Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»Pdf просмотр
Сторінка7/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
3.8 Захист проекту (роботи) здійснюється як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів
(робіт), поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне засідання державної екзаменаційної комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться у вищому навчальному закладі.
3.9 Проведення засідання державної екзаменаційної комісії при захисті дипломного проекту (дипломної роботи) включає:
- оголошення секретарем державної комісії прізвища, імені та по батькові студента, теми його проекту (роботи);

- оголошення здобутків студента (наукових, творчих, рекомендацій випускової кафедри);
- доповідь студента у довільній формі про сутність проекту (роботи), основні технічні
(наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов’язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо-, відеоапаратура тощо;
- демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні державної комісії або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у присутності членів державної комісії, яким головою державної комісії доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи);
- відповіді на запитання членів комісії;
- оголошення секретарем комісії відгуку керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки проекту (роботи);
- оголошення секретарем комісії рецензії на проект (роботу);
- відповіді студента на зауваження керівника проекту (роботи) та рецензента;
- оголошення голови комісії про закінчення захисту.
3.10 Захист комплексного проекту (роботи), як правило, планується і проводиться на одному засіданні державної екзаменаційної комісії, причому студенту, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину проекту (роботи), так і про
індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності) часу на доповідь.
Усі студенти, які виконували комплексний проект (роботу), повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до запитань членів державної екзаменаційної комісії не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини проекту.
3.11 Студентам, які успішно склали державні екзамени, а також захистили проект
(роботу) відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюються відповідний освітній рівень, кваліфікація. Рішення приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, що брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови є вирішальним. На підставі цих рішень вищим навчальним закладом видається наказ про випуск, у якому зазначається відповідний освітній рівень, кваліфікація, протокол державної комісії та номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.
3.12 Студент, який при захисті дипломного проекту, магістерської роботи не захищав роботу (не з'явився) без поважних причин, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка. При цьому державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.
3.13 Студент, який не захистив дипломний проект, магістерську роботу (не здав державний екзамен), допускається до повторного захисту (екзамену) протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Студентам, які не захищали дипломний проект, магістерську роботу з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії, але не більше, ніж на один рік.
3.14 Атестаційні роботи бакалаврів, дипломні проекти, магістерські роботи і атестаційні роботи магістрів. після захисту зберігаються в архіві університету, потім списуються та утилізуються в установленому порядку. Окремі роботи, що мають наукову та практичну цінність, за рекомендацією ДЕК можуть передаватися на тимчасове зберігання до науково-технічної бібліотеки університету. У разі необхідності передачі дипломного проекту, магістерської роботи підприємству (установі) для впровадження у виробництво, з роботи знімається копія.

4. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ

4.1

Результати письмових державних екзаменів оголошуються головою державної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного робочого дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту проектів (робіт) оголошуються в день їх складання (захисту).
4.2

За підсумками діяльності державної комісії голова державної комісії складає звіт (додаток А або Б), який затверджується на її заключному засіданні. Статистичні результати державної атестації зводяться в таблицю (додаток В).
У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з напряму підготовки
(спеціальності) і характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання проектів (робіт), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії тощо. У ньому даються пропозиції щодо: поліпшення якості підготовки фахівців; усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і захисту випускних проектів (робіт); можливості публікації основних положень проектів (робіт), їх використання у навчальному процесі на підприємствах, установах та організаціях; надання випускникам відповідного ОКР рекомендації щодо вступу до аспірантури.
4.3 Звіт про роботу державної комісії після обговорення на її заключному засіданні подається керівнику вищого навчального закладу в двох примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи державної комісії.
4.4 Результати роботи, пропозиції і рекомендації державної комісії обговорюються на засіданнях випускаючих кафедр, вчених (педагогічних) рад факультетів (інститутів, відділень), засіданнях вченої ради вищого навчального закладу.
Автори:
Голова Методичної ради
ДВНЗ «ПДТУ»
В. О. Роянов
Завідувач навчального відділу
Ю. В. Гусєв

Додаток А
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ЗВІТ ГОЛОВИ ДЕК
з захисту проектів (робіт)
Факультет ___________________
Кафедра _____________________
Напрям (спеціальність) ___________ - «________________________________
(шифр) (назва)
______»
1.
Державна екзаменаційна комісія
1) Голова
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
2)
Заступник голови
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Члени ДЕК
3)
____________________________________________
4)
____________________________________________
5)
____________________________________________
6)
____________________________________________
Секретар ДЕК: ________________.
Затверджено наказом ректора № ___ від ____ 20___ р.
Звіт представлений в навчальний відділ "___" _____________ 20___ р.
Завідувач навчального відділу _____________________
Маріуполь
Були присутні на засіданні ДЕК (із зазначенням дати): від ректорату ______________________________________________________ від деканату ______________________________________________________
від кафедр _________________________________________________________ від виробництва ____________________________________________________
Кількість студентів _______________________________________________
Кількість засідань ДЕК ______, в тому числі на виробництві (де, коли)
________________________________________________________________________________
____________________________________________________
Кількість членів ДЕК з виробництва (%) _____________________________
2.
Результати захисту проектів і робіт (зводяться в додатку до звіту)
3.
Якість виконання вимог ДСТУ та інших діючих стандартів (в оформленні графічної частини и пояснювальної записки)
4. Дипломні проекти дослідницького характеру (з використанням результатів НДРС, госпдоговірної та держбюджетної тематики)
ПІБ студента
(керівник проекту або роботи)
Група Що конкретно розроблено або використано в проекті (роботі)
5. Проекти, виконані на замовлення підприємств, організацій, установ (підписані керівництвом) або план НДДКР вузу
ПІБ студента
(керівник проекту або роботи)
Група
Тема проекту
(роботи)
Дата і № док-та, що підтверджує замовлення
6. Проекти, виконані з раціонального природокористування, ресурсозбереження та захисту навколишнього середовища
ПІБ студента
Група
Тема проекту, що має економічну спрямованість, або назву розділів, які можуть бути використані на практиці
7. Роботи (проекти), виконані з реальними проектними та конструкторсько-технологічними розробками (що дають повне уявлення про розробляється пристрої або службовці вихідними даними для робочої документації)
ПІБ студента, керівник практики із зазначенням посади
Група
Розділ з реальною розробкою

8. Використання обчислювальної техніки, математичних методів аналізу та економіко- математичних моделей (із зазначенням розділів, де використано)
9. Якість та об'єктивність представлених рецензій (вказати прізвища рецензентів, які дали некваліфіковану оцінку виконаним проектам)
10. Висновки та рекомендації:
10.1. Актуальність тематики дипломних проектів, відповідність їх сучасному стану науки і техніки, оригінальність виконання проектів, наявність в них нових конструкторських рішень,
ідей
10.2. Якість підготовки фахівців (рівень фундаментальної, загальноінженерної, екологічної, правової та економічної підготовки) із зазначенням позитивних сторін і недоліків.
10.3. Усунення недоліків та зауважень, зазначених головою ДЕК у попередньому році
10.4. Рекомендації щодо подальшого вдосконалення підготовки фахівців
Голова ДЕК
__________________(____________)
«_____» _________________ 20___ р.
Секретар ДЕК
__________________(___________)
«_____» ________________ 20___ р.
Звіт обговорено на засіданні кафедри __________________________________ протокол № ___ від ________________ р.
Завідувач кафедрою __________________________ (_____________________)

Додаток Б
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
ЗВІТ ГОЛОВИ ДЕК
за результатами складання державного екзамену
Факультет _____________________________________
Кафедра ________________________________________
Напрям (спеціальність) ___________ - «________________________________
(шифр) (назва)
______»
1. Державна екзаменаційна комісія
Голова
__________________________________________________________
_________________________________
Члени ДЕК
1. ___________________________________________(заступник голови)
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4.____________________________________________
5._____________________________________________
Секретар ДЕК: ________________.
Затверджено наказом ректора № ___ від ___________ 20___ р.
Звіт представлений в навчальний відділ "___" _____________ 20___ р.
Завідувач навчального відділу _____________________
Маріуполь

Були присутні на засіданні ДЕК (із зазначенням дати): від ректорату ______________________________________________________ від деканату ______________________________________________________ від кафедр _________________________________________________________ від виробництва ____________________________________________________
Кількість студентів _______________________________________________
Кількість засідань ДЕК ______, в тому числі на виробництві (де, коли)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________
Кількість членів ДЕК з виробництва (%) _____________________________
4.
Результати захисту проектів і робіт (зводяться в додатку до звіту)
3
. Висновки та рекомендації:
3.1. Якість підготовки фахівців (рівень фундаментальної, загальноінженерної, екологічної, правової та економічної підготовки) із зазначенням позитивних сторін і недоліків.
3.2. Усунення недоліків та зауважень, зазначених головою ДЕК у попередньому році
3.3. Рекомендації щодо подальшого вдосконалення підготовки фахівців
Голова ДЕК
__________________(_____________)
«_____» _________________ 20___ р.
Секретар ДЕК
__________________(___________)
«_____» ________________ 20___ р.
Звіт обговорено на засіданні кафедри __________________________________ протокол № ___ від ________________ р.
Завідувач кафедрою __________________________ (______________)

Додаток В
Бланк і зразок оформлення «Статистичні результати державної атестації»

Додаток Г
Форма службової записки щодо складу екзаменаційної комісії
Зав. навчального відділу
ДВНЗ «ПДТУ»
Гусєву Ю.В. зав. кафедри
Службова записка.
Направляю склад екзаменаційної комісії за спеціальністю _____________
(шифр)
(назва)
Голова ДЕК: прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада - повна назва підприємства, організації, установи - адреса розсилки для повідомлення про дату захисту -
Заступник голови ДЕК: прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада -
Члени ДЕК:
1) прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада -
2) прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада -
3) прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада -
4) прізвище, ім'я, по батькові - науковий ступінь, вчене звання - посада -
Для члена ДЕК, який не є працівником ДВНЗ «ПДТУ» необхідно додатково вказати: повна назва підприємства, організації, установи - адреса розсилки для повідомлення про дату захисту – якій ВНЗ закінчив – скільки років працює за спеціальністю –
Секретар ДЕК: прізвище, ім'я, по батькові - посада -
Зав. кафедри
(Службова записка додається тільки українською мовою)Додаток
Д
Бланк і зразок службової записки щодо графіку проведення захисту
(екзамену)
Зав. навчального відділу
ДВНЗ «ПДТУ»
Гусєву Ю.В. зав. кафедри
Службова записка.
Направляю графік ______________________________________________
(захисту магістерських робіт, дипломних проектів, проведення державних екзаменів
)
Шифр
Назва спеціальності
Термін захисту/екзамена
(за формами навчання)
Ауди- торія
Година денна заочна
1 2
3 4
5 6
Зав. кафедри
Зразок
Зав. навчального відділу
ДВНЗ «ПДТУ»
Гусєву Ю.В. зав. кафедри
Службова записка.
Направляю графік захисту магістерських робіт
Шифр
Назва спеціальності
Термін захисту
(за формами навчання)
Ауди- торія
Година денна заочна
1 2
3 4
5 6
8.05070103
Електротехнічні системи електроспоживання (ЕПП)
19,21,28 січня
19,21 січня 3.325 9-00 8.05070106
Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (АЕС)
27,27 січня
-
3.309-а 9-00
Зав. кафедри
І.В.Жежеленко
Додаток 2
до наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 0807.2015 р. № 111-05
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ
СТУДЕНТІВ
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 7.6-18:2015
Маріуполь
ДВНЗ «ПДТУ»
2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1

«Положення про проведення поточного контролю успішності студентів» є органічної частиною кредитної трансферно-накопичувальної системи.
1.2

Поточний контроль успішності та проміжна атестація стимулює систематичну підготовку студентів до занять, активізує та упорядковує навчальний процес, регламентує контроль знань студентів.
1.3 Положення ґрунтується на основі Закону України «Про освіту», Закону України
«Про вищу освіту». Проект "Положення про проведення поточного контролю успішності студентів» обговорювався на засіданнях Методичної ради ДВНЗ «ПДТУ» 30.09.2014 р. протокол № 1 та 26.02.2015 р. протокол № 5.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРОТЯГОМ
СЕМЕСТРУ
2.1 Контроль за успішністю студентів у навчальному семестрі здійснюється за допомогою поточних контролів і напівсеместрових атестацій. На атестацію виносіться заліковий модуль, який включає декілька змістових модулів (навчальних елементів дисциплін). Кількість змістовних модулів з одного боку повинна забезпечувати об’єктивне оцінювання знань студентів і проведення напівсеместрових атестацій, і з іншого боку не повинна приводити до штучного збільшення навчального навантаження викладача. Види змістовних модулів і їх кількість повинні обмежуватися кількістю кредитів навчальної дисципліни і мати часові бар’єри.
2.2 До видів контролю змістовних модулів можна віднести такі як: аудиторні контрольні роботи, письмові аудиторні опитування лекційного матеріалу, реферати, переклади з мов, розрахунково-графічні роботи, курсові проекти (або їх частина), курсові роботи (або їх частина), домашні практичні завдання, лабораторні роботи (їхній цикл) та ін.
Треба мати на увазі, що не усі види змістовних модулів та їх поточний контроль може видаватись навчальним відділом – навчальне навантаження викладачеві, частина їх може виконуватися за рахунок поза аудиторного навантаження викладача.
2.3 Лектором виконується розподіл балів по змістовим модулям і встановлення кількості балів, що нараховуються при поточному контролі, включаючи оцінку роботи на аудиторних заняттях. Розподіл балів затверджується рішенням кафедри до початку семестру та доводиться до відома студентів на першому занятті з цієї дисципліни. Підсумкова семестрова оцінка розраховується як сума оцінок в балах всіх поточних контролів. Зразок розподілу балів наведеній у додатку А.
2.4 Перша напівсеместрова атестація – це фактично перший заліковий модуль, який для малокредитних дисциплін збігається із іспитом (залік або екзамен) з даної дисципліни.
На останньому занятті залікового модуля викладач повинен проінформувати студентів про накопиченої суми балів. Зауважимо, що на атестаційних тижнях викладачі не повинні проводити контролюючі заходи.
2.5 У атестаційний тиждень у зведені атестаційні відомості й одночасно у журнали академічних груп необхідно проставити фактичну суму балів нарахованих студенту (
О
т
), а також максимально можливу суму балів (
О
max
). При цьому у атестаційну відомість потрібно заносити усі дисципліни, з яких у сесію є залік або екзамен.
2.6 Заповнені атестаційні відомості з позначенням загальної кількості пропусків занять за підписами куратора і старости академічної групи здаються у відповідні деканати.
Результати атестації вносяться в систему «Деканат».

3. ОЦЕНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ

3.1 Підсумкова семестрова оцінка знань студентів здійснюється по 2-х шкалах: оцінка за
100 бальною шкалою; оцінка за національною шкалою (5, 4, 3, 2).

3.2 При поточнім контролі передбачається фіксувати суму балів нарахованих студенту.
Максимальна сума за семестр з дисциплін які закінчуються заліком або діфзаліком – 100 балів, а з дисциплін які закінчуються екзаменом –60 балів.
3.3
Окремий модуль або частина дисципліни оцінюється умовною кількістю балів що розраховується за формулою
О
у
= 100 · О
т
/ О
max
, де О
т
– фактична сума балів нарахованих студенту,
О
max
– максимально можлива сума балів.

4 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
4.1 На початку семестру студенти повинні бути ознайомлені викладачем із графіком і методикою проведення поточних контролів та видами змістових модулів. У журнал обліку роботи академічної групи (розділ 3 «Міжсесійний контроль – МСК») повинні бути заповнені колонки для всіх контрольних заходів із зазначенням максимальної кількості балів з кожного
(додаток Б). У журнал необхідно заносити данні поточних контролів, підсумкові балі, результати атестацій. Це дає можливість кожному студенту контролювати свою навчальну роботу і наближення до остаточної оцінки ще до початку екзаменаційної сесії.
4.2 Викладачам необхідно систематично виставляти результати оцінювання теоретичних знань і практичних навичок в балах в журналах академічних груп з метою якісної підготовки до виведення підсумкових балів при атестації студентів.
4.3 Викладач повинен проінформувати студентів про наявність навчальної літератури та методичних матеріалів. У кінці семестру викладач оголошує підсумки поточного контролю і претендентів на одержання семестрових оцінок по результатах поточного контролю.Додаток А
ЗРАЗОК
Розподіл балів, які отримують студенти з дисципліни що закінчується заліком
(
наведені в таблиці значення не обов'язкові, види контролю і розподіл балів визначаються викладачем і затверджуються рішенням кафедри
)
Від заняття
(контролю)
Балів за одно заняття
(контроль)
За семестр
До 1-й атестації занять (контролів) сума балів занять (контролів) сума балів
Лекції:
- присутність
- конспект
1 0,5 0,5 17 8,5 8,5 9
4,5 4,5
Практичні:
- присутність
- виконання
- здача звіту
2 2
9 18 4
8
Лабораторні:
- виконання
- здача звіту
5 2
3 9
18 27 4
8 12
Семінарські
Поточн.контр
2 3
6 2
4
Контр. роб
Модул.контр.
6 2
12 1
6
Захист РГР
Здача інд.-х завдань
Усього


100

47
За участь у науковій роботі, призові місця в олімпіаді студенту можуть призначатися додаткові бали.
ЗРАЗОК
Розподіл балів, які отримують студенти з дисципліни що закінчується екзаменом
(
наведені в таблиці значення не обов'язкові, види контролю і розподіл балів визначаються викладачем і затверджуються рішенням кафедри
)
Від заняття
(контролю)
Балів за одно заняття
(контроль)
За семестр
До 1-й атестації занять
(контролів) сума балів занять (контролів) сума балів
Лекції:
- присутність
- конспект
Практичні:
- присутність
- виконання
- здача звіту
2
-
-
2 9
18 4
8
Лабораторні:
- виконання
- здача звіту
5 2
3 5
10 15 2
4 6
Семінарські
Поточн.контр
1 5
5 2
2
Контр. роб
Модул.контр.
6 2
12 1
6
Захист РГР
Здача інд.-х завдань


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал