Титульний аркушСторінка3/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Посада

Генеральний директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хрiстос Цолкос

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1965

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

17

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Керуючий директор компанiї Фiлiп Моррiс Грецiя.

Опис

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.02.2012 року було прийняте рiшення: призначити на посаду Генерального директора Товариства пана Хрiстоса Цолкоса. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана. Повноваження та обов'язки Генерального директора емітента визначені Статутом підприємства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах пану Хрістосу Цолкасу не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини пан Хрістос Цолкас не має та не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє.
Посада

Перший заступник Генерального директора

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мелком Ян Хiлi

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1970

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

11

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Пан Мелком Ян Хiлi ранiше обiймав посаду Фiнансового директора в компанiї "ФМ Аргентина"

Опис

На засiданнi Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.03.2012 року було прийняте рiшення: - обрати першим заступником Генерального директора Товариства особу, яка займає в Товариствi посаду Фiнансового директора, пана Мелкома Яна Хiлi. Строк повноважень необмежений. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Пан Мелком Ян Хiлi ранiше обiймав посаду Фiнансового директора в компанiї "Філіп Морріс Аргентина", посаду Фiнансового директора та Фiнансового контролера в компанiї "ФМ Сербiя та Чорногорiя". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова Наглядової ради

Лисенко Андрiй Вiкторович

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Заступник Генерального директора

Церек Пьотр Анджей

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Ревiзор акцiонерного товариства

Сергеєва Наталя Олегiвна

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Вовк Олег Олександрович

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Зубицька Анна Вiкторiвна

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Реджiнальдо Добровольскi

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Член Дирекцiї Товариства

Трiфонова Наталя Георгiївна

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Генеральний директор

Хрiстос Цолкос

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Перший заступник Генерального директора

Мелком Ян Хiлi

д/н д/н д/н
0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiлiп Моррiс Брендс Сарл (Philip Morris Brands SARL)

04005844

д/н д/н Ньюшатель Жанрено, 3

26.10.2010

2003051

99.9

2003051

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника
Усього

2003051

99.9

2003051

0

0

0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

01.02.2012

Кворум зборів**

99.95

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Результати розгляду питань порядку денного: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства та обрання Генерального директора Товариства. 3. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. 4. Про затвердження планового загального розміру річних дивідендів за акціями Товариства. .ВИРІШИЛИ: 1. Припинити повноваження лічильної комісії в складі: Пахомова Людмила Миколаївна – Голова лічильної комісії; Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. 2. Припинити повноваження Генерального директора Товариства пані Хоменко Олени Юріївни у зв’язку з її переведенням на інше місце роботи та обрати Генеральним директором Товариства пана Хрістоса Цолкаса (Christos Tsolkas). 3. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства пана Андреаса Шиллера (Andreas Schiller) та обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджінальдо Добровольскі (Reginaldo Dobrowolski). Укласти з паном Реджінальдо Добровольскі цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради на умовах, які були затверджені рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 11 березня 2011 року (протокол №23), та уповноважити першого заступника Генерального директора Товариства пана Іво Шенфелда підписати від імені Товариства такий цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради. 4. Затвердити плановий загальний розмір річних дивідендів за акціями Товариства: загальний розмір річних дивідендів, що підлягає виплаті у грошовій формі, складає не менш як 95 відсотків нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

25.04.2012

Кворум зборів**

99.95

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства. 5. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2011р. 6. Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011рік. 7. Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію. 8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік. 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував переобрати лічильну комісію. У зв’язку з цим, пан Пригода запропонував прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Одночасно пан Пригода запропонував обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Пан Пригода також запропонував встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії в складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. З другого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який зачитав Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. Пан Пригода запропонував затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Дирекції, затвердити Звіт Дирекції про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік. З третього питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який зачитав Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пан Пригода запропонував взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, взяти до уваги Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна" за 2011 рік. З четвертого питання порядку денного "Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора Товариства": СЛУХАЛИ: пані Сергеєву Наталю Олегівну, яка зачитала Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". Пан Пригода запропонував затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". ВИРІШИЛИ: За наслідками розгляду звіту (висновку) Ревізора, затвердити Звіт (висновок) Ревізора Приватного акціонерного товариства "Філіп Морріс Україна". З п’ятого питання порядку денного "Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2011р.": СЛУХАЛИ: Пана Пригоду, який ознайомив Загальні збори з основними даними та запропонував затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2011 рік. З шостого питання порядку денного "Про затвердження результатів діяльності Товариства та розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який оголосив, що за підсумками 2011 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 121 271 000.00 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 1 121 275 573.88 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Товариство не має збитків за 2011 рік. Крім цього, пан Пригода запропонував розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином: ? спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди; ? залишити нерозподіленими 9 783.86 гривень (дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступні результати діяльності Товариства за 2011 рік: за підсумками 2011 року Товариство має чистий прибуток в розмірі 1 121 271 000.00 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок). Нерозподілений прибуток попередніх періодів становить 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 1 121 275 573.88 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок). Товариство не має збитків за 2011 рік. Розподілити прибуток Товариства за 2011 рік наступним чином: ? спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди; ? залишити нерозподіленими 9 783.86 гривень (дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 86 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік. З сьомого питання порядку денного "Про виплату дивідендів акціонерам Товариства, затвердження загального розміру річних дивідендів та розміру дивідендів на одну акцію": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди. Пан Пригода також запропонував затвердити загальний розмір річних дивідендів, що складає 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок). Крім цього, пан Пригода запропонував затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) акцію, що складає 559.23 гривень (п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 23 копійки). ВИРІШИЛИ: Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства та спрямувати на виплату дивідендів 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок) нерозподіленого чистого прибутку Товариства станом на 31.12.2011 року, в тому числі 1 121 261 642.26 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят одна тисяча шістсот сорок дві гривні 26 копійок) чистого прибутку Товариства за 2011 рік та 4 573.88 гривень (чотири тисячі п’ятсот сімдесят три гривні 88 копійок) нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди. Затвердити наступний загальний розмір річних дивідендів: загальний розмір річних дивідендів складає 1 121 266 216.14 гривень (один мільярд сто двадцять один мільйон двісті шістдесят шість тисяч двісті шістнадцять гривень 14 копійок). Затвердити наступний розмір дивідендів на 1 (одну) акцію: розмір дивідендів на 1 (одну) акцію складає 559.23 гривень (п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 23 копійки). З восьмого питання порядку денного "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував затвердити наступні основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік: ? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; ? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік: ? продовжувати подальше збільшення обсягу виробничих потужностей Товариства; ? продовжувати розширення асортименту продукції Товариства. З дев’ятого питання порядку денного "Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством": СЛУХАЛИ: пана Пригоду, який запропонував надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 1 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 25 квітня 2012р. По 24 квітня 2013р. Включно: 1 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів; 2 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; 3 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину); 4 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції; 5 будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг; 6 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями; 7 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг; 8 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції. Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 11 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 25 квітня 2012р. ВИРІШИЛИ: Надати попереднє схвалення (згоду) на вчинення (укладення) Товариством, в тому числі внесення змін до, значних правочинів наступного характеру, гранична вартість кожного з яких не перевищує 1 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на дату його вчинення (укладення), протягом строку з 25 квітня 2012р. По 24 квітня 2013р. Включно: 1 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів; 2 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством прямих виробничих (нетютюнових) матеріалів; 3 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством тютюнових матеріалів (включаючи тютюнову сировину); 4 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якої готової продукції; 5 будь-яких договорів та/або інших правочинів, що укладаються Товариством з будь-якими компаніями/особами, що входять до групи Філіп Морріс Інтернешнл Інк. (Philip Morris International Inc.), в тому числі щодо придбання послуг; 6 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством основних засобів, обладнання, та/або послуг, пов’язаних з капітальними інвестиціями; 7 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна, та/або будь-яких робіт та/або послуг; 8 будь-яких договорів та/або інших правочинів щодо продажу Товариством будь-якої тютюнової продукції. Сукупна гранична вартість таких правочинів не повинна перевищувати 11 700 мільйонів гривень або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на 25 квітня 2012р. З десятого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції ": СЛУХАЛИ: Пана Пригоду, який доповів про недоцільність внесення змін до Статуту Товариства. Пан Пригода запропонував не вносити зміни до Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: Не вносити зміни до Статуту Товариства. Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 25 квітня 2012р. О 15 годині 00 хвилин. Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло. Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено. Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові
X

Дата проведення

12.11.2012

Кворум зборів**

99.94

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії. 2. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства як окремого додатку до Статуту. Загальні збори переходять до розгляду питань порядку денного. Порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів: Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування. З першого питання порядку денного "Про припинення повноважень діючого складу лічильної комісії, обрання нового складу лічильної комісії та строк повноважень лічильної комісії": СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка запропонувала переобрати лічильну комісію. У зв’язку з цим, пані Харлан запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень діючої лічильної комісії в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Одночасно пані Харлан запропонувала обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Пані Харлан також запропонувала встановити наступний строк повноважень лічильної комісії: лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії в складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії з моменту обрання Загальними зборами нового складу лічильної комісії. Обрати новий склад лічильної комісії для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах Товариства у складі: ? Пономарьова Вікторія Йосипівна – Голова лічильної комісії; ? Терещенко Наталя Іванівна – член лічильної комісії; ? Капленко Світлана Анатоліївна – член лічильної комісії. Лічильна комісія в складі Голови лічильної комісії Пономарьової Вікторії Йосипівни та членів лічильної комісії Терещенко Наталі Іванівни та Капленко Світлани Анатоліївни здійснює свої повноваження до прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень обраних Голови і членів лічильної комісії. З другого питання порядку денного "Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження змін до Статуту Товариства як окремого додатку до Статуту": СЛУХАЛИ: пані Харлан, яка пояснила, що зв’язку з необхідністю отримання Товариством ліцензії на зберігання, придбання та використання прекурсорів, Товариство повинно привести у відповідність вимогам законодавства положення пункту 4.2.2. Статуту, який визначає один з видів діяльності Товариства, пов'язаний з використанням прекурсорів. В зв’язку з цим, вона запропонувала внести зміни до Статуту Товариства, а саме, викласти п.4.2.2 Статуту в наступній редакції: 4.2.2 зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізації(відпуску), використання прекурсорів; Та затвердити зміни до Статуту Товариства у вигляді окремого додатку до Статуту Товариства. ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Статуту Товариства, а саме: У Статуті Приватного акціонерного Товариства «Філіп Морріс Україна» (далі «Товариство») викласти підпункт 4.2.2 пункту 4.2. «Предметом діяльності Товариства є» в наступній редакції: «4.2.2 зберігання, перевезення, придбання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізації (відпуску), використання прекурсорів». Всі інші положення Статуту Товариства в редакції, затвердженій Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Протокол №23 від 11 березня 2011 року, залишаються без змін. Затвердити зміни до Статуту Товариства у вигляді окремого додатку до Статуту Товариства. Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори Товариства закінчили свою роботу 12 листопада 2012 р. о 15 годині 15 хвилин. Зауважень та пропозицій щодо ведення Загальних зборів не надійшло. Жоден з присутніх на Загальних зборах не має ніяких зауважень щодо порядку скликання та проведення цих Загальних зборів. Порушення законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено. Заяв щодо використання технічних засобів (магнітофонів, відеокамер тощо) для фіксування ходу Загальних зборів чи розгляду окремих питань не надходило.

 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.10.1998

1083/20/1/98

Харкiвське Територiальне Управлiння ДКЦПФР

д/н

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.32

2005018

2646623.76

100

Опис

За звiтний перiод Емiтент не здiйснював торгiвлю цiннми паперами. Емiтент не знаходиться в лiстингу.

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

865777

902465

74995

129313

940772

1031778

будівлі та споруди

208162

201839

74995

129313

283157

331152

машини та обладнання

632089

651245

0

0

632089

651245

транспортні засоби

13993

35460

0

0

13993

35460

інші

11533

13921

0

0

11533

13921

2. Невиробничого призначення:

153

339

0

0

153

339

будівлі та споруди

73

109

0

0

73

109

машини та обладнання

67

224

0

0

67

224

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

13

6

0

0

13

6

Усього

865930

902804

74995

129313

940925

1032117

Опис

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): 1. Будівлі та споруди: Первісна вартість - 262 795 тис. грн. Знос - 60 847 тис. грн. Залишкова вартість - 201 948 тис. грн. Ступінь зносу - 23% Строк корисного використання - 40 років 2. Машини та обладнання: Первісна вартість - 1 070 401 тис. грн. Знос - 418 932 тис. грн. Залишкова вартість - 651 469 тис. грн. Ступінь зносу - 39% Строк корисного використання - 15 років 3. Транспортні засоби: Первісна вартість - 61 853 тис. грн. Знос - 26 393 тис. грн. Залишкова вартість - 35 460 тис. грн. Ступінь зносу - 43% Строк корисного використання - 4 роки 4. Інші: Первісна вартість - 107 823 тис. Грн. Знос - 93 896 тис. Грн. Залишкова вартість - 13 927 тис. Грн. Ступінь зносу - 87% Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені заміною старого обладнання на більш високотехнологічне. Не існує обмежень на використання майна емітента

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

1143638

1168543

Статутний капітал (тис. грн.)

2647

2647

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2647

2647

Опис

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1140991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1140991 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1165896 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1165896 тис.грн.

Висновок

Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

130000

X

X

у тому числі:

 

Готівковий кредит

26.12.2012

60000

18.9

03.01.2013

Готівковий кредит

21.12.2012

70000

17.5

03.01.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X
за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X


X
Податкові зобов'язання

X

703262

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

329045

X

X

Інші зобов'язання

X

0

X

X

Усього зобов'язань

X

1162307

X

X

Опис:

Зобов’язання відображаються в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, або коли Компанія укладає невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов’язання первісно визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання балансову дату зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів отриманих та зобов’язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною собівартістю. Податкові зобов'язання за розражунками з бюджетом: Акцизний податок 429 440 тис. грн. Податок на додану вартість 128 773 тис. грн. Податок на прибуток 124 705 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб 1 228 тис. грн. Інше 19 116 тис. грн.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.


з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)**

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тютюнові вироби

31303845

5367753

98.42

29561520

4837547

98.08

2

Інші товарно- матеріальні цінності

1374215

86331

1.58

1498548

948.26

1.92

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріали

83.11

2

Акцизний податок на імпортні тютюнові вироби

7.64

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал