Титульний аркушСторінка5/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Який склад наглядової ради (за наявності)?(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради не створено жодного комiтету.

Інші (запишіть)

д/нЧи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) НіЯким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагородиЯкі з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (запишіть):
XКоли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)

Загальними позачерговими зборами акцiонерiв вiд 01.02.2012 затверджено нового члена наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольскі, який ознайомився зi своїми обов’язками самостiйно.Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) НіКількість членів ревізійної комісії 0 осіб.Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть):

Ні

Ні

НіВідповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Так

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

НіЧи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ТакЧи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів
X

2

Положення про наглядову раду
X

3

Положення про виконавчий орган (правління)
X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

5

Положення про ревізійну комісію
X

6

Положення про акції акціонерного товариства
X

7

Положення про порядок розподілу прибутку
X

8

Інше (запишіть):

Принципи та практики, Настанови, Практики, Функцiональнi стандарти, "Положення про бази персональних даних".Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

3

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

4

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

НіЧи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) НіСкільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?Так

Ні

1

Не проводились взагалі
X

2

Менше ніж раз на рік
X

3

Раз на рік
X

4

Частіше ніж раз на рік

X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Правління або директор
X

Інше (запишіть)

Договiр з Товариством з обмеженою вiдповiдальностю Аудиторською фiрмою "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" на проведення аудиту фiнансово - господарськох дiяльностi ПрАТ "ФМУ" був затверджений Наглядовою радою.Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) НіЗ якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора.Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія
X

Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

ТОВ Аудитрська фiрма " ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" здiйснила в перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк.З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

На загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 11 березня 2011 року було прийняте рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiссiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства. Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово- господарської дiяльностi акцiонерного товариства з власної iнiцiативи.Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал