Титульний аркушСторінка18/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38
Податковий вплив змiн цих тимчасових рiзниць докладно представлено нижче:

31 грудня 2014 Проведено через прибутки або збитки Проведено через iншiй сукупний дохiд 31 грудня 2015


Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню:
Резерви пiд кредити, наданi клiєнтам 549 801 243 595 - 793 396
Iншi зобов’язання 58 550 202 994 - 261 544
Основнi засоби та нематерiальнi активи 57 101 10 150 492 67 743
Iншi активи 39 886 4 602 - 44 488
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 856 752 (856 752) - -
Кошти в банках 415 507 (415 507) - -
Iнвестицiї, наявнi для продажу 320 026 (320 026) - -
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди 780 605 2 298 917 - 3 079 522

Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 3 078 228 1 167 973 492 4 246 693

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню:
Кошти в банках - (76 610) - (76 610)
Iншi активи - (130 143) - (130 143)
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток (765 392) 765 392 - -
Субординований борг (290) 290 - -
Випущенi єврооблiгацiї (115) 115 - -

Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню (765 797) 559 044 - (206 753)

Чистi вiдстроченi податковi активи 2 312 431 1 727 017 492 4 039 940

Невизнаний вiдстрочений податковий актив (2 232 047) (1 727 134) - (3 959 181)

Чистi визнанi вiдстроченi податковi активи 80 384 (117) 492 80 759

31 грудня 2013 Проведено через прибутки або збитки Проведено через iншiй сукупний дохiд Проведено через капiтал 31 грудня 2014


Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню:
Резерви пiд кредити, наданi клiєнтам - 549 801 - - 549 801
Iншi зобов’язання 69 414 (10 864) - - 58 550
Основнi засоби та нематерiальнi активи 43 142 17 300 (3 341) - 57 101
Iншi активи - 39 886 - - 39 886
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - - 856 752 856 752
Кошти в банках - 415 507 - - 415 507
Iнвестицiї, наявнi для продажу 292 020 (145 066) 173 072 - 320 026
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди 10 101 770 504 - - 780 605

Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 414 677 1 637 068 169 731 856 752 3 078 228

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню:
Резерви пiд кредити, наданi клiєнтам (80 569) 80 569 - - -
Кошти в банках (16 084) 16 084 - - -
Iншi активи (1 861) 1 861 - - -
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - - (765 392) (765 392)
Субординований борг (583) 293 - - (290)
Випущенi єврооблiгацiї (1 467) 1 352 - - (115)

Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню (100 564) 100 159 - (765 392) (765 797)

Чистi вiдстроченi податковi активи 314 113 1 737 227 169 731 91 360 2 312 431

Невизнаний вiдстрочений податковий актив (264 383) (1 637 475) (238 829) (91 360) (2 232 047)

Чистi визнанi вiдстроченi податковi активи 49 730 99 752 (69 098) - 80 384

Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були розрахованi на основi ставок оподаткування, якi будуть застосовуватися у перiоди, коли будуть реалiзовуватися тимчасовi рiзницi.


Податковий кодекс України встановив ставку податку на прибуток в 18% з 1 сiчня 2014 року.
Починаючи з 1 сiчня 2015 року набрали чинностi змiни до Податкового кодексу України, що суттєво змiнюють загальнi правила розрахунку об’єкту оподаткування та термiн подачi декларацiї з податку на прибуток, а також вносять змiни у порядок оподаткування операцiй з формування резервiв та врегулювання безнадiйної заборгованостi, цiнними паперами та порядок визнання ПДВ кредиту щодо операцiй з одержання банками заставленого майна. . Цi змiни привели до скасування багатьох типiв тимчасових рiзниць, якi iснували до внесення змiн.
Спiввiдношення мiж витратами зi сплати податку та прибутком згiдно консолiдованої фiнансової звiтностi за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлено таким чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Збиток до оподаткування (12 269 688) (10 113 988)

Нормативна ставка оподаткування 18% 18%
Податок за нормативною ставкою оподаткування (2 208 544) (1 820 518)
Вплив ставки, що вiдрiзняється вiд 18% (компанiя спецiального призначення в iншiй юрисдикцiї) 5 3
Вплив витрат, якi не пiдлягають вирахуванню 16 567 89 371
Ефект вiд змiни податкової бази по iнвестицiях, наявних для продажу, внаслiдок змiн у Податковому кодексi України (94 265) (1 544)
Вплив змiни ставки податку на прибуток та законодавства - (3 379)
Змiна невизнаного вiдстроченого податкового активу 2 286 809 1 637 475

Витрати /(вiдшкодування) з податку на прибуток 572 (98 592)

Витрати з поточного податку на прибуток 455 1 160
Витрати/(вiдшкодування) вiдстроченого податку на прибуток 117 (99 752)

Витрати /(вiдшкодування) з податку на прибуток 572 (98 592)


Змiни у вiдстрочених податкових активах/(зобов’язаннях) за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року Рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

На початок перiоду 80 384 49 730

Податковий ефект вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу - (65 757)
Змiна вiдстрочених податкових зобов’язань, визнана у прибутках або збитках (117) 99 752
Податковий ефект вiд зменшення резерву переоцiнки майна 492 (3 341)

На кiнець перiоду 80 759 80 384


Авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств
З 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2015 року, платники податкiв (за виключенням певних видiв пiдприємств), якi задекларували прибуток за результатами попереднього року, були зобов’язанi щомiсяця робити авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств у сумi не менше 1/12 нарахованого податкового зобов’язання за попереднiй рiк. Ця вимога була скасована з 1 сiчня 2016 року.
Законодавство з трансфертного цiноутворення
Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавствi набули чинностi новi правила щодо трансфертного цiноутворення. Цi правила запроваджують додатковi вимоги до облiку та документацiї операцiй, включно, але не обмежуючись, операцiями iз пов’язаними сторонами.

12. ЗБИТОК НА АКЦIЮ


Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
Чистий збиток за рiк, що вiдноситься до акцiонера Банку (12 271 243) (10 014 321)
Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй для розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцiю 25 777 16 518
Збиток на акцiю – базисний та розбавлений (в гривнях) (476 054) (606 267)
(Збиток)/прибуток на акцiю розраховано з чистого (збитку)/прибутку до виплати частки прибутку на основi фiнансового результату року до загального фонду Державного бюджету України вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України вiд 21 вересня 2006 року №185-V «Про управлiння об’єктами державної власностi» (Примiтка 27).

13. ГРОШОВI КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦIОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ


31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Грошовi кошти 3 592 627 2 335 906


Залишки на рахунках у Нацiональному банку України 2 039 738 2 196 957
Всього грошових коштiв та рахункiв у Нацiональному банку України 5 632 365 4 532 863
Залишки на рахунках у НБУ являють собою кошти, розмiщенi в НБУ для забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв українськi банки вже не повиннi були розмiщувати обов’язковий резерв за попереднiй мiсяць на окремому рахунку в НБУ.
Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей консолiдованого звiту про рух грошових коштiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному банку України 5 632 365 4 532 863


Кошти в банках 17 654 284 6 594 749

23 286 649 11 127 612

За вирахуванням гарантiйних депозитiв (Примiтка 14) (487 548) (99 493)
За вирахуванням мiнiмальної суми резервiв, розмiщених у Нацiональному банку України - -
За вирахуванням рахункiв у Нацiональному банку України, за якими iснують обмеження (Примiтка 21) - (425 000)

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 22 799 101 10 603 119


Станом на 31 грудня 2014 року залишки на рахунках у Нацiональному банку України у сумi 425 000 тисяч гривень були переданi у якостi забезпечення кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку України (Примiтка 21).
Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становили 319 148 тисяч гривень та 149 588 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становили 254 049 тисяч гривень та 110 207 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Група мала доступ до цих коштiв.

14. КОШТИ В БАНКАХ


Кошти в банках представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кореспондентськi рахунки 20 956 043 9 307 715


Кредити та строковi депозити 1 022 959 1 368 958

21 979 002 10 676 673

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (4 156 514) (2 654 229)

Всього коштiв в банках 17 822 488 8 022 444


Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв в банках за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, розкривається у Примiтцi 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках включали нарахованi процентнi доходи у сумi 51 783 тисячi гривень та 48 457 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi iншим банкам, балансова вартiсть, яких складала 106 550 тисяч гривень та 166 355 тисяч гривень, вiдповiдно, були забезпеченi нерухомим майном, а кредити, наданi iншим банкам, у сумi 30 757 тисяч гривень та 10 989 тисяч гривень, вiдповiдно, були забезпеченi майновими правами на кредити фiзичних осiб.
Станом на 31 грудня 2014 року кошти на кореспондентських рахунках, балансова вартiсть яких складала 518 228 тисяч гривень, були частково забезпеченi земельними дiлянками.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за коштами в банках становив 17 822 488 тисяч гривень та 8 022 444 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках включали гарантiйнi депозити, розмiщенi Групою пiд операцiї з платiжними картками та акредитивами, у сумi 487 548 тисяч гривень та 99 493 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках у сумi 21 940 069 тисяч гривень (99,82%) та 10 502 583 тисячi гривень (98%), вiдповiдно, були розмiщенi у десяти банках, що становить значну концентрацiю.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв залишок коштiв, розмiщених в двох i одному банку, вiдповiдно, перевищував 10% капiталу Банку.

15. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ З ПЕРЕОЦIНКОЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення 10 092 626 4 215 159
Вбудований дериватив за корпоративними цiнними паперами - 32 782
Вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу 3 307 4 238

Всього фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 4 252 179


Банк володiє українськими державними облiгацiями, номiнованими у гривнi, отриманими в якостi внеску в акцiонерний капiтал, якi мають вбудовану опцiю, за якою вартiсть облiгацiй iндексується до змiн в середньозваженому обмiнному курсi гривни до долара США протягом термiну дiї цiнних паперiв (див. Примiтку 18 ). Банк класифiкує валютнi деривативи вбудованi в державнi облiгацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вбудований дериватив оцiнювався окремо вiд основного договору у зв'язку з наступним:
- Економiчнi характеристики i ризики, пов'язанi зi змiною валютних курсiв не були тiсно пов'язанi з економiчними характеристиками та ризиками державних облiгацiй, якi утримуються в першу чергу для отримання процентного доходу;
- Окремий валютний форвард або опцiон з тими ж умовами, що i вбудований дериватив, вiдповiдає визначенню дериватива; i
- Основнi державнi облiгацiї не оцiнюються за справедливою вартiстю зi змiнами у справедливiй вартостi, що вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Дериватив вiдповiдає вимогам класифiкацiї, вiдповiдно до якої, вiн повинен бути оцiнений за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у зв'язку з тим, що керiвництво Банку оцiнює фiнансовi результати вiд похiдного фiнансового iнструменту на основi справедливої вартостi.
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 i 2014 рокiв, змiна справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, в сумi 5 843 754 i 80 337 тисяч гривень, вiдповiдно, була визнана в чистому прибутку вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток (Примiтка 10).
На дату первiсного визнання у 2014 роцi вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, складав 4 171 843 тисячi гривень та був визнаний в капiталi як частина внеску акцiонера.

16. КРЕДИТИ, НАДАНI КЛIЄНТАМ


Кредити, наданi клiєнтам, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кредити, наданi юридичним особам 103 249 789 89 312 251


Кредити, наданi фiзичним особам 5 961 570 4 947 473

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315
Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, розкривається у Примiтцi 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв нарахованi процентнi доходи, включенi до складу кредитiв, наданих клiєнтам, становили 8 982 676 тисяч гривень та 5 896 722 тисячi гривень, вiдповiдно.
Наведена нижче таблиця мiстить суму кредитiв, забезпечених вiдповiдною заставою, а не справедливу вартiсть самої застави. Загальна сума заборгованостi за кредитом розподiляється за видами забезпечення у пропорцiї, яка дорiвнює вiдношенню вартостi окремих видiв застави до вартостi всiєї застави за цим кредитом:

31 грудня


2015 року 31 грудня
2014 року
Кредити, забезпеченi обладнанням та iншим рухомим майном та майновими правами на нього 37 377 769 39 953 719
Кредити, забезпеченi нерухомим майном та майновими правами на нього 33 341 613 29 762 526
Незабезпеченi кредити 34 391 276 18 562 765
Кредити, забезпеченi державними борговими цiнними паперами та гарантiями державних органiв 3 915 705 4 050 062
Кредити, забезпеченi грошовими коштами 184 996 1 930 652

109 211 359 94 259 724

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв входили кредити, забезпеченi порукою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, забезпеченi порукою, становили 5 374 914 тисяч гривень та 2 580 501 тисячу гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв також входили кредити з використанням платiжних карток в сумi 1 242 128 тисяч гривень та 889 234 тисячi гривень, вiдповiдно, оплата за якими здiйснюється за рахунок надходжень по заробiтнiй платi на цi картковi рахунки.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв входили кредити, забезпечення за якими знаходиться на територiї Автономної республiки Крим та територiї Донецької та Луганської областей, що не контролюється українською владою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв сума таких кредитiв становила 17 733 474 тисячi гривень та 12 116 597 тисяч гривень, вiдповiдно.

У нижченаведенiй таблицi представлена структура позичальникiв Групи станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв за секторами економiки:


31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Аналiз за секторами економiки:
Енергетика 26 881 459 22 037 837
Будiвництво та нерухомiсть 24 474 255 19 375 045
Нафтогазова та хiмiчна промисловiсть 17 904 192 21 529 897
Виробництво i переробка харчових продуктiв та напоїв 14 065 554 7 670 444
Торгiвля 6 910 965 7 725 612
Гiрничодобувна та металургiйна промисловiсть 6 704 468 4 514 936
Фiзичнi особи 5 961 570 4 947 473
Сiльське господарство 2 308 924 1 866 775
Будiвництво та ремонт дорiг 1 137 536 1 130 143
Машинобудування 855 977 883 338
Виробництво промислових та товарiв народного споживання 687 086 680 024
Транспорт 604 786 1 370 014
Фiнансовi послуги 287 485 333 696
Послуги 256 392 188 282
Медiа та зв’язок 163 753 614
Видавнича дiяльнiсть 2 066 2 231
Органи мiсцевого самоврядування 1 741 300
Iншi 3 150 3 063

109 211 359 94 259 724

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315

Група отримувала нерухомiсть та iншi активи в якостi майна, що перейшло у її власнiсть як заставоутримувача. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв такi активи у сумi 146 268 тисяч гривень та 143 тисячi гривень, вiдповiдно, вiдображенi у складi iнших активiв (Примiтка 20).
Кредити, наданi фiзичним особам, включають такi продукти:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Споживчi кредити, забезпеченi нерухомiстю та гарантiями 1 747 728 1 709 415


Iпотечнi кредити 1 524 262 1 468 875
Кредити з використанням платiжних карток 1 392 425 1 036 718
Автокредити 472 402 428 857
Iншi споживчi кредити 824 753 303 608

5 961 570 4 947 473

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (3 015 246) (2 426 143)

Всього кредитiв, наданих фiзичним особам 2 946 324 2 521 330


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам, становив 65 462 189 тисяч гривень та 70 236 315 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за умовними зобов’язаннями та кредитними зобов’язаннями, наданими Групою клiєнтам, становив 1 761 997 тисяч гривень та 3 714 046 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 28).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити в сумi 64 242 503 тисяч гривень (59%) та 54 249 325 тисяч гривень (58%), вiдповiдно, були наданi десятьом позичальникам або групам позичальникiв, що становить значну концентрацiю.

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» було надано такi кредити:


Назва Вiдсоткова ставка, % Дата
погашення 31 грудня
2015 року Вiдсоткова ставка, % Дата
погашення 31 грудня 2014 року

Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 09 червня 2020 року 10 455 895 13,5 31 березня 2015 року 10 373 148


Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 09 червня 2020 року 2 742 547 17,5 31 березня 2015 року 2 729 982
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 09 червня 2020 року 2 010 273 17,5 31 березня 2015 року 2 001 062

15 208 715 15 104 192


За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (2 813 644)
(2 794 276)

Всього 12 395 071 12 309 916


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у сумi 15 208 715 тисячi гривень та 15 104 192 тисячi гривень, складали 14% та 16%, вiдповiдно, вiд загального кредитного портфеля до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення, що становить значну концентрацiю операцiй на одного позичальника та по операцiях з пов’язаними сторонами (Примiтки 29, 34).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» балансовою вартiстю 12 395 071 тисяч гривень та 12 309 916 тисяч гривень, вiдповiдно, були використанi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 21).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити iншим позичальникам балансовою вартiстю 1 289 815 тисяч гривень були використанi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 21).

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння та до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становив:


31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння 14 725 543 10 069 756
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Донецького регiонального управлiння 1 219 392 1 968 331
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Луганського регiонального управлiння 455 272 475 796

16 400 207 12 513 883

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння (14 708 757) (10 069 107)
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Донецького регiонального управлiння (472 724) (459 828)
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Луганського регiонального управлiння (309 029) (320 886)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння, Донецького та Луганського регiональних управлiнь 909 697 1 664 062


Бiльшiсть кредитiв, якi були у Кримському республiканському управлiннi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, були наданi в iноземнiй валютi. Вiдповiдно, збiльшення номiнальної вартостi кредитiв протягом 2015 року вiдбувалося у результатi дооцiнки валютної заборгованостi.

17. IНВЕСТИЦIЇ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ


Iнвестицiї, наявнi для продажу, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Державнi борговi цiннi папери України:
Середньостроковi державнi борговi цiннi папери, у тому числi iз можливiстю дострокового викупу 4 805 611 7 182 217
Довгостроковi державнi борговi цiннi папери, у тому числi iз можливiстю дострокового викупу 3 716 988 3 296 149
Короткостроковi державнi борговi цiннi папери 4 549 226 1 031 697
Державнi борговi цiннi папери для виплати бюджетної заборгованостi iз податку на додану вартiсть 353 450 386 585

13 425 275 11 896 648


Iншi:
Цiннi папери емiтованi НБУ 22 457 045 -
Облiгацiї, випущенi пiдприємствами 10 694 292 11 762 828
Облiгацiї, випущенi органами мiсцевого самоврядування 1 132 275 2 189 012
Облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою 826 437 842 509
Векселi 1 396 1 396

35 111 445 14 795 745

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (1 189 959) (407 148)

Всього боргових цiнних паперiв, наявних для продажу 47 346 761 26 285 245

Дольовi цiннi папери:
Акцiї компанiй 48 667 48 667

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (15 097) (15 097)

Всього дольових цiнних паперiв, наявних для продажу 33 570 33 570Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал