Титульний аркушСторінка8/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

43

41

0

первісна вартість

1001

81

81

0

накопичена амортизація

1002

38

40

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

7912

8100

0

первісна вартість

1011

12742

13355

0

знос

1012

4830

5255

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

00

інші фінансові інвестиції

1035

684

684

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

8639

8825

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

15847

18467

0

Виробничі запаси

1101

2128

1586

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

8486

7201

0

Товари

1104

5233

9680

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

15499

6298

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1209

819

0


з бюджетом

1135

2439

2765

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

2439

2762

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

12057

11567

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8887

1547

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

8887

693

0

Витрати майбутніх періодів

1170

22

23

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

00

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

798

2

0

Усього за розділом II

1195

56758

41488

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

65397

50313

0
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

160

160

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

500

500

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

35402

25598

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

36062

26258

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

13150

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

10455

2664

0

за розрахунками з бюджетом

1620

106

78

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

52

31

0

за одержаними авансами

1635

453

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

3802

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1317

21282

0

Усього за розділом IІІ

1695

29335

24055

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

65397

50313

0
Примітки

Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах у 2015 роцi не було. Змiн в облiкових оцiнках, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується, суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди у 2015 роцi не було. До статтi "Нематерiальнi активи" на кiнець звiтного перiоду вiднесенi програмне забезпечення первiсною вартiстю 36 тис.грн. зi зносом 83% та пректна документацiя первiсною вартiстю 45 тис.грн. зi зносом 22%. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв протягом звiтного року не змiнювалась – 81 тис.грн. Незавершених капiтальних iнвестицiй на кiнець звiтного перiоду немає. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного року склала 13355 тис.грн., залишкова - 8100 тис.грн. Уцiнок i дооцiнок в звiтному перiодi не було. За звiтний перiод введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 613 тис.грн., в тому числi:будинкiв та споруд - 51тис.грн., машин та обладнання - на суму 20 тис.грн., транспортних засобiв – 539 тис.грн., прилади - 3 тис.грн. Згiдно наказу про облiкову полiтику встановленi наступнi методи нарахування амортизацiї ОЗ в бухгалтерському та податковому облiках: - для об'єктiв ОЗ груп 2,3,5,6,9,14 - прямолiнiйний метод; - для малоцiнних необоротних матерiальних активiв - нараховувати амортизацiю у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв; - для iнших необоротних активiв - прямолiнiйний метод. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi товариство не має, вилучених для продажу основних засобiв немає. Товариство має на балансi основнi засоби, остаточною вiртiстю 5681 тис.грн., якi знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, та через складну полiтично-економiчну ситуацiю в Українi не можуть контролюватися в повнiй мiрi. Станом на 31.12.2015 у Товариствi облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицiї у виглядi акцiй iнших пiдприємств на суму 684 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду довгострокової дебiторської заборгованостi немає. Облiковою полiтикою товариства встановлено застосовувати метод вартостi запасiв перших за часом надходжень (ФIФО) при вiдпуску їх у виробництво, продажу чи iншому вибуттi. Структура запасiв на кiнець звiтного перiоду: виробничi запаси – 18467 тис.грн., у т.ч.: - сировина i матерiали – 871 тис.грн., - купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби – 442 тис.грн., - паливо – 24 тис.грн., - будiвельнi матерiали – 11 тис.грн., - запаснi частини – 224 тис.грн.; - малоцiннi та швидкозношуванi предмети – 14 тис.грн.; - готова продукцiя – 7201 тис.грн.; - товари – 9680 тис.грн. Запаси на загальну суму 3778 тис.грн. знаходяться на тимчасово окупованiй територiї, тому товариство обмежено у їх використаннi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 15499 тис.грн, на кiнець року склала 6298 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду склала 11567 тис.грн., в т.ч.: 11314 тис.грн. – кошти на рахунках банкiв, в яких введено тимчасову адмiнiстрацiю, 253 тис.грн. – кошти, перерахованi на митницi пiд розмитнення товарiв. Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду представленi у виглядi залишку коштiв на поточних рахунках в банку в нацiональнiй валютi в сумi 693 тис.грн., вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв – 778 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштiв немає. Склад iнших оборотних активiв на 31.12.2015р.у сумi 2 тис.грн. – неодержанi податковi накладнi. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 24055 тис.грн, у тому числi iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року - 21282 тис.грн. (розрахунки з пiдзвiтними особами та позика, надана акцiонерами пiдприємству, заборгованiсть по кредиту банку, в якому введена тимчасова адмiнiстрацiя).

Керівник

Коптєв Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер

Шахова Олена Iгорiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМДИЗЕЛЬ"

за ЄДРПОУ

31796565
(найменування)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал