Титульний аркушСторінка11/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38

Кошти в банках 106 550 166 355
Кредити, наданi юридичним особам 46 616 443 40 036 338
Кредити, наданi фiзичним особам 1 787 968 2 190 057

Всього 48 510 961 42 392 750


Банк мав численнi операцiї з контрагентами, якi не мають рейтингiв, якi присвоєнi мiжнародними рейтинговими агентствами. Банк розробив внутрiшню модель, яка дозволяє визначати рейтинг контрагентiв.
Банком визначено наступнi зони ризику в залежностi вiд значення кредитного ризику:
Група рейтингу Внутрiшнiй кредитний рейтинг позичальника Зона ризику
Високий рейтинг ААА - БББ мiнiмального ризику

Стандартний рейтинг ББ - ВВВ прийнятного ризику

Нижче стандартного рейтингу ВВ - В пiдвищеного ризику
ГГГ - ГГ критичного ризику
Г неприпустимого ризику
Зона мiнiмального ризику характеризується низькою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Контрагент Банку має високий кредитний рейтинг i його платоспроможнiсть дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв. Контрагент має тривалу позитивну кредитну iсторiю та вiдсутнi свiдчення щодо затримки платежiв Банку або iншим банкам. Кредитний проект є перспективним та не мiстить значних ризикiв.

Зона прийнятного (низького) ризику характеризується невисокою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Контрагент Банку має стандартний рейтинг i його платоспроможнiсть дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв за умов сприятливої кон’юнктури ринку та несуттєвого погiршення стану економiчного середовища. Контрагент має позитивну кредитну iсторiю в Банку або в iнших банках. До цiєї зони здебiльше вiдносяться: проекти позичальникiв, якi працюють у галузях економiки, що мають позитивну динамiку; проекти, що мають державну пiдтримку; проекти, якi гарантованi урядом, державою (державнi цiльовi програми).


Зона пiдвищеного ризику характеризується пiдвищеною вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента – юридичної особи є добрим або задовiльним, контрагент Банку має рейтинг нижче стандартного i його платоспроможнiсть дозволяє у бiльшостi випадкiв забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв за умов сприятливої кон’юнктури ринку.
Для позичальникiв фiзичних осiб iснує пiдвищена ймовiрностi несвоєчасного та/або в неповнiй сумi погашення кредиту та сплати процентiв.
Контрагенти, якi належать до цiєї групи, мають пiдвищену чутливiсть до суттєвих негативних змiн в оточуючому економiчному середовищi. Кредитна iсторiя контрагентiв вiдсутня або у минулому мали мiсце короткостроковi затримки iз погашенням заборгованостi.
Зона критичного ризику характеризується високою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента є слабким або незадовiльним i його платоспроможнiсть не дозволяє забезпечити своєчасне та повне погашення основної суми боргу та процентiв. Погашення основної суми боргу та процентiв можливе за умов суттєвого покращення економiчних показникiв дiяльностi юридичної особи (збiльшення доходiв фiзичної особи) та/або за рахунок звернення стягнення на заставу та/або проведення змiн умов кредитування чи рефiнансування заборгованостi.
Зона неприпустимого ризику характеризується надзвичайно високою вiрогiднiстю виникнення втрат за кредитним проектом (кредитом) або iншою операцiєю, що мiстить кредитнi ризики. Фiнансовий стан контрагента є незадовiльним i його платоспроможнiсть не дозволяє здiйснювати сплату нарахованих процентiв. Контрагент має прострочену заборгованiсть, яка не може бути погашена повнiстю за рахунок звернення стягнення на заставу протягом короткого термiну часу, а також вiдсутнi економiчнi передумови для проведення реструктуризацiї.

?
Далi представлена класифiкацiя за внутрiшнiми кредитними рейтингами непрострочених та не знецiнених фiнансових активiв Банку:


Високий
рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного рейтингу 31 грудня
2015 року
Всього

Кошти в банках 16 349 288 1 169 316 243 776 17 762 380


Кредити, наданi юридичним особам 20 753 702 10 093 626 763 891 31 611 219
Кредити, наданi фiзичним особам 2 138 427 113 835 20 298 2 272 560
Iнвестицiї, наявнi для продажу 42 918 898 3 643 903 61 531 46 624 332
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 - - 7 195 975
Iншi фiнансовi активи 142 768 9 736 - 152 504
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 - - 10 095 933

Високий
рейтинг Стандартний рейтинг Нижче стандартного рейтингу 31 грудня


2014 року
Всього

Кошти в банках 6 400 141 854 142 176 151 7 430 434


Кредити, наданi юридичним особам 9 897 646 33 549 744 9 432 464 52 879 854
Кредити, наданi фiзичним особам 1 606 260 163 639 301 914 2 071 813
Iнвестицiї, наявнi для продажу 14 151 602 9 637 498 1 221 623 25 010 723
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 6 890 726 - - 6 890 726
Iншi фiнансовi активи 94 309 11 166 - 105 475
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 4 252 179 - - 4 252 179

Кредити, наданi клiєнтам, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв вказанi за балансовою вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення на портфельнiй основi.


Додатково, фiнансовi активи класифiкуються з урахуванням поточних кредитних рейтингiв, присвоєних мiжнародними рейтинговими агентствами. Найвищий можливий рейтинг – ААА. Iнвестицiйний рiвень фiнансових активiв вiдповiдає рейтингам вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi активи з рейтингом нижче ВВВ- вiдносяться до спекулятивного рiвня.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв залишки на рахунках в НБУ становили 2 039 738 тисяч гривень та 2 196 957 тисяч гривень, вiдповiдно. Кредитний рейтинг України, згiдно з класифiкацiєю мiжнародних рейтингових агентств станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, вiдповiдав спекулятивному рiвню ССС.
Станом на 31 грудня 2015 року iнвестицiї, наявнi для продажу, а саме: облiгацiї внутрiшньої державної позики, облiгацiї Державної iпотечної установи та казначейськi зобов’язання, iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї внутрiшньої державної позики, що не мають рейтингу – були вiднесенi Банком до категорiї нижче B–, виходячи з суверенного кредитного рейтингу України.
Станом на 31 грудня 2014 року iнвестицiї, наявнi для продажу, а саме: облiгацiї внутрiшньої державної позики, облiгацiї Державної iпотечної установи та казначейськi зобов’язання, iнвестицiї, утримуванi до погашення - облiгацiї внутрiшньої державної позики, що не мають рейтингу – були вiднесенi Банком до категорiї нижче B–, виходячи з суверенного кредитного рейтингу України.
Далi представлена класифiкацiя за кредитними рейтингами мiжнародних рейтингових агентств рейтингованих непрострочених та не знецiнених фiнансових активiв Банку, що мають такi рейтинги:

AAA – A– BBB – B– Нижче B– 31 грудня


2015 року
Всього

Кошти в банках 16 347 484 684 037 106 253 17 137 774


Кредити, наданi юридичним особам - - 16 987 509 16 987 509
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - 45 426 880 45 426 880
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 7 195 975 7 195 975
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 10 095 933 10 095 933

AAA – A– BBB – B– Нижче B– 31 грудня


2014 року
Всього

Кошти в банках 6 288 907 118 870 105 421 6 513 198


Кредити, наданi юридичним особам - - 22 546 264 22 546 264
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - 23 511 895 23 511 895
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 6 890 726 6 890 726
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 4 252 179 4 252 179
Банкiвському сектору в цiлому властивий кредитний ризик, який виникає по вiдношенню до фiнансових iнструментiв та умовних зобов’язань. Кредитний ризик Банку сконцентрований в Українi. Рiвень кредитного ризику пiдлягає постiйному монiторингу з метою забезпечення дотримання лiмiтiв за кредитами та кредитоспроможностi у вiдповiдностi iз затвердженою Банком полiтикою управлiння ризиками.

Ризик концентрацiї


Ризик концентрацiї визначається Банком як ризик можливих втрат внаслiдок концентрацiї ризику на конкретних iнструментах, окремих операцiях та галузях економiки.
Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» – один з найбiльших державних банкiв України i специфiка його дiяльностi пов’язана зi значними обсягами операцiй iз державними пiдприємствами, у тому числi за державними програмами, внаслiдок чого виникає значна концентрацiя кредитного та iнвестицiйного ризикiв щодо окремих контрагентiв та груп пов’язаних контрагентiв та галузей економiки.
Станом на 31 грудня 2015 року 52% активiв та 41% зобов’язань сконцентровано в операцiях з пов’язаними сторонами Банку. Операцiї з пов’язаними сторонами в переважнiй частинi складали операцiї з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади. Для фiнансування кредитування державних пiдприємств Банк отримує кредити вiд НБУ, що складають 9% вiд зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2014 року 53% активiв та 43% зобов’язань сконцентровано в операцiях з пов’язаними сторонами Банку. Операцiї з пов’язаними сторонами в переважнiй частинi складали операцiї з державою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з органами державної влади. Для фiнансування кредитування державних пiдприємств Банк отримує кредити вiд НБУ, що складають 19% вiд зобов’язань.
Банк здiйснює управлiння ризиком концентрацiї у кредитному портфелi та портфелi цiнних паперiв шляхом встановлення лiмiтiв для окремих контрагентiв та груп контрагентiв. Детальний опис цього процесу наведений вище у роздiлi про кредитний ризик. Також Банк для управлiння ризиком використовує лiмiти, якi визначаються на основi вимог НБУ.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв концентрацiя активiв на одного контрагента -пов’язане державне пiдприємство Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» складала 10% та 13%, вiдповiдно (Примiтка 16, 17).
Аналiз концентрацiї активiв i зобов’язань по валютам, по строкам погашення та за географiчною ознакою наданi у вiдповiдних роздiлах полiтики управлiння ризиками.
Ринковi ризики
У вiдповiдностi з Стратегiєю, до складу ринкових ризикiв банк вiдносить ризик лiквiдностi, валютний ризик, процентний ризик та цiновий ризик.

Ризик лiквiдностi


Ризик лiквiдностi виникає внаслiдок невiдповiдностi строкiв i сум надходження/списання грошових коштiв з рахункiв банку та полягає у загрозi виникнення втрат, недоотримання доходу або зменшення ринкової вартостi капiталу банку внаслiдок неспроможностi банку вчасно, в повному обсязi та з мiнiмальними втратами покрити потреби у грошових коштах для виконання своїх грошових зобов’язань.
Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється згiдно Стратегiї, Полiтики з управлiння ризиком лiквiдностi, а також вiдповiдно до внутрiшньобанкiвських методик, процедур i регламентiв.
Основною метою управлiння ризиком лiквiдностi є забезпечення наявностi в банку обсягу лiквiдних коштiв, достатнього для покриття поточних та планових потреб з метою оптимiзацiї витрат банку, пов’язаних з забезпеченням необхiдного обсягу лiквiдних коштiв. Управлiння ризиком лiквiдностi направлене також на забезпечення спроможностi банку покривати вiдтiк грошових коштiв за кризовим сценарiєм (в разi системної кризи, або близької до системної кризи лiквiдностi).
Виявлення та оцiнка ризику лiквiдностi здiйснюється на основi:
- аналiзу руху грошових потокiв;
- аналiзу розривiв лiквiдностi;
- аналiзу концентрацiй активiв та зобов’язань;
- аналiзу сценарiїв, включаючи сценарiї кризових ситуацiй, якi полягають у моделюваннi аномальної поведiнки ринку;
- аналiзу ситуацiї на фiнансовому ринку в розрiзi окремих фiнансових iнструментiв;
Комiтет з питань управлiння активами i пасивами Банку щомiсяця проводить аналiз джерел фiнансування, враховуючи змiни у вiдсоткових ставках за попереднiй мiсяць та приймає вiдповiднi рiшення щодо управлiння активами та пасивами.
?
Аналiз ризикiв лiквiдностi на основi балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань наведений нижче в таблицi. Аналiз лiквiдностi проводиться на основi контрактних термiнiв погашення. Окремi суми, наведенi в таблицi, є оцiночними та можуть змiнитися.
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Строк погашення не визначений 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Кошти в банках 17 148 982 - - 137 308 - - 17 286 290
Кредити, наданi клiєнтам 2 353 368 4 314 842 11 440 706 28 770 797 18 582 476 - 65 462 189
Iнвестицiї, наявнi для продажу 22 659 371 408 002 12 686 635 8 359 781 3 294 503 - 47 408 292
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - 44 453 63 097 - 7 088 425 - 7 195 975

Всього активiв, за якими нараховуються проценти 42 161 721 4 767 297 24 190 438 37 267 886 28 965 404 - 137 352 746

Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 5 632 365 - - - 5 632 365
Кошти в банках - 217 814 185 635 - - 85 450 488 899
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - - 33 570 33 570
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї - - - - - 24 800 24 800
Iншi фiнансовi активи 752 566 103 422 35 110 - 753 236

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 48 546 652 4 985 214 24 376 495 37 267 921 28 965 514 143 820 144 285 616

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 2 497 263 - 3 073 508 10 986 317 - - 16 557 088
Рахунки клiєнтiв 60 665 870 14 399 231 16 975 161 2 174 316 55 148 - 94 269 726
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 816 512 - 19 081 353 9 600 267 - 29 498 132
Iншi запозиченi кошти 72 797 46 287 1 508 652 2 987 720 2 585 063 - 7 200 519
Субординований борг 143 032 - - 1 346 119 1 046 982 - 2 536 133

Всього зобов’язань, за якими нараховуються проценти 63 378 962 15 262 030 21 557 321 36 575 825 13 287 460 - 150 061 598

Iншi фiнансовi зобов’язання 11 341 1 328 479 122 912 12 181 - 1 462 925

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 63 390 303 16 590 509 21 680 233 36 575 837 13 287 641 - 151 524 523

Розрив лiквiдностi мiж непохiдними активами та зобов’язаннями (14 843 651) (11 605 295) 2 696 262 692 084 15 677 873 143 820

Розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (21 217 241) (10 494 733) 2 633 117 692 061 15 677 944

Кумулятивний розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (21 217 241) (31 711 974) (29 078 857) (28 386 796) (12 708 852)
Кумулятивний розрив лiквiдностi у процентному вираженнi вiд усiх активiв -13,3% -19,9% -18,3% -17,8% -8,0%
ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - 3 307 - 10 092 626 10 095 933
Угоди валютного свопу 2 513 - - - - 2 513

Сукупний розрив лiквiдностi (14 841 138) (11 605 295) 2 699 569 692 084 25 770 499 - 143 820


Кумулятивний розрив лiквiдностi (14 841 138) (26 446 433) (23 746 864) (23 054 780) 2 715 719 2 859 539

До
1 мiсяця Вiд 1 до


3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв
до 1 року Вiд 1 до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Строк погашення не визначений 31 грудня
2014 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI АКТИВИ
Кошти в банках 6 448 715 20 000 848 152 554 831 - - 7 871 698
Кредити, наданi клiєнтам 3 526 962 18 072 467 16 797 136 22 067 775 9 771 975 - 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 169 046 536 724 14 395 670 8 216 155 3 210 605 - 26 528 200
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 51 620 - 6 839 106 - 6 890 726

Всього активiв, за якими нараховуються проценти 10 144 723 18 629 191 32 092 578 30 838 761 19 821 686 - 111 526 939

Грошовi кошти та рахунки в Нацiональному банку України 4 107 863 425 000 - - - - 4 532 863
Кошти в банках 14 065 - 44 236 - - 55 266 113 567
Iнвестицiї, наявнi для продажу - - - - - 33 570 33 570
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї - - - - - 24 800 24 800
Iншi фiнансовi активи 89 835 3 077 429 142 - 18 183 111 666

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 14 356 486 19 057 268 32 137 243 30 838 903 19 821 686 131 819 116 343 405

НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 417 666 18 739 455 3 019 265 - - - 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 31 784 744 8 753 251 10 730 891 4 927 509 69 518 - 56 265 913
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 470 865 - 18 868 770 - - 19 339 635
Iншi запозиченi кошти 36 490 19 487 1 395 402 1 506 049 2 493 685 - 5 451 113
Субординований борг 84 203 - - 1 572 526 - - 1 656 729

Всього зобов’язань, за якими нараховуються проценти 32 323 103 27 983 058 15 145 558 26 874 854 2 563 203 - 104 889 776

Iншi фiнансовi зобов’язання 33 653 52 005 130 295 10 135 - 216 098

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 32 356 756 28 035 063 15 275 853 26 874 864 2 563 338 - 105 105 874

Розрив лiквiдностi мiж непохiдними активами та зобов’язаннями (18 000 270) (8 977 795) 16 861 390 3 964 039 17 258 348 131 819

Розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (22 178 380) (9 353 867) 16 947 020 3 963 907 17 258 483

Кумулятивний розрив лiквiдностi мiж процентними активами i зобов’язаннями (22 178 380) (31 532 247) (14 585 227) (10 621 320) 6 637 163
Кумулятивний розрив лiквiдностi у процентному вираженнi вiд усiх активiв (18%) (25%) (12%) (9%) 5%
ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ ТА УГОДИ СПОТ
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 14 839 - 4 029 18 152 4 215 159 - 4 252 179
Угоди валютного споту (1 460) - - - - - (1 460)

Сукупний розрив лiквiдностi (17 986 891) (8 977 795) 16 865 419 3 982 191 21 473 507 131 819


Кумулятивний розрив лiквiдностi (17 986 891) (26 964 686) (10 099 267) (6 117 076) 15 356 431 15 488 250
Управлiння ризиком лiквiдностi Банку включає оцiнку основних поточних рахункiв, тобто стабiльного залишку коштiв клiєнтiв, визначених за допомогою статистичних методiв аналiзу iсторичної iнформацiї щодо коливань залишкiв на поточних рахунках клiєнтiв. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв незнижуванi залишки на поточних рахунках оцiнювалися в сумi 17 068 239 тисяч гривень та 9 322 604 тисячi гривень, вiдповiдно. На основi припущення щодо здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi фактичний термiн погашення незнижуваного залишку вважається невизначеним. Iнформацiя щодо очiкуваних строкiв погашення поточних рахункiв клiєнтiв та фактичних розривiв лiквiдностi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв представлена таким чином:
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв Строк погашення невизна-чений 31 грудня
2015 року
Всього
ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 48 546 652 4 985 214 24 376 495 37 267 921 28 965 514 143 820 144 285 616

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 63 390 303 16 590 509 21 680 233 36 575 837 13 287 641 - 151 524 523

Розрив лiквiдностi (14 843 651) (11 605 295) 2 696 262 692 084 15 677 873 143 820

Аналiз рахункiв клiєнтiв на основi очiкуваних строкiв погашення 43 597 631 14 399 231 16 975 161 2 174 316 55 148 17 068 239

Розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв 2 224 588 (11 605 295) 2 696 262 692 084 15 677 873 (16 924 419)

Кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв 2 224 588 (9 380 707) (6 684 445) (5 992 361) 9 685 512 (7 238 907)


До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв Строк погашення невизна-чений 31 грудня
2014 року
Всього
ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ 14 356 486 19 057 268 32 137 243 30 838 903 19 821 686 131 819 116 343 405

ВСЬОГО НЕПОХIДНИХ ФIНАНСОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 32 356 756 28 035 063 15 275 853 26 874 864 2 563 338 - 105 105 874

Розрив лiквiдностi (18 000 270) (8 977 795) 16 861 390 3 964 039 17 258 348 131 819

Аналiз рахункiв клiєнтiв на основi очiкуваних строкiв погашення 22 462 140 8 753 251 10 730 891 4 927 509 69 518 9 322 604

Розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв (8 677 666) (8 977 795) 16 861 390 3 964 039 17 258 348 (9 190 785)

Кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв (8 677 666) (17 655 461) (794 071) 3 169 968 20 428 316 11 237 531

Керiвництво Банку вважає, що вiд’ємний кумулятивний розрив лiквiдностi на основi очiкуваних строкiв погашення рахункiв клiєнтiв за часовим кошиком «до 1 року», що виник станом на 31 грудня 2015 року, є контрольованим та не загрожує здатностi Банку своєчасно та в повному обсязi розраховуватись за власними зобов’язаннями.
Банк має обсяг вторинного резерву лiквiдних коштiв, що представлений необтяженими цiнними паперами в портфелi для продажу (облiгацiями внутрiшньої державної позики та корпоративними цiнними паперами), якi характеризуються високим рiвнем лiквiдностi. Необхiднi кошти можуть бути отриманi шляхом продажу вказаних цiнних паперiв або шляхом залучення кредиту вiд НБУ на умовах рефiнансування пiд заставу цих цiнних паперiв. Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав обсяг вторинного резерву лiквiдних коштiв у сумi 9 147 530 тисяч гривень, що представлений такими цiнними паперами зi строком погашення бiльше 1 року:
- необтяженими ОВДП, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу. Необхiднi кошти можуть бути отриманi шляхом продажу вказаних цiнних паперiв або шляхом залучення кредиту вiд НБУ на умовах рефiнансування пiд заставу цих цiнних паперiв. Станом на 31 грудня 2015 року справедлива вартiсть таких цiнних паперiв складала 2 059 105 тисяч гривень;
- необтяженими ОВДП, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, що можуть бути використанi в якостi застави при залученнi кредиту вiд НБУ на умовах рефiнансування. Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть таких цiнних паперiв склала 7 088 425 тисяч гривень.
Вказанi цiннi папери у складi вторинного резерву лiквiдних коштiв покривають кумулятивний розрив лiквiдностi за часовим кошиком «до 1 року».
Далi наведений аналiз лiквiдностi за строками погашення фiнансових зобов’язань, який вiдображає залишковi недисконтованi контрактнi грошовi потоки (включно з майбутнiми виплатами процентiв), якi не визнаються у окремому звiтi про фiнансовий стан на звiтну дату. Суми, розкритi в цих таблицях, вiдрiзняються вiд даних, наведених у окремому звiтi про фiнансовий стан на суму вiдсоткiв, що будуть сплаченi пiсля звiтної дати по даному iнструменту та якi не облiковуються на рахунках нарахованих вiдсоткiв на звiтну дату, а також неамортизованого дисконту/премiї.
?
До
1 мiсяця Вiд 1 до
3 мiсяцiв Вiд
3 мiсяцiв до
1 року Вiд 1 до
5 рокiв Бiльше
5 рокiв 31 грудня
2015 року
Всього
НЕПОХIДНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банкiв 2 716 453 424 240 5 010 577 15 862 101 - 24 013 371
Рахунки клiєнтiв 61 151 740 15 046 646 17 845 970 2 347 934 97 846 96 490 136
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 577 516 1 365 038 28 296 411 11 490 319 41 729 284
Iншi запозиченi кошти 5 683 164 49 095 1 431 744 - - 7 164 003
Субординований борг 89 604 - 89 603 2 022 064 1 206 835 3 408 106

Всього непохiдних фiнансових зобов’язань, за якими нараховуються проценти 69 640 961 16 097 497 25 742 932 48 528 510 12 795 000 172 804 900

Iншi фiнансовi зобов’язання 94 895 1 328 479 196 629 12 259 1 620 274Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал