Титульний аркушСторінка10/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38
Для фiнансових активiв та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. Це припущення також застосовується до депозитiв на вимогу та поточних рахункiв, що не мають визначеного строку погашення.
За виключенням викладеного у таблицi нижче, на думку керiвництва, балансова вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, визнана в окремiй фiнансовiй звiтностi, приблизно дорiвнює їхнiй справедливiй вартостi.

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року


Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть

Кредити наданi юридичним особам 62 515 865 62 251 560 67 714 985 67 180 484


Кредити наданi фiзичним особам 2 946 324 2 911 781 2 521 330 2 500 040
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 8 206 121 6 890 726 6 456 088

Всього активи 72 658 164 73 369 462 77 127 041 76 136 612


Кошти банкiв 16 557 088 16 156 725 22 176 386 22 000 538


Рахунки клiєнтiв 94 269 726 93 856 315 56 265 913 55 631 362
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 29 498 132 26 873 931 19 339 635 12 915 078
Iншi запозиченi кошти 7 200 519 5 045 963 5 451 113 2 871 370
Субординований борг 2 536 133 2 030 865 1 656 729 1 024 314

Всього зобов’язання 150 061 598 143 963 799 104 889 776 94 442 662

Фiнансовi активи/фiнансовi зобов’язання Рiвень iєрархiї справедливої вартостi Методики оцiнки та ключовi вхiднi данi
Кредити, наданi клiєнтам

3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.


Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента та його профiлю ризику.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
1 Котируванi цiни пропозицiї на активному ринку.

2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.


Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв емiтента та його профiлю ризику.
Кошти банкiв 2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Рахунки клiєнтiв
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента та його профiлю ризику.
Кредити отриманi вiд iнших мiжнародних органiзацiй
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Iншi запозиченi кошти
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.
Субординований борг
3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв контрагента, його профiлю ризику, а також економiчнi припущення щодо галузi та географiчної юрисдикцiї, в якiй дiє контрагент.

31 грудня 2015 року


Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Кредити, наданi клiєнтам - - 65 163 341 65 163 341
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 8 206 121 8 206 121

Всього - - 73 369 462 73 369 462

Зобов’язання
Кошти банкiв - 16 156 725 - 16 156 725
Рахунки клiєнтiв - - 93 856 315 93 856 315
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 26 873 931 - 26 873 931
Iншi запозиченi кошти - 5 045 963 - 5 045 963
Субординований борг - 2 030 865 - 2 030 865

Всього - 50 107 484 93 856 315 143 963 799

31 грудня 2014 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Кредити, наданi клiєнтам - - 69 680 523 69 680 523
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - 6 456 088 6 456 088

Всього - - 76 136 611 76 136 611

Зобов’язання
Кошти банкiв - 22 000 538 - 22 000 538
Рахунки клiєнтiв - - 55 631 362 55 631 362
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - 12 915 078 - 12 915 078
Iншi запозиченi кошти - 2 871 370 - 2 871 370
Субординований борг - - 1 024 314 1 024 314

Всього - 37 786 986 56 655 676 94 442 662

32. ПОХIДНI ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ
Валютнi похiднi фiнансовi iнструменти, з якими Банк проводить операцiї, звичайно є предметом торгiвлi на позабiржовому ринку з професiйними учасниками, яка здiйснюється на стандартних договiрних умовах. Похiднi фiнансовi iнструменти мають або потенцiйно вигiднi умови (i є активами), або потенцiйно невигiднi умови (i є зобов’язаннями) в результатi коливань процентних ставок на ринку, курсiв обмiну валют чи iнших перемiнних чинникiв вiдносно умов цих iнструментiв. Сукупна справедлива вартiсть похiдних фiнансових активiв i зобов’язань може з часом значно змiнюватись.
Справедливу вартiсть на звiтну дату дебiторської або кредиторської заборгованостi за угодами валютного форварду та свопу укладеними Банком, у розрiзi валют наведено в таблицi нижче. До таблицi включено контракти з датою розрахункiв пiсля вiдповiдної звiтної дати; суми за цими угодами показано розгорнуто – до взаємозалiку позицiй (та платежiв) по кожному контрагенту. Цi угоди мають короткостроковий характер.
?
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Контракти з додатньою справедливою вартiстю Контракти з вiд’ємною справедливою вартiстю Контракти з додатньою справедливою вартiстю Контракти з вiд’ємною справедливою вартiстю
Угоди валютного форварду та свопу, справедлива вартiсть на звiтну дату:
- дебiторської заборгованостi у доларах США при розрахунку (+) 359 047 - - 909 863
- кредиторської заборгованостi у доларах США при розрахунку (-) - - (1 447 604) (171 582)
- дебiторської заборгованостi у євро при розрахунку (+) - - - 47 004
- кредиторської заборгованостi у євро при розрахунку (-) - - (168 651) -
- дебiторської заборгованостi у гривнях при розрахунку (+) - - 1 681 360 164 311
- кредиторської заборгованостi у гривнях при розрахунку (-) (356 534) - - (961 521)
- дебiторської заборгованостi у єнах при розрахунку (+) - - - -
- кредиторської заборгованостi у єнах при розрахунку (-) - - - -
- дебiторської заборгованостi у золотi при розрахунку (+) - - - -
- кредиторської заборгованостi у золотi при розрахунку (-) - - (53 180) -

Чиста справедлива вартiсть угод валютного форварду та свопу 2 513 - 11 925 (11 925)


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть угод валютних форвардiв та свопiв включена до складу iнших активiв та iнших зобов’язань, вiдповiдно (Примiтки 21, 26).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть вбудованого деривативу складала 10 095 933 тисячi гривень та 4 252 179 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 15).

33. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ


Банк здiйснює управлiння капiталом з метою забезпечення продовження дiяльностi Банку, максимiзуючи прибуток акцiонера, шляхом оптимiзацiї спiввiдношення запозичених коштiв i власного капiталу.
Структура капiталу Банку представлена акцiонерним капiталом, резервами i нерозподiленим прибутком, iнформацiя про якi розкривається в окремому звiтi про змiни в капiталi та запозиченими коштами, якi включають субординований борг, який розкривається в Примiтцi 27.
Правлiння Банку регулярно переглядає структуру капiталу. У процесi такого перегляду Правлiння Банку аналiзує вартiсть капiталу та ризики, пов’язанi з кожним компонентом капiталу. За результатами Правлiння Банку проводить коригування структури капiталу шляхом додаткового випуску акцiй, залучення додаткових кредитних коштiв або виплати по дiючим кредитам.
Протягом 2014 та 2015 рокiв Банк дотримувався вимог Нацiонального банку України щодо нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2), значення якого на кiнець дня 31 грудня 2015 року становило 11,47% при нормативному значеннi - не менше 10%.
?
34. ПРУДЕНЦIЙНI ВИМОГИ
Банк здiйснює монiторинг адекватностi капiталу, окрiм iнших заходiв, за допомогою коефiцiєнтiв, встановлених Базельською угодою щодо компонентiв капiталу 1988 року, та коефiцiєнтiв, визначених НБУ у рамках нагляду за Банком.
Вiдповiдно до встановлених кiлькiсних показникiв з метою забезпечення достатностi капiталу Банк зобов’язаний виконувати вимоги, якi стосуються мiнiмальних сум i спiввiдношень всього капiталу i капiталу I рiвня до активiв, зважених з урахуванням ризику.
У наведенiй нижче таблицi представлений аналiз регулятивних капiтальних ресурсiв Банку для цiлей визначення адекватностi капiталу згiдно з принципами, наведеними вище:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Склад регулятивного капiталу:
Капiтал I рiвня

Акцiонерний капiтал 30 153 460 30 153 460


Непокритий збиток (23 206 271) (10 935 392)

Всього квалiфiкованого капiталу I рiвня 6 947 189 19 218 068

Капiтал II рiвня

Резерви переоцiнки 393 215 (4 520)


Субординований борг 2 400 067 630 742

Всього квалiфiкованого капiталу II рiвня до лiмiту 100% сукупного капiталу I рiвня 2 793 282 626 222

Всього регулятивного капiталу 9 740 471 19 844 290

Показники капiталу:


Всього регулятивного капiталу, вираженого як процент вiд загальної суми активiв, зважених на ризик 6,29% 18,51%

Всього капiталу I рiвня, вираженого як процент вiд активiв, зважених на ризик 4,49% 17,93%


Кiлькiснi показники, встановленi регулятивними органами для забезпечення адекватностi капiталу, вимагають вiд Банку пiдтримувати мiнiмальнi суми та спiввiдношення загального (8%) та капiталу I рiвня (4%) до суми зважених на ризик активiв.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк включив у розрахунок суми загального капiталу для цiлей адекватностi капiталу отриманий субординований борг, обмежений 50% капiталу I рiвня. У випадку банкрутства або лiквiдацiї Банку, погашення субординованого боргу буде здiйснено пiсля погашення зобов’язань Банку перед усiма iншими кредиторами.

35. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ


Управлiння фiнансовими ризиками банку здiйснюється у вiдповiдностi до Стратегiї управлiння ризиками в системi АТ “Ощадбанк” (надалi – Стратегiя управлiння ризиками), затвердженої наглядовою радою банку (протокол №8 вiд 31.10.2015 року). Стратегiя управлiння ризиками стосується банку в цiлому та всiх його структурних пiдроздiлiв, фiлiй (вiддiлень) зокрема.
Визначення загальної стратегiї управлiння ризиками Банку здiйснюється наглядовою радою Банку. Наглядова рада Банку делегує повноваження щодо прийняття рiшень, органiзацiї i впровадження загальної системи управлiння ризиками правлiнню Банку.
Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та впровадження ефективної системи управлiння ризиками Банку.
Правлiння Банку здiйснює загальне управлiння ризиками. Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння фiнансовими ризиками профiльним комiтетам Банку, а саме:
- Комiтету з управлiння активами та пасивами (далi КУАП);
- Кредитному комiтету;
- Кредитному комiтету з роздрiбного бiзнесу;
- Фiнансовому комiтету;
- Комiтету тарифної та продуктової полiтики;
- Iншим комiтетам.
Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння операцiйними ризиками Комiтету з управлiння операцiйними ризиками (КУОР).
Правлiння Банку делегує повноваження з управлiння ризиком iнформацiйної безпеки Комiтету системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ).
Згiдно Стратегiї, банк видiляє такi категорiї фiнансових ризикiв – кредитнi та ринковi (лiквiдностi, валютний, процентний та цiновий).
З органiзацiйної точки зору управлiння ризиками вiдбувається на всiх рiвнях банку (на рiвнi центрального апарату; на рiвнi регiональних управлiнь; на рiвнi фiлiй (вiддiлень)).
З функцiональної точки зору процес ризик-менеджменту вiдбувається на рiвнi пiдроздiлiв, де генеруються ризики, на рiвнi вiдокремлених структурних одиниць, що виконують функцiї нагляду i контролю за ризиками, а також на рiвнi керiвництва банку.
З точки зору структурної органiзацiї, банк приймає комбiновану модель управлiння ризиками, тобто управлiння вiдбуватиметься на трьох рiвнях:
- загальнобанкiвський (представлений вищим менеджментом банку, профiльними комiтетами, департаментом ризикiв, а також пiдроздiлами, що виконують функцiї внутрiшнього аудиту, ревiзiї та контролю);
- середнiй (представлений керiвництвом структурних пiдроздiлiв центрального апарату банку, що проводять банкiвськi операцiї, керiвництвом регiональних управлiнь i його установ, профiльними комiтетами регiональних управлiнь, регiональними ризик – аналiтиками та пiдроздiлами внутрiшнього аудиту, ревiзiї та контролю на рiвнi регiональних управлiнь банку);
- операцiйний (представлений пiдроздiлами, що безпосередньо проводять банкiвськi операцiї, та пiдроздiлiв, що супроводжують цi операцiї).
Управлiння ризиками банку забезпечується шляхом впровадження полiтик, методик, регламентiв та процедур, встановленням лiмiтiв i обмежень з фiнансових ризикiв.
З метою забезпечення ефективної дiяльностi в частинi управлiння фiнансовими ризиками в банку створено департамент ризикiв.
Дiяльнiсть департаменту спрямована на виявлення, аналiз, оцiнку, монiторинг та контроль фiнансових ризикiв в банку та пiдтримку прийняття рiшень комiтету з питань управлiння активами та пасивами банку, в частинi управлiння ринковими ризиками, та кредитного комiтету банку, в частинi управлiння кредитними ризиками.
З метою забезпечення управлiння ризиками на рiвнi регiональних управлiнь введено посади регiональних ризик-аналiтикiв.
Банк управляє наступними ризиками:
?
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Банку в результатi невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов’язання. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв’язку з кредитами i авансами та iнвестицiйними цiнними паперами. Для цiлей звiтностi з управлiння ризиками Банк розглядає та консолiдує всi елементи кредитного ризику (такi як ризик невиконання своїх зобов’язань окремими позичальниками та контрагентами, а також ризики, властивi певним країнам та галузям).
Пiд час надання та супроводження зобов’язань з кредитування (зобов’язання по невикористаних кредитах, акредитивах та гарантiях) керiвництво використовує такi ж процедури та методологiї, визначенi у положеннi про кредитування та процедурах розгляду, затвердження та супроводження, що i для балансових зобов’язань з кредитування (кредитiв). Максимальний позабалансовий кредитний ризик вiдображений у Примiтках 16, 29.
Рiвень ризику Банку перед будь-яким одним контрагентом (включаючи iншi банки) ще бiльше обмежений за рахунок сублiмiтiв на ризики, пов’язанi iз балансовими та позабалансовими статтями, якi встановлюються кредитними комiтетами та Правлiнням.
Керiвництво здiйснює монiторинг концентрацiї кредитного ризику по галузях/секторах та за географiчним мiсцезнаходженням.
Банк здiйснює управлiння кредитним ризиком шляхом встановлення лiмiтiв для окремих позичальникiв та груп позичальникiв, якi визначаються на основi рекомендацiй вiдповiдного Кредитного департаменту i департаменту ризикiв та затверджуються вiдповiдним Кредитним комiтетом або Правлiнням. У разi, якщо сума кредиту перевищує лiмiт повноважень Правлiння, такi кредити затверджуються рiшенням Наглядової ради. Банк також зменшує кредитний ризик, отримуючи заставу та iншi види забезпечення кредитiв.
Процес Банку з прийняття рiшень про надання кредитiв децентралiзований. Банк делегував окремi функцiї з управлiння кредитним ризиком вiд кредитних комiтетiв центрального апарату до регiональних (обласних) фiлiй, надавши регiональним офiсам право проводити певнi операцiї, в межах встановлених лiмiтiв та повноважень, без отримання дозволу кредитних комiтетiв вищої iнстанцiї.
Приймаючи рiшення про надання кредитiв корпоративним клiєнтам, Банк оцiнює потенцiйних позичальникiв на основi їх фiнансового стану, вiдображеного у окремiй фiнансовiй звiтностi, кредитної iсторiї у Банку та в iнших фiнансових установах, а також рiвня ризику, пов’язаного з наданням кредиту конкретному позичальнику, використовуючи рейтингову шкалу.
При оцiнцi ризикiв, пов’язаних з конкретним позичальником, Банк бере до уваги фiнансову стабiльнiсть, обороти, вiрогiднiсть повернення кредиту, характер бiзнесу позичальника, а також такi фактори, як якiсть його менеджменту, основнi напрямки дiяльностi, географiчне мiсцезнаходження, постачальникiв, клiєнтiв, iншу заборгованiсть, лiквiднiсть запропонованої застави та її достатнiсть з точки зору кредитного ризику. Банк також враховує ризики, пов’язанi iз галуззю, в якiй позичальник здiйснює свою господарську дiяльнiсть.
Споживчi кредити видаються пiсля виконання стандартної процедури затвердження. Максимальнi лiмiти по кредитах встановлюються з урахуванням доходу потенцiйного позичальника, стабiльностi його майбутнiх доходiв, лiквiдностi та якостi застави. Регiональний (обласний) кредитний комiтет (або, у разi перевищення лiмiту, встановленого для фiлiї, Кредитний комiтет центрального апарату Банку) розглядає заявку на отримання кредиту i виносить вiдповiдне рiшення стосовно її надання.
Кредитна якiсть кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках, iнвестицiй, наявних для продажу, та iнвестицiй, утримуваних до погашення, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв представлена таким чином:

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року


Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам Кошти в банках Iнвестицiї, наявнi для продажу Iнвестицiї до погашення Всього Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам Кошти
в банках Iнвестицiї, наявнi для продажу Iнвестицiї, утримуванi до погашення Всього
ПАТ “НАК “Нафтогаз України” 15 208 715 - - 4 289 632 - 19 498 347 15 104 192 - - 4 247 984 - 19 352 176
Непростроченi та не знецiненi 20 296 425 2 310 227 17 770 366 42 334 700 7 195 975 89 907 693 42 167 303 2 209 080 7 430 434 20 762 740 6 890 726 79 460 283
Простроченi та не знецiненi:
Простроченi до 1 мiсяця 425 729 34 419 - 54 966 - 515 114 3 173 330 61 956 - - - 3 235 286
Простроченi 1-3 мiсяця 38 864 10 565 - - - 49 429 515 352 38 879 - - - 554 231
Знецiненi кредити, наданi клiєнтам, кошти в банках, iнвестицiї, наявнi для продажу: 67 280 056 3 606 359 4 161 337 1 967 620 - 77 015 372 28 352 074 2 637 558 3 208 332 1 973 291 - 36 171 255
Не простроченi, але знецiненi 14 162 734 429 357 - - - 14 592 091 13 588 533 13 789 68 451 1 917 855 - 15 588 628
Простроченi до 3 мiсяцiв 7 073 794 48 451 - - - 7 122 245 508 101 5 136 2 611 507 - - 3 124 744
Простроченi 3-6 мiсяцiв 10 469 672 31 319 - 57 012 - 10 558 003 222 093 162 477 - - - 384 570
Простроченi 6-12 мiсяцiв 16 100 510 101 908 3 588 712 1 855 170 - 21 646 300 10 023 524 178 889 526 514 - - 10 728 927
Простроченi понад 12 мiсяцiв 19 473 346 2 995 324 572 625 55 438 - 23 096 733 4 009 823 2 277 267 1 860 55 436 - 6 344 386
в т.ч. кредити, що облiковуються на балансi Кримського РУ 14 420 120 305 422 - - - 14 725 542 9 827 138 242 618 - - - 10 069 756
Всього кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках та iнвестицiй, наявних для продажу 103 249 789 5 961 570 21 931 703 48 646 918 7 195 975 186 985 955 89 312 251 4 947 473 10 638 766 26 984 015 6 890 726 138 773 231
За вирахуванням:
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв ПАТ “НАК “Нафтогаз України” (2 813 644) - - - - (2 813 644) (2 794 276) - - - - (2 794 276)
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв на портфельнiй основi (4 543 614) (3 015 246) (7 985) - - (7 566 845) (2 473 179) (2 426 143) - - - (4 899 322)
Резерв на покриття збиткiв вiд iндивiдуального знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, коштiв в банках та iнвестицiй, наявних для продажу (33 376 666) - (4 148 529)
(1 205 056) -
(38 730 251) (16 329 811) - (2 653 501) (422 245) - (19 405 557)

Всього 62 515 865 2 946 324 17 775 189 47 441 862 7 195 975 137 875 215 67 714 985 2 521 330 7 985 265 26 561 770 6 890 726 111 674 076


?
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Банк облiковував кредити, наданi Нацiональнiй акцiонернiй компанiї «Нафтогаз України». Банк застосовує спецiальну методику оцiнки даного позичальника, що була розроблена аби урахувати ризики, притаманнi даному клiєнту, а саме: висока концентрацiя кредитних коштiв, специфiка дiяльностi, генерацiї грошових потокiв та прибутку, залежнiсть вiд загальноекономiчної та ринкової кон’юнктури. Банк розраховує резерви з урахуванням притаманних позичальнику ризикiв.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв знецiненi кредити включали кредити, простроченi бiльше трьох мiсяцiв, на суму 49 172 079 тисяч гривень та 16 874 073 тисячi гривень вiдповiдно (у тому числi кредити, виданi клiєнтам Кримського республiканського управлiння, становили 14 724 577 тисячi гривень та 10 032 138 тисяч гривень вiдповiдно). Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв знецiненi кредити, що включали кредити, простроченi бiльше трьох мiсяцiв, складали 45% та 18% вiд загальної суми кредитного портфеля до вирахування резерву вiдповiдно (без врахування кредитiв, виданих клiєнтам Кримського республiканського управлiння, – 36% та 7% вiдповiдно).
Банк очiкує, що значна частина кредитiв, виданих клiєнтам (крiм кредитiв, виданих клiєнтам Кримського республiканського управлiння та клiєнтам вiддiлень Луганського та Донецького регiонального управлiння, що знаходяться на територiї, яка не контролюється українською владою), за якими має мiсце прострочення платежiв бiльше нiж 3 мiсяцi, будуть погашенi за рахунок власних надходжень позичальникiв або реалiзацiї забезпечення. Такi очiкування Банку ґрунтуються на тому, що значна частина прострочених корпоративних кредитiв забезпечена лiквiдною заставою, та надана пiдприємствам, якi мають потенцiйну можливiсть вiдновити власну платоспроможнiсть. Спроможнiсть Банку отримати платежi за простроченими кредитами фiзичних осiб пояснюється тим, що такi кредити переважно забезпеченi нерухомiстю або транспортними засобами. Бiльше того, навiть у разi недостатньої вартостi забезпечення для погашення кредиту, Банк не втрачає права вимоги на отримання платежiв вiд позичальника до повного погашення кредиту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв нарахованi вiдсотки по кредитах, наданих клiєнтам, включали нарахованi вiдсотки за знецiненими кредитами у сумi 8 380 152 тисячi гривень та 4 260 623 тисячi гривень, вiдповiдно.
У таблицi нижче вказана вартiсть забезпечення, що приймається Банком до врахування при оцiнцi зменшення корисностi активiв, в сумi що не перевищує балансову вартiсть кредиту. При розрахунку зменшення корисностi банком не враховуються деякi види застави, зокрема майновi права за контрактами та поруки .

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 рокуПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал