Титульний аркушСторінка12/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

160

0

0

500

35402

0

0

36062

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

160

0

0

500

35402

0

0

36062

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-6004

0

0

-6004

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

-3800

0

0

-3800

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

-9804

0

0

-9804

Залишок на кінець року

4300

160

0

0

500

25598

0

0

26258
Примітки

Загальний розмiр власного капiталу станом на 31.12.2015 року склав 26258 тис.грн., в т.ч.: - статутний капiтал - 160 тис.грн.; - резервний капiтал - 500 тис.грн.; - нерозподiлений прибуток - 25598 тис.грн. Викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було. Несплаченої частки статутного капiталу немає. Резервний капiтал протягом звiтного перiоду не змiнювався. На початок звiтного року товариство мало нерозподiленого прибутку в розмiрi 35402 тис.грн. За звiтний перiод отримано збиток в розмiрi 6004 тис.грн. На кiнець звiтного року нерозподiлений прибуток склав 25598 тис.грн. За даними аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк Аудитором висловлена думка, що нерозподiлений прибуток може бути зменшений на 20736 тис.грн. Навiть при зменшеннi прибутку чистi активи Товариства будуть вiдповiдати нормативному значенню. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 ч.3 Цивiльного кодексу України.

Керівник

Коптєв Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер

Шахова Олена Iгорiвна


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал