Титульний аркушСторінка9/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

26151

89118

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 17416 )

( 68480 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток

2090

8735

20638


 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

4109

2675

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1942 )

( 1651 )

Витрати на збут

2150

( 345 )

( 2725 )

Інші операційні витрати

2180

( 14953 )

( 13572 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

5365


 збиток

2195

( 4396 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

248

0

Інші доходи

2240

13

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1869 )

( 611 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 12 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

4742


 збиток

2295

( 6004 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

-881

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

3861


 збиток

2355

( 6004 )

( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-6004

3861
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5346

10791

Витрати на оплату праці

2505

1694

2723

Відрахування на соціальні заходи

2510

653

1015

Амортизація

2515

427

1489

Інші операційні витрати

2520

14953

5098

Разом

2550

23073

21116
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0
Примітки

Фiнансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи i витрати вiдображенi в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв. Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 26151 тис.грн., у т.ч.: - чистий доход вiд реалiзацiї готової продукцiї – 11246 тис.грн., - чистий доход вiд реалiзацiї товарiв – 14472 тис.грн., чистий доход вiд реалiзацiї робiт, послуг – 433 тис.грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 17416 тис.грн. Валовий прибуток склав 8735 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи склали 4109 тис.грн., в т.ч.: - штрафи отриманi - 715 тис.грн., - доход вiд курсової рiзницi - 3379 тис.грн., - сплата банка за залишок грошових коштiв на рахунку – 15 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати склали 14953 тис.грн., в т.ч.: - витрати вiд курсової рiзницi - 12184 тис. грн., - штрафи, нарахованi - 801 тис. грн., - пiдписка на спецiальнi перiодичнi видання – 31 тис.грн., - витрати на операцiйну оренду – 1322 тис.грн., - витрати з ПДВ без податкової накладної – 53 тис.грн., - податки та збори, передбаченi законом (оренда землi, екол. збiр ) – 16 тис.грн., - списання браку – 72 тис.грн., - ремонт основних засобiв – 474 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи (% по депозиту) – 248 тис.грн.
Iншi доходи ( ПДВ без податкової накладної ) – 13 тис.грн.
Збиток за 2015 рiк склав 6004 тис.грн.

Керівник

Коптєв Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер

Шахова Олена Iгорiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМДИЗЕЛЬ"

за ЄДРПОУ

31796565
(найменування)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал