Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»Pdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Сума поточного контролю
60
26
Здача екзамену
40
Усього
100

ЗРАЗОК
Розподіл балів, які отримують студенти заочній та дистанційній форми навчання з дисципліни що закінчується заліком
(наведені в таблиці значення не обов'язкові
, види контролю і розподіл балів визначаються викладачем і затверджуються рішенням кафедри
)
Від заняття
(контролю)
Балів за одно заняття
(контроль)
Заочна форма
Дистанційна занять (контролів) балів занять (контролів) балів
Практичні, в тому числі:
- присутність
- виконання
- здача звіту
2 2
2 4
Лабораторні в тому числі:
- виконання
- здача звіту
5 2
3 2
4 6
2 4
6
Семінарські
Контр робота, в тому числі:
- виконання
- захист
43 20 23 2
40 46 1
20 23
Здача тестів
47 1
47
Усього


100

100
ЗРАЗОК
Розподіл балів, які отримують студенти заочній та дистанційній форми навчання з дисципліни що закінчується заліком
(
наведені в таблиці значення не обов'язкові, види контролю і розподіл балів визначаються викладачем і затверджуються рішенням кафедри
)
Від заняття
(контролю)
Балів за одно заняття
(контроль)
Заочна форма
Дистанційна занять
(контролів) балів занять
(контролів) балів
Практичні, в тому числі:
- присутність
- виконання
- здача звіту
2 2
2 4
Лабораторні в тому числі:
- виконання
- здача звіту
5 2
3 2
4 6
2 4
6
Семінарські
Контр робота, в тому числі:
- виконання
- захист
23 10 13 2
20 26 1
10 13
Здача тестів
27 1
27
Сума поточного контролю
60

60
Здача екзамену
40

40
Усього
100

100
Додаток Б

ІІІ. Міжсесійний
контроль (МСК)
Пра кт ич ес ка я № 1
Пра кт ич ес ка я № 2
Пра кт ич ес ка я № 3
Пра кт ич ес ка я № 4
Лабора то рн ая № 1
Лабора то рн ая № 2
Лабора то рн ая № 3
Лабора то рн ая № 4
Поточн ый к
он троль
1
Поточн ый к
он троль
2
Модул ьн ый к
он троль
Пос еща ем ос ть ле кц ий
Ре йт ин г
Атт ес та ци я
Вид контролю.
Тема
№ з/п
Прізвища та
ініціали студентів дата
Максимальный балл
2 2
2 2
5 5
5 5
2 2
6 9
47 1
Иванов И.И.
2
Петров П.П.
3
Сидоров С.С.
4 5
6 7
8

Додаток 1 до наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 0807.2015 р. № 111-05
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЕМЕСТРОВІ ЕКЗАМЕНИ І ЗАЛІКИ
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-02:2015
Маріуполь
ДВНЗ «ПДТУ»
2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про семестрові екзамени і заліки регламентує систему контролю успішності і якості навчання у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
1.2 Положення ґрунтується на основі Закону України «Про освіту», Закону України
«Про вищу освіту». Проект "Положення про семестрові екзамени і заліки» обговорювався на засіданнях Методичної ради ДВНЗ «ПДТУ» 30.09.2014 р. протокол № 1 та 26.02.2015 р. протокол № 5.
2. ВИДИ ТА РІВНІ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

2.1 Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни
(семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни.
2.2 Студенти повинні скласти цієї екзамени і заліки відповідно до навчального плану.
Кафедри на яких вивчаються дисципліни повинні надати студентам можливість на початку семестру одержати інформацію щодо змісту форми і структури заліків та екзаменів з кожної дисципліни.
2.3 Залік – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт та практичних, семінарських або лабораторних заняттях протягом семестру. Семестровий залік планується за відсутністю екзамену і не передбачає обов’язкової присутності студентів.
Неприпустима практика перетворення заліку на екзамен.
2.4 Екзамен – екзамени складаються студентами в період сесії, а по коротким курсам першої половини семестру в після проведення атестації з дисциплін передбачених навчальним планом. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.
2.5 Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається робочим навчальним планом зі спеціальності.
2.6 У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи викладача, деканом факультету може створюватися комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять, як правило. ведучий викладач і викладачі відповідної кафедри, представники деканату та громадських організацій студентів.

3. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

3.1 Оцінювання знань студентів

3.1.1 Після завершення вивчення дисципліни з системи "Деканат" роздруковуються заліково-екзаменаційні відомості з сумою накопичених (підсумкових) балів. За поданням викладача деканом у відомості відзначаються студенти недопущені до здачі іспиту (залік, дифзалік або екзамен). Студент допускається до іспиту якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом. Заліково-екзаменаційні відомості видаються викладачам і після оформлення здаються в деканат.

3.1.2 Результати складання екзаменів, заліків, захистів курсових проектів і магістерських робіт та практик заносяться викладачем до екзаменаційної відомості і залікову книжку, а деканатом - до навчальної картки студента і систему «Деканат». У залікову книжку студента викладач записує також повну кількість навчальних годин (аудиторних та
СРС) та кредитів з навчального матеріалу дисципліни, що виноситься на семестровий контроль. Екзамени і диференційовані заліки оцінюються підсумковим балом та за чотирибальної шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), а заліки – підсумковим балом та за двобальною шкалою (“зараховано”, “незараховано”).
3.1.3 Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, відраховуються з вищого навчального закладу. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академзаборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання іспитів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії, яка створюється деканом факультету (завідувачем кафедрою).
3.1.4 Оцінювання знань студентів передбачається по 2-х шкалах оцінювання: оцінка за
100 бальною шкалою (підсумкова семестрова оцінка за дисципліну (О
д
); оцінка за національною шкалою (5, 4, 3, 2) (переводиться з О
д згідно наведеної у додатку А таблиці). З дисциплін які закінчуються екзаменом підсумкова оцінка за дисципліну складається з суми балів отриманих при поточному контролі – до 60 балів та екзаменаційної оцінки – до 40 балів.
3.1.5 Підсумкова оцінка за курсовий проект або роботу (О
КР/КП
) є сумою оцінок за пояснювальну частину (О
П
), ілюстративну частину (О
І
) (для курсового проекту) та оцінки за захист роботи/проекту в цілому (О
З
):
О
КР/КП
= О
П
+ О
І
+ О
З.
О
КР/КП
не може перевищувати 100 балів. Розподіл балів за пояснювальну частину (О
П
),
ілюстративну частину (О
І
) і захист (О
з
) розробляється лектором, затверджується рішенням кафедри до початку семестру.
3.1.6 У тому випадку, коли рівень знань студента оцінюється комісією, підсумкова сума балів виставляється як середньоарифметична величина балів, виставлених членами комісії.
3.1.7 Якщо студент вивчав дисципліну першого або другого курсу в іншому вищому навчальному закладі, вона може перезараховуватися відповідно до Положення про перезараховування. Підсумкова оцінка за національною шкалою переноситься у відомість обліку успішності з академічної довідки або додатку до диплома іншого ВНЗ. При відсутності бальної оцінки в академічної довідки або додатку до диплома кількість балів проставляється за результатами співбесіди з діапазону балів відповідної оцінці за національною шкалою з прийнятої в університеті таблиці відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії оцінювання (див. Додаток А).
3.2 Залік

3.2.1 Семестрові заліки з окремих дисциплін проводяться після закінчення її вивчення.
Заліки приймаються викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.
3.2.2 Залік виставляється, як правило, за результатами оцінок поточного контролю та виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях. Накопичена студентом сума балів за результатами поточної роботи у семестрі вноситься до атестаційну відомість і автоматично друкується в залікову відомість в графі "рейтинг".
3.2. Якщо студент не отримав залік за результатами поточної роботи у семестрі, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи або підсумкової
співбесіди. Заліки з окремих лабораторних робіт та комп'ютерного практикуму приймаються після їх виконання.
Підсумкові бали з залікових відомостей вносяться в систему «Деканат».

3.3 Екзамен

3.3.1 Семестрові екзамени складаються студентами у період сесії згідно з розкладом, який затверджується ректором ДВНЗ «ПДТУ». Відхилення від розкладу екзаменів неприпустимо. У разі захворювання екзаменатора завідувач кафедри повинен здійснити його заміну і сповістити про це деканат (першого проректора).
На підготовку студентів до кожного екзамену необхідно планувати не менше 3-4 днів
(залежно від обсягу навчального матеріалу, що виноситься на екзамен).
Студентам, які мають добру успішність, за умови виконання ними вимог робочої навчальної програми дисципліни, деканом факультету може бути дозволено дострокове складання екзаменів.
3.3.2 За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів терміном не більше місяця після закінчення екзаменаційної сесії.
Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання йому академічної відпустки або зарахування на повторний курс навчання.
3.3.3 Студент вважається недопущеним до семестрового контролю з конкретної дисципліни, якщо він не виконав усіх видів робіт (лабораторні роботи та індивідуальні завдання), передбачених робочою навчальною програмою дисципліни у даному семестрі.
Недопуск оформлюється деканатом, за поданням кафедри, записом у екзаменаційної
(заліковій) відомості «не допущений». Деканат має право не допустити студента до екзаменаційній сесії, якщо той не виконав умови контракту. Недопущення студента до семестрового іспиту з певної навчальної дисципліни не може бути причиною недопуску його до іспиту з інших дисциплін
3.3.4 Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити деканат про свою хворобу не пізніше дня екзамену та в тижневий термін після одужання подати довідку медичного закладу. Студенти, які не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
3.3.5 Екзамени приймаються лекторами даного потоку. У прийманні екзамену можуть брати участь викладачі, які проводили у навчальній групі інші види занять з дисципліни.
Якщо окремі розділи дисципліни читалися кількома викладачами, екзамен може проводитися за їх участю з виставленням однієї загальної оцінки. Як виняток, за наявності поважних причин, завідуючий кафедрою, за узгодженням з деканом факультету, може призначати для приймання екзамену іншого викладача з числа лекторів даної дисципліни. Присутність на екзамені сторонніх осіб без дозволу ректора, першого проректора або декана факультету не допускається.
3.3.6 Накопичена студентом сума балів за результатами поточної роботи у семестрі вноситься до атестаційну відомість і автоматично друкується в екзаменаційну відомість в графі 4 (додаток Б). Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється у відомість рівній сумі підсумковій семестровій оцінці та оцінки за відповідь на екзамені.
3.3.7 Семестровий контроль може проводитися в усній формі по білетах або письмовій формі за контрольними завданнями (КЗ), а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. Можливо поєднання різних форм контролю. Форма проведення екзамену визначається робочою програмою навчальної дисципліни.
3.3.8 Екзаменаційні білети (додаток В) повинні повністю охоплювати робочу навчальну програму дисципліни або її частину, яка виноситься на семестровий контроль, та забезпечувати перевірку всіх знань, навичок і умінь відповідного рівня, що передбачені
програмою, тобто відповідати вимогам змістовної і функціональної валідності. Кількість екзаменаційних білетів для усного екзамену повинна перевищувати кількість студентів у навчальній групі не менше ніж на 5. Кількість варіантів контрольних завдань (для письмового контролю) повинна забезпечити самостійність виконання завдання кожним студентом.
Крім цього, екзаменаційні білети (КЗ) мають відповідати таким вимогам:
- складність білетів повинна бути приблизно однаковою і дозволяти студенту за час, відведений для відповіді (≈20 хв.), глибоко та повно розкрити зміст усіх питань;
- забезпечувати контроль знань, умінь та навичок необхідного рівня з різних розділів (тем) програми дисципліни;
- складність та трудомісткість КЗ повинні відповідати відведеному часу контролю (90 хвилин); завдання не повинні вимагати докладних пояснень, складних розрахунків та креслень, зводити до мінімуму непродуктивні витрати часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше;
- при формулюванні завдань необхідно використовувати відомі студенту терміни, назви, позначення.
3.3.9 Критерії оцінки відповіді студента (виконання КЗ) повинні враховувати, насамперед, її повноту і правильність, а також враховувати здатність студента:
- узагальнювати отриманні знання;
- застосувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;
- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;
- викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.
Оцінка за виконання КЗ виставляється в балах, підсумовуючи результати відповіді на кожне питання білета.
3.3.10 Результати письмових державних екзаменів оголошуються головою державної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного робочого дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту проектів (робіт) оголошуються в день їх складання (захисту).
3.3.11 Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань), перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену, а також критерії оцінки знань студентів обговорюються на засіданні кафедри і затверджуються завідувачем кафедри не пізніше, ніж за місяць до початку складання екзаменів. Названі матеріали є складовою навчально-методичної документації з дисципліни і зберігаються на кафедрі, в їх копії повинні бути у викладача при проведенні екзамену. Письмові екзаменаційні роботи студентів зберігаються на кафедрі протягом навчального року.
3.3.12 На екзамені студенти зобов'язані подавати екзаменаторові залікову книжку. У разі відсутності залікової книжки студент до екзамену не допускається. Неявка на екзамен позначається викладачем в екзаменаційній відомості словами «не з'явився».
3.3.13 Під час виконання екзаменаційних робіт (підготовки до відповіді на усному екзамені) студенти зобов'язані дотримуватися відповідних вимог кафедри (викладача). При виявленні факту використання студентом недозволених матеріалів викладач має право припинити екзамен та виставити незадовільну оцінку (нуль балів). При порушенні студентом встановлених правил внутрішньою розпорядку або етичних норм поведінки на екзамені викладач має право відсторонити його від складання екзамену з позначкою "відсторонений" у екзаменаційній відомості та зазначити причини у доповідній на ім'я декана факультету.
3.3.14 При проведенні усного екзамену в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 студентів, для підготовки до відповіді студенту повинно надаватися не менше 30 хвилин. Практичні навички можуть перевірятися із застосуванням спеціального обладнання і технічних засобів.
3.3.15 Для більш об'єктивної оцінки знань студента екзаменатору надається право ставити додаткові (понад екзаменаційного білета) питання в межах навчальної програми дисципліни.

3.3.16 Для підвищення позитивної оцінки повторне складання екзамену дозволяється лише у виняткових випадках і не більше, ніж з трьох дисциплін за весь період навчання.
Дозвіл на це дає декан факультету на підставі подання завідувача відповідної кафедри, затверджений проректором з навчальної роботи.
3.3.17 У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній (факультетський, ректорський та міністерський) контроль якості навчального процесу на кафедрах
3.3.18 Результати іспитів (екзаменів і заліків) регулярно обговорюються на засіданнях кафедр, рад факультетів (інститутів) та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчального процесу в університеті.
3.3.19 При одержанні незадовільної оцінки на іспиті (екзамен або залік) під час сесії для повторного складення екзамену (заліку) студент повинен ліквідувати наявні недоліки попереднього вивчання дисципліни. Додаткові бали фіксуються викладачем у журналі академічної групи, а усі наявні бали виставляються в графу «Кількість балів - поточна» відомості обліку успішності.

Додаток А
Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами і критерії
оцінювання
Сума балів
за 100-
бальною
шкалою
Національна
оцінка
Критерії оцінювання
Рівень
компетентності
Оцінка за
національною
шкалою
екзамен
залік
90-100 відмінно
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили
Високий (творчий) відмінно зара- ховано
82-89 дуже добре
Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна
Достатній
(конструктивно- варіативний) добре
74-81 добре
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73 задовільно
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих
Середній
(репродуктивний) задовільно
60-63 достатньо
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59 незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу
Низький
(рецептивно- продуктивний) незадовіль но не зара- ховано
1-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту
Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів


Додаток Б
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Факультет
______________________________________________________________
Напрям підготовки (спеціальність) ____________________________________________
Курс_______________________________ Група__________________________________
20__ - 20__ навчальний рік
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № _____

„____”__________________ 20___року
з ____________________________________________________________________
(назва навчальної дисципліни) за _____________________ навчальний семестр.
Форма семестрового контролю – екзамен. Загальна кількість годин/кредитів _____
Викладач ____________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)
Викладач ____________________________________________________________
(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)
№ з/п
Прізвище та ініціали студента

індивідуального навчального плану
Кількість балів
Підсумкова оцінка
Підпис викладача бали за національною шкалою поточна екзамен
(залік)
1 2
3 4
5 6
7 8
Декан факультету __________________ _________________________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Підсумки складання екзамену (заліку)
Екзаменатор (викладач) __________________ ____________________________
(підпис)
(прізвище та ініціали)
1. Якщо студент відсутній на екзамені (заліку), у колонці 5 проставляється - «Не з'яв», а в колонку 6 переноситься кількість балів поточного контролю (колонка 4) , а підсумкова оцінка за національною шкалою - в колонку 7.
2. За формами контролю (курсові проекти і роботи, практики, держекзамени, заочна форма навчання), де не передбачено накопичення поточних оцінок, у відомості слід проставляти у колонці 5 кількість балів за 100-бальною шкалою, а підсумкову оцінку за національною шкалою - в колонку 7.
3. У колонках, які не заповнюються, ставиться прочерк.
ВСЬОГО
ОЦІНОК
СУМА БАЛІВ
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ екзамен залік
90 – 100 відмінно зараховано
74 – 89 добре
60 – 73 задовільно
1 – 59 незадовільно не зараховано

Додаток В
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Кафедра ______________________________________________
Освітньо-кваліфікаційний рівень__________________________________________________
Напрям підготовки
______________________________________________________________
Спеціальність___________________________________
Семестр________________________
(назва)
Навчальна дисципліна
___________________________________________________________
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

Максимальний
бал

Затверджено на засіданні кафедри. Протокол від „ __”_________ 20__року, №____

Екзаменатор ___________________ _______________________

( підпис) (прізвище та ініціали)
Завідувач кафедри ________________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал