Титульний аркушСторінка9/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Примітки

Примiтки: 1. Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-ХІV з подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БОУ). Фінансова звітність, що додається, базується на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами українського законодавства, що вимагає застосування принципу первісної вартості, за винятком обов’язкової індексації основних засобів. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу подальшого безперервного функціонування. Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва застосування певних суттєвих бухгалтерських оцінок. Керівництво також використовує певні судження при застосуванні принципів облікової політики. Фактичні результати можуть відрізнятися від розрахункових. Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва припущень та розрахунків, що впливають на суми, показані у фінансовій звітності, а також на подання умовних активів та зобов’язань станом на дату складання балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від розрахункових. Ця фінансова звітність складена згідно з НП(С)БОУ, які діяли на 31 грудня 2012 року. 2. Валюта звітності Ця фінансова звітність подана в національній валюті України – гривні. 3. Операції в іноземній валюті Операції Компанії, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які виникають при розрахунках по таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, деномінованих в іноземних валютах, відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки по даних рахунках на кінець року перераховуються за обмінним курсом на кінець року. Основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими: 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 1 Долар 7.993 гривень 7.9898 гривень 1 Євро 10.5372 гривень 10.2981 гривень 4. Нематеріальні активи Нематеріальні активи Компанії включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для нематеріальних активів встановлено не більше 60 місяців. Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів. ? 5. Основні засоби Основними засобами визнаються активи, очікуваний строк використання яких перевищує один рік та які були придбані в рамках капітальних проектів. Основні засоби обліковуються за їхньою вартістю придбання або виробництва за вирахуванням накопиченого зносу та знецінення.. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з сум, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків), реєстраційних зборів, державного мита та аналогічних платежів, що здійснюються в зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів, сум ввізного мита, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству), витрат зі страхування ризиків доставки основних засобів, витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів). Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання. Після списання основних засобів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченого зносу, вилучається з облікових записів. Основні засоби були предметом обов’язкових індексацій, проведення яких вимагалося українським урядом з метою врахування впливу гіперінфляції. Востаннє індексація проводилася 1 січня 1996 року. Вона здійснювалася на основі коефіцієнтів, наданих Міністерством статистики України. Ці коефіцієнти були розраховані для перерахунку чистої балансової вартості активів до рівня, що приблизно дорівнює їхній ринковій вартості. Вони відрізнялися залежно від виду активу та дати його придбання. У зв’язку з неможливістю достовірно визначити ефект індексацій та ремонтів на первісну вартість та накопичений знос основних засобів, ці дані не наводяться окремо у даній фінансовій звітності. Витрати, пов’язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, реконструкція тощо), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання, додаються до первісної вартості об’єкта основних засобів. Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу поточних витрат у звіті про фінансові результати. Компанія використовує прямолінійний метод амортизації з використанням таких строків корисного використання: Групи основних засобів Роки Будинки, споруди та передавальні пристрої 40 Машини та обладнання 15 Лабораторне обладнання 8 Підіймально-транспортні засоби 7 Комп’ютерне обладнання (інформаційні технології) 5 Інструменти, прилади, інвентар, меблі 5 Транспортні засоби (автомобілі) 4 Комп'ютерне обладнання ( офісне) 3 Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в експлуатацію. Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи з їхньої балансової вартості та беруться до уваги при визначенні операційного прибутку. 6. Облік оренди Оренда активів, за якої всі ризики та вигода від володіння залишаються за орендодавцем, класифікується як оперативна оренда. Платежі з оперативної оренди відносяться на рахунок прибутків та збитків рівними частками протягом періоду оренди. Оренда активів, за якої всі ризики та вигоди, пов'язані з правом користування та володіння активом передаються орендарю, класифікується як фінансова оренда. Компанія відображає одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив таі зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). 7. Товарно-матеріальні запаси Товарно-матеріальні запаси обліковуються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації цеє очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.? Оцінка запасів сировини, пакувальних матеріалів, тари, товарів при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за наступними методами: ? Тютюн на складах – за середньозваженою ціноюсобівартістю; ? Тютюн в незавершеному виробництві – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Виробничі матеріали, окрім тютюну – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Запасні частини та рекламні матеріали – за середньозваженою ціноюсобівартістю; ? Інші виробничі матеріали -за середньозваженою собівартістюціною; ? Рекламні матеріали -за середньозваженою собівартістюціною; ? Імпортовані сигарети – за стандартною собівартістю, відхилення – за методом “ФІФО”; ? Інші матеріали – за ідентифікованою собівартістю; ? Вироблена тютюнова продукція за стандартною собівартістю. Відхилення від нормативних витрат обліковується за методом “ФІФО”. Запаси відображаються у звітності з урахуванням резервів, створених на випадок їхнього повільного руху, пошкодження або морального старіння. 8. Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, дебіторська та кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, грошові кошти та їх еквіваленти, інша довгострокова заборгованість, короткострокові кредити банків, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, інша поточна дебіторська та кредиторська заборгованості. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу; фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю. Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу. Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду. 9. Дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті безпосередньої реалізації товарів та послуг Компанією своїм покупцям, вважається дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу і визнається за фактичною собівартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Сума резерву на погашення сумнівної та безнадійної заборгованості визначається керівництвом Компанії, виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення заборгованості після проведення аналізу строків виникнення дебіторської заборгованості та на основі практики Компанії стосовно списання заборгованості, а також інших факторів, які впливають на залишки заборгованості. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить три роки. Додатково може нараховуватися резерв за окремим рішенням керівництва, на основі аналізу окремих дебіторів.. 10. Грошові кошти та їх еквіваленти Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції з первісним строком розміщення до трьох місяців, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості. 11. Капітал Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна номінальна вартість випущених акцій. Додатковий вкладений капітал складається з суми, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Резервний капітал був сформований у попередніх роках за рахунок нерозподіленого прибутку та дорівнює 662 тисячі гривень. Загальний розмір резервного капіталу складає 25 відсотків від статутного капіталу. Загальний розмір резервного капіталу не повинен перевищувати 50% від статутного капіталу. 12. Дивіденди Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається в інших примітках до фінансової звітності, якщо вони оголошені до звітної дати або запропоновані чи оголошені після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску. 13. Зобов’язання Зобов’язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, або коли Компанія укладає невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов’язання первісно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов’язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю. 14. Забезпечення (резерви) Забезпечення відображаються у звітності в тому разі, якщо Компанія має поточні юридичні або умовні зобов’язання в результаті подій, які відбулися в минулому, і є йімовірність того, що для погашення цього зобов’язання знадобиться відтік ресурсів, у тому числі пов’язаних з економічною вигодою, та існує можливість здійснити достовірну оцінку суми відповідного зобов’язання. Виплати співробітникам за щорічною відпусткою відображаються коли співробітники набувають право на таку відпустку. Резерв формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки за період до дати складання балансу помножених на середню заробітну плату працівника за останні дванадцять місяців. Забезпечення щодо обтяжливого контракту визначається в сумі неминучих витрат, пов'язаних з його виконанням. Сума неминучих витрат, пов'язаних з виконанням обтяжливого контракту, визначається за найменшою з двох величин: витрат на виконання контракту або витрат на сплату неустойки (штрафів, пені) за невиконання контракту. Витрати на виконання обтяжливого контракту оцінюються за різницею між витратами на його виконання і доходами (втратами) від виконання іншого контракту, укладеного з метою мінімізації втрат від виконання обтяжливого контракту. Непередбачені зобов'язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов'язання іншою стороною наводиться у примітках до фінансової звітності.

Керівник

Мелком Ян Хілі

Головний бухгалтер

Вовк О. А.Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал