Титульний аркушСторінка1/16
Дата конвертації08.01.2017
Розмір2.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
перший запступник Генерального директора

 

 

 

Хілі Мелком Ян

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА"

Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00383231

Місцезнаходження емітента

62482 Україна Харківська Харківський р-н с-ще Комуніст в-зд Польовий, 1

Міжміський код, телефон та факс емітента

30577759000 30577759052

Електронна поштова адреса емітента

http://smida.gov.ua/txttoimg/e_mail

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)
Річна інформація опублікована у

№ д/н

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці

д/н

в мережі Інтернет
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

-

є) інформація про органи управління емітента

-

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

-

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

-

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

-

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

-

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент

-

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

г) інформація про похідні цінні папери

-

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

-

10. Опис бізнесу

-

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

-

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

-

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

-

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

-

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

20. Основні відомості про ФОН

-

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

24. Правила ФОН

-

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

-

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)

-

30. Примітки

Приватне акціонерне товариство "ФМУ" не випускало у 2012 роцi процентнi, дисконтнi, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, похiднi або iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї), iпотечнi облiгацiї та сертифiкати, вiдповiдно iпотечне покриття ПрАТ "ФМУ" не використовувалось. Рейтингова оцінка емітента та його цінних паперів не проводилась у 2012 році. Емiтент не є учасником жодного фонду операцiй з нерухомiстю (ФОН), а також не має станом на 31.12.2012 року прострочених кредитних договорiв (договорiв позики). Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. ПрАТ "ФМУ" не має акцiонерiв-фiзичних осiб, якi б володiли часткою у статутному фондi Товариства у розмiрi 10 % або бiльше. Зобов’язання емiтента за облiгацiями, борговими цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права станом на 31.12.2012 року вiдсутнi. Приватне акцiонере товариство "Фiлiп Моррiс Україна" не належить до будь яких об'єднань пiдприємств.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал