Титульний аркушСторінка3/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

- - -

400

25.0

400

0

0

0

фiзична особа

- - -

400

25.0

400

0

0

0

фiзична особа

- - -

400

25.0

400

0

0

0

фiзична особа

- - -

400

25.0

400

0

0

0

Усього

1600

100

1600

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X
Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний: 1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт директора про пiдсумки фiнансово – господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
3. Звiт Ревiзора Товариства за 2014 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.
5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014р. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
6. Затвердження аудитора Товариства.
7. Затвердження значних правочинiв Товариства з моменту проведення останнiх рiчних зборiв та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом року.
Питання порядку денного запропонованi директором.
За результатом розгляду питань порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати до складу лiчильної комiсiї: Сєрiков Олександр Миколайович - голова лiчильної комiсiї; Овчаренко Сергiй Павлович - член лiчильної комiсiї.
2. Затвердити звiт директора Товариства за 2014 рiк.
3. Затвердити звiт Ревiзора щодо результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
5. Направити прибуток у обсязi 3800 тис.грн. на сплату дивiдендiв фiзичним особам та прибуток в обсязi 61 тис.грн. направити на розвиток виробництва.
6. Пiдтвердити в якостi аудитора ПРАТ «ПРОМДИЗЕЛЬ» Аудиторську фiрму "Аудит-Легiст" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
7. I. Затвердити значнi правочини, якi здiйснювались Товариством за перiод з 11.04.2014 р.;
7.2. Надати повноваження директору Товариства Коптєву О.В. на укладання значних правочинiв (договорiв, цивiльно-правових угод) вiд iменi ПРАТ «ПРОМДИЗЕЛЬ» з подальшим їх затвердженням загальними зборами Товариства з таких видiв дiяльностi:
- з реалiзацiї товарiв та послуг (запасних частин до рухомого локомотивного складу) загальною вартiстю до 120 000 тис.грн. (без урахування ПДВ);
- на закупiвлю комплектуючих виробiв i матерiалiв загальною вартiстю до 90 000,00 тис.грн. (без урахування ПДВ);
- укладання цивiльно-правових угод та iнших правочинiв, спрямованих на вiдчуження об'єктiв нерухомостi, що належать Товариству, отримання позик i кредитiв на суму, що не перевищує 18 000,00 тис.грн. або в iноземнiй валютi, еквiвалентнiй до 18 000,00 тис.грн.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал