Титульний аркушСторінка2/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМДИЗЕЛЬ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

д/в

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.2001

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

160000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

47

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу

46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами

10. Органи управління підприємства

-

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ «Укрексiмбанк»

2) МФО банку

351618

3) поточний рахунок

26002000141174

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ «Укрексiмбанк»

5) МФО банку

351618

6) поточний рахунок

26002000141174

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1) посада

директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коптєв Олександр Вiталiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ пiдприємство "Укрмазтранс", директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2001 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, зокрема: 1) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 3) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 4) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 5) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 6) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 7) укладення цивiльно-правових та господарських договорiв, або вчинення будь-яких iнших правочинiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 8) пiдписання рахункiв, банкiвських документiв, заяв, офiцiйних листiв, iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; 9) вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; 10) видання наказiв та розпоряджень з питань органiзацiї виробництва та працi; 11) органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства; 12) затвердження штатного розкладу Товариства та змiн до нього, укладення, змiна та розiрвання трудових угод з працiвниками Товариства; 13) вирiщення iнших питань дiяльностi Товариства, що не суперечать статуту та законодавству України. Крiм цього директор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Протягом звiтного року посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горєтий Сергiй Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ пiдприємство "Укрмазтранс" , менеджер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2012 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Ревiзор зобов'язаний: проводити перевiрки та давати висновки, щодо рiчного звiту та балансам Товариства; розглядати кошторис та плани Товариства; здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв про виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзор має повноваження:контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства , здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства ; отримувати особистi пояснення посадових осiб Товариства, всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи. Ревiзор має право залучати до своєї роботи аудиторськi органiзацiї.
Обрано на посаду Ревiзора рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №56) вiд 06.04.2012р. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Обiймає посаду комерцiйного директора ПРАТ"ПРОМДИЗЕЛЬ". Загальний стаж роботи - 22 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний директор. Протягом звiтного року посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шахова Олена Iгорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ пiдприємство "Укрмазтранс", головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.06.2003 безстроково

9) Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Головний бухгалтер здiйснює обов'язки передбаченi чинним законодавством, затвердженими посадовими iнструкцiями: керує бухгалтерською службою з ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства; забезпечує фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй в первинних документах та органiзує контроль за їх вiдображенням на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку; забезпечує дотримання у товариствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та своєчасне надання державним органам звiтностi товариства у визначенi законодавством термiни; забезпечує зберiгання оброблених первинних та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку та звiтностi товариства протягом встановлених чинним законодавством строкiв; виконує iншi обов'язки, необхiднi для безперервного та якiсного функцiонування бухгалтерської служби товариства.
Призначена на посаду головного бухгалтера Товариства Наказом вiд 03.06.2003р. №6/к. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Протягом звiтного року посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

директор

Коптєв Олександр Вiталiйович

- - -

400

25.0

400

0

0

0

ревiзор

Горєтий Сергiй Миколайович

- - -

400

25.0

400

0

0

0

головний бухгалтер

Шахова Олена Iгорiвна

- - -

0

0

0

0

0

0

Усього

800

50.0

800

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал