Титульний аркушСторінка4/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16.02.2011

29/20/1/11

Харкiвське ТУ ДКЦПФР

UA 4000115430

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.00

1600

160000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Поданих заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi (органiзованi ринки) немає. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) не було.

 XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

7912

8100

0

0

7912

8100

будівлі та споруди

2832

2697

0

0

2832

2697

машини та обладнання

4262

4229

0

0

4262

4229

транспортні засоби

815

1170

0

0

815

1170

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

3

4

0

0

3

4

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

7912

8100

0

0

7912

8100

Опис

Всi основнi засоби є власнiстю товариства. Умови користування вiдповiдають технiчним умовам та спрямованi на пiдтримку, модернiзацiю та оновлення.
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2015 року склала 12742 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 4830 тис.грн.); станом на 31.12.2015 року - 13355 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 5255 тис.грн.) Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 39%. Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Змiна вартостi основних засобiв в звiтному перiодi обумовлена придбанням ОЗ - введено в експлуатацiю на загальну суму 613 тис.грн. та нарахуванням амортизацiї - 425 тис.грн. Вибуття ОЗ у звiтному перiодi не було.
Термiн користування будинкiв i споруд - до 50 рокiв , умови користування: основнi засоби цiєї групи використовуються за їх прямим призначенням, необхiдним для здiйснення виробничої дiяльностi пiдприємства. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 року - 5091 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 2394 тис.грн.) Ступiнь зносу на кiнець звiтного перiоду склав 47%. Ступiнь використання - 50%.
Термiн користування машин i обладнання - до 15 рокiв, умови користування: основнi засоби цiєї групи використовуються за своїм прямим призначенням (обладнання використовується для необхiдностi здiйснення виробничого процесу). Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 року - 6449 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 2220 тис.грн.) Ступiнь зносу на кiнець звiтного перiоду склав 34%. Ступiнь використання - 10%.
Термiн користування транспортних засобiв - до 10 рокiв, умови користування: за виробничим призначенням, для перевезення вантажiв. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 року - 1735 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 565 тис.грн.) Ступiнь зносу на кiнець звiтного перiоду склав 33%. Ступiнь використання - 70%.
Термiн користування iнших основних засобiв - до 5 рокiв, умови користування - для виробничого призначення, пiсля повного зносу їх списують. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2015 року - 80 тис.грн.(сума нарахованого зносу – 76 тис.грн.) Ступiнь зносу на кiнець звiтного перiоду склав 95%. Ступiнь використання - 100%.
На кiнець звiтного перiоду Товариство має оформленi в заставу транспортнi засоби на суму 1 581,0 тис.грн. Є майно, що не використовується (консервацiя на окупованiй територiї м.Луганськ) на суму 5 680,5 тис.грн. Iнших обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

26258

36062

Статутний капітал (тис. грн.)

160

160

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

160

160

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства ", зокрема п. 3 Цивiльно-господарського кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2015 р. складає 26258 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 160 тис.грн. На кiнець 2015 р. неоплаченого та вилученого капiталу у акцiонерного товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 160 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 ч.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

78

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

23977

X

X

Усього зобов'язань

X

24055

X

X

Опис:

Зобов'язань за короткостроковими кредитами банкiв, за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права на кiнець звiтного перiоду немає. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 78тис.грн. Загальна сума поточних зобов'язань на кiнець звiтного року склала 24055 тис.грн. Склад "Iнших зобов'язань: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги - 2664 тис.грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 31 тис.грн.(заборгованiсть виплачується своєчасно); - iншi поточнi зобов'язання - 21282 тис.грн.( пiдзвiтнi особи та позика надана акцiонерами пiдприємству, заборгованiсть по кредиту банку, в якому введена тимчасова адмiнiстрацiя).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Комплекти пластикових виробiв до iнтер'єру тепловоза

173 шт.

11246

100

173 шт.

11246

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції


з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Сировина та комплектуючi

71.8

2

Оплата працi

17.1

3

Вiдрахування з заробiтної плати

6.6

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

АУДИТОРСЬКА ФIРМА «АУДИТ-ЛЕГIСТ» У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

22636856

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2388 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

349 П 000349 29.01.2016 29.10.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015 рiк

Думка аудитора***

негативна

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал