 220 11 439 054 - 13 425 274
Iншi цiннi папери - 22 457 045 11 498 012 33 955 057
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 10 095 933 - 10 095 933
Iншi фiнансовi активи:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - 2 513 - 2 513
Будiвлi:
Нерухомiсть на стадiї будiвництва - 123 027 123 027
Будiвлi та офiснi примiщення - 1 483 762 1 483 762

Всього 1 986 220 43 994 545 13 104 801 59 085 566

Зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов’язання:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - - - -

Всього - - - -

31 грудня 2014 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Iнвестицiї, наявнi для продажу:
Державнi цiннi папери 1 561 073 7 039 523 3 296 053 11 896 649
Iншi цiннi папери - 5 975 409 8 446 757 14 422 166
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 13 343 4 238 836 4 252 179
Iншi фiнансовi активи:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - 11 925 - 11 925
Будiвлi:
Нерухомiсть на стадiї будiвництва - - 233 687 233 687
Будiвлi та офiснi примiщення - - 1 483 762 1 483 762

Всього 1 561 073 13 040 200 17 699 095 32 300 368

Зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов’язання:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - 11 925 - 11 925

Всього - 11 925 - 11 925

В наступних таблицях представлений рух у 3 рiвнi справедливої вартостi для iнвестицiй, наявних для продажу, та фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток:
Iнвестицiї, наявнi для продажу

1 сiчня 2015 року 11 742 810 1 сiчня 2014 року 7 024 358

Всього доходiв та витрат: Всього доходiв та витрат:
в прибутках чи збитках: 443 462 в прибутках чи збитках: 1 901 990
процентнi доходи 1 226 273 процентнi доходи 1 180 509
торговий результат - торговий результат 5
знецiнення (782 811) знецiнення 721 476
в iншому сукупному доходi: (278 854) в iншому сукупному доходi: (190 065)
чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу (857 440) чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу (799 333)
рекласифiкацiя iнвестицiй, наявних для продажу, що були реалiзованi протягом року 578 586 рекласифiкацiя iнвестицiй, наявних для продажу, що були реалiзованi протягом року 609 268
Сплата купонного доходу (1 143 647) Сплата купонного доходу (1 067 125)
Придбання 2 117 Придбання 5 390 137
Продаж (168 209) Продаж (1 016 485)
Погашення - Погашення (300 000)
Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi (3 296 053) Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi -
Рекласифiкацiя з iнших рiвнiв у Рiвень 3 4 196 386 Рекласифiкацiя з iнших рiвнiв у Рiвень 3 -

31 грудня 2015 року 11 498 012 31 грудня 2014 року 11 742 810


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

31 грудня 2014 року 4 238 836

Всього доходiв та витрат:
в прибутках чи збитках: (23 677)
чиста змiна справедливої вартостi (23 677)
Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi (4 215 159)

31 грудня 2015 року -


31 грудня 2013 року -

Всього доходiв та витрат:


в прибутках чи збитках: 66 993
чиста змiна справедливої вартостi 66 993
Надходження 4 171 843

31 грудня 2014 року 4 238 836


Протягом 2014 року перемiщень мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi не було.
Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi для Рiвня 3 до можливих змiн вхiдних даних, що використовувались представлена нижче:

Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу


31 Грудня 2015 Дiапазон вхiдних даних Змiна вхiдних даних Змiна справедливої вартостi
Ризикова премiя, що застосовується до визначеної ставки дисконтування 3,5% - 7% + 1 п. п. - 1 п. п. (149 610) 154 194
31 Грудня 2014 Дiапазон вхiдних даних Змiна вхiдних даних Змiна справедливої вартостi
Ставка дисконтування 18% - 21% + 1 п. п. - 1 п. п. 176 142 187 885
Фiнансовi iнструменти, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Чутливiсть рiвня 3 при оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток до можливих змiн у вхiдних даних, що використовувались станом на 31 грудня 2014 року, представлена в Примiтцi 3.

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi (але розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть є обов’язковим)


Внаслiдок вiдсутностi в Українi активного вторинного ринку для коштiв в банках, коштiв банкiв, кредитiв, наданих клiєнтам, дебiторської та кредиторської заборгованостi, iнших запозичених коштiв та субординованого боргу, надiйна оцiнка ринкової вартостi цих iнструментiв вiдсутня.
Для фiнансових активiв та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. Це припущення також застосовується до депозитiв на вимогу та поточних рахункiв, що не мають визначеного строку погашення.
За виключенням викладеного у таблицi нижче, на думку керiвництва, балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, визнана в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi.
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

Кредити, наданi юридичним особам 62 515 865 62 251 560 67 714 986 67 180 483


Кредити, наданi фiзичним особам 2 946 324 2 911 781 2 521 329 2 500 040
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 8 206 121 6 890 726 6 456 088

Всього активи 72 658 164 73 369 462 77 127 041 76 136 611

Кошти банкiв 16 557 088 16 156 725 22 176 386 22 000 538
Рахунки клiєнтiв 94 253 706 93 840 207 56 208 996 55 576 246
Випущенi єврооблiгацiї 29 498 132 26 873 931 19 340 460 12 915 078
Iншi запозиченi кошти 7 152 023 4 997 487 5 251 900 2 677 447
Субординований борг 2 536 133 2 030 865 1 656 729 1 024 314

Всього зобов’язання 149 997 082 143 899 215 104 634 471 94 193 623


Фiнансовi активи/фiнансовi зобов’язання Рiвень iєрархiї справедливої вартостi Методики оцiнки та ключовi вхiднi данi
Кредити, наданi клiєнтам 3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента та його профiлю ризику.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
1 Котируванi цiни пропозицiї на активному ринку.
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв емiтента та його профiлю ризику.
Кошти банкiв
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Рахунки клiєнтiв
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента та його профiлю ризику.
Фiнансовi активи/фiнансовi зобов’язання Рiвень iєрархiї справедливої вартостi Методики оцiнки та ключовi вхiднi данi
Випущенi єврооблiгацiї
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Iншi запозиченi кошти
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Субординований борг
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента, його профiлю ризику, а також економiчнi припущення щодо галузi та географiчної юрисдикцiї, в якiй дiє контрагент.
31 грудня 2015 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Кредити, наданi клiєнтам - - 65 163 341 65 163 341
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 8 206 121 8 206 121

Всього - - 73 369 462 73 369 462

Зобов’язання
Кошти банкiв - 16 156 725 - 16 156 725
Рахунки клiєнтiв - - 93 840 207 93 840 207
Випущенi єврооблiгацiї - 26 873 931 - 26 873 931
Iншi запозиченi кошти - 4 997 487 - 4 997 487
Субординований борг - - 2 030 865 2 030 865

Всього - 48 028 143 95 871 072 143 899 215


31 грудня 2014 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Кредити, наданi клiєнтам - - 69 680 523 69 680 523
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 6 456 088 6 456 088

Всього - - 76 136 611 76 136 611

Зобов’язання
Кошти банкiв - 22 000 538 - 22 000 538
Рахунки клiєнтiв - - 55 576 246 55 576 246
Випущенi єврооблiгацiї - 12 915 078 - 12 915 078
Iншi запозиченi кошти - 2 677 447 - 2 677 447
Субординований борг - - 1 024 314 1 024 314

Всього - 37 593 063 56 600 560 94 193 623

31. ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ
Валютнi похiднi фiнансовi iнструменти, з якими Група проводить операцiї, звичайно є предметом торгiвлi на позабiржовому ринку з професiйними учасниками, яка здiйснюється на стандартних договiрних умовах. Похiднi фiнансовi iнструменти мають або потенцiйно вигiднi умови (i є активами), або потенцiйно невигiднi умови (i є зобов’язаннями) в результатi коливань процентних ставок на ринку, курсiв обмiну валют чи iнших перемiнних чинникiв вiдносно умов цих iнструментiв. Сукупна справедлива вартiсть похiдних фiнансових активiв i зобов’язань може з часом значно змiнюватись.
Справедливу вартiсть на звiтну дату дебiторської або кредиторської заборгованостi за угодами валютного форварду, укладеними Групою, у розрiзi валют наведено в таблицi нижче. До таблицi включено контракти з датою розрахункiв пiсля вiдповiдної звiтної дати; суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозалiку позицiй (та платежiв) по кожному контрагенту. Цi угоди мають короткостроковий характер.
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Контракти з додатньою справедливою вартiстю Контракти з вiд’ємною справедливою вартiстю Контракти з додатньою справедливою вартiстю Контракти з вiд’ємною справедливою вартiстю
Угоди валютного форварду та свопу, справедлива вартiсть на звiтну дату:
- дебiторської заборгованостi у доларах США при розрахунку (+) 359 047 - - 909 863
- кредиторської заборгованостi у доларах США при розрахунку (-) - - (1 447 604) (171 582)
- дебiторської заборгованостi у євро при розрахунку (+) - - - 47 004
- кредиторської заборгованостi у євро при розрахунку (-) - - (168 651) -
- дебiторської заборгованостi у гривнях при розрахунку (+) - - 1 681 360 164 311
- кредиторської заборгованостi у гривнях при розрахунку (-) (356 534) - - (961 521)
- кредиторської заборгованостi у золотi при розрахунку (-) - - (53 180) -

Чиста справедлива вартiсть угод валютного форварду та свопу 2 513 - 11 925 (11 925)


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть угод валютних форвардiв включена до складу iнших активiв та iнших зобов’язань, вiдповiдно (Примiтки 20, 25).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть вбудованого деривативу складала 10 095 933 тисячi гривень та 4 252 179 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 15).

32. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ


Група здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Групи, максимiзуючи прибуток акцiонера, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення запозичених коштiв i власного капiталу.
Структура капiталу Групи представлена акцiонерним капiталом, резервами i нерозподiленим прибутком, iнформацiя про якi розкривається в консолiдованому звiтi про змiни в капiталi та запозиченими коштами, якi включають субординований борг, який розкривається в Примiтцi 26.
Правлiння Групи регулярно переглядає структуру капiталу. У процесi такого перегляду Правлiння Банку аналiзує вартiсть капiталу та ризики, пов’язанi з кожним компонентом капiталу. За результатами аналiзу Правлiння Банку проводить коригування структури капiталу шляхом додаткового випуску акцiй, залучення додаткових кредитних коштiв або виплати по дiючим кредитам.
Банк дотримувався вимог Нацiонального банку України щодо нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) , значення якого на кiнець дня 31 грудня 2015 року становило 11,47% при нормативному значеннi - не менше 10%.

33. ПРУДЕНЦIЙНI ВИМОГИ


Група здiйснює монiторинг адекватностi капiталу, окрiм iнших заходiв, за допомогою коефiцiєнтiв, встановлених Базельською угодою щодо компонентiв капiталу 1988 року, та коефiцiєнтiв, визначених НБУ у рамках нагляду за Банком та компанiями, що входять до Групи.
Вiдповiдно до встановлених кiлькiсних показникiв з метою забезпечення достатностi капiталу Група зобов’язана виконувати вимоги, якi стосуються мiнiмальних сум i спiввiдношень всього капiталу i капiталу I рiвня до активiв, зважених з урахуванням ризику.
У наведенiй нижче таблицi представлений аналiз регулятивних капiтальних ресурсiв Групи для цiлей визначення адекватностi капiталу згiдно з Базельською угодою щодо компонентiв капiталу 1988 року:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Склад регулятивного капiталу:
Капiтал I рiвня

Акцiонерний капiтал 30 153 460 30 153 460


Непокритий збиток (23 203 001) (10 933 957)

Всього квалiфiкованого капiталу I рiвня 6 950 459 19 219 503

Капiтал II рiвня

Резерви переоцiнки 395 296 7 084


Субординований борг 2 400 067 630 742

Всього квалiфiкованого капiталу II рiвня до лiмiту 100% сукупного капiталу I рiвня 2 795 363 637 826

Всього регулятивного капiталу 9 745 822 19 857 329

Показники капiталу:


Всього регулятивного капiталу, вираженого як процент вiд загальної суми активiв, зважених на ризик 6,30% 18,57%

Всього капiталу I рiвня, вираженого як процент вiд активiв, зважених на ризик 4,49% 17,97%


Кiлькiснi показники, встановленi регулятивними органами для забезпечення адекватностi капiталу, вимагають вiд Групи пiдтримувати мiнiмальнi суми та спiввiдношення загального (8%) та капiталу I рiвня (4%) до суми зважених на ризик активiв.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Група включила у розрахунок суми загального капiталу для цiлей адекватностi капiталу отриманий субординований борг, обмежений 50% капiталу I рiвня. У випадку банкрутства або лiквiдацiї Групи, погашення субординованого боргу буде здiйснено пiсля погашення зобов’язань Групи перед усiма iншими кредиторами.

34. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ


Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях Групи. Основнi ризики, властивi операцiям Групи, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi, ризик змiни процентних ставок i курсiв валют. Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Групи наведено нижче.
Основи управлiння ризиками
Полiтики по управлiнню ризиками нацiленi на виявлення, аналiз та управлiння ризиками, з якими стикається Група, встановлення вiдповiдних лiмiтiв та контролiв, в подальшому монiторинг рiвнiв ризику та дотримання лiмiтiв.
Управлiння ризиками у Групi здiйснюється у вiдповiдностi до Положення «Про банкiвську групу», затверджену Правлiнням Банку у березнi 2013 року, та Концепцiї управлiння ризиками («КУР»), затверджену Правлiнням та Наглядовою радою Банку у 2004 роцi. КУР стосується Банку в цiлому та всiх його органiзацiйних департаментiв, головних управлiнь, мiсцевих та регiональних фiлiй та вiддiлень зокрема. Положення «Про банкiвську групу» визначає основнi категорiї ризику, з якими Група стикається, та визначає основнi органiзацiйнi та функцiональнi рiвнi управлiння ризиками.
Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Наглядовою радою, Правлiнням, Комiтетом з питань управлiння активами i пасивами Банку (КУАП), Кредитним комiтетом Банку, Кредитним комiтетом з роздрiбного бiзнесу, Комiтетами з питань управлiння активами i пасивами регiонiв та Кредитними комiтетами регiональних управлiнь вiдповiдно до їх функцiональних обов’язкiв та затверджених лiмiтiв i повноважень. Департамент ризикiв є незалежним вiд iнших напрямiв бiзнесу та дiє пiд наглядом заступника Голови Правлiння – куратора пiдроздiлу.
Група управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Групи в результатi невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов’язання. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами i авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Для цiлей звiтностi з управлiння ризиками Група розглядає та консолiдує всi елементи кредитного ризику (такi як ризик невиконання своїх зобов’язань окремими позичальниками та контрагентами, а також ризики, властивi певним країнам та галузям).
Пiд час надання та супроводження зобов’язань з кредитування (зобов’язання по невикористаних кредитах, акредитивах та гарантiях) керiвництво використовує такi ж процедури та методологiї, визначенi у положеннi про кредитування та процедурах розгляду, затвердження та супроводження, що i для балансових зобов’язань з кредитування (кредитiв). Максимальний позабалансовий кредитний ризик вiдображений у Примiтцi 28.
Рiвень ризику Групи перед будь-яким одним контрагентом (включаючи iншi банки) ще бiльше обмежений за рахунок сублiмiтiв на ризики, пов’язанi iз балансовими та позабалансовими статтями, якi встановлюються кредитними комiтетами та Правлiнням.
Керiвництво здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику по галузях/секторах та за географiчним мiсцезнаходженням.
Група здiйснює управлiння кредитним ризиком шляхом встановлення лiмiтiв для окремих позичальникiв та груп позичальникiв, якi визначаються на основi рекомендацiй вiдповiдного Кредитного департаменту i департаменту ризикiв та затверджуються вiдповiдним Кредитним комiтетом або Правлiнням. У разi, якщо сума кредиту перевищує лiмiт повноважень Правлiння, такi кредити затверджуються рiшенням Наглядової ради. Група також зменшує кредитний ризик, отримуючи заставу та iншi види забезпечення кредитiв.
Процес Групи з прийняття рiшень про надання кредитiв децентралiзований. Група делегувала окремi функцiї з управлiння кредитним ризиком вiд кредитних комiтетiв центрального апарату до регiональних (обласних) фiлiй, надавши регiональним офiсам право проводити певнi операцiї, в межах встановлених лiмiтiв та повноважень, без отримання дозволу кредитних комiтетiв вищої iнстанцiї.
Приймаючи рiшення про надання кредитiв корпоративним клiєнтам, Група оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi, кредитної iсторiї, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу.
При оцiнцi ризикiв, пов’язаних з конкретним позичальником, Група бере до уваги фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiднiсть повернення кредиту, характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Група також враховує ризики, пов’язанi iз галуззю, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Споживчi кредити видаються пiсля виконання стандартної процедури затвердження. Максимальнi лiмiти по кредитах встановлюються з урахуванням доходу потенцiйного позичальника, стабiльностi його майбутнiх доходiв, лiквiдностi та якостi застави. Регiональний (обласний) кредитний комiтет (або, у разi перевищення лiмiту, встановленого для фiлiї, Кредитний комiтет центрального апарату Банку) розглядає заявку на отримання кредиту i виносить вiдповiдне рiшення стосовно її надання.
Кредитна якiсть кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках та iнвестицiй, наявних для продажу станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв представлена таким чином:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам Кошти в банках Iнвестицiї, наявнi для продажу Iнвестицiї до погашення Всього Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам Кошти
в банках Iнвестицiї, наявнi для продажу Iнвестицiї, утримуванi до погашення Всього
ПАТ “НАК “Нафтогаз України” 15 208 715 - - 4 289 632 - 19 498 347 15 104 192 - - 4 247 984 - 19 352 176
Непростроченi та не знецiненi 20 296 425 2 310 227 17 817 665 42 273 169 7 195 975 89 893 461 42 167 303 2 209 080 7 464 873 20 519 785 6 890 726 79 251 767
Простроченi та не знецiненi:
Простроченi до 1 мiсяця 425 729 34 419 - 54 966 - 515 114 3 173 331 61 955 - - - 3 235 286
Простроченi 1-3 мiсяця 38 864 10 565 - - - 49 429 515 351 38 880 - - - 554 231
Знецiненi кредити, наданi клiєнтам, кошти в банках, iнвестицiї, наявнi для продажу: 67 280 056 3 606 359 4 161 337 1 967 620 - 77 015 372 28 352 074 2 637 558 3 211 800 1 973 291 - 36 174 723
Не простроченi, але знецiненi 14 162 734 429 357 - - - 14 592 091 13 588 534 13 789 68 451 1 917 855 - 15 588 629
Простроченi до 3 мiсяцiв 7 073 794 48 451 - - - 7 122 245 508 101 5 136 2 614 975 - - 3 128 212
Простроченi 3-6 мiсяцiв 10 469 672 31 319 - 57 012 - 10 558 003 222 092 162 478 - - - 384 570
Простроченi 6-12 мiсяцiв 16 100 510 101 908 3 588 712 1 855 170 - 21 646 300 10 023 524 178 888 526 514 - - 10 728 926
Простроченi понад 12 мiсяцiв 19 473 346 2 995 324 572 625 55 438 - 23 096 733 4 009 823 2 277 267 1 860 55 436 - 6 344 386
в т.ч. кредити, що облiковуються на балансi Кримського РУ 14 420 120 305 422 - - - 14 725 542 9 827 139 242 618 - - - 10 069 757
Всього кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках та iнвестицiй, наявних для продажу 103 249 789 5 961 570 21 979 002 48 585 387 7 195 975 186 971 723 89 312 251 4 947 473 10 676 673 26 741 060 6 890 726 138 568 183
За вирахуванням:
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв ПАТ “НАК “Нафтогаз України” (2 813 644) - - - - (2 813 644) (2 794 276) - - - - (2 794 276)
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв на портфельнiй основi (4 543 614) (3 015 246) (7 985) - - (7 566 845) (2 473 179) (2 426 143) - - - (4 899 322)
Резерв на покриття збиткiв вiд iндивiдуального знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках та iнвестицiй, наявних для продажу (33 376 666) - (4 148 529) (1 205 056) - (38 730 251) (16 329 811) - (2 654 229) (422 245) - (19 406 285)

Всього 62 515 865 2 946 324 17 822 488 47 380 331 7 195 975 137 860 983 67 714 985 2 521 330 8 022 444 26 318 815 6 890 726 111 468 300

За роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Група облiковувала кредити наданi Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». Група застосовує спецiальну методику оцiнки даного позичальника, що була розроблена аби урахувати ризики, притаманнi даному клiєнту, а саме: висока концентрацiя кредитних коштiв, специфiка дiяльностi, генерацiї грошових потокiв та прибутку, залежнiсть вiд загальноекономiчної та ринкової кон’юнктури. Група обраховує резерви з урахуванням притаманних позичальнику ризикiв.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв знецiненi кредити включали кредити, простроченi бiльше трьох мiсяцiв, на суму 49 172 079 тисяч гривень та 16 874 073 тисячi гривень, вiдповiдно (у тому числi кредити, виданi клiєнтам Кримського республiканського управлiння, становили 14 724 577 тисяч гривень та 10 032 138 тисяч гривень, вiдповiдно). Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв знецiненi кредити, що включали кредити, простроченi бiльше трьох мiсяцiв, складали 45% та 18% вiд загальної суми кредитного портфеля до вирахування резерву вiдповiдно (без врахування кредитiв, виданих клiєнтам Кримського республiканського управлiння, – 36% та 7%, вiдповiдно).
Група очiкує, що значна частина кредитiв, виданих клiєнтам (крiм кредитiв, виданих клiєнтам Кримського республiканського управлiння та клiєнтам вiддiлень Луганського та Донецького регiонального управлiння, що знаходяться на територiї, яка не контролюється українською владою), за якими має мiсце прострочення платежiв бiльше нiж 3 мiсяцi, будуть погашенi за рахунок власних надходжень позичальникiв або реалiзацiї забезпечення. Такi очiкування Групи ґрунтуються на тому, що значна частина прострочених корпоративних кредитiв забезпечена лiквiдною заставою, та надана пiдприємствам, якi мають потенцiйну можливiсть вiдновити власну платоспроможнiсть. Спроможнiсть Групи отримати платежi по простроченим кредитами фiзичних осiб пояснюється тим, що такi кредити переважно забезпеченi нерухомiстю або транспортними засобами. Бiльше того, навiть у разi недостатньої вартостi забезпечення для погашення кредиту, Група не втрачає права вимоги на отримання платежiв вiд позичальника до повного погашення кредиту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв нарахованi вiдсотки по кредитах, наданих клiєнтам, включали нарахованi вiдсотки по знецiнених кредитах у сумi 8 380 152 тисячi гривень та 4 260 623 тисячi гривень, вiдповiдно.
У таблицi нижче вказана вартiсть забезпечення, що приймається Групою до врахування при оцiнцi зменшення корисностi активiв, в сумi що не перевищує балансову вартiсть кредиту. При розрахунку зменшення корисностi активiв Групою не враховуються деякi види застави, зокрема майновi права за контрактами та поруки.

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року


Кошти в банках 106 550 166 355
Кредити, наданi юридичним особам 46 616 443 40 036 338
Кредити, наданi фiзичним особам 1 787 968 2 190 057

Всього 48 510 961 42 392 750


Група мала численнi операцiї з контрагентами, якi не мають рейтингiв, якi присвоєнi мiжнародними рейтинговими агентствами. Група розробила внутрiшню модель, яка дозволяє визначати рейтинг контрагентiв.
Групою визначено наступнi зони ризику в залежностi вiд значення кредитного ризику:
Група рейтингу Внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника Зона ризику
Високий рейтинг ААА- БББ мiнiмального ризику

Стандартний рейтинг ББ- ВВВ прийнятного ризику

Нижче стандартного рейтингу ВВ- В пiдвищеного ризику
ГГГ- ГГ критичного ризику
Г неприпустимого ризику
Зона мiнiмального ризику характеризується низькою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Контрагент Групи має високий кредитний рейтинг i його платоспроможнiсть дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв. Контрагент має тривалу позитивну кредитну iсторiю та вiдсутнi свiдчення щодо затримки платежiв Групi або iншим банкам. Кредитний проект є перспективним та не мiстить значних ризикiв.

Зона прийнятного (низького) ризику характеризується невисокою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Контрагент Групи має стандартний рейтинг i його платоспроможнiсть дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв за умов сприятливої кон’юнктури ринку та несуттєвого погiршення стану економiчного середовища. Контрагент має позитивну кредитну iсторiю. До цiєї зони здебiльшого вiдносяться: проекти позичальникiв, якi працюють у галузях економiки, що мають позитивну динамiку; проекти, що мають державну пiдтримку; проекти, якi гарантованi урядом, державою (державнi цiльовi програми).


Зона пiдвищеного ризику характеризується пiдвищеною вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента – юридичної особи є добрим або задовiльним, контрагент Групи має рейтинг нижче стандартного i його платоспроможнiсть дозволяє у бiльшостi випадкiв забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв за умов сприятливої кон’юнктури ринку.
Для позичальникiв фiзичних осiб iснує пiдвищена ймовiрностi несвоєчасного та/або в неповнiй сумi погашення кредиту та сплати процентiв.
Контрагенти, якi належать до цiєї групи, мають пiдвищену чутливiсть до суттєвих негативних змiн в оточуючому економiчному середовищi. Кредитна iсторiя контрагентiв вiдсутня або у минулому мали мiсце короткостроковi затримки iз погашенням заборгованостi.
Зона критичного ризику характеризується високою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента є слабким або незадовiльним i його платоспроможнiсть не дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв. Погашення основної суми боргу та процентiв можливе за умов суттєвого покращення економiчних показникiв дiяльностi юридичної особи (збiльшення доходiв фiзичної особи) та/або за рахунок звернення стягнення на заставу та/або проведення змiн умов кредитування чи рефiнансування заборгованостi.
Зона неприпустимого ризику характеризується надзвичайно високою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента є незадовiльним i його платоспроможнiсть не дозволяє здiйснювати сплату нарахованих процентiв. Контрагент має прострочену заборгованiсть, яка не може бути погашена повнiстю за рахунок звернення стягнення на заставу протягом короткого термiну часу, а також вiдсутнi економiчнi передумови для проведення реструктуризацiї.
Далi представлена класифiкацiя за внутрiшнiми кредитними рейтингами непрострочених та не знецiнених фiнансових активiв Групи:

Високий
рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного рейтингу 31 грудня


2015 року
Всього

Кошти в банках 16 360 540 1 196 287 252 851 17 809 678


Кредити, наданi юридичним особам 20 753 702 10 093 626 763 891 31 611 219
Кредити, наданi фiзичним особам 2 138 427 113 835 20 298 2 272 560
Iнвестицiї, наявнi для продажу 42 918 898 3 643 903 - 46 562 801
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 - - 7 195 975
Iншi фiнансовi активи 142 768 9 736 - 152 504
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - 10 095 933

Високий
рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного рейтингу 31 грудня


2014 року
Всього

Кошти в банках 6 402 417 886 305 176 151 7 464 873


Кредити, наданi юридичним особам 9 897 646 33 549 744 9 432 464 52 879 854
Кредити, наданi фiзичним особам 1 606 260 163 639 301 914 2 071 813
Iнвестицiї, наявнi для продажу 14 151 603 9 637 497 978 669 24 767 769
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 6 890 726 - - 6 890 726
Iншi фiнансовi активи 94 309 11 166 - 105 475
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - 4 252 179

Кредити, наданi клiєнтам, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв вказанi за балансовою вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення на портфельнiй основi.


Додатково, фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних мiжнародними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ- вiдносяться до спекулятивного рiвня.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв залишки на рахунках в НБУ становили 2 039 738 тисяч гривень та 2 196 957 тисяч гривень, вiдповiдно. Кредитний рейтинг України, згiдно з класифiкацiєю мiжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, вiдповiдав спекулятивному рiвню ССС i спекулятивному рiвню ССС, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, наявнi для продажу, а саме: облiгацiї внутрiшньої державної позики, облiгацiї Державної iпотечної установи та казначейськi зобов’язання, iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї внутрiшньої державної позики, що не мають рейтингу – були вiднесенi Групою до категорiї нижче В-, виходячи з суверенного кредитного рейтингу України.

Далi представлена класифiкацiя за кредитними рейтингами мiжнародних рейтингових агентств рейтингованих непрострочених та не знецiнених фiнансових активiв Групи, що мають такi рейтинги:

AAA – A– BBB – B– Нижче B– 31 грудня
2015 року
Всього

Кошти в банках 16 358 737 684 037 115 327 17158 101


Кредити, наданi клiєнтам - - 16 987 509 16 987 509
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - 45 426 880 45 426 880
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 7 195 975 7 195 975
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 10 095 933 10 095 933

AAA – A– BBB – B– Нижче B– 31 грудня


2014 року
Всього

Кошти в банках 6 291 183 118 870 115 648 6 525 701


Кредити, наданi клiєнтам - - 22 546 264 22 546 264
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - 23 511 895 23 511 895
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 6 890 726 6 890 726
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартi

тю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 4 252 179 4 252 179

Банкiвському сектору в цiлому властивий кредитний ризик, який виникає по вiдношенню до фiнансових iнструментiв та умовних зобов’язань. Кредитний ризик Групи сконцентрований в Українi. Рiвень кредитного ризику пiдлягає постiйному монiторингу з метою забезпечення дотримання лiмiтiв за кредитами та кредитоспроможностi у вiдповiдностi iз затвердженою Групою полiтикою управлiння ризиками.

Ризик концентрацiї – Ризик концентрацiї визначається Групою як ризик можливих втрат внаслiдок концентрацiї ризику на конкретних iнструментах, окремих операцiях та галузях економiки.


Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» – один з найбiльших державних банкiв України i специфiка його дiяльностi пов’язана зi значними обсягами операцiй iз державними пiдприємствами, у тому числi за державними програмами, внаслiдок чого виникає значна концентрацiя кредитного та iнвестицiйного ризикiв щодо окремих контрагентiв та груп пов’язаних контрагентiв та галузей економiки.
Станом на 31 грудня 2015 року 52% активiв та 20% зобов’язань сконцентровано в операцiях з пов’язаними сторонами Групи. Операцiї з пов’язаними сторонами в переважнiй частинi складали операцiї з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади. Для фiнансування кредитування державних пiдприємств Група отримує кредити вiд НБУ, що складають 9% вiд зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2014 року 52% активiв та 24% зобов’язань сконцентровано в операцiях з пов’язаними сторонами Групи. Операцiї з пов’язаними сторонами в переважнiй частинi складали операцiї з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади. Для фiнансування кредитування державних пiдприємств Група отримує кредити вiд НБУ, що складають 19% вiд зобов’язань.
Група здiйснює управлiння ризиком концентрацiї у кредитному портфелi та портфелi цiнних паперiв шляхом встановлення лiмiтiв для окремих контрагентiв та груп контрагентiв. Детальний опис цього процесу наведений вище у роздiлi про кредитний ризик. Також Група для управлiння ризиком використовує лiмiти, якi визначаються на основi вимог НБУ.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв концентрацiя активiв на одного контрагента -пов’язане державне пiдприємство Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» складала 10% та 13%, вiдповiдно (Примiтка 16, 17).
Аналiз концентрацiї активiв i зобов’язань по валютам, по строкам погашення та за географiчною ознакою наданi у вiдповiдних роздiлах розкриття полiтики управлiння ризиками.
Ринковi ризики
У вiдповiдностi з Стратегiєю, до складу ринкових ризикiв банк вiдносить ризик лiквiдностi, валютний ризик, процентний ризик та цiновий ризик.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає внаслiдок невiдповiдностi строкiв i сум надходження/списання грошових коштiв та полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу Групи внаслiдок неспроможностi банку вчасно, в повному обсязi та з мiнiмальними втратами покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх грошових зобов’язань.
З метою управлiння ризиком лiквiдностi Група здiйснює монiторинг очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд операцiй iз клiєнтами та банкiвських операцiй, що є частиною процесу управлiння активами/зобов’язаннями.
Основною метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення наявностi обсягу лiквiдних коштiв, достатнього для покриття поточних та планових потреб з метою оптимiзацiї витрат Групи, пов’язаних з забезпеченням необхiдного обсягу лiквiдних коштiв.
Комiтет з питань управлiння активами i пасивами Банку щомiсяця проводить аналiз джерел фiнансування, враховуючи змiни у вiдсоткових ставках за попереднiй мiсяць та приймає вiдповiднi рiшення щодо управлiння активами та пасивами.
Аналiз ризикiв лiквiдностi на основi балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань наведений нижче в таблицi. Аналiз лiквiдностi проводиться на основi контрактних термiнiв погашення. Окремi суми, наведенi в таблицi, є оцiночними та можуть змiнитися.
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Строк погашення не визначений 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Кошти в банках 17 161 672 29 709 4 900 137 308 - - 17 333 589
Кредити, наданi клiєнтам 2 353 368 4 314 842 11 440 706 28 770 797 18 582 476 - 65 462 189
Iнвестицiї, наявнi для продажу 22 659 371 346 471 12 686 635 8 359 781 3 294 503 - 47 346 761
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - 44 453 63 097 - 7 088 425 - 7 195 975

Всього активiв, за якими нараховуються проценти 42 174 411 4 735 475 24 195 338 37 267 886 28 965 404 - 137 338 514

Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 5 632 365 - - - - - 5 632 365
Кошти в банках - 217 814 185 635 - - 85 450 488 899
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - - 33 570 33 570
Iншi фiнансовi активи 752 566 103 427 35 110 - 753 241

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 48 559 342 4 953 392 24 381 400 37 267 921 28 965 514 119 020 144 246 589

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 2 497 263 - 3 073 508 10 986 317 - - 16 557 088
Рахунки клiєнтiв 60 665 582 14 383 499 16 975 161 2 174 316 55 148 - 94 253 706
Випущенi єврооблiгацiї 22 036 794 476 - 19 081 353 9 600 267 - 29 498 132
Iншi запозиченi кошти 72 797 - 1 506 443 2 987 720 2 585 063 - 7 152 023
Субординований борг 143 032 - - 1 346 119 1 046 982 - 2 536 133

Всього зобов’язань, за якими нараховуються проценти 63 400 710 15 177 975 21 555 112 36 575 825 13 287 460 - 149 997 082

Iншi фiнансовi зобов’язання 20 559 1 328 479 123 389 12 181 - 1 472 620

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 63 421 269 16 506 454 21 678 501 36 575 837 13 287 641 - 151 469 702

Розрив лiквiдностi мiж непохiдними активами та зобов’язаннями (14 861 927) (11 553 062) 2 702 899 692 084 15 677 873 119 020

Розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (21 226 299) (10 442 500) 2 640 226 692 061 15 677 944

Кумулятивний розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (21 226 299) (31 668 799) (29 028 573) (28 336 512) (12 658 568)
Кумулятивний розрив лiквiдностi у процентному вираженнi вiд усiх активiв -13,3% -19,9% -18,3% -17,8% -8,0%
ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 3 307 - 10 092 626 - 10 095 933
Угоди валютного свопу 2 513 - - - - - 2 513
Сукупний розрив лiквiдностi (14 859 414) (11 553 062) 2 706 206 692 084 25 770 499 119 020

Кумулятивний розрив лiквiдностi (14 859 414) (26 412 476) (23 706 270) (23 014 186) 2 756 313 2 875 333

До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Строк погашення не визначений 31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Кошти в банках 6 470 294 35 600 848 152 554 831 - - 7 908 877
Кредити, наданi клiєнтам 3 526 962 18 072 467 16 797 136 22 067 775 9 771 975 - 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 165 140 534 870 14 246 477 8 128 153 3 210 605 - 26 285 245
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 51 620 - 6 839 106 - 6 890 726

Всього активiв, за якими нараховуються проценти 10 162 396 18 642 937 31 943 385 30 750 759 19 821 686 - 111 321 163

Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 107 863 425 000 - - - 4 532 863
Кошти в банках 14 065 - 44 236 - - 55 266 113 567
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - - 33 570 33 570
Iншi фiнансовi активи 89 835 3 255 448 142 - 18 183 111 863

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 14 374 159 19 071 192 31 988 069 30 750 901 19 821 686 107 019 116 113 026

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 417 666 18 739 455 3 019 265 - - - 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 31 783 928 8 735 444 10 692 597 4 927 509 69 518 - 56 208 996
Випущенi єврооблiгацiї - 470 865 - 18 869 595 - - 19 340 460
Iншi запозиченi кошти 36 490 13 368 1 277 077 1 431 280 2 493 685 - 5 251 900
Субординований борг 84 203 - - 1 572 526 - - 1 656 729

Всього зобов’язань, за якими нараховуються проценти 32 322 287 27 959 132 14 988 939 26 800 910 2 563 203 - 104 634 471

Iншi фiнансовi зобов’язання 33 653 52 005 131 221 9 135 - 217 023

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 32 355 940 28 011 137 15 120 160 26 800 919 2 563 338 - 104 851 494

Розрив лiквiдностi мiж непохiдними активами та зобов’язаннями (17 981 781) (8 939 945) 16 867 909 3 949 982 17 258 348 107 019

Розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (22 159 891) (9 316 195) 16 954 446 3 949 849 17 258 483

Кумулятивний розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (22 159 891) (31 476 086) (14 521 640) (10 571 791) 6 686 692
Кумулятивний розрив лiквiдностi у процентному вираженнi вiд усiх активiв -17,8% -25,3% -11,7% -8,5% 5,4%
ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 14 839 - 4 029 18 152 4 215 159 - 4 252 179
Угоди валютного споту (1 460) - - - - - (1 460)

Сукупний розрив лiквiдностi (17 968 402) (8 939 945) 16 871 938 3 968 134 21 473 507 107 019

Кумулятивний розрив лiквiдностi (17 968 402) (26 908 347) (10 036 409) (6 068 275) 15 405 232 15 512 251

Управлiння ризиком лiквiдностi Групи включає оцiнку основних поточних рахункiв, тобто стабiльного залишку коштiв клiєнтiв, визначених за допомогою статистичних методiв аналiзу iсторичної iнформацiї щодо коливань залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв незнижуванi залишки на поточних рахунках оцiнювалися в сумi 17 068 239 тисяч гривень та 9 322 536 тисяч гривень, вiдповiдно. На основi припущення щодо здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi фактичний термiн погашення незнижуваного залишку вважається невизначеним. Iнформацiя щодо очiкуваних термiнiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв та фактичних розривiв лiквiдностi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв представлена таким чином:


До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв Строк погашення невизна-чений 31 грудня
2015 року
Всього
ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 48 559 342 4 953 392 24 381 400 37 267 921 28 965 514 119 020 144 246 589

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 63 421 269 16 506 454 21 678 501 36 575 837 13 287 641 - 151 469 702

Розрив лiквiдностi (14 861 927) (11 553 062) 2 702 899 692 084 15 677 873 119 020

Аналiз поточних рахункiв клiєнтiв на основi очiкуваних строкiв погашення 43 597 343 14 383 499 16 975 161 2 174 316 55 148 17 068 239

Розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв 2 206 312 (11 553 062) 2 702 899 692 084 15 677 873 (16 949 219)

Кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв 2 206 312 (9 346 750) (6 643 851) (5 951 767) 9 726 106 (7 223 113)

До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв Строк погашення невизна-чений 31 грудня
2014 року
Всього
ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 14 374 159 19 071 192 31 988 069 30 750 901 19 821 686 107 019 116 113 026

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 32 355 940 28 011 137 15 120 160 26 800 919 2 563 338 - 104 851 494

Розрив лiквiдностi (17 981 781) (8 939 945) 16 867 909 3 949 982 17 258 348 107 019

Аналiз поточних рахункiв клiєнтiв на основi очiкуваних строкiв погашення 22 461 392 8 735 444 10 692 597 4 927 509 69 518 9 322 536

Розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв (8 659 245) (8 939 945) 16 867 909 3 949 982 17 258 348 (9 215 517)

Кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв (8 659 245) (17 599 190) (731 281) 3 218 701 20 477 049 11 261 532

Керiвництво Групи вважає, що вiд’ємний кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв за часовим кошиком «до 1 року», що виник станом на 31 грудня 2015 року, є контрольованим та не загрожує здатностi Банку своєчасно та в повному обсязi розраховуватись за власними зобов’язаннями.
Група має обсяг вторинного резерву лiквiдних коштiв, що представлений необтяженими цiнними паперами в портфелi на продаж (облiгацiями внутрiшньої державної позики), якi характеризуються високим рiвнем лiквiдностi. Необхiднi кошти можуть бути отриманi шляхом продажу вказаних цiнних паперiв або шляхом залучення кредиту рефiнансування вiд НБУ пiд заставу цих цiнних паперiв. Станом на 31 грудня 2015 року Група мала обсяг вторинного резерву лiквiдних коштiв у сумi 9 147 530 тисяч гривень, що представлений такими цiнними паперами зi строком погашення бiльше 1 року:
- необтяженими ОВДП, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу. Необхiднi кошти можуть бути отриманi шляхом продажу вказаних цiнних паперiв або шляхом залучення кредиту вiд НБУ на умовах рефiнансування пiд заставу цих цiнних паперiв. Станом на 31 грудня 2015 року справедлива вартiсть таких цiнних паперiв складала 2 059 105 тисяч гривень;
- необтяженими ОВДП, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, що можуть бути використанi в якостi застави при залученнi кредиту вiд НБУ на умовах рефiнансування. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть таких цiнних паперiв склала 7 088 425 тисяч гривень.
Вказанi цiннi папери у складi вторинного резерву лiквiдних коштiв покривають кумулятивний розрив лiквiдностi за часовим кошиком «до 1 року».
Далi наведений аналiз лiквiдностi за строками погашення фiнансових зобов’язань, який вiдображає залишковi недисконтованi контрактнi грошовi потоки (включно з майбутнiми виплатами процентiв), якi не визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан на звiтну дату. Суми, розкритi в цих таблицях, вiдрiзняються вiд даних, наведених у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан на суму вiдсоткiв, що будуть сплаченi пiсля звiтної дати по даному iнструменту та якi не облiковуються на рахунках нарахованих вiдсоткiв на звiтну дату, а також неамортизованого дисконту/премiї.
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до
1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 2 716 453 424 240 5 010 577 15 862 101 - 24 013 371
Рахунки клiєнтiв 61 135 428 15 046 646 17 845 970 2 347 934 97 846 96 473 824
Випущенi єврооблiгацiї - 577 516 1 365 038 28 296 411 11 490 319 41 729 284
Iншi запозиченi кошти 5 683 164 - 1 431 744 - - 7 114 908
Субординований борг 89 604 - 89 603 2 022 064 1 206 835 3 408 106

Всього непохiдних фiнансових зобов’язань, за якими нараховуються проценти 69 624 649 16 048 402 25 742 932 48 528 510 12 795 000 172 739 493

Iншi фiнансовi зобов’язання 104 306 1 328 482 197 208 12 181 1 630 189
Умовнi зобов’язання та безвiдкличнi зобов’язання з надання кредитiв 94 934 540 577 1 126 549 - - 1 762 060

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 69 823 889 17 917 461 27 066 689 48 528 522 12 795 181 176 131 742

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Угоди валютного свопу 358 855 - - - - 358 855

ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 70 182 744 17 917 461 27 066 689 48 528 522 12 795 181 176 490 597

До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до
1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 736 737 19 409 441 3 074 931 - - 23 221 109
Рахунки клiєнтiв 32 115 716 9 246 886 11 772 260 5 184 640 109 892 58 429 394
Випущенi єврооблiгацiї - 805 182 805 182 21 126 908 - 22 737 272
Iншi запозиченi кошти - 69 559 1 478 689 2 138 791 2 798 114 6 485 153
Субординований борг 88 840 - - 1 755 268 - 1 844 108

Всього непохiдних фiнансових зобов’язань, за якими нараховуються проценти 32 941 293 29 531 068 17 131 062 30 205 607 2 908 006 112 717 036

Iншi фiнансовi зобов’язання 33 653 52 005 131 221 9 135 217 023
Умовнi зобов’язання та безвiдкличнi зобов’язання з надання кредитiв 855 828 515 709 2 342 509 - - 3 714 046

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 33 830 774 30 098 782 19 604 792 30 205 616 2 908 141 116 648 105

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ

Угоди валютного споту 2 940 954 - - - - 2 940 954


Угоди валютного свопу 2 815 381 - - - - 2 815 381

ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 39 587 109 30 098 782 19 604 792 30 205 616 2 908 141 122 404 440

Ризик змiни процентної ставки
Основна дiяльнiсть Групи пов’язана з залученням/розмiщенням процентних зобов’язань/активiв, внаслiдок чого вiдсотковий ризик є одним з основних фiнансових ризикiв, на якi наражається банк. Процентний ризик виникає внаслiдок можливостi несприятливих змiн процентних ставок на ринку, якi створюють негативний вплив на процентний дохiд/капiтал банку.
Основною метою управлiння вiдсотковим ризиком є обмеження несприятливого впливу змiн вiдсоткових ставок на фiнансовий результат i капiтал Групи.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється в основному шляхом встановлення та перегляду кривих дохiдностi по залученню/розмiщенням, а також встановлення цiльового значення процентного спреду. З метою забезпечення планового обсягу чистого процентного доходу та цiльового значення процентного спреду банк здiйснює управлiння структурою балансу, зокрема, процентними активами i зобов’язаннями, з урахуванням дотримання оптимального спiввiдношення процентного ризику та дохiдностi.
Комiтет з питань управлiння активами та пасивами Банку управляє ризиком змiни процентної ставки та ринковими ризиками шляхом зiставлення позицiї за процентними ставками, що дає змогу проводити операцiї з позитивною процентною маржею. Комiтет з питань управлiння активами та пасивами проводить монiторинг поточного фiнансового стану Групи, здiйснює оцiнку чутливостi Групи до змiни процентних ставок та їх вплив на прибутковiсть..

Таблиця, наведена нижче, наводить аналiз ризику процентної ставки i, вiдповiдно, можливiсть виникнення прибутку або збитку. Процентнi ставки представленi за категорiями фiнансових активiв та зобов’язань для визначення рiвня ризику процентної ставки та оцiнки ефективностi полiтики управлiння процентними ставками, яку використовує Група.

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Гривнi Долари США Євро Iншi Гривнi Долари США Євро Iншi
% % % % % % % %
АКТИВИ
Кошти в банках 4,18 0,31 - - 17,33 2,56 1,44 0,01
Кредити, наданi клiєнтам 20,06 10,76 10,84 - 16,19 10,69 10,66 -
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 6,00 - - - 6,00 - - -
Iнвестицiї. наявнi для продажу:
Державнi борговi цiннi папери 18,36 8,75 - - 14,40 7,90 - -
Iншi цiннi папери 16,14 - - - 15,08 - - -

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Кошти банкiв 18,38 - - - 15,54 4,02 11,67 0,00
Рахунки клiєнтiв:
Поточнi рахунки 3,22 0,53 2,26 0,03 1,63 0,32 0,96 0,03
Депозити 18,64 8,01 6,40 0,82 16,89 7,75 5,91 1,17
Випущенi єврооблiгацiї - 9,48 - - - 8,51 - -
Iншi запозиченi кошти - 7,07 4,35 - - 7,56 4,35 -
Субординований борг - 7,33 - - - 5,57 - -
Бiльшiсть кредитних договорiв та iнших договорiв щодо фiнансових активiв та зобов’язань Групи мiстить параграф щодо можливостi змiни процентної ставки за вимогою кредитора. Група здiйснює монiторинг своєї процентної маржi на постiйнiй основi та не вважає, що вона може пiддатись значному впливу ризику змiни процентної ставки та ризику змiни грошових потокiв.
В таблицi нижче наведений аналiз чутливостi до процентного ризику, який був проведений на основi змiн, якi були обґрунтовано можливими. Ступiнь цих змiн визначається керiвництвом i вiдображається в звiтах про управлiння ризиком, якi надаються провiдному управлiнському персоналу Групи.
Вплив на прибуток та капiтал до оподаткування:
Станом на
31 грудня 2015 року Станом на
31 грудня 2014 року
Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1% Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1%
Активи:
Кошти в банках 173 336 (173 336) 79 089 (79 089)
Кредити. наданi клiєнтам 654 622 (654 622) 702 363 (702 363)
Iнвестицiї. наявнi для продажу 473 468 (473 468) 262 852 (262 852)
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 71 960 (71 960) 68 907 (68 907)

Зобов’язання:


Кошти банкiв (165 571) 165 571 (221 764) 221 764
Рахунки клiєнтiв (942 537) 942 537 (562 090) 562 090
Випущенi єврооблiгацiї (294 981) 294 981 (193 405) 193 405
Iншi запозиченi кошти (71 520) 71 520 (52 519) 52 519
Субординований борг (25 361) 25 361 (16 567) 16 567

Чистий вплив на прибуток до оподаткування (126 584) 126 584 66 866 (66 866)


Валютний ризик
Група здiйснює операцiї в рiзних валютах, i тому може зазнавати негативного впливу валютного ризику, який полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу банку внаслiдок несприятливих змiн курсiв обмiну валют та банкiвських металiв на ринку внаслiдок утримання вiдкритої валютної позицiї.
Основною метою управлiння валютним ризиком є обмеження негативного впливу змiн курсiв валют на фiнансовий результат дiяльностi i капiтал Групи. З цiєю метою Група здiйснює управлiння валютною позицiєю в розрiзi окремих iноземних валют та банкiвських металiв для забезпечення оптимального спiввiдношення мiж ризиком та дохiднiстю.
Управлiння валютного контролю. Казначейство та Департамент ризикiв здiйснює щоденний монiторинг вiдкритої валютної позицiї Групи. На основi iнформацiї. пiдготовленої Управлiнням валютного контролю. Казначейством та Департаментом ризикiв, Комiтет з питань управлiння активами та пасивами контролює валютний ризик шляхом управлiння вiдкритою валютною позицiєю, базуючись на прогнозному рiвнi знецiнювання гривнi та iнших макроекономiчних показниках, що дає Групi можливiсть оптимiзувати ризики вiд значних коливань валютних курсiв по вiдношенню до нацiональної валюти.
Проте, у зв’язку з встановленими центральним банком обмеженнями щодо купiвлi iноземної валюти (див. примiтку 2), здатнiсть Групи управляти валютним ризиком є обмеженою. Хоча слiд зауважити, що наявнi iнструменти включають вбудованi валютнi похiднi iнструменти, якi обговорюються у примiтцi далi.
Аналiз впливу валютного ризику – В наведенiй нижче таблицi представлено аналiз впливу валютного ризику на дiяльнiсть Групи:
Гривнi Долари США
1 долар США = 24.00067 гривнi Євро
1 євро = 26.22313 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 799 164 657 432 159 078 16 691 5 632 365
Кошти в банках 175 249 16 295 935 1 211 014 140 290 17 822 488
Кредити. наданi клiєнтам 39 677 289 24 997 824 787 076 - 65 462 189
Iнвестицiї. наявнi для продажу 42 831 105 4 549 226 - - 47 380 331
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 7 195 975 - - - 7 195 975
Iншi фiнансовi активи 434 587 265 639 41 591 11 424 753 241

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 95 113 369 46 766 056 2 198 759 168 405 144 246 589

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 14 079 143 2 463 244 11 721 2 980 16 557 088
Рахунки клiєнтiв 56 839 120 34 094 643 3 210 260 109 683 94 253 706
Випущенi єврооблiгацiї - 29 498 132 - - 29 498 132
Iншi запозиченi кошти - 3 664 001 3 488 022 - 7 152 023
Iншi фiнансовi зобов’язання 16 786 171 034 1 283 647 1 153 1 472 620
Субординований борг - 2 536 133 - - 2 536 133

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 70 935 049 72 427 187 7 993 650 113 816 151 469 702

ВIДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦIЯ 24 178 320 (25 661 131) (5 794 891) 54 589

Гривнi Долари США


1 долар США = 24.00067 гривнi Євро
1 євро = 26.22313 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2015 року
Всього

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - - 10 095 933
Угоди валютного свопу (356 534) 359 047 - - 2 513

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 9 739 399 359 047 - -

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ 33 917 719 (25 302 084) (5 794 891) 54 589
Гривнi Долари США
1 долар США = 15.768556 гривнi Євро
1 євро = 19.232908 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 027 947 431 206 64 237 9 473 4 532 863
Кошти в банках 1 119 376 5 296 539 1 414 333 192 196 8 022 444
Кредити. наданi клiєнтам 47 271 576 21 701 756 1 262 983 - 70 236 315
Iнвестицiї. наявнi для продажу 23 880 824 2 437 991 - - 26 318 815
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 6 890 726 - - - 6 890 726
Iншi фiнансовi активи 38 332 50 391 17 088 6 052 111 863

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 83 228 781 29 917 883 2 758 641 207 721 116 113 026

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 19 627 084 291 703 2 256 068 1 531 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 38 501 550 15 964 739 1 618 828 123 879 56 208 996
Випущенi єврооблiгацiї - 19 340 460 - - 19 340 460
Iншi запозиченi кошти - 2 693 669 2 558 231 - 5 251 900
Iншi фiнансовi зобов’язання 29 540 66 593 120 890 - 217 023
Субординований борг - 1 656 729 - - 1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 58 158 174 40 013 893 6 554 017 125 410 104 851 494

ВIДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦIЯ 25 070 607 (10 096 010) (3 795 376 ) 82 311

Гривнi Долари США


1 долар США = 15.768556 гривнi Євро
1 євро = 19.232908 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2014 року
Всього

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - - 4 252 179
Угоди валютного свопу 884 149 (709 322) (121 647) (53 180) -
Угоди валютного споту - 633 226 (634 686) - (1 460)

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 5 136 328 (76 096) (756 333) (53 180)

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ 30 206 935 (10 172 106) (4 551 709) 29 131

Аналiз чутливостi до валютного ризику – У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз чутливостi Групи до збiльшення i зменшення курсу долара США та євро по вiдношенню до гривнi у результатi можливих змiн курсiв обмiну валют. Рiвень чутливостi використовується Групою при складаннi звiтiв про валютний ризик для провiдного управлiнського персоналу Групи i являє собою оцiнку керiвництвом Групи можливої змiни валютних курсiв. В аналiз чутливостi включенi тiльки непогашенi залишки монетарних активiв. деномiнованi в iноземнiй валютi. та коригування щодо їх переведення на кiнець перiоду з використанням вiдповiдних змiнених курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає зовнiшнi кредити Групи. коли валюти позичальника та кредитора вiдрiзняються одна вiд одної.

Станом на 31 грудня 2015 року Станом на 31 грудня 2014 року
Гривня/
долар США
+40% Гривня/
долар США
-5% Гривня/
долар США
+40% Гривня/
долар США
-5%

Вплив на прибуток та капiтал (8 299 084) 1 037 386 (3 336 451) 417 056


Вплив змiни справедливої вартостi вбудованого опцiону за ОВДП з iндексованою вартiстю 5 289 543 (649 119) 2 656 039 (323 257)
Вплив на прибуток та капiтал, усього 3 009 541 388 267 (680 412) 93 799

Станом на 31 грудня 2015 року Станом на 31 грудня 2014 року


Гривня/Євро
+40% Гривня/Євро
-5% Гривня/Євро
+40% Гривня/Євро
-5%

Вплив на прибуток та капiтал (1 900 724) 237 590 (1 492 961) 186 620


Станом на 31 грудня 2015 року в портфелi Групи наявнi облiгацiї внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю, за умовами емiсiї яких передбачено iндексацiю номiнальної вартостi залежно вiд приросту курсу гривня/долар США за перiод їх обiгу. Цi облiгацiї мiстять вбудований дериватив, який дозволяє пом’якшити вплив девальвацiї гривнi на фiнансовий результат Групи. У разi девальвацiї курсу гривнi на 40%, вплив на прибуток та капiтал станом на 31 грудня 2015 року складе (3 009 541)тисяч гривень з урахуванням змiни справедливої вартостi вбудованого деривативу та (680 412) тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року.
Обмеження аналiзу чутливостi – В наведених вище таблицях вiдображений ефект змiн. якi ґрунтуються на головному припущеннi. в той час як iншi припущення залишаються незмiнними. В дiйсностi iснує зв'язок мiж припущеннями та iншими факторами. Також необхiдно зауважити. що чутливiсть має нелiнiйний характер. тому не повинна проводитися iнтерполяцiя або екстраполяцiя отриманих результатiв.
Аналiз чутливостi не враховує. що Група активно управляє активами та пасивами. В доповнення до цього. фiнансовий стан Групи може змiнюватись в залежностi вiд змiн. якi вiдбуваються на ринку. Наприклад. стратегiя Групи в областi управлiння фiнансовими ризиками спрямована на оптимiзацiю впливу ризику коливання ринку на дiяльнiсть Групи.
У випадку рiзких негативних коливань цiн на ринку цiнних паперiв керiвництво може звертатись до таких методiв. як продаж iнвестицiй. змiна складу iнвестицiйного портфеля. а також iнших методiв захисту. Вiдповiдно. змiна припущень може не мати впливу на зобов’язання. але може суттєво вплинути на активи. що облiковуються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан за ринковою цiною. В цiй ситуацiї рiзнi методи оцiнки активiв i зобов’язань можуть призвести до значних коливань величини власних коштiв.
Iншi обмеження в наведеному вище аналiзi чутливостi включають використання гiпотетичних змiн на ринку з метою розкриття потенцiйного ризику. якi являють собою лише прогноз Групи щодо майбутнiх змiн на ринку. якi неможливо передбачити з якою-небудь мiрою впевненостi. також обмеженням є припущення. що всi процентi ставки змiнюються iдентичним чином.
Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань
На 31 грудня 2014 року договори “репо” у сумi 1 003 218 тис. грн включали кредити отриманi вiд Нацiонального Банку України, якi пiдпадали пiд дiю юридично обов’язкової основної угоди про взаємну компенсацiю.
Географiчна концентрацiя – Концентрацiя активiв та зобов’язань за регiонами наведена нижче:
Україна Iншi країни не члени ОЕСР Країни ОЕСР 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 5 632 365 - - 5 632 365
Кошти в банках 765 718 14 143 17 042 627 17 822 488
Кредити. наданi клiєнтам 65 462 109 80 - 65 462 189
Iнвестицiї. наявнi для продажу 47 380 331 - - 47 380 331
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 7 195 975 - - 7 195 975
Iншi фiнансовi активи 753 134 107 - 753 241

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 127 189 632 14 330 17 042 627 144 246 589

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 16 556 380 708 - 16 557 088
Рахунки клiєнтiв 94 253 706 - - 94 253 706
Випущенi єврооблiгацiї - - 29 498 132 29 498 132
Iншi запозиченi кошти - - 7 152 023 7 152 023
Iншi фiнансовi зобов’язання 1 463 360 - 9 260 1 472 620
Субординований борг - - 2 536 133 2 536 133

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 112 273 446 708 39 195 548 151 469 702

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА НЕПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ 14 916 186 13 622 (22 152 921)

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - 10 095 933
Угоди валютного свопу 2 513 - - 2 513

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 10 098 446 - -

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 25 014 632 13 622 (22 152 921)

Україна Iншi країни не члени ОЕСР Країни ОЕСР 31 грудня


2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 532 863 - - 4 532 863
Кошти в банках 1 612 392 7 776 6 402 276 8 022 444
Кредити. наданi клiєнтам 70 236 315 - - 70 236 315
Iнвестицiї. наявнi для продажу 26 318 815 - - 26 318 815
Iнвестицiї. утримуванi до погашення 6 890 726 - - 6 890 726
Iншi фiнансовi активи 110 966 6 891 111 863

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 109 702 077 7 782 6 403 167 116 113 026

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 19 992 781 554 2 183 051 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 56 208 996 - - 56 208 996
Випущенi єврооблiгацiї - - 19 340 460 19 340 460
Iншi запозиченi кошти - - 5 251 900 5 251 900
Iншi фiнансовi зобов’язання 217 023 - - 217 023
Субординований борг - - 1 656 729 1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 76 418 800 554 28 432 140 104 851 494

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА НЕПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ 33 283 277 7 228 (22 028 973)

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - 4 252 179
Угоди валютного споту (1 634) 1 681 (1 507) (1 460)

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 4 250 545 1 681 (1 507)

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 37 533 822 8 909 (22 030 480)
Дiяльнiсть Групи орiєнтована в основному на внутрiшнiй ринок, питома вага фiнансових активiв/зобов’язань в iнших країнах є досить незначною та розмiщується переважно в країнах ОЕСР.
Фiнансовi активи, розмiщенi в iнших країнах, представленi коштами на рахунках в банках-нерезидентах.
Основна питома вага фiнансових зобов’язань, залучених вiд нерезидентiв, представлена єврооблiгацiями, субординованим боргом в доларах США, та iншими запозиченнями вiд резидентiв країн ОЕСР.
Цiновий ризик
Оскiльки Банк не торгує акцiями, то вiн не наражається на цiновий ризик, який полягає у змiнi цiни котирувань у зв’язку з кон’юнктурою ринку.

35. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ


Iнформацiя стосується послуг, якi надаються в межах сегментiв, та подається керiвництву, яке вiдповiдає за прийняття рiшень з операцiйної дiяльностi з метою розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi сегментiв.
Критерiї, за якими визнано операцiйнi сегменти:
Сегмент – вiдокремлюваний компонент, який займається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв’язаних продуктiв чи послуг), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, якi вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим сегментам. При цьому група взаємопов’язаних продуктiв чи послуг, постачанням (наданням) яких займається сегмент об’єднується за такими критерiями:
- характером продуктiв або послуг;
- характером технологiчного процесу;
- типом або класом споживачiв певних продуктiв або послуг;
- методами, якi застосовуються для розповсюдження продуктiв або надання послуг;
- характером правового середовища.
Активи сегменту становлять 10% або бiльше вiд загальних активiв.
Зовнiшнiй дохiд всiх визначених звiтних сегментiв становить не менше, нiж 75% загального доходу.
Для цiлей складання внутрiшньої звiтностi для керiвництва операцiї подiляються на такi сегменти:
Корпоративний бiзнес
Сегмент надає банкiвськi послуги (кредити, депозити та здiйснення розрахунково-касового обслуговування) широкому спектру корпоративних клiєнтiв, включаючи великi, середнi та малi компанiї, державнi компанiї та ряд бюджетних установ.
Роздрiбний бiзнес
Цей сегмент включає в себе всi банкiвськi послуги, що надаються фiзичним особам через розгалужену фiлiйну мережу, банкомати, IПТ, зони самообслуговування 24/7 та через Web-банкiнг «Ощад 24/7» та Mobile-банкiнг «Ощад 24/7»
Казначейство
Сегмент включає результати операцiй з банками (включаючи НБУ), як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютах, i всi активи та зобов'язання в межах полiтики управлiння лiквiднiстю, в тому числi, i портфель цiнних паперiв, наявних для продажу.
Загальне управлiння
Сегмент охоплює всi не клiєнтськi операцiї, активи i зобов'язання, пiд ефективним безпосереднiм контролем керiвництва Групи та комiтетiв (КУАП, Фiнансового Комiтету i т.д.). Серед iншого включає в себе: основнi засоби; стратегiчнi iнвестицiї (вкладення капiталу у державнi цiннi папери до погашення та дочiрнi, асоцiйованi компанiї), довгостроковi iнструменти фiнансування (субординований борг, випущенi єврооблiгацiї, iншi запозиченi кошти); капiтал, що залишився пiсля розподiлу на iншi бiзнес-сегменти.
Вимiрювання прибуткiв та збиткiв сегменту.
Звiти за операцiйними сегментами регулярно надаються заступникам голови правлiння та директорам департаментiв для прийняття управлiнських рiшень щодо операцiйної дiяльностi за вiдповiдними сегментами. Методика управлiнського облiку, що використовується для складання звiтностi за сегментами, дещо вiдрiзняється вiд методiв складання iнших фiнансових звiтiв. Проте, iнформацiя, представлена у звiтностi за сегментами вiдповiдає показникам звiту про фiнансовий стан i звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, складених вiдповiдно до МСФЗ.
Для того щоб вимiряти чистий процентний дохiд сегменту, використовується технiка, вiдома як "трансфертне цiноутворення", за якою процентнi доходи та витрати бiльшостi статей балансу порiвнюється з номiнальною ринковою ставкою для розрахунку умовної процентної маржi.
Операцiйнi витрати, в тому числi витрати на амортизацiю, розподiляються безпосередньо за сегментами, де це можливо. Для розподiлу сумiсних витрат проводиться експертна оцiнка, яка використовує певнi критерiї розподiлу, зокрема чисельнiсть персоналу, обсяги бiзнесу та iншi критерiї для розподiлу витрат. Деякi операцiйнi витрати, що мають нерегулярне або одноразове походження (нерегулярний або одноразовий характер) i не мають прямого вiдношення до операцiй з клiєнтами, включаються до сегменту Загальне управлiння.
Капiтал Групи розподiляється за сегментами на основi їх середнiх активiв, зважених на ризик. Нерозподiлений капiтал вiдноситься до сегменту Загального управлiння.
Протягом дванадцяти мiсяцiв, що закiнчились 31 грудня 2014 та 2015 рокiв, отримано доходи вiд операцiй з одним зовнiшнiм клiєнтом, якi становили бiльше 10% вiдсоткiв вiд загальних доходiв, а саме: 2 514 018 тис. грн. на 31 грудня 2014 року, 3 709 520 тис. грн. на 31 грудня 2015 року. Доходи вiд операцiй з цим зовнiшнiм клiєнтом вiдображено у сегментi “ Корпоративний бiзнес ”.
Пiсля 31.12.2014 вiдбулися змiни в звiтностi за сегментами, а саме: до сегменту «загальне управлiння» вiднесено державнi цiннi папери з iндексованою вартiстю з портфелю до погашення. Вiдповiднi коригування знайшли вiдображення у звiтностi за попереднiй рiк (рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року)

Аналiз доходiв Групи за продуктами та послугами подано у Примiтцi 5, 7, 29.

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2015 рiк
Найменування статтi Примiтки Найменування звiтних сегментiв Вилучення Всього
Корпоративний бiзнес Роздрiбний бiзнес Казначейство Загальне управлiння

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 12 712 623 1 852 220 5 796 082 6 620 790 - 26 981 715

Процентнi доходи 5, 29 11 854 321 568 452 5 249 017 702 870 - 18 374 660
Комiсiйнi доходи 7, 29 851 445 1 214 237 64 845 933 - 2 131 460
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки 10 - - 480 188 5 871 805 - 6 351 993
Чистий iнший дохiд 6 857 69 531 2 032 45 182 - 123 602

Доходи вiд iнших сегментiв 6 799 784 6 519 672 867 552 5 079 003 (19 266 011) -

Процентнi доходи 6 799 784 6 519 672 867 552 5 079 003 (19 266 011) -

Всього доходiв сегментiв 19 512 407 8 371 892 6 663 634 11 699 793 (19 266 011) 26 981 715

Процентнi витрати 5, 29 (12 510 695) (4 862 306) (7 269 704) (7 096 374) 19 266 011 (12 473 068)

(Формування)/розформування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв. за якими нараховуються проценти 6, 29 (12 867 909) (155 571) (2 710 706) - - (15 734 186)


Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за iншими операцiями 6 (1 246 468) (468) 1 558 (177 528) - (1 422 906)

Чистий реалiзований прибуток вiд iнвестицiй. наявних для продажу - - 382 - 382


Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною валютою 8
(6 292 931) (509 796) 209 901 1 725 045 - (4 867 781)
Комiсiйнi витрати 7, 29 (189 836) (302 451) (4 790) (235) - (497 312)
Операцiйнi витрати 9, 29 (762 055) (2 561 110) (173 701) (759 666) - (4 256 532)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Збиток (14 357 487) (19 810) (3 283 426) 5 391 035 - (12 269 688)

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 31 грудня 2015 року
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Всього
Корпоративний бiзнес Роздрiбний бiзнес Казначейство Загальне управлiння

Активи сегментiв 67 886 014 5 501 866 63 759 948 21 948 001 159 095 829

Зобов'язання сегментiв 55 113 594 54 490 438 2 452 587 39 683 250 151 739 869

Iншi сегментнi статтi:


Амортизацiйнi вiдрахування за основними засобами та нематерiальними активами (94 531) (217 436) (24 482) (97 833) (434 282)
Переоцiнка. що вiдображена протягом року у консолiдованому звiтi про змiни у власному капiталi 387 843 387 843
Капiтальнi iнвестицiї 1 057 956 1 057 956

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2014 рiк


Найменування статтi Примiтки Найменування звiтних сегментiв Вилучення Всього
Корпоративний бiзнес Роздрiбний бiзнес Казначейство Загальне управлiння

Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 9 384 240 1 497 513 4 547 951 217 046 - 15 646 750

Процентнi доходи 5, 29 8 773 517 472 610 4 347 134 72 995 - 13 666 256
Комiсiйнi доходи 7, 29 607 813 903 072 78 504 581 - 1 589 970
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами. що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки 10 - - 120 594 47 554 - 168 148
Чистий iнший дохiд 2 910 121 831 1 719 95 916 - 222 376

Доходи вiд iнших сегментiв 4 440 281 4 905 081 1 226 777 2 123 515 (12 695 654) -

Процентнi доходи 4 440 281 4 905 081 1 226 777 2 123 515 (12 695 654) -

Всього доходiв сегментiв 13 824 521 6 402 594 5 774 728 2 340 561 (12 695 654) 15 646 750

Процентнi витрати 5, 29 (9 064 843) (3 829 083) (5 697 561) (2 451 438) 12 695 654 (8 347 271)

(Формування)/розформування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв. за якими нараховуються проценти 6, 29 (7 727 065) (258 608) (1 690 783) 13 368 - (9 663 088)


Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за iншими операцiями 6 103 203 (3 577) (811) (126 358) - (27 543)

Чистий реалiзований прибуток вiд iнвестицiй. наявних для продажу - - 176 852 - - 176 852


Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною валютою 8
- 11 112 (123 966) (3 217 979) - (3 330 833)
Комiсiйнi витрати 7, 29 (142 586) (183 011) (4 221) (399) - (330 217)
Операцiйнi витрати 9, 29 (573 040) (2 157 591) (190 234) (1 317 773) - (4 238 638)

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Збиток (3 579 810) (18 164) (1 755 996) (4 760 018) - (10 113 988)

Активи та зобов'язання звiтних сегментiв станом на 31 грудня 2014 року
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Всього
Корпоративний бiзнес Роздрiбний бiзнес Казначейство Загальне управлiння

Активи сегментiв 72 746 324 4 190 806 32 492 014 14 885 000 124 314 144

Зобов'язання сегментiв 26 326 743 37 085 947 9 044 645 32 619 517 105 076 852

Iншi сегментнi статтi:

Амортизацiйнi вiдрахування за основними засобами та нематерiальними активами (77 808) (196 258) (25 174) (97 719) (396 959)
Переоцiнка. що вiдображена протягом року у консолiдованому звiтi про змiни у власному капiталi - - - (739 484) (739 484)
Капiтальнi iнвестицiї - - - 718 200 718 200

36. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ


27 сiчня 2016 року Кабiнет Мiнiстрiв України постановив збiльшити статутний капiтал АТ «Ощадбанк» на суму 4 955 520 000 гривень шляхом випуску 4272 додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi з збереженням у власностi держави 100 вiдсоткiв таких акцiй. Оплата нових акцiй Банку була здiйснена державними борговими цiнними паперами - облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю номiнальною вартiстю 4 955 520 000 гривень iз строком обiгу 10 рокiв та вiдсотковою ставкою доходу на рiвнi 6 вiдсоткiв рiчних.
11 лютого 2016 року Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято Засади стратегiчного реформування державного банкiвського сектору.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал