Титульний аркушСторінка15/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

226931

0

2400

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

89

0

0

Тара і тарні матеріали

830

0

0

0

Будівельні матеріали

840

0

0

0

Запасні частини

850

32449

0

494

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

6391

0

0

Незавершене виробництво

890

15380

0

0

Готова продукція

900

175956

0

0

Товари

910

52554

0

0

Разом

920

509750

0

2894
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

0

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

0

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

164IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

667569

609190

0

58379

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

2306

2306

0

0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

17274

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

0X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

13231

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0XI. Будівельні контракти
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0XII. Податок на прибуток
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

362884

Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

1220

51606

- на кінець звітного року

1225

25744

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року

1230

11161

- на кінець звітного року

1235

19943

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

397528

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1241

362884

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

25862

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

8782

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

108792

Використано за рік - усього

1310

108792

в тому числі на:
- будівництво об’єктів

1311

93191

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

14537

- з них машини та обладнання

1313

14537

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

1064

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0
1316

0
1317

0


XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Вигоди від відновлення корисності

Залишок на кінець року

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Зміни вартості за рік

Вибуло за рік

Залишок на кінець року

первісна вартість

накопичена амортизація

первісна вартість

накопичена амортизація


первісна вартість

накопичена амортизація
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

робоча худоба

1411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0
1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433)

0XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал