Тестові завдання до теми культурогенезисСторінка1/5
Дата конвертації17.03.2017
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИКультурогенезис

1 Культурогенез пов’заний передовсім з: 1. трудовою діяльністю;

 2. аналітичною діяльністю;

 3. знаковою діяльністю;

 4. когнітивною діяльністю

2. Культурогенез – це

А. структура культури

В. процес зародження і розвитку культури

С. антропогенез

D. ґенеза суспільного осмислення культури

3. Світомодель архаїчного землероба:  1. антропоморфна;

  2. теоцентрична;

  3. міфологічна

  4. реалістична

4. Процес виникнення людини:

 1. антропоморфізм;

 2. антропогенез;

 3. антропоцентризм.

 4. культурогенез

5. Які з названих факторів сприяють перетворенню людиноподібної особи у людину:

 1. мисливство,

 2. ріст населення

 3. виготовлення знарядь праці.

 4. збиральництво

6. Трипільська культура орієнтована на:

  1. сучасне,

  2. минуле,

  3. майбутнє.

  4. сучасне і майбутнє

7. Вкажіть коли з’являються первісні форми релігійних вірувань:

А. 1 млн. р. до н. е.

В. 2. 100 т. р. до н.е.

С .60 т. р до н.е.

D. 4 т. р. до н.е.

8. Кому з первісних людей притаманні вже релігійні вірування?  1. австралопітеки

  2. ранні палеонтропи

  3. неандертальці.

  4. пітекантропи

9. Визначте відомі Вам первісні форми релігійних уявлень?

  1. християнство

  2. анімізм

  3. конфуціанство

  4. язичництво

10. Першими доказами підтвердження релігійних вірувань у древніх людей були?

  1. мистецтво,

  2. поховальні пам’ятки

  3. фольклор

  4. ритуал

11. Анімізм – первісне вірування у –

 1. надприродну силу речей;

 2. надприродну силу священних тварин;

 3. існування душі

 4. існування тіла

12. Фетишизм це –

А. надання речам надприродних

властивостей;

В. одухотворення природи;

С. єднання з природою

13. Тотемізм – це форма первісного релігійного

вірування,що

A. надає надприродних властивостей

різним предметам

B. допускає можливість надприродного

впливу на природу і людину

C. пов’язує людину з певним видом

тварин

D. сприймає природу живою істотою14. Вкажіть матеріал з якого людина вперше почала виготовляти знаряддя праці:

А. дерево;

В. камінь

С. метал


D. кістка.

15. Людина у трипільській культурі є :  1. особистістю,

  2. державницька,

  3. соціальна.

  4. родова

16. Визначте первісні стоянки на території України періоду раннього палеоліту :

А. Кирилівська

В. Амвросіївка

С. Товства Могилa

D. Зміїні вали

17. Героями міфологічного слов’янського епосу виступають  1. Кий, Щек

  2. Аскольд і Дир

  3. Володимир Великий

  4. Велес, Стрибог

18. Міфологія скіфів і сарматів пов’язана з віруваннями

  1. греків

  2. римлян

  3. слов’ян

  4. іранців

19. Звичай розписувати писанки до Великодня пов’язаний з

А. слов’янською міфологією

В. християнською традицією

С. трипільською технікою орнаментації

D. розвитком декоративно-ужиткового мистецтва

20. Людина рівня «неандерталець» сформована в епоху А. ранній палероіт;

В. пізній палеоліт;

С. мезоліт;

D. неоліт.

21. Що означає поняття “Велесова книга”: 1. зібрання релігійних текстів, заклинань.

 2. зібрання перших законів.

 3. .зібрання міфологічних творів

 4. медичні трактати

22. Слов’янські боги Хорс і Симаргл за походженням були А. грецькі

В. трипільські

С. іранські

D. єгипетські

23. Досягнення античної цивілізації проникають на українські землі


 1. 7 ст. до н.е.

 2. 5 ст. до н.е.

 3. 3 ст. до н.е.

 4. 1 ст. н.е.

24. Первісна людина вперше почала використовувати орнамент для оздоби -

А. одягу;

В. кераміки;

С. зброї


D. знаряддя праці

25.Відтворююче господарство характерне для періоду -  1. ранній палеоліт

  2. пізній палеоліт

  3. мезоліт

  4. неоліт

26. Вкажіть ім’я вченого, який відкрив трипільську культуру :

  1. М.Грушевський

  2. В.Хвойка

  3. П.Толочко

  4. Б.Рибаков

27. Архетип матері притаманний культурі періоду:

  1. ранній палеоліт

  2. пізній палеоліт

  3. мезоліт

  4. енеоліт.

28. Що є смислом життя людини Трипільської доби

 1. стати особистістю,

 2. стати частинкою соціуму,

 3. жити заради майбутнього

 4. дотримуватись законів предків.

29. Для первісних культур характерна модель світу:

  1. теоцентрична,

  2. міфологічна,

  3. антропоцентрична.

  4. реалістична

30. Язичницькі слов’янські боги уособлювали

 1. силу тварин

 2. сили природи

 3. силу людини

 4. силу волхвів

31. Поняття “сакральне” означає –

  1. космічне,

  2. небесне,

  3. земне.

  4. реальне

32. Визначте первісну стоянку на території України, де вперше виявили людиноподібну істоту:

А. Киїк-Коба (Крим)

В. Кирилівська

С. Королеве;

D. Молодове

33. Вкажіть епоху, коли з’явилось мистецтво:  1. ранній палеоліт

  2. пізній палеоліт

  3. мезоліт

  4. неоліт

34. Визначте місце, де вперше на українських територіях знайшли древні музичні інструменти ?

  1. Молодове,

  2. Мізин

  3. Киїк – Коба

  4. Старосілля

35. Коли в Нижньому Подніпров’ї та в степовому Криму сформувалася Скіфська держава.

  1. наприкінці 5 ст. до н.е.

  2. 4 ст. до н.е.

  3. 3 ст. до н.е.

  4. 9 ст. н.е.

36. Символом впливу якої культури є древні міста Північного Причорномор’я ?

  1. трипільського

  2. елліністичного

  3. римського

  4. скіфського.

37. Вкажіть період існування Трипільської

культури


  1. 5 – 3 тис. до н.е.

  2. к. 5 – 1 тис. до н.е.

  3. 3. – 1 тис. до н. е.

  4. 4 – 2 тис до н. е.

38. До пам’яток скіфської культури відносимо

 1. храми

 2. палаци

 3. кургани

 4. піраміди

39 Вкажіть ім’я вченого, хто першим зробив опис території України та народів, що її населяли

  1. Йордан

  2. Геродот

  3. Сократ

  4. Архімед

40. Характерними для праслов’ян були

  1. землеробські культи

  2. тваринні культи

  3. рослинні культи

  4. анімістичний світогляд

41. Вкажіть коли з’являються первісні форми релігійних вірувань:

А 1 млн р. до н. е.

В 100 т. р. до н.е.

С. 60 т. р до н.е.

D 4 т. р. до н.е.

42. Який народ вважають найдавнішим на українському терені ім’я якого зберегла історія  1. сармати,

  2. скіфи,

  3. трипільці

  4. кіммерійці

43. Для первісних стоянок та території України більш характерне –

  1. фігуративне мистецтво,

  2. образотворче мистецтво

  3. декоративне мистецтво

  4. фольклор

44. Вкажіть хронологічні рамки трипільської культури:

  1. 1. млн р. до н. е.

  2. 100 – 80 т. р. до н.е.

  3. 60 - 30 т. р до н.е.

  4. 4 - 2 т. р. до н.е.

45. Кому з первісних людей притаманні вже релігійні вірування?

  1. австралопітеки

  2. ранні палеонтропи

  3. неандертальці.

  4. пітекантропи

46. Знакова активність у древніх культурах це відчуття :

  1. кризи

  2. стабільності

  3. вічності

  4. релігійності

47. Вкажіть кочове плем’я, що з’явилось на українських землях 7 ст. до н.е.

  1. кіммерійці

  2. скіфи

  3. сармати

  4. гуни

48. Вкажіть стиль у мистецтві, притаманний скіфській культурі

  1. антропоморфний

  2. портретний

  3. зооморфний

  4. геометричний

49. На межі 1 тисячоліть вплив на проукраїнське населення мала культура

  1. скіфська

  2. грецька

  3. римська

  4. готська

50. Язичницькі боги у древніх слов’ян уособлювали

  1. силу тварин

  2. сили природи

  3. силу людини

  4. силу волхвів

51. Вкажіть назву скіфського кургану, де знайдено золоту пектораль

  1. Солоха

  2. Товста могила

  3. Гайманова могила

  4. Братолюбівський

52. Визначте культуру, що декларувала високе значення освіти:

  1. трипільська

  2. грецька

  3. скіфська

  4. сарматська

53. Визначте первісну стоянку на території України, де вперше виявили людиноподібну істоту:

А. Киїк-Коба (Крим)

В. Кирилівська

С. Королеве;

D. Молодове

54. Антична культура Північного Причорномор’я декларувала:  1. гуманізм

  2. зооморфізм

  3. тоталітаризм

  4. демократизм

55. Людина рівня «неандерталець» сформована в епоху А. ранній палероіт;

В. пізній палеоліт;

С. мезоліт;

D. неоліт.

56. До пантеону слов’янських богів не належить


 1. Нептун

 2. Афродіта

 3. Макош

 4. Велес

57. Першими доказами підтвердження релігійних вірувань у древніх людей були?

 1. мистецтво,

 2. поховальні пам’ятки

 3. фольклор

 4. ритуал

58. Основна ідея слов’янської міфології -

 1. перемога добра над злом

 2. конфлікт людини з богами

 3. перемога зла над добром

 4. возвеличення людини

 1. Археологічні розкопки засвідчують існування певного рівня культури на території України вже в епоху

 1. палеоліту

 2. мезоліту

 3. неоліту

 4. енеоліту
 1. До еллінського культурного поля першими потрапили

A анти

B кіммерійці

C. сармати

D. скіфи


61. Світогляд стародавніх слов’ян

  1. антропоцентричний

  2. міфологічний

  3. теоцентричний

  4. раціоналістичний

62. Вірування у природу як живу істоту - це

 1. фетишизм

 2. тотемізм

 3. анімізм

 4. магія

63. Одна із перших форм соціальної організації у

стародавньому світі була –

А. громадянське суспільство;

В. патріархат;

С. матріархат;

D. диктатура.

64. Місця , де стародавні слов’яни проводили ритуальні дії це -


   1. каплиці

   2. капища

   3. храми

   4. дsм молитви

65. Перехід від збиральництва до землеробства відбувся в епоху

   1. Палеоліту

   2. Мезоліту

   3. Неоліту

   4. Енеоліт

66. Знайдіть термін, що хронологічно відповідає поняттю «трипільська культура» на укр. землях –

А. палеоліт;.

В. мезоліт

С. неоліт

D. мідно-кам’яний період;

67. На межі 1 тисячоліть вплив на проукраїнське населення мала культура


  1. скіфська

  2. грецька

  3. римська

  4. готська

Тестові завдання до теми «Українська середньовічна культура ( Київська Русь)

1. Визначте хронологічні рамки Українського Середньовіччя:

А. 4 – 14 ст.

В. 8 - 13 ст.

С. 9 - 13 ст

D. 10 – 14 ст.

2. Для культури українського середньовіччя характерно панування


  1. мусульманства

  2. християнства

  3. православ’я

  4. іудаїзм

3. Українська середньовічна модель світу:

  1. космоцентрична;

  2. теоцентрична;

  3. антропоцентрична;

  4. антропокосмічна

4. Основні моральні принципи епохи Середньовіччя?

  1. чесність,

  2. вірність і відданість,

  3. гуманізм

  4. демократизм.

5. Вкажіть назву найдревнішої книги Київської Русі 1. «Повість минулих літ»

 2. «Велесова книга»

 3. «Остромирове Євангеліє»

 4. «Мстиславове Євангеліє»

6. Звідки прийшла в Київську Русь церковна музика ?

  1. Зах. Європи

  2. Візантії

  3. Італії

  4. Росії

7. Київський літопис розповідає про події

  1. 11 ст.

  2. 12 ст.

  3. 13 ст.

  4. 14 ст.

8. Визначте архітектурний стиль Київської Русі 10-11 ст.

  1. готичний

  2. романський

  3. хресто-купольний

  4. хрещатий

9. Тип Богородиці в українській іконописній традиції :

  1. Замилування;

  2. Знамення;

  3. 3.Одегітрія;

  4. Оранта

10.Який документ свідчить про розвиток медицини в князівській Україні

  1. Алімма

  2. Повість минулих літ

  3. Київський літопис

  4. Ізборник Святослава

11. Фундатором першої школи для дівчат в часи Середньовіччя була

  1. княгиня Ольга

  2. Гальшка Острозька

  3. Княжна Анна

  4. Євпраксія-Зоя

12. Про початки хірургії в українських джерелах вперше згадано:

А .“Повість минулих літ”,

В .“Слово о полку Ігоревім”,

С .“Повчання дітям”

D. “Слово о Законе і Благодаті.”

13. Дослідниками укр. культури були

А. М.Вебер, М.Грушевський;

В. Ів.Огієнко, М.Татіщев

С. Г.Спенсер, Є.Маланюк

D.М.Попович, М.Семчишин

14. Дослідником вивчення української культури середньовіччя був -


  1. В.Вернацький,

  2. З.Фрейд

  3. Г.Спенсер

  4. П.Толочко

15. Визначте пам’ятку архітектури українського Середньовіччя

 1. 1.Золочівський замок

 2. 2. Кам’янець-Подільстка фортеця

 3. 3. Домініканький собор

 4. 4. Михайлівський Золотоверхий собор

16. Як називають стінний розпис живописці в середньовічній Україні ?

  1. графіті

  2. мозаїка

  3. фреска

  4. графіка

17. До епосів князівської України слід віднести:

  1. “Повість минулих літ”,

  2. “Слово о полку Ігоревім”,

  3. “Повчання дітям”

  4. “Слово о Законе і Благодаті.”

18. Якою мовою велося навчання в давньоруських школах ?

  1. руською

  2. церковнослов’нською

  3. латинською

  4. грецькою

19. Суттю життя людини епохи Середньовіччя є

  1. власний добробут,

  2. служіння державі,

  3. служіння церкві.

  4. прожити праведне життя.

20. Хто заснував першу школу в часи українського Середньовіччя

  1. Володимир

  2. Ольга

  3. Євпраксія-Зоя

  4. Янка Мстиславівна

21. Вкажіть центр літописання в часи України-Руси:

  1. Св..Софія Київська

  2. Десятинна церква

  3. Києво –Печерський монастир

  4. Галицьке князівство.

22. Вкажіть назву першого збірника законів князівської доби в Україні

  1. «Повість минулих літ»

  2. «Моління»

  3. «Руська Правда»

  4. «Правда Ярославовичів»

  1. Ярослава Мудрого

23. Поняття «кормильство» тлумачиться як –

А. форма оподаткування;

В. форма домашнього виховання

С. форма фодальної залежності

D. місце полювання знаті

24. Які світи існують у свідомості давньоукраїнської людини?  1. Світ людський і божественний

  2. матеріальний і духовний

  3. праведний і неправедний

  4. гуманний і антигуманний

25. Вкажіть імена іконописців княжої доби:

  1. Алімпій і Григорій

  2. Алімпій і Нестор

  3. Сильвестр і Григорій

  4. Сильвестр і Алімпій.

26. Перша книгозбірня в укр. історії булла при

А. палац Ярослава Мудрого

В. Києво-Печерський монастир

С. Софія Київська

D. Десятинна церква

27. «Повість минулих літ» була завершена :

А. 882 р В. 988 р .

С. 1113 р. D. 1187 р.

28. Як називали людей, що розважали боярську знать в епоху Середньовіччя


  1. лицарі

  2. шамани

  3. скоморохи

  4. гуслярі

29. Перші монастирі Київської Русі були присвячені –

  1. Св..Борису і Глібу

  2. Києво-Печерська лавра

  3. Св..Георгію

  4. Почаївська лавра

30. Одними з перших фортифікаційних споруд епохи укр. Середньоіччя були –

А. фортеця Тустань;

В. «зміні вали»

С. «Золоті ворота»

D. фортеця «Високий замок»

31. У якому архітектурному стилі побудована Десятинна церква ?  1. романському

  2. готичному

  3. руському

  4. хресто-купольному

32. Коли в часи Київської Русі з’явились перші школи для дівчат ?

А. 9 ст. В. 10 ст.

С. 11 ст. D. 12 ст.

33. Головним героєм епосу «Слово о полку Ігоревім» був:  1. Ярослав Мудрий

  2. Роман Мстиславович

  3. Ярослав Осьмомисл

  4. Ігор Святославович

34 . Вкажіть матеріал на якому писались книги у час Київської Русі:

А. папір; В. пергамент; С.папірус; D. Берестя.

35. Перші наукові знання в Середньовічну Україну прийшли з


 1. Персії

 2. Візантії

 3. Римської імперії

 4. .імперії Оттона 1

36. Укладачем епосу «Слово о поході Ігоревім» був

  1. Нестор

  2. І. Грішний

  3. невідомий

  4. Іларіон

37 Православний храм :

 1. .антропоцентричний;

 2. антропокосмічний;

 3. космоцентричний;

 4. космологічний

38. Видатна пам’ятка архітектури Софія Київська побудована в –

  1. романському стилі

  2. готичному

  3. руському

  4. візантійському

39. При якому храмі в часи Київської Русі існувала вища школа для духовенства ?

  1. Десятинна церква

  2. храм св.Софії

  3. Київська Лавра

  4. Михайлівський Золотоверхий

40. Автором першого медичного трактату «Алімма» в часи Київської Русі є:

  1. Євпраксія-Зоя

  2. Алімпій

  3. Іларіон

  4. Нестор

41. Свідомість людини українського Середньовіччя:

 1. міфологічна;

 2. персоналістична;

 3. релігійна.

 4. колективна

42.Смислом життя людини у князівську добу було

  1. героїзм,

  2. вірність своєму шляху,

  3. служіння князю,

  4. служіння державі.

43. До загальнодержавного літопису часів Київської Русі слід віднести

  1. «Повість минулих літ»

  2. «Київський літопис»

  3. «Галицько-Волинський літопис

D. «Руську Правду».

44 Причиною відсутності вищих навчальних закладів у часи українського Середньовіччя були: 1. християнський світогляд

 2. відсутність вчених людей

 3. політична нестабільність

 4. їх недоцільність

45. Вкажіть назву першого гуманістичного трактату доби в Україні

  1. «Повість минулих літ»

  2. «Моління»

  3. «Руська Правда»

  4. «Правда Ярославовичів»

46. Визначте ім’я князя, що сприяв розвитку фортифікаційної архітектури в часи Київської Русі

 1. Володимир Святославович

 2. Данило Галицький

 3. Лев Данилович

 4. Василько Романович

47. Визначте пам’ятку юридичної літератури 2 пол. 11 ст.

  1. «Повість минулих літ»

  2. «Устав» Володимира Мономаха

  3. «Галицько-Волинський літопис

  4. «Руську Правду»

48. Вперше термін «Україна» вжито у літописі

  1. Аскольдовому.

  2. Київському.

  3. Галицькому.

  4. Руському.

49. Визначте архітектурний стиль Київської Русі ХII ст

  1. руський

  2. романський

  3. хресто-купольний

  4. хрещатий

50. Визначте пам’ятку архітектури Чернігівського князівства 1. Десятинна церква

 2. Троїцька надбрамна церква

 3. Спаський собор

 4. Михайлівський Золотоверхий собор

51. Одними з перших фортифікаційних споруд епохи укр. Середньовіччя були –

А. фортеця Тустань;

В. «зміїні вали»

С. «Золоті ворота»

D.фортеця«Високий замок»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал