Титульний аркушСторінка12/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38
Умовнi зобов’язання та безвiдкличнi зобов’язання з надання кредитiв 94 934 540 577 1 126 549 - - 1 762 060

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 69 830 790 17 966 553 27 066 110 48 528 522 12 795 259 176 187 234

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Угоди валютного свопу 358 855 - - - - 358 855

ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 70 189 645 17 966 553 27 066 110 48 528 522 12 795 259 176 546 089


? До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до
1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 736 737 19 409 441 3 074 931 - - 23 221 109
Рахунки клiєнтiв 32 117 237 9 248 228 11 829 574 5 184 640 109 892 58 489 571
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 805 182 805 182 21 126 908 - 22 737 272
Iншi запозиченi кошти 8 406 73 912 1 614 090 2 214 529 2 798 114 6 709 051
Субординований борг 88 840 - - 1 755 268 - 1 844 108

Всього непохiдних фiнансових зобов’язань, за якими нараховуються проценти 32 951 220 29 536 763 17 323 777 30 281 345 2 908 006 113 001 111

Iншi фiнансовi зобов’язання 33 653 52 005 130 295 9 135 216 097
Умовнi зобов’язання та безвiдкличнi зобов’язання з надання кредитiв 855 828 515 709 2 342 509 - - 3 714 046

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 33 840 701 30 104 477 19 796 581 30 281 354 2 908 141 116 931 254

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ

Угоди валютного споту 2 940 954 - - - - 2 940 954


Угоди валютного свопу 2 815 381 - - - - 2 815 381

ВСЬОГО ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 39 597 036 30 104 477 19 796 581 30 281 354 2 908 141 122 687 589


Ризик змiни процентної ставки
Основна дiяльнiсть банку пов’язана з залученням/розмiщенням процентних зобов’язань/активiв, внаслiдок чого вiдсотковий ризик є одним з основних фiнансових ризикiв, на якi наражається банк. Процентний ризик виникає внаслiдок можливостi несприятливих змiн процентних ставок на ринку, якi створюють негативний вплив на процентний дохiд/капiтал банку.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється згiдно Стратегiї, Полiтики з управлiння процентним ризиком, а також вiдповiдно до внутрiшньобанкiвських методик, процедур i регламентiв.
Основною метою управлiння вiдсотковим ризиком є обмеження несприятливого впливу змiн вiдсоткових ставок на фiнансовий результат i капiтал банку.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється в основному шляхом встановлення та перегляду кривих дохiдностi по залученню/розмiщенням, а також встановлення цiльового значення процентного спреду. З метою забезпечення планового обсягу чистого процентного доходу та цiльового значення процентного спреду банк здiйснює управлiння структурою балансу, зокрема, процентними активами i зобов’язаннями, з урахуванням дотримання оптимального спiввiдношення процентного ризику та дохiдностi.
Управлiння процентним ризиком здiйснюється за допомогою наступних методiв та iнструментiв:
- встановлення та перегляд кривих дохiдностi iз залучення та розмiщення коштiв в розрiзi валют;
- встановлення лiмiтiв та обмежень на проведення банкiвських операцiй;
- встановлення процентного спреду як цiльового показника дiяльностi банку;
- структурне управлiння балансом банку;
- аналiз можливих сценарiїв i моделювання;
- аналiз процентного GAP;
- метод дюрацiї.
Таблиця, наведена нижче, наводить аналiз ризику процентної ставки i, вiдповiдно, можливiсть виникнення прибутку або збитку. Процентнi ставки представленi за категорiями фiнансових активiв та зобов’язань для визначення рiвня ризику процентної ставки та оцiнки ефективностi полiтики управлiння процентними ставками, яку використовує Банк.

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року


Гривнi Долари США Євро Iншi Гривнi Долари США Євро Iншi
% % % % % % % %
АКТИВИ
Кошти в банках 3,61 0,31 - - 17,37 2,56 1,44 0,01
Кредити, наданi клiєнтам 20,06 10,76 10,84 - 16,19 10,69 10,66 -
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 6,00 - - - 6,00 - - -
Iнвестицiї, наявнi для продажу:
Державнi борговi цiннi папери 18,36 8,75 - - 14,40 7,90 - -
Iншi цiннi папери 16,12 - - - 15,08 - - -

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Кошти банкiв 18,38 - - - 15,54 4,02 11,67 -
Рахунки клiєнтiв:
Поточнi рахунки 3,22 0,53 2,26 0,03 1,63 0,32 0,96 0,03
Депозити 18,64 8,01 6,40 0,82 16,88 7,75 5,91 1,17
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 9,48 - - -
8,51 - -
Iншi запозиченi кошти 13,9 7,07 4,35 13,95 7,56 4,35
Субординований борг - 7,33 - - - 5,57 - -
Бiльшiсть кредитних договорiв та iнших договорiв щодо фiнансових активiв та зобов’язань Банку мiстить параграф щодо можливостi змiни процентної ставки за вимогою кредитора. Банк здiйснює монiторинг своєї процентної маржi на постiйнiй основi та не вважає, що вiн може пiддатись значному впливу ризику змiни процентної ставки та ризику змiни грошових потокiв.
Наведена нижче таблиця вiдображає чутливiсть до можливих змiн у процентних ставках, при незмiнному значеннi всiх iнших перемiнних звiту про прибутки та збитки Банку. Чутливiсть звiту про прибутки та збитки вiдображає вплив припустимих змiн у процентних ставках на чистий процентний дохiд Банку за один рiк, за фiнансовими активами та фiнансовими зобов’язаннями, наявними станом на звiтну дату.
?
Вплив на прибуток та капiтал до оподаткування:
Станом на
31 грудня 2015 року Станом на
31 грудня 2014 року
Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1% Процентна ставка
+1% Процентна ставка
-1%
Активи:
Кошти в банках 172 863 (172 863) 78 717 (78 717)
Кредити, наданi клiєнтам 654 622 (654 622) 702 363 (702 363)
Iнвестицiї, наявнi для продажу 474 083 (474 083) 265 282 (265 282)
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 71 960 (71 960) 68 907 (68 907)

Зобов’язання:


Кошти банкiв (165 571) 165 571 (221 764) 221 764
Рахунки клiєнтiв (942 697) 942 697 (562 659) 562 659
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй (294 981) 294 981 (193 396) 193 396
Iншi запозиченi кошти (72 005) 72 005 (54 511) 54 511
Субординований борг (25 361) 25 361 (16 567) 16 567

Чистий вплив на прибуток до оподаткування (127 087) 127 087 66 372 (66 372)

Валютний ризик
Банк здiйснює операцiї в рiзних валютах, i тому може зазнавати негативного впливу валютного ризику, який полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу банку внаслiдок несприятливих змiн курсiв обмiну валют та банкiвських металiв на ринку внаслiдок утримання вiдкритої валютної позицiї.
Управлiння валютним ризиком здiйснюється згiдно Стратегiї, Полiтики з управлiння валютним ризиком, а також вiдповiдно до внутрiшньобанкiвських методик, процедур i регламентiв.
Основною метою управлiння валютним ризиком є обмеження негативного впливу змiн курсiв валют на фiнансовий результат дiяльностi i капiтал банку. З цiєю метою банк здiйснює управлiння валютною позицiєю в розрiзi окремих iноземних валют та банкiвських металiв для забезпечення оптимального спiввiдношення мiж ризиком та дохiднiстю.
Виявлення та оцiнка валютних ризикiв здiйснюється (за допомогою) на основi:
- аналiзу вiдкритих валютних позицiй банку;
- VAR-методологiї оцiнки валютних ризикiв;
- аналiзу концентрацiй;
- аналiзу можливих сценарiїв i моделювання;
- стрес-тестування.
Банком у 2015 роцi забезпечувалось дотримання нормативiв, лiмiтiв валютного ризику, встановлених Нацiональним банком України, з урахуванням окремих рiшень Нацiонального банку України.
Проте, у зв’язку з встановленими Нацiональним банком України обмеженнями щодо купiвлi iноземної валюти (див. примiтку 2), здатнiсть Банку управляти валютним ризиком є обмеженою. Хоча слiд зауважити, що наявнi iнструменти включають вбудованi валютнi похiднi iнструменти, якi обговорюються у примiтцi далi.
?
Аналiз впливу валютного ризику
В наведенiй нижче таблицi представлено аналiз впливу валютного ризику на дiяльнiсть Банку:
Гривнi Долари США
1 долар США = 24,00067 гривнi Євро
1 євро = 26,22313 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 799 164 657 432 159 078 16 691 5 632 365
Кошти в банках 139 203 16 284 682 1 211 014 140 290 17 775 189
Кредити, наданi клiєнтам 39 677 289 24 997 824 787 076 - 65 462 189
Iнвестицiї, наявнi для продажу 42 892 636 4 549 226 - - 47 441 862
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 - - - 7 195 975
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї 24 800 - - - 24 800
Iншi фiнансовi активи 434 582 265 639 41 591 11 424 753 236

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 95 163 649 46 754 803 2 198 759 168 405 144 285 616

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 14 079 143 2 463 244 11 721 2 980 16 557 088
Рахунки клiєнтiв 56 855 140 34 094 643 3 210 260 109 683 94 269 726
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 29 498 132 - - 29 498 132
Iншi запозиченi кошти 48 496 3 664 001 3 488 022 - 7 200 519
Iншi фiнансовi зобов’язання 16 309 161 816 1 283 647 1 153 1 462 925
Субординований борг - 2 536 133 - - 2 536 133

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 70 999 088 72 417 969 7 993 650 113 816 151 524 523

ВIДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦIЯ 24 164 561 (25 663 166) (5 794 891) 54 589

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - - 10 095 933
Угоди валютного свопу (356 534) 359 047 - - 2 513
Угоди валютного споту

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 9 739 399 359 047 - -

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ 33 903 960 (25 304 119) (5 794 891) 54 589

Гривнi Долари США


1 долар США = 15.768556 гривнi Євро
1 євро = 19.232908 гривнi Iншi iноземнi валюти
31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 027 947 431 206 64 237 9 473 4 532 863
Кошти в банках 1 084 474 5 294 262 1 414 333 192 196 7 985 265
Кредити, наданi клiєнтам 47 271 576 21 701 756 1 262 983 - 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 24 123 779 2 437 991 - - 26 561 770
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 6 890 726 - - - 6 890 726
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї 24 800 - - - 24 800
Iншi фiнансовi активи 38 135 50 391 17 088 6 052 111 666

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 83 461 437 29 915 606 2 758 641 207 721 116 343 405

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 19 627 084 291 703 2 256 068 1 531 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 38 558 467 15 964 739 1 618 828 123 879 56 265 913
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 19 339 635 - - 19 339 635
Iншi запозиченi кошти 199 213 2 693 669 2 558 231 - 5 451 113
Iншi фiнансовi зобов’язання 28 615 66 593 120 890 - 216 098
Субординований борг - 1 656 729 - - 1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 58 413 379 40 013 068 6 554 017 125 410 105 105 874

ВIДКРИТА БАЛАНСОВА ПОЗИЦIЯ 25 048 058 (10 097 462) (3 795 376) 82 311

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - - 4 252 179
Угоди валютного свопу 884 149 (709 322) (121 647) (53 180) -
Угоди валютного споту - 633 226 (634 686) - (1 460)

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 5 136 328 (76 096) (756 333) (53 180)

ВIДКРИТА ПОЗИЦIЯ 30 184 386 (10 173 558) (4 551 709) 29 131

Аналiз чутливостi до валютного ризику


У нижченаведенiй таблицi представлений аналiз чутливостi Банку до збiльшення i зменшення курсу долара США та євро по вiдношенню до гривнi у результатi можливих змiн курсiв обмiну валют. Рiвень чутливостi використовується Банком при складаннi звiтiв про валютний ризик для провiдного управлiнського персоналу Банку i являє собою оцiнку керiвництвом Банку можливої змiни валютних курсiв. В аналiз чутливостi включенi тiльки непогашенi залишки монетарних активiв, деномiнованi в iноземнiй валютi, та коригування щодо їх переведення на кiнець перiоду з використанням вiдповiдних змiнених курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає зовнiшнi кредити Банку, коли валюти позичальника та кредитора вiдрiзняються одна вiд одної.
Станом на 31 грудня 2015 року Станом на 31 грудня 2014 року
Гривня/
долар США
+40% Гривня/
долар США
-5% Гривня/
долар США
+40% Гривня/
долар США
-5%

Вплив на прибуток та капiтал (8 299 751) 1 037 469 (3 336 927) 417 116


Вплив змiни справедливої вартостi вбудованого опцiону за ОВДП з iндексованою вартiстю 5 289 543 (649 119) 2 656 039 (323 257)
Вплив на прибуток та капiтал, усього (3 010 208) 388 350 (680 888) 93 859

Станом на 31 грудня 2015 року Станом на 31 грудня 2014 року


Гривня/Євро
+40% Гривня/Євро
-5% Гривня/Євро
+40% Гривня/Євро
-5%

Вплив на прибуток та капiтал (1 900 724) 237 590 (1 492 961) 186 620


Станом на 31 грудня 2015 року в портфелi Банку наявнi облiгацiї внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю, за умовами емiсiї яких передбачено iндексацiю номiнальної вартостi залежно вiд приросту курсу гривня/долар США за перiод їх обiгу. Цi облiгацiї мiстять вбудований дериватив, який дозволяє пом’якшити вплив девальвацiї гривнi на фiнансовий результат Банку. У разi девальвацiї курсу гривнi на 40%, вплив на прибуток та капiтал складе (3 010 206) тисяч гривень з урахуванням змiни справедливої вартостi вбудованого деривативу та (680 888) тисяч гривень станом на 31 грудня 2014 року.
Обмеження аналiзу чутливостi
В наведених вище таблицях вiдображений ефект змiн, якi ґрунтуються на головному припущеннi, в той час як iншi припущення залишаються незмiнними. В дiйсностi iснує зв'язок мiж припущеннями та iншими факторами. Також необхiдно зауважити, що чутливiсть має нелiнiйний характер, тому не повинна проводитися iнтерполяцiя або екстраполяцiя отриманих результатiв.
Аналiз чутливостi не враховує, що Банк активно управляє активами та пасивами. В доповнення до цього, фiнансовий стан Банку може змiнюватись в залежностi вiд змiн, якi вiдбуваються на ринку. Наприклад, стратегiя Банку в областi управлiння фiнансовими ризиками спрямована на оптимiзацiю впливу ризику коливання ринку на дiяльнiсть Банку. У випадку рiзких негативних коливань цiн на ринку цiнних паперiв керiвництво може звертатись до таких методiв, як продаж iнвестицiй, змiна складу iнвестицiйного портфеля, а також iнших методiв захисту. Вiдповiдно, змiна припущень може не мати впливу на зобов’язання, але може суттєво вплинути на активи, що облiковуються у окремому звiтi про фiнансовий стан за ринковою цiною. В цiй ситуацiї рiзнi методи оцiнки активiв i зобов’язань можуть призвести до значних коливань величини власних коштiв.
Iншi обмеження в наведеному вище аналiзi чутливостi включають використання гiпотетичних змiн на ринку з метою розкриття потенцiйного ризику, якi являють собою лише прогноз Банку щодо майбутнiх змiн на ринку, якi неможливо передбачити з якою-небудь мiрою впевненостi, також обмеженням є припущення, що всi процентi ставки змiнюються iдентичним чином.
?
Взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань
На 31 грудня 2014 року договори “репо” у сумi 1 003 218 тис. грн включали кредити отриманi вiд Нацiонального Банку України, якi пiдпадали пiд дiю юридично обов’язкової основної угоди про взаємну компенсацiю.

Географiчна концентрацiя


Концентрацiя активiв та зобов’язань за регiонами наведена нижче:
Україна Iншi країни не члени ОЕСР Країни ОЕСР 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 5 632 365 - - 5 632 365
Кошти в банках 729 671 14 143 17 031 375 17 775 189
Кредити, наданi клiєнтам 65 462 109 80 - 65 462 189
Iнвестицiї, наявнi для продажу 47 441 862 - - 47 441 862
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 - - 7 195 975
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї 24 800 - - 24 800
Iншi фiнансовi активи 753 129 107 - 753 236

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 127 239 911 14 330 17 031 375 144 285 616

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банкiв 16 556 380 708 - 16 557 088


Рахунки клiєнтiв 94 269 726 - - 94 269 726
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - - 29 498 132 29 498 132
Iншi запозиченi кошти 48 496 - 7 152 023 7 200 519
Iншi фiнансовi зобов’язання 1 462 882 - 43 1 462 925
Субординований борг - - 2 536 133 2 536 133

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 112 337 484 708 39 186 331 151 524 523

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА НЕПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ 14 902 427 13 622 (22 154 956)

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - 10 095 933
Угоди валютного свопу 2 513 - - 2 513

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 10 098 446 - -

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 25 000 873 13 622 (22 154 956)
?
Україна Iншi країни не члени ОЕСР Країни ОЕСР 31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 532 863 - - 4 532 863
Кошти в банках 1 577 489 7 776 6 400 000 7 985 265
Кредити, наданi клiєнтам 70 236 315 - - 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 26 561 770 - - 26 561 770
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 6 890 726 - - 6 890 726
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї 24 800 - - 24 800
Iншi фiнансовi активи 110 769 6 891 111 666

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 109 934 732 7 782 6 400 891 116 343 405

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банкiв 19 992 781 554 2 183 051 22 176 386


Рахунки клiєнтiв 56 265 913 - - 56 265 913
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - - 19 339 635 19 339 635
Iншi запозиченi кошти 199 213 - 5 251 900 5 451 113
Iншi фiнансовi зобов’язання 216 098 - - 216 098
Субординований борг - - 1 656 729 1 656 729

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 76 674 005 554 28 431 315 105 105 874

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА НЕПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ 33 260 727 7 228 (22 030 424)

ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ


Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - 4 252 179
Угоди валютного свопу - - - -
Угоди валютного споту (1 634) 1 681 (1 507) (1 460)

ЧИСТА ПОЗИЦIЯ ЗА ПОХIДНИМИ ФIНАНСОВИМИ IНТРУМЕНТАМИ ТА УГОДАМИ СПОТ 4 250 545 1 681 (1 507)ЧИСТА ПОЗИЦIЯ 37 511 272 8 909 (22 031 931)
Дiяльнiсть банку орiєнтована в основному на внутрiшнiй ринок, питома вага фiнансових активiв/зобов’язань в iнших країнах є досить незначною та розмiщується переважно в країнах ОЕСР.
Фiнансовi активи, розмiщенi в iнших країнах, представленi коштами на рахунках в банках-нерезидентах.
Основна питома вага фiнансових зобов’язань, залучених вiд нерезидентiв, представлена кредитами вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй, субординованим боргом в доларах США, та iншими запозиченнями вiд резидентiв країн ОЕСР.
36. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Iнформацiя стосується послуг, якi надаються в межах сегментiв, та подається керiвництву Банку, яке вiдповiдає за прийняття рiшень з операцiйної дiяльностi з метою розподiлу ресурсiв та оцiнки дiяльностi сегментiв.
Критерiї, за якими визнано операцiйнi сегменти:
Сегмент – вiдокремлюваний компонент, який займається постачанням окремого продукту або послуги (чи групи взаємозв’язаних продуктiв чи послуг), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, якi вiдмiннi вiд тих, що притаманнi iншим сегментам. При цьому група взаємопов’язаних продуктiв чи послуг, постачанням (наданням) яких займається сегмент об’єднується за такими критерiями:
- характером продуктiв або послуг;
- характером технологiчного процесу;
- типом або класом споживачiв певних продуктiв або послуг;
- методами, якi застосовуються для розповсюдження продуктiв або надання послуг;
- характером правового середовища.
Активи сегменту становлять 10 % або бiльше вiд загальних активiв банку.
Зовнiшнiй дохiд всiх визначених звiтних сегментiв становить не менше, нiж 75 % загального доходу.
Для цiлей складання внутрiшньої звiтностi для керiвництва операцiї банку подiляються на такi сегменти:
Корпоративний бiзнес
Сегмент надає банкiвськi послуги (кредити, депозити та здiйснення розрахунково-касового обслуговування) широкому спектру корпоративних клiєнтiв, включаючи великi, середнi та малi компанiї, державнi компанiї та ряд бюджетних установ.
Роздрiбний бiзнес
Цей сегмент включає в себе всi банкiвськi послуги, що надаються фiзичним особам через розгалужену фiлiйну мережу Банку, банкомати, IПТ, зони самообслуговування 24/7 та через Web-банкiнг «Ощад 24/7» та Mobile-банкiнг «Ощад 24/7»
Казначейство
Сегмент включає результати операцiй з банками (включаючи НБУ), як у нацiональнiй так i в iноземнiй валютах, i всi активи та зобов'язання в межах полiтики управлiння лiквiднiстю Банку, в тому числi, i портфель цiнних паперiв, наявних для продажу.
Загальне управлiння
Сегмент охоплює всi не клiєнтськi операцiї, активи i зобов'язання, пiд ефективним безпосереднiм контролем керiвництва Банку та комiтетiв (КУАП, Фiнансового Комiтету i т.д.). Серед iншого включає в себе: основнi засоби; стратегiчнi iнвестицiї (вкладення капiталу у державнi цiннi папери до погашення та дочiрнi, асоцiйованi компанiї), довгостроковi iнструменти фiнансування (субординований борг, випущенi єврооблiгацiї, iншi запозиченi кошти); капiтал, що залишився пiсля розподiлу на iншi бiзнес-сегменти.
Вимiрювання прибуткiв та збиткiв сегменту.
Звiти за операцiйними сегментами регулярно надаються заступникам голови правлiння та директорам департаментiв для прийняття управлiнських рiшень щодо операцiйної дiяльностi за вiдповiдними сегментами. Методика управлiнського облiку, що використовується для складання звiтностi за сегментами, дещо вiдрiзняється вiд методiв складання iнших фiнансових звiтiв. Проте, iнформацiя, представлена у звiтностi за сегментами вiдповiдає показникам звiту про фiнансовий стан i звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, складених вiдповiдно до МСФЗ.
Для того щоб вимiряти чистий процентний дохiд сегменту, банк використовує технiку, вiдому як "трансфертне цiноутворення", за якою процентнi доходи та витрати бiльшостi статей балансу порiвнюється з номiнальною ринковою ставкою для розрахунку умовної процентної маржi.
Операцiйнi витрати, в тому числi витрати на амортизацiю, розподiляються безпосередньо за сегментами, де це можливо. Для розподiлу сумiсних витрат проводиться експертна оцiнка, яка використовує певнi критерiї розподiлу, зокрема чисельнiсть персоналу, обсяги бiзнесу та iншi критерiї для розподiлу витрат. Деякi операцiйнi витрати, що мають нерегулярне або одноразове походження (нерегулярний або одноразовий характер) i не мають прямого вiдношення до операцiй з клiєнтами, включаються до сегменту Загальне управлiння.
Капiтал банку розподiляється за сегментами на основi їх середнiх активiв, зважених на ризик. Нерозподiлений капiтал вiдноситься до сегменту Загального управлiння.
Протягом дванадцяти мiсяцiв, що закiнчились 31 грудня 2014 та 2015 рокiв, Банк отримав доходи вiд операцiй з одним зовнiшнiм клiєнтом, якi становили бiльше 10% вiдсоткiв вiд загальних доходiв Банку, а саме: 2 514 018 тис. грн. на 31 грудня 2014 року та 3 709 520 тис. грн. на 31 грудня 2015 року. Доходи вiд операцiй з цим зовнiшнiм клiєнтом вiдображено у сегментi “ Корпоративний бiзнес ”.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал