Титульний аркушСторінка2/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"

Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ФМУ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Поштовий індекс

62482

Область, район

Харківська Харкiвська обл.,

Населений пункт

с-ще Комуніст

Вулиця, будинок

в-зд Польовий,1

Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва

А01 № 416312

Дата державної реєстрації

24.05.1994

Орган, що видав свідоцтво

Харкiвська районна Державна Адмiнiстрацiя Харкiвської областi

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

2646623.76

Сплачений статутний капітал (грн.)

2646623.76

Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

МФО банку

300584

Поточний рахунок

26008200000048

 

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "Сітібанк"

МФО банку

300584

Поточний рахунок

26001200000056

Основні види діяльності
12.00

[2010]Виробництво тютюнових виробів

46.35

[2010]Оптова торгівля тютюновими виробами

70.22

[2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Оптова торгiвля тютюновими виробами

001476

13.12.2011

Департамент САТ ДПС України

25.12.2016

Опис

Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю.

 

Iмпорт тютюнових виробiв

1200000500116

23.11.2012

Мiнiстерство економiки України

23/11/2017

Опис

Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): пiсля закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю.

 

Експорт тютюнових виробiв

1300000200021

15.04.2013

Мiнiстерство економiки України

15/04/2018

Опис

Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю.

 

Виробництво тютюнових виробiв

533

30.05.2011

Департамент САТ ДПА України

30/05/2016

Опис

Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): після закiнчення термiну дiї даної лiцензiї Емiтент планує отримати нову лiцензiю.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств


Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

д/н

д/н

Опис

Приватне акціонерне товариство "Філіп Морріс Україна" не належить до будь - яких об'єднаннь підприємств.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада

Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вовк Олег Олександрович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1970

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Керiвник групи розрахункiв з постачальниками.

Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Строк повноважень необмежений. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента не володіє.
Посада

Голова Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисенко Андрiй Вiкторович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1974

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

9

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ " Фiлiп Моррiс Україна", Консультант

Опис

Згiдно з рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв від 11 березня 2011 року обрано на посаду Голови Наглядової Ради емітента Лисенко Андрія Вікторовича. Строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Посадова особа не працює та не займає посад на будь - яких iнших пiдприємствах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом підприємства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями емітента не володіє.
Посада

Заступник Генерального директора

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Церек Пьотр Анджей

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1967

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор виробництва «Філіп Морріс Іжора», Санкт-Петербург, Російська Федерація.

Опис

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 28.09.2012 року припинені повноваження Заступника Генерального директора Товариства пана Бехзата Тюрегюна з 30 вересня 2012 року. Пан Бехзат Тюрегюн був Заступником Генерального директора Товариства з 16.05.2008 року по 30.09.2012 року. Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 28.09.2012 року Заступником Генерального директора з 01.10.2012 року обрано пана Церека Пьотра Анджея (Cerek Piotr Andrzej), який займає в Товаристві посаду Директора виробництва (згода на розкриття паспортних даних фізичної особи не одержана). Строк повноважень необмежений. Пан Церек Пьотр Анджей раніше обіймав такі посади: Начальник централізованого забезпечення «Філіп Морріс Польща», Краків; Директор виробництва «Філіп Морріс Іжора», Санкт-Петербург, Російська Федерація. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посада

Ревiзор акцiонерного товариства

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сергеєва Наталя Олегiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1974

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

12

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Головний бухгалтер

Опис

У зв’язку з внесенням змiн до статуту емітента було обрано Сергеєву Наталю Олегiвну на посаду Ревiзора на позачергових Загальних зборах акцiонерiв від 11 березня 2011 року. Вiдповiдно до Статуту емiтента, строк повноважень Ревiзора складає 5 рокiв. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акціями емітента не володіє.
Посада

Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зубицька Анна Вiкторiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1971

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Фiлiп Моррiс Україна", Менеджер з продажу.

Опис

Зубицьку Анну Вiкторiвну обрано на посаду члена Наглядової ради 11 березня 2011 року. Вiдповiдно до статуту емiтента, строк повноважень 3 роки. Згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.
Посада

Член Наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Реджiнальдо Добровольскi

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1974

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

16

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Контролер Схiдної Європи, Ближнього сходу та, Африки в компанiї ФМI.

Опис

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Фiлiп Моррiс Україна» вiд 01.02.2012 року було прийняте рiшення: Обрати членом Наглядової ради Товариства пана Реджiнальдо Добровольскi (згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана). Вiдповiдно до статуту емiтента, строк повноважень 3 (три) роки. Пан Реджiнальдо Добровольскi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має Акціями емітента не володіє.
Посада

Член Дирекцiї Товариства

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трiфонова Наталя Георгiївна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

Рік народження**

1969

Освіта**

Вища

Стаж керівної роботи (років)**

13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фахiвець по роботi з персоналом ТОВ «Фiлiп Моррiс Сейлз енд Маркетинг»,

Опис

Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 01.02.2012 року обрано на посаду члена Дирекцiї Товариства особу, яка займає в Товариствi посаду Виконавчого директора з персоналу, панi Трiфонову Наталю Георгiївну (згода на розкриття паспортних даних фiзичної особи не одержана). Панi Трiфонова Наталя Георгiївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк повноважень необмежений. Акціями емітента не володіє. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал