Титульний аркушСторінка16/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від

дохід

витрати

реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:

1500

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з них: пшениця

1511

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соя

1512

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

соняшник

1513

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

ріпак

1514

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

картопля

1516

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:

1520

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

приріст живої маси - усього

1530

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

свиней

1532

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

молоко

1533

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

вовна

1534

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

яйця

1535

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

продукція рибництва

1538

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0
1539

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

( 0 )

0

( 0 )

0

0

( 0 )

0

0
Керівник

Мелком Ян Хілі

Головний бухгалтер

Вовк О. А.

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку


Звіт незалежного аудитора Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” Звіт щодо фінансової звітності Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Філіп Морріс Україна” (надалі “Компанія”), код ЄДРПОУ: 00383231, дата державної реєстрації: 24 травня 1994 року, що знаходиться за адресою: в’їзд Польовий, 1, селище Комуніст, Харківська обл., Харківський р-н, 62482, Україна, яка включає баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року та відповідний звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2012 рік, а також опис основних положень облікової політики Компанії та інші примітки. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в якості Національних стандартів аудиту (відповідно до рішень Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 року та від 31 березня 2011 року). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, наведена нижче фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів Додаткова інформація, що розкривається відповідно до «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі «Комісія») від 29 вересня 2011 року N 1360: 1) Відповідно до вимог частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України вартість чистих активів акціонерного товариства після закінчення другого фінансового року з моменту заснування та кожного наступного фінансового року повинна бути більшою за його статутний капітал. Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів Компанії була більшою за її статутний капітал. 2) Відповідно до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, з подальшими змінами, Компанія зобов’язана подавати до Комісії іншу інформацію (надалі «Інша інформація»). Станом на дату цього звіту підготовка Іншої інформації не була завершена. Відповідно, ми не висловлюємо думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між поданою далі фінансовою звітністю та такою Іншою інформацією. 3) Закон України «Про акціонерні товариства» (надалі «Закон») вимагає обов’язкового узгодження вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить 10% і більше відсотків вартості активів Компанії за даними її останньої річної фінансової звітності. Обсяг проведеного нами аудиту фінансової звітності передбачав виконання процедур для отримання аудиторських доказів, на вибірковій основі, щодо сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що рішення щодо вчинення значних правочинів Компанією не були прийняті у відповідності до процедури, розкритої у іншій примітці 15 до фінансової звітності. 4) Закон вимагає наявності у акціонерних товариств кодексу (принципів) корпоративного управління, який має ухвалюватися акціонерами, але не встановлює ніяких інших вимог щодо корпоративного управління. Ми не змогли оцінити стан відповідності корпоративного управління Компанії вимогам Закону, оскільки в Законі не визначені чіткі критерії стандартів корпоративного управління. 5) У ході аудиту фінансової звітності ми оцінили ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Компанією фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Компанії, включаючи заходи внутрішнього контролю для запобігання та виявлення шахрайства. Відповідно, ми не висловлюємо такої думки. Київ, Україна 19 березня 2013 Джон Брайан Дішер Директор – член Дирекції Наталія Шпортень Старший менеджер Сертифікат аудитора Серії А № 006731 Виданий 14 липня 2010 року Подовжений до 14 липня 2015 року ТОВ Аудиторська Фірма “ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)” Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0152 Видане 26 січня 2001 р. Подовжене до 4 листопада 2015 року Договір на надання аудиторських послуг від 20 липня 2012 року Строки надання послуг: 4 лютого - 18 березня 2013 року
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал