Титульний аркушСторінка19/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38

Всього iнвестицiй, наявних для продажу 47 380 331 26 318 815


Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у Примiтцi 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, наявнi для продажу, включали нарахованi процентнi доходи у сумi 562 703 тисячi гривень та 484 311 тисяч гривень, вiдповiдно.
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Група облiковувала облiгацiї, випущенi Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України». Випуск цих облiгацiй був забезпечений державною гарантiєю. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть облiгацiй Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» складала 4 289 632 тисячi гривень та 4 247 984 тисячi гривень, що становить 9% та 16%,вiдповiдно, вiд загального портфеля iнвестицiй, наявних для продажу, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв борговi цiннi папери з балансової вартiстю
10 977 911 тисяч гривень та 12 223 782 тисячi гривень, вiдповiдно, були використаннi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 21).
Станом на 31 грудня 2015 року вбудованi деривативи за ОВДП, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу, є окремими похiдними фiнансовими iнструментами та становлять суму 3 307 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2014 року вбудованi деривативи за ОВДП та корпоративними цiнними паперами, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу, є окремими похiдними фiнансовими iнструментами та становлять суму 4 238 тисяч гривень та 32 782 тисячi гривень, вiдповiдно (Примiтка 15).

18. IНВЕСТИЦIЇ, УТРИМУВАНI ДО ПОГАШЕННЯ


Група отримала облiгацiї внутрiшньої державної позики в якостi розрахунку за внески в акцiонерний капiтал Банку вiдповiдно до рiшення Уряду України вiд 19 листопада 2014 року (Примiтка 27).
Номiнальна вартiсть цих ОВДП складає 11 598 840 тисяч гривень зi ставкою купона 6% та строком погашення вересень – листопад 2024 року. Крiм того, умови емiсiї ОВДП також передбачають iндексацiю номiнальної вартостi на дату погашення вiдповiдно до змiни середньозваженого курсу гривнi до долара США на мiжбанкiвському ринку за вiдповiдний перiод утримання. Купонний дохiд не iндексується.
На дату первiсного визнання рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю цих ОВДП з урахуванням справедливої вартостi вбудованого деривативу була визнана у капiталi та становила 603 772 тисячi гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, утримуванi до погашення, включали нарахованi процентнi доходи у сумi 107 550 тисяч гривень та 51 620 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв вбудований дериватив за iнвестицiями, утримуваними до погашення, є окремим похiдним фiнансовим iнструментом та становить 10 092 626 тисяч гривень та 4 215 159 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 15).

19. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ


Основнi засоби та нематерiальнi активи представленi таким чином:
Будiвлi Покращення орендованого майна Меблi, офiсне обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Нематерiаль-
нi активи Всього
За первiсною/переоцiненою вартiстю

31 грудня 2014 року 1 669 422 99 972 1 878 983 570 738 442 209 275 305 4 936 629

Надходження 82 264 - 725 671 30 788 139 442 79 791 1 057 956
Перемiщення 63 524 46 969 - - (117 610) 7 117
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (45 541) - - - - - (45 541)
Вибуття (147) (17 122) (26 724) (1 393) (82) (1 384) (46 852)

31 грудня 2015 року 1 769 522 129 819 2 577 930 600 133 463 959 360 829 5 902 192

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2014 року 185 660 54 431 930 833 258 143 - 132 727 1 561 794

Нарахування за рiк 31 893 32 084 247 092 57 586 - 65 627 434 282
(Знецiнення)/вiдновлення корисностi через прибутки та збитки 4 447 - 6 646 (1 097) - - 9 996
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (3 416) - - - - - (3 416)
Списано при вибуттi (115) (17 098) (26 134) (1 392) - (1 368) (46 107)

31 грудня 2015 року 218 469 69 417 1 158 437 313 240 - 196 986 1 956 549

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2015 року 1 551 053 60 402 1 419 493 286 893 463 959 163 843 3 945 643

31 грудня 2014 року 1 483 762 45 541 948 150 312 595 442 209 142 578 3 374 835

Будiвлi Покращення орендованого майна Меблi, офiсне обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Нематерiаль-


нi активи Всього
За первiсною/переоцiненою вартiстю

31 грудня 2013 року 1 666 629 81 462 1 562 966 618 429 357 899 209 591 4 496 976

Надходження 41 880 - 427 588 5 356 197 224 46 152 718 200
Перемiщення 57 775 29 996 - - (107 825) 20 054 -
Знецiнення через прибутки та збитки (400) (3 938) (86 903) (48 532) (5 037) - (144 810)
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (95 727) - - - - - (95 727)
Вибуття (735) (7 548) (24 668) (4 515) (52) (492) (38 010)

31 грудня 2014 року 1 669 422 99 972 1 878 983 570 738 442 209 275 305 4 936 629

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2013 року 62 461 44 387 697 878 160 150 - 80 922 1 045 798

Нарахування за рiк 32 930 19 200 224 894 67 638 - 52 297 396 959
Знецiнення через прибутки та збитки 98 062 (1 700) 32 135 34 338 - - 162 835
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (7 755) - - - - - (7 755)
Списано при вибуттi (38) (7 456) (24 074) (3 983) - (492) (36 043)

31 грудня 2014 року 185 660 54 431 930 833 258 143 - 132 727 1 561 794

Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2014 року 1 483 762 45 541 948 150 312 595 442 209 142 578 3 374 835

31 грудня 2013 року 1 604 168 37 075 865 088 458 279 357 899 128 669 3 451 178

Станом на 31 грудня 2014 року будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Групи, не переоцiнювалися, так як за результатами аналiзу ринку нерухомостi, проведеного керiвництвом Групи, протягом 2014 року ринок нерухомостi характеризувався обмеженою кiлькiстю угод, при цьому через суттєву змiну курсу валют цiни на нерухомiсть у доларах США знизились, а цiни у гривнi збiльшились. Станом на 31 грудня 2014 року справедлива вартiсть будiвель та офiсних примiщень суттєво не вiдрiзнялася вiд балансової.
Станом на 31 грудня 2015 року будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Групи, не переоцiнювалися. За оцiнками керiвництва, в зв'язку з високим рiвнем iнфляцiї в 2015 роцi в Українi, iснує висока ймовiрнiсть того, що вартiсть будiвель i офiсних примiщень могла б збiльшитись, але витрати на виконання переоцiнки станом на 31 грудня 2015 року, будуть переважати над економiчною вигодою, пов'язаною з такою переоцiнкою.
Будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Групи, були переоцiненi за ринковими цiнами вiдповiдно до висновку незалежного оцiнювача станом на 31 грудня 2011 року. Для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень був використаний метод порiвняння продажiв, для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв був використаний метод капiталiзацiї доходу.
Якщо б будiвлi облiковувалися за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення, їх балансова вартiсть на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила б 841 290 тисяч гривень та 637 050 тисяч гривень, вiдповiдно.
Деякi будiвлi, якi ще не введенi в експлуатацiю, презентованi у категорiї незавершеного будiвництва. Балансова вартiсть будiвель, презентованих у категорiї незавершеного будiвництва, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила 123 027 тисяч гривень та 233 687 тисяч гривень, вiдповiдно.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Група визнала збиток вiд знецiнення та припинення визнання (списання) основних засобiв у сумi 307 645 тисяч гривень через прибутки та збитки (Примiтка 9) та знецiнення за рахунок резерву переоцiнки основних засобiв на суму 87 972 тисячi гривень. Зазначенi збитки стали наслiдком збройної агресiї Росiйської Федерацiї, що призвела до тимчасової окупацiї частини територiї України, незаконного заволодiння та втрати нерухомого та рухомого майна, матерiальних цiнностей Групи у Автономнiй республiцi Крим, а також у окремих населених пунктах Донецької та Луганської областi, що тимчасово не контролюються українською владою.
Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становила 136 830 тисяч гривень (31 грудня 2014: 171 481 тисячу гривень) та 67 809 тисяч гривень (31 грудня 2014: 48 797 тисяч гривень), вiдповiдно.

20. IНШI АКТИВИ


Iншi активи включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi активи:
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами 620 942 942
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 215 458 145 400
Нарахованi доходи 87 179 63 333
Справедлива вартiсть валютних угод форвард та своп 2 513 11 925
Iнша дебiторська заборгованiсть 132 065 65 204

1 058 157 286 804

За вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (302 403) (163 016)

755 754 123 788


Iншi нефiнансовi активи:
Передплати з придбання активiв 176 091 68 677
Забезпечення, що перейшло у власнiсть Групи (Примiтка 16) 146 268 143
Витрати майбутнiх перiодiв 108 072 52 367
Заборгованiсть працiвникiв та третiх осiб 53 797 24 362
Банкiвськi метали 45 955 20 819
Запаси 43 114 35 653
Передплати за послуги 21 224 16 005
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами 1 119 3 574
Необоротнi активи, що утримуються для продажу - 12 911
Передплата за банкiвськi метали - 6 106
Iншi 19 46

595 659 240 663

За вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (171 143) (61 926)

424 516 178 737

Всього iнших активiв 1 180 270 302 525
Iнформацiя про змiни в резервах на покриття збиткiв вiд знецiнення iнших активiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, наведена у Примiтцi 6.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами станом на 31 грудня 2015 року представляє собою несплачену основну суму заборгованостi за корпоративними облiгацiями державної власностi, нарахованi вiдсотки за якими були повнiстю отриманi протягом 2015 року.
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами включає знецiнену дебiторську заборгованiсть за акредитивами, випущеними Банком.
Банкiвськi метали являють собою золото та срiбло в сховищi.

21. КОШТИ БАНКIВ


Кошти банкiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кредити, отриманi вiд Нацiонального банку України 14 059 825 18 581 757


Кредити, отриманi вiд iнших банкiв - 2 448 960
Кредити, отриманi за угодами РЕПО, вiд Нацiонального банку України - 1 003 218
Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 2 497 263 142 451

Всього коштiв банкiв 16 557 088 22 176 386


Станом на 31 грудня 2014 року кошти банкiв включали нарахованi процентнi витрати у сумi 9 454 тисячi гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти банкiв включали кредити, отриманi вiд НБУ (в тому числi за угодами РЕПО), у сумi 14 059 825 тисяч гривень (85%) та 19 584 975 тисяч гривень (88%), вiдповiдно, що становить значну концентрацiю.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу кредитiв, отриманих вiд НБУ (в тому числi за угодами РЕПО), включенi кредити, отриманi вiд НБУ, у сумi 14 059 825 тисяч гривень та 19 584 975 тисяч гривень з процентними ставками у межах вiд 14,25% до 21,5% рiчних та вiд 14,0% до 19,5% рiчних, з термiнами погашення 10 червня 2020 року та в межах вiд 26 березня 2015 року до 27 листопада 2015 року, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 року кредити, отриманi вiд НБУ, у сумi 14 059 825 тисяч гривень були забезпеченi борговими цiнними паперами, наявними для продажу, якi облiковуються на балансi Банку, iз справедливою вартiстю 10 977 911 тисяч гривень, i кредитами, наданими пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», iз балансовою вартiстю 12 395 071 тисяч гривень (Примiтки 16, 17).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити, отриманi вiд НБУ (в тому числi за угодами РЕПО), у сумi 19 584 975 тисяч гривень були забезпеченi борговими цiнними паперами, наявними для продажу, якi облiковуються на балансi Банку, iз справедливою вартiстю 12 223 782 тисяч гривень, кредитами, наданими пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», iз балансовою вартiстю 12 309 916 тисяч гривень та кредитами, наданими iншим позичальникам iз балансовою вартiстю 1 289 815 тисяча гривень та грошовими коштами на рахунку в Нацiональному банку України iз балансовою вартiстю 425 000 тисяч гривень (Примiтки 16, 17).
Пiсля 31 грудня 2015 та 2014 рокiв розрахунки за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України, були здiйсненi вiдповiдно до контрактних строкiв погашення.

22. РАХУНКИ КЛIЄНТIВ


Рахунки клiєнтiв включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Строковi депозити 49 431 203 34 515 818


Рахунки до запитання 44 822 503 21 693 178

Всього рахункiв клiєнтiв 94 253 706 56 208 996


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рахунки клiєнтiв включали нарахованi процентнi витрати у сумi 793 292 тисячi гривень та 833 832 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв загальний залишок по рахунках десяти найбiльших клiєнтiв складав 12 776 440 тисяч гривень та 8 665 071 тисячу гривень, що становило 14% та 15%, вiдповiдно.

У наведенiй нижче таблицi представлена структура рахункiв клiєнтiв станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв за секторами економiки:


31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Аналiз за секторами економiки:
Фiзичнi особи 53 874 382 37 084 965
Iнвестицiйна дiяльнiсть 10 476 862 3 185 450
Транспорт 6 798 958 880 443
Нафтогазова та хiмiчна промисловiсть 5 422 781 1 835 675
Фiнансовi послуги 3 290 872 1 527 421
Енергетика 2 606 703 3 638 883
Сiльське господарство 2 288 679 996 221
Торгiвля 2 266 785 1 805 802
Послуги 1 503 302 1 134 336
Гiрничодобувна та металургiйна промисловiсть 1 107 084 192 012
Медiа та зв’язок 748 105 619 519
Будiвництво та нерухомiсть 683 110 363 150
Машинобудування 585 612 1 567 331
Виробництво промислових та товарiв народного споживання 373 631 164 300
Виробництво i переробка харчових продуктiв та напоїв 355 160 92 411
Органи мiсцевого самоврядування 191 588 269 522
Видавнича дiяльнiсть 111 435 40 537
Iншi 1 568 657 811 018

Всього рахункiв клiєнтiв 94 253 706 56 208 996

23. ВИПУЩЕНI ЄВРООБЛIГАЦIЇ
Випущенi єврооблiгацiї включають:
2015 2014
Дата емiсiї Строк погашення Рiчна ставка купона, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2015 року Строк погашення Рiчна ставка купона, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2014 року
Березень та липень 2011 року 10/03/2019-10/03/2023 9,375% 17 240 578 10/03/2016 8,250% 11 305 246
Березень 2013 року 20/03/2020-20/03/2025 9,625% 12 257 554 20/03/2018 8,875% 8 035 214

29 498 132 19 340 460


У березнi 2011 року Банк отримав кредит вiд SSB NO.1 Plc у сумi 500 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8,250% рiчних з термiном погашення у 2016 роцi. Надання кредиту було профiнансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблiгацiй у формi 5-рiчних облiгацiй участi в кредитi номiнальною вартiстю 500 мiльйонiв доларiв США з фiксованою ставкою купону 8,250% рiчних. У липнi 2011 року SSB NO.1 Plc надав Банку кредит у сумi 200 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8,250% рiчних з термiном погашення у 2016 роцi, для чого додатково були випущенi єврооблiгацiї номiнальною вартiстю 200 мiльйонiв доларiв США, якi були об’єднанi в єдину серiю облiгацiй участi в кредитi на загальну суму 700 мiльйонiв доларiв США з термiном погашення у 2016 роцi. Єврооблiгацiї перебувають у лiстингу на Iрландськiй фондовiй бiржi.
У березнi 2013 року Банк отримав кредит вiд SSB NO.1 Plc у сумi 500 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8,875% рiчних з термiном погашення у 2018 роцi. Надання кредиту було профiнансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблiгацiй у формi 5-рiчних облiгацiй участi в кредитi номiнальною вартiстю 500 мiльйонiв доларiв США з фiксованою ставкою купону 8,875% рiчних. Єврооблiгацiї перебувають у лiстингу на Iрландськiй фондовiй бiржi.
У 2015 роцi Банк здiйснив процес перепрофiлювання єврооблiгацiй на таких умовах:
• перепрофiлювання випущених єврооблiгацiй iз погашенням в 2016 роцi передбачає збiльшення ставки купону до 9,375% та амортизацiйну структуру з графiком погашення з 10 березня 2019 року до 10 березня 2023 року;
• перепрофiлювання випущених єврооблiгацiй iз погашенням в 2018 роцi передбачає збiльшення ставки купону до 9,625% та амортизацiйну структуру з графiком погашення з 20 березня 2020 року до 20 березня 2025 року.
На дату перепрофiлювання, Група проаналiзувала дисконтовану вартiсть майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв за новими умовами єврооблiгацiй i визначила, що змiна в умовах боргу не була iстотною. Вiдповiдно, Група продовжила визнання старого фiнансового iнструменту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв випущенi єврооблiгацiї, включали нарахованi процентнi витрати у сумi 816 512 тисяч гривень та 470 865 тисячi гривень, вiдповiдно.
Банк має дотримуватися зобов’язань, якi зазначенi у кредитних угодах з SSB NO.1 Plc по вiдношенню до випущених єврооблiгацiй. Цi зобов’язання включають: вимогу надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до графiку, вказаного нижче, обмеження оголошувати та сплачувати дивiденди або iншi виплати у випадку, якщо може виникнути затримка по виплатам за єврооблiгацiями або якщо такi виплати сукупно перевищують 30% вiд чистого прибутку Групи за результатами вiдповiдного перiоду (розрахованого вiдповiдно до законодавства України), певнi обмеження на операцiї з пов’язаними особами, та iншi.
Згiдно iз умовами кредитних угод, Банк повинен надавати наступну фiнансову звiтнiсть:
• рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, перевiрену аудитором, протягом 180 днiв вiд звiтної дати;
• промiжну фiнансову звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, якi закiнчуються 30 червня, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, не перевiрену аудитором, протягом 120 днiв вiд звiтної дати.
SSB NO.1 Plc має право вимагати вiд Банку дотримуватися цих зобов’язань вiдповiдно до умов договорiв. У договорах не передбаченi нiякi спецiальнi санкцiї у випадку недотримання Банком цих договiрних зобов’язань.

24. IНШI ЗАПОЗИЧЕНI КОШТИ


Валюта Строк погашення Рiчна ставка, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2015 року Строк погашення Рiчна ставка, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2014 року
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Долари, США серпень 2017 - лютий 2022 5,87 2 157 558 серпень 2017 - лютий 2022 5,87 1 416 593
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Євро березень 2018 - вересень 2024 4,43 1 755 454 березень 2018 - вересень 2024 4,43 1 287 508
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Євро червень 2018 - грудень 2024 4,26 1 732 568 червень 2018 - грудень 2024 4,26 1 270 723
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долари, США квiтень 2016 8,45 895 240 квiтень 2015 9,54 588 521
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долари, США липень 2016 9,52 611 203 липень 2015 9,52 401 027
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долари, США - - - жовтень 2015 9,50 287 528

Всього iнших запозичених коштiв 7 152 023 5 251 900


30 грудня 2013 року мiж Банком та Європейським iнвестицiйним банком (надалi – «ЄIБ») було укладено фiнансову угоду, що передбачає вiдкриття кредитної лiнiї обсягом 220 000 тисяч євро строком до 10 рокiв. Надання коштiв можливе у доларах США та євро. Цiль кредитної лiнiї – фiнансування малих та середнiх пiдприємств, компанiй середньої капiталiзацiї та iнших прiоритетних проектiв. Вiдсотки за наданими траншами сплачуються що пiвроку.
Вiдповiдно до процедур, передбачених кредитною угодою, фiнансовi нормативи мають бути розрахованi на даних, представлених у оприлюдненiй фiнансовiй звiтностi, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ.

Виходячи з аналiзу даної фiнансової звiтностi, iснує ймовiрнiсть недотримання Банком декiлькох нормативiв, передбачених угодою з ЄIБ, в результатi втрати активiв, що належать до Кримського республiканського управлiння, погiршення обслуговування кредитного портфелю, а також змiни валютного курсу та, вiдповiдно, переоцiнкою валютних активiв та зобов’язань.


30 грудня 2015 року, ЄIБ та Група пiдписали лист, згiдно якого, серед iншого, ЄIБ вiдмiнив вимогу щодо дотримання Групою певних фiнансових нормативiв, що стосується 2015 та 2014 рокiв.
Стосовно iнших фiнансових нормативiв, щодо яких iснує ймовiрнiсть недотримання їх Банком станом на 31 грудня 2015 року, вимоги з боку ЄIБ ще не було вiдмiнено станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi. За погодженими процедурами пiсля випуску фiнансової звiтностi Банк надає ЄIБ розрахунок нормативiв та свiдоцтво щодо їх дотримання. Вiдповiдно, ЄIБ розгляне це свiдоцтво та надасть вiдповiдь про своє рiшення.
Керiвництво очiкує, що в разi порушення, вiдповiдну вiдмiну вимог буде отримано i ЄIБ не вимагатиме негайного погашення кредиту. Станом на 31 грудня 2015 року, в аналiзi лiквiдностi за строками погашення фiнансових зобов’язань, який вiдображає залишковi недисконтованi контрактнi грошовi потоки, представлених в Примiтцi 34, кредит вiд ЄIБ було вiдображено в колонцi «До 1 мiсяця», в той час як при аналiзi ризикiв лiквiдностi на основi очiкуваних термiнiв погашення та фактичних розривiв лiквiдностi, кредит був вiдображений вiдповiдно до очiкувань Керiвництва, якi ґрунтуються на iснуючих договiрних термiнах погашення.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi запозиченi кошти включали нарахованi процентнi витрати у сумi 152 976 тисяч гривень та 106 969 тисяч гривень, вiдповiдно.
Протягом 2015 та 2014 року було переглянуто вiдсоткову ставку та подовжено термiн дiї частини заборгованостi перед iноземною фiнансовою установою.
25. IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Iншi зобов’язання включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi зобов’язання:
Резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання 1 452 542 200 320
Нарахованi витрати 16 039 5 601
Iнша кредиторська заборгованiсть 3 819 11 072
Справедлива вартiсть валютних угод форвард та своп - 11 925
Iншi 220 30

1 472 620 228 948


Iншi нефiнансовi зобов’язання:
Резерв пiд невикористанi вiдпустки 154 269 124 260
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 93 856 50 714
Отриманi аванси 5 777 3 370
Нарахована премiя та заробiтна плата 3 306 18 679
Iншi 12 959 16 410

270 167 213 433

Всього iнших зобов’язань 1 742 787 442 381
Станом на 31 грудня 2015 року, резерви пiд гарантiї та iншi зобов'язання включають 1 283 577 тисяч гривень, пов'язаних з вiдкритим акредитивом одному клiєнту.
Iнформацiя про рух резервiв за гарантiями та iншими зобов’язаннями за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у Примiтцi 6.

26. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ


Субординований борг представлений таким чином:
Валюта Строк
погашення основного боргу Процентна ставка,
% 31 грудня
2015 року Строк
погашення основного боргу Процентна ставка,
% 31 грудня
2014 року
The Royal Bank of Scotland N.V. Долар США - - - 19 сiчня 2017 року 5,57 1 656 729
Власники єврооблiгацiй Долар США 19 сiчня 2024 року 7,33 2 536 133
- - -

Всього субординованого боргу 2 536 133 1 656 729


Починаючи з 19 сiчня 2012 року процентна ставка за кредитом вiд The Royal Bank of Scotland N.V. становила LIBOR + 5%. Згiдно з умовами кредитної угоди, Група мала право погасити всю суму боргу в будь-яку дату сплати процентiв, за умови надання повiдомлення кредитору не пiзнiше нiж за 30 днiв до такої дати.
25 листопада 2015 року Банк завершив перепрофiлювання субординованого боргу, наданого The Royal Bank of Scotland. В рамках перепрофiлювання, The Royal Bank of Scotland plc, Банк i SSB No.1 plc переглянули та внесли змiни до угоди вiдповiдно до яких (I) The Royal Bank of Scotland plc передав всi свої права i зобов'язання вiдповiдно до кредитної угоди до SSB No.1 plc шляхом випуску SSB No.1 PLC єврооблiгацiй еквiвалентних основнiй сумi боргу i (II) сторони домовилися змiнити умови кредитного договору. Змiна умов кредитного договору включала, серед iншого, продовження термiнiв погашення на сiм рокiв до 19 сiчня 2024 року, збiльшення купону до 6 мiсяцiв USD Libor + 6,875% i профiлю амортизацiї вiдповiдно до якого (а) 50 вiдсоткiв основної суми субординованого кредиту буде погашено 19 сiчня 2020 року, i (б) основна сума субординованого кредиту, що залишилась буде погашено вiсьмома рiвними пiврiчними платежами, починаючи з 19 липня 2020 року з остаточним погашенням 19 сiчня 2024 року.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал