Титульний аркушСторінка20/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38
На дату перепрофiлювання, Група проаналiзувала дисконтовану вартiсть майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв за новими умовами субординованого боргу i визначила, що змiна в умовах боргу не була iстотною. Вiдповiдно, Група продовжила визнання старого фiнансового iнструменту.
При банкрутствi чи лiквiдацiї Банку повернення цього боргу вiдбуватиметься пiсля виплати зобов’язань Банку усiм iншим кредиторам.
Згiдно iз умовами кредитної угоди, Банк повинен дотримуватися, серед iнших, таких договiрних зобов’язань та повинен надавати:
• рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, перевiрену аудитором, протягом 180 днiв вiд звiтної дати;
• промiжну фiнансову звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, якi закiнчуються 30 червня, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, не перевiрену аудитором, протягом 120 днiв вiд звiтної дати.
SSB No.1 plc має право вимагати вiд Банку дотримуватися цих зобов’язань вiдповiдно до умов договору.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не було порушення зобов’язань.

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв субординований борг включав нарахованi процентнi витрати у сумi 143 032 тисячi гривень та 84 203 тисячi гривень, вiдповiдно.


27. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ
Акцiонерний капiтал представлений таким чином:
Кiлькiсть акцiй, у штуках Номiнальна вартiсть, тисяч гривень Скоригована сума, тисяч гривень

31 грудня 2013 року 15 778 17 229 576 17 481 716

Всього збiльшення номiнальної вартостi акцiй за рахунок капiталiзацiї нерозподiленого прибутку Банку - 1 072 904 1 072 904
Всього випущених, незареєстрованих та повнiстю сплачених акцiй 9 999 11 598 840 11 598 840

31 грудня 2014 року 25 777 29 901 320 30 153 460

31 грудня 2015 року 25 777 29 901 320 30 153 460

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальна вартiсть акцiй становила 1 160 000 гривень за акцiю. Усi акцiї вiдносяться до одного класу та мають право на один голос.


Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає суму сплаченого акцiонерного капiталу за вартiстю, яка скоригована на ефект гiперiнфляцiї у сумi 252 140 тисяч гривень, яка мала мiсце до 31 грудня 2000 року.
6 серпня 2014 року Уряд України прийняв рiшення про збiльшення акцiонерного капiталу Банку на суму 1 072 904 тисячi гривень шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 1 160 000 гривень за акцiю за рахунок капiталiзацiї чистого прибутку Банку за 2011, 2012 та 2013 роки. Вiдповiднi змiни до Статуту Банку погодженi НБУ 12 вересня 2014 року та зареєстрованi Державним реєстратором юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 17 вересня 2014 року. НКЦПФР зареєструвала це збiльшення 7 жовтня 2014 року.
19 листопада 2014 року Уряд України прийняв рiшення про збiльшення акцiонерного капiталу Банку шляхом здiйснення емiсiї 9 999 нових акцiй iз номiнальною вартiстю однiєї нової акцiї 1 160 000 гривень. Оплата нових акцiй Банку була здiйснена державними борговими цiнними паперами – облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю спецiальної емiсiї номiнальною вартiстю 11 598 840 тисяч гривень. Визначення вбудованого фiнансового iнструменту наведено в Примiтцi 15.
Внески за незареєстрованим акцiонерним капiталом, здiйсненi акцiонером Банку державними борговими цiнними паперами були класифiкованi як капiтал у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2014 року. Основним фактором, який брався керiвництвом Банку до уваги при ухваленнi рiшення про класифiкацiю цього внеску як власного капiталу, а не зобов’язань, було розумiння того факту, що повернення цiнних паперiв не передбачено законодавством. Пiдтвердженням служить той факт, що пiсля 31 грудня 2014 року змiни до Статуту Банку в частинi збiльшення акцiонерного капiталу були погодженi НБУ 17 березня 2015 року та зареєстрованi Державним реєстратором юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв Головного управлiння юстицiї в мiстi Києвi 23 березня 2015 року. 10 квiтня 2015 року НКЦПФР зареєструвала це збiльшення капiталу.
У 2014 роцi Банк виплатив частку прибутку на основi фiнансового результату 2013 року до загального фонду Державного бюджету України вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України вiд 21 вересня 2006 року №185-V «Про управлiння об’єктами державної власностi» в сумi 213 030 тисяч гривень.

28. УМОВНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


У процесi своєї звичайної дiяльностi для задоволення потреб клiєнтiв Група виступає стороною щодо фiнансових iнструментiв iз позабалансовими ризиками. Данi iнструменти, якi несуть у собi кредитнi ризики рiзного ступеня, не вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Максимальна сума можливих кредитних збиткiв Групи в результатi виникнення умовних зобов’язань i контрактних зобов’язань з подовження кредиту, у випадку невиконання зобов’язань iншою стороною, коли усi зустрiчнi кредити, застави або забезпечення виявляться знецiненими, представлена сумами за договорами щодо цих iнструментiв.
Для позабалансових зобов’язань Група використовує ту саму методику кредитного контролю та управлiння ризиками, що й для операцiй, вiдображених у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальнi суми або суми згiдно з контрактами були такими:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Умовнi зобов’язання та зобов’язання з надання кредитiв
Виданi фiнансовi гарантiї та iншi аналогiчнi зобов’язання 1 906 733 2 525 420
Акредитиви та iншi операцiї, пов’язанi з умовними зобов’язаннями 1 205 878 1 268 618
Безвiдкличнi зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями 101 928 120 328

Всього умовних зобов’язань та зобов’язань з надання кредитiв 3 214 539 3 914 366

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання становили 1 452 542 тисячi гривень та 200 320 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтки 6, 25).
Збiльшення кредитiв клiєнтам в межах зобов’язань за кредитами та лiмiтiв кредитних лiнiй затверджується Групою iндивiдуально у кожному випадку i залежить вiд фiнансового стану позичальника, якостi обслуговування боргу та iнших факторiв. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв загальна сума таких вiдкличних зобов’язань складала 11 934 421 тисяча гривень та 11 474 089 тисяч гривень, вiдповiдно.
Загальна сума заборгованостi за невикористаними кредитними лiнiями, акредитивами та гарантiями вiдповiдно до договорiв не обов'язково являє собою майбутнi грошовi вимоги, оскiльки можливе закiнчення термiну дiї або скасування зазначених зобов'язань без надання позичальнику коштiв. Станом на 31 грудня 2015 i 2014 рокiв справедлива вартiсть зобов'язань кредитного характеру складала 1 453 787 тисяч гривень та 200 225 тисяч гривень, вiдповiдно.
Зобов’язання з капiтальних витрат
Станом на 31 грудня 2015 року Група мала зобов’язання з капiтальних витрат на придбання обладнання на суму 25 218 тисяч гривень.
Зобов’язання з операцiйної оренди
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, де Група виступає орендарем, якi не можна розiрвати, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Не бiльше одного року 71 811 71 251


Бiльше одного року, але не бiльше п’яти рокiв 109 843 84 956
Бiльше п’яти рокiв 39 233 56 482

Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 220 887 212 689


Судовi позови
Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Групи клiєнти та контрагенти висувають претензiї до Групи. Керiвництво вважає, що Група не понесе iстотних збиткiв та, вiдповiдно, жоднi резерви на покриття таких збиткiв не були сформованi у данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому законодавствi, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Група, можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи оскаржать певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Групи. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення, операцiй з нерезидентами, а також вiдповiдностi цiноутворення ринковим умовам. На думку керiвництва, Група сплатила усi податковi зобов’язання, тому дана консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв.
24 грудня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень в 2016 роцi", який вносить поправки до Податкового кодексу i деяких iнших законодавчих актiв. Нововведення, бiльшої частини з яких вступають в силу з 1 сiчня 2016 року, вiдносяться до податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи фiзичних осiб, єдиного соцiального внеску, акцизного податку, орендних платежiв, мiсцевих податкiв.
Основнi змiни:
- скасування авансових платежiв з податку на прибуток;
- введення квартального звiтного перiоду для податку на прибуток для пiдприємств, з рiчним доходом понад 20 мiльйонiв гривень вiд будь-якої дiяльностi;
- зниження внеску в фонд соцiального страхування вiд 36,76% -49,72% до 22%;
- єдина ставка податку на доходи фiзичних осiб в розмiрi 18% (замiсть двох дiючих ставок 15% i 20%); ставка 5%, буде використовуватися для виплати дивiдендiв;
- полiпшена процедура вiдшкодування ПДВ з бюджету для забезпечення узгоджених вимог та прав у всiх платникiв податкiв, в тому числi змiни в процедурi прийому заявок по вiдновленню ПДВ i т.д.
Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавствi набули чинностi новi правила щодо трансфертного цiноутворення. Цi правила запроваджують додатковi вимоги до облiку та документацiї операцiй. Нове законодавство дозволяє податковим органам накладати додатковi податковi зобов’язання стосовно певних операцiй, включно, але не обмежуючись, операцiями iз пов’язаними сторонами, якщо, на їхню думку, цiна операцiї вiдрiзняється вiд ринкових умов. Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення iще не достатньо розвинута, i певнi положення нового законодавства можуть тлумачитись неоднозначно, вплив будь-якої претензiї з боку податкових органiв щодо позицiї Групи iз його застосування неможливо достовiрно оцiнити.
Пенсiї та пенсiйнi плани
Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю з державного пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Група не мала жодних iнших зобов’язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров’я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками.
29. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi) «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», вiдносяться:
а) фiзична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звiтує;
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання, що звiтує.
б) суб’єкт господарювання є пов’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є зв’язаними одне з одним);
ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб’єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта господарювання;
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб’єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб’єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв’язаними iз суб’єктом господарювання, що звiтує;
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 100% акцiй материнської компанiї належали державi.
Операцiї та залишки з пов’язаними сторонами представляють собою операцiї з державою, суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади (прямо та опосередковано), членами провiдного управлiнського персоналу Групи та суб’єктами господарювання, якi контролюються, мають спiльний контроль або знаходяться пiд їх суттєвим впливом.
Суб’єкти господарювання, зв'язанi з органами державної влади – суб’єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним контролем або суттєвим впливом органiв державної влади.
Органи державної влади – органи державної влади, урядовi агенцiї та подiбнi органи державної влади – мiсцевi, нацiональнi або мiжнароднi.
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Залишки Групи з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 та 2014 наведенi у таблицi нижче. Iншi пов’язанi сторони включають державу, суб’єкти господарювання, зв’язанi з органами державної влади (прямо та опосередковано), а також суб’єкти господарювання, якi контролюються, мають спiльний контроль або знаходяться пiд їх суттєвим впливом:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi консолiдо-ваної фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi консолiдо-ваної фiнансової звiтностi
Залишки на рахунках у Нацiональному банку України: 2 039 738 2 039 738 2 196 957 2 196 957
- iншi пов’язанi сторони 2 039 738 2 196 957

Кошти в банках до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 603 373 21 979 002 261 316 10 676 673


- iншi пов’язанi сторони 603 373 261 316

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв в банках: (244) (4 156 514) (37 332) (2 654 229)


- iншi пов’язанi сторони (244) (37 332)
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток: 10 095 933 10 095 933 4 252 179 4 252 179
- iншi пов’язанi сторони 10 095 933 4 252 179
Кредити, наданi клiєнтам, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 26 296 886 109 211 358 31 479 102 94 259 724
- провiдний управлiнський персонал Групи 238 1 849
- iншi пов’язанi сторони 26 296 648 31 477 253

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року


Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi консолiдо-ваної фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi консолiдо-ваної фiнансової звiтностi
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам: (3 381 191) (43 749 170) (3 551 380) (24 023 409)
- провiдний управлiнський персонал Групи - - (14)
- iншi пов’язанi сторони (3 381 191) (3 551 366)

Iнвестицiї, наявнi для продажу: 39 110 439 47 380 331 23 763 309 26 318 815


- iншi пов’язанi сторони 39 110 439 23 763 309

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 7 195 975 7 195 975 6 890 726 6 890 726


- iншi пов’язанi сторони 7 195 975 6 890 726

Кошти банкiв: 14 062 412 16 557 088 19 814 664 22 176 386


- iншi пов’язанi сторони 14 062 412 19 814 664

Рахунки клiєнтiв: 16 249 986 94 253 706 5 882 113 56 208 996


- провiдний управлiнський персонал Групи 65 211 49 640
- iншi пов’язанi сторони 16 184 775 5 832 473

Iншi зобов'язання: 4 817 1 742 787 3 338 442 381


- провiдний управлiнський персонал Групи 4 817 3 338

Умовнi зобов’язання та зобов’язання з надання кредитiв, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 3 046 151 15 148 960 2 230 771 15 388 455


- iншi пов’язанi сторони 3 046 151 2 230 771

До консолiдованого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, включенi такi суми, що виникли у результатi операцiй з пов’язаними сторонами:


За рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi консолiдо-ваної фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi
консолiдо-ваної фiнансової звiтностi

Процентнi доходи: 10 385 500 18 374 660 7 542 027 13 666 256


- провiдний управлiнський персонал Групи 48 188
- iншi пов’язанi сторони: 10 385 452 7 541 839
- кошти в НБУ - 6 241
- кошти в банках 4 547 10 305
- кредити, наданi клiєнтам 5 632 367 3 594 367
- iнвестицiї, наявнi для продажу 4 497 305 3 879 306
- iнвестицiї, утримуванi до погашення 251 233 51 620

Процентнi витрати: (3 892 206) (12 473 068) (2 814 917) (8 347 271)


- провiдний управлiнський персонал Групи (4 428) (2 421)
- iншi пов’язанi сторони: (3 887 778) (2 812 496)
- кошти банкiв (3 018 754) (2 577 047)
- рахунки клiєнтiв (869 024) (235 449)

Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти: 207 276 (15 734 186) 107 620 (9 663 088)


- iншi пов’язанi сторони 207 276 107 620

Комiсiйнi доходи: 232 351 2 131 460 304 130 1 589 970


- провiдний управлiнський персонал Групи 48 37
- iншi пов’язанi сторони 232 303 304 093

Комiсiйнi витрати: (86 241) (497 312) (185 302) (330 217)


- iншi пов’язанi сторони (86 241) (185 302)

Чистий прибуток вiд iнвестицiй, наявних для продажу: 382 382 147 329 176 852


- iнвестицiї, наявнi для продажу 382 147 329

Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки: 5 843 754 6 351 993 80 337 168 148


- iншi пов’язанi сторони 5 843 754 80 337

Операцiйнi витрати: (75 448) (4 256 532) (72 462) (4 238 638)


- провiдний управлiнський персонал Групи (36 474) (40 902)
- iншi пов’язанi сторони (38 974) (31 560)

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу: (34 995) (2 564 805) (38 955) (2 519 239)


- короткостроковi виплати працiвникам (31 537) (35 489)
- соцiальнi вiдрахування (3 458) (3 466)

30. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ


МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана вiд продажу активу або виплачена пiд час передачi зобов’язання у регулярнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть визначалася Групою з використанням наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Для визначення справедливої вартостi керiвництво застосувало всю наявну ринкову iнформацiю. Оцiнки, представленi в цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, можуть не вiдображати суми, якi Група зможе отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного в неї пакета тих чи iнших активiв чи повинна буде сплатити при передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Групи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi, а також справедлива вартiсть будiвель
Деякi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, а також будiвлi Групи, оцiнюються за справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду. Нижче подається iнформацiя про способи визначення справедливої вартостi цих активiв та зобов’язань (зокрема, методики оцiнки та використанi вхiднi данi):
Активи/зобо-в’язання Рiвень iєрархiї справедливої вартостi Методики оцiнки та ключовi вхiднi данi
Iнвестицiї, наявнi для продажу
1 Котируванi цiни пропозицiї на активному ринку.
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв емiтента та його профiлю ризику.
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 2 Справедлива вартiсть розраховується з використанням скоригованої моделi оцiнки Європейських валютних опцiонiв (форма Германа-Колхагена формули Блека-Шоулза). Данi, що використовуються у розрахунках та пiдлягають спостереженню: середньозважений курс гривнi до долару США на мiжбанкiвському ринку; iсторична волатильнiсть курсу гривнi до долару США; ставки мiжбанкiвського ринку найдовшого термiну для валюти гривня та долар.
3 Справедлива вартiсть вбудованого опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю визначається з використанням скоригованої моделi оцiнки Європейських валютних опцiонiв (форма Германа-Колхагена формули Блека-Шоулза). Вказаний розрахунок здiйснюється з використанням таких вхiдних даних:
- курс страйк долара США до гривнi. Визначається як середньомiсячний курс долара США до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку за мiсяць, що передував датi емiсiї вiдповiдної серiї ОВДП з iндексованою вартiстю (згiдно механiзму iндексацiї, що передбачений умовами емiсiї). Для облiгацiй внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю, отриманих банком в поповнення статутного капiталу, курс страйк дорiвнює 14,807 гривень за долар США;
- форвардний курс долара США до гривнi. Визначається за котируванням форвардних угод без поставки вiдповiдних валют, строк яких найбiльше вiдповiдає строку до погашення вiдповiдної серiї ОВДП з iндексованою вартiстю. Станом на 31 грудня 2015 року оцiночне значення форвардного курсу долара США до гривнi, яке прийнято до розрахунку справедливої вартостi вбудованого опцiону, складало 47,38 гривень за долар США;
- волатильнiсть курсу долара США до гривнi. Визначається як рiчна волатильнiсть мiжбанкiвського курсу долара США до гривнi. Станом на 31 грудня 2015 року волатильнiсть курсу долара США до гривнi склала 38,08%;
- ставка дисконтування. Визначається за даними Нацiонального банку України щодо доходностi до погашення ОВДП з iндексованою вартiстю вiдповiдної серiї, або (у разi вiдсутностi такої iнформацiї) – за даними кривої безкупонної доходностi, що публiкується Нацiональним банком України. Станом на 31 грудня 2015 року ставка дисконтування визначена на рiвнi доходностi до погашення ОВДП з iндексованою вартiстю вiдповiдної серiї, за даними Нацiонального банку України, i складала 11,9% рiчних.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал