Титульний аркушСторінка10/12
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

41199

114580


Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

3

5143

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

14

94

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

4

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

1649

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

67127

Інші надходження

3095

4610

54320

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 35540 )

( 79920 )Праці

3105

( 1384 )

( 2209 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 714 )

( 1113 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2191 )

( 6606 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 616 )

( 5664 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 937 )

( 108 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 638 )

( 834 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 419 )

( 72 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 112 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 67127 )

Інші витрачання

3190

( 4805 )

( 65502 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

777

20252

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

1200

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 613 )

( 1554 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 1200 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-613

-1554

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

8812

1200

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

9739

1465

Сплату дивідендів

3355

( 7355 )

( 3000 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 611 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-8282

-3876

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-8118

14822

Залишок коштів на початок року

3405

8887

5268

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

778

85

Залишок коштів на кінець року

3415

1547

20175
Примітки

Чистий рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi за звiтний рiк має позитивне значення – 777 тис.грн. "Iншi надходження" у складi операцiйної дiяльностi - 4610 тис.грн.(дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти – 4362 тис.грн., вiдсотки по депозиту – 248 тис.грн.). "Iншi витрачання" у складi операцiйної дiяльностi - 4805 тис.грн.(послуги банку – 114 тис.грн., розрахунки з пiдзвiтними особами – 196 тис.грн., витрати вiд продажу валюти – 4495 тис.грн.). Чистий рух кошкоштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк – (-613) тис.грн. Чистий рух кошкоштiв у результатi фiнансової дiяльностi за звiтний рiк – (-8282) тис.грн. Придбань i реалiзацiй майнових комплексiв у звiтному роцi не було. Негрошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi у звiтному перiодi не було. В цiлому, рух грошових коштiв має вiд'ємне значення. Чистий рух коштiв за звiтний перiод з урахуванням впливу змiни валютних курсiв на залишок коштiв зменшив залишок грошових коштiв на 7340 тис.грн.

Керівник

Коптєв Олександр Вiталiйович

Головний бухгалтер

Шахова Олена Iгорiвна

КОДИДата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМДИЗЕЛЬ"

за ЄДРПОУ

31796565
(найменування)Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал