Тернопільський національний технічний університет імені івана пулюяСкачати 469.74 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір469.74 Kb.
ТипКонцепція
1   2   3

Станом на листопад 2015 року якісний кадровий склад кафедри економіки та фінансів складає 95 %.

Повна відповідність наукової спеціальності захищених дисертацій галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 70 %.


 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кафедра економіки та фінансів має повне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності науково-практичних працівників та студентів. Навчальний процес, який забезпечує науково-педагогічні працівники кафедри, здійснюється у навчальному корпусі №10 вул. Білогірська 50.

Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам ДБН В 2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка. У вересні 2015 року відкрито комп’ютерний клас (ауд. 219) за рахунок коштів кафедри, який забезпечує навчальний процес з викладання фахових дисциплін студентів за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Економіка підприємства» і налічує 5 одиниць персональних комп’ютерів. Комп’ютерна техніка підключена до мережі Інтернет. Усі навчальні аудиторії корпусі № 10 обладнані доступом до бездротової мережі wi-fi з високою швидкістю передачі даних (100 Мегабіт/сек).

Динаміка забезпеченості потреб студентів за 2014-2015 рр. комп’ютерною технікою відображена на рис. 3.1.Рис. 3.1. Динаміка кількості комп’ютерів для забезпечення потреб студентів за 2014-2015 рр.
У позанавчальний час студенти мають вільний доступ до комп’ютерів для виконання науково-дослідницьких та пошукових робіт. У 2015-2016 році заплановано збільшення кількості персональних комп’ютерів для студентів до 10 одиниць.

Також необхідно відзначити зростання у 1,67 рази кількості комп’ютерів та оргтехніки для забезпечення потреб науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу за 2014-2015 рр., яке відбулося за рахунок коштів кафедри економіки та фінансів (рис. 3.2.).
Рис. 3.2. Динаміка кількості комп’ютерів та оргтехніки для забезпечення потреб науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу кафедри економіки та фінансів за 2014-2015 рр.

Завідувач та науково-педагогічні працівники кафедри економіки та фінансів розміщуються у кабінетах 220, 204, 219. Усі кабінети обладнані необхідними меблями та оргтехнікою, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (рис. 3.3). Фінансування придбання меблів у 2015 році здійснювалось виключно за рахунок коштів кафедри економіки та фінансів.
Рис. 3.3. Динаміка кількості меблів, що забезпечують основну діяльність кафедри економіки та фінансів за 2014-2015 рр.
У вересні 2015 року відкрито навчальну аудиторію (ауд.218) для магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит», яку обладнано новими сучасними столами та кріслами кафедри економіки та фінансів у 2015 році (рис. 3.4.). Джерело фінансування – власні кошти кафедри.


Рис. 3.4. Структура меблів, придбаних за кошти кафедри
економіки та фінансів у 2015 році

Окремо необхідно відзначити збільшення кількості кабінетів для науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу кафедри економіки та фінансів за 2014-2015 рр., що дозволило значно покращити умови праці працівників (рис. 3.5.).Рис. 3.5. Динаміка кількості кабінетів для науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу
кафедри економіки та фінансів за 2014-2015 рр.

Узагальнена інформація про динаміку матеріально-технічного забезпечення кафедри економіки та фінансів за 2014-2015 рр. наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Динаміка складу і структури матеріально-технічного забезпечення кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. Івана Пулюя за 2014-2015 рр.

№ п/п

Показники

Створення кафедри

01.07.2014Станом

на 01.11.15Динаміка

План на

2016 р


абс.

відн.Кількість навчальних аудиторій, од

6

6

0

100,0

6Кількість кабінетів для науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, од

2

4

2

200,0

4Кількість комп’ютерних класів, од.

0

1

1

-

1

в тому числі:
комп’ютерів

0

5

5

-

10Комп’ютерна та оргтехніка для забезпечення потреб науково-педагогічних працівників та допоміжного персоналу, од.

3

5

2

166,7

5

Продовження табл. 3.1
в тому числі:0

-
комп’ютери

3

4

1

133,3

5

МФУ

0

1

1

-

1Меблі

21

43

22

204,8

43

в тому числі:0столи, од

8

8

0

100,0

8

крісла, од.

13

17

4

130,8

17

столи навчальні для студентів, од.

0

9

9

-

9

крісла для студентів, од.

0

9

9

-

9

Отже, за час функціонування кафедри економіки та фінансів за період 2014-2015 рр. істотно зріс рівень матеріально-технічного забезпечення, що підтверджують аналітичні дані таблиці 2. Зокрема, у 2 рази зросла кількість кабінетів для науково-педагогічних працівників кафедри економіки та фінансів та в 1,7 рази кількість комп’ютерної та оргтехніки. Більш ніж у 2 рази збільшено кількість меблів, зокрема це меблі навчального призначення для студентів.

Концепцією розвитку кафедри передбачено збільшення кількості комп’ютерів, які будуть використовуватися у навчальному процесі.


 1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Навчальний процес на кафедрі економіки та фінансів здійснюється на основі розроблених навчальних програм і планів, які передбачають навчання майбутніх фахівців на основі компетентністного інтегрованого підходу, який реалізується через підбір дисциплін практичного спрямування, що націлені на фахову підготовку та надання практичних навичок.

У зв’язку з появою у навчальних планах нових дисциплін за всіма напрямами і спеціальностями, розроблено робочі навчальні програми, затверджені на засіданні кафедри протоколом № 1 від 26 серпня 2015 року.

Передбачається продовження процесу сертифікації навчальних курсів дистанційного навчання.

Дані діаграм (рис. 4.1, рис. 4.2) доводять достатній фактичний обсяг методичного забезпечення дисциплін, закріплених за кафедрою та їх нарощування у найближчому плановому періоді.
Рис. 4.1. Фактичний обсяг навчально-методичного забезпечення

для дисциплін кафедри економіки та фінансів в розрізі видів робіт

за період діяльності: з 26.08.2014 р. по 03.11.2015 р.

Рис. 4.2. Порівняння фактичного та планового обсягу навчально-методичного забезпечення (шт.) для дисциплін кафедри економіки та фінансів в розрізі видів робіт за фактичний (26.08.2014-3.11.2015 рр.)

та плановий (26.08.2015-30.06.2016 рр.) періоди діяльності
Такий комплексний підхід кафедри до методичного забезпечення навчального процесу надає можливість студентам у повній мірі користуватися матеріалами для підготовки до практичних занять, самостійної роботи, написання курсових робіт, звітів з практики, дипломних робіт, а також виконувати завдання для підготовки до складання фахового іспиту студентам заочної форми навчання.

Використання інтелектуального та фахового потенціалу викладачів кафедри дозволило виконати поставлене перед кафедрою завдання щодо формування базового методичного забезпечення закріплених дисциплін всіх напрямів підготовки та їх максимальну сертифікацію.

Концепція розвитку кафедри передбачає удосконалення навчально-методичного забезпечення з врахуванням найновіших змін у нормативно-правовому забезпеченні, у відповідності до нових розпоряджень галузевих міністерств і відомств.
 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна робота є важливою компонентою діяльності кафедри, яка вимагає наявності високого інтелектуального потенціалу її викладачів.

За рік свого існування кафедра економіки та фінансів успішно провела Всеукраїнську конференцію за міжнародної участі «Перспективи розвитку економічних систем у середовищі глобально орієнтованого трансформаційного простору» (6 травня 2015 р). Наукова конференція набула резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах (зокрема, на сайті Тернопільської ОДА http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/93071.htm), її результати жваво обговорювались у наукових колах.

За активної участі кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. Івана Пулюя спільно з Тернопільською ОДА було проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу”, яка відбулася 15-17 жовтня 2015 року  у найвизначніших історичних пам’ятках Тернопільської області – Вишнівецькому палаці (смт. Вишнівець) та Збаразькому замку (м. Збараж). Конференція гідно представила університет на міжнародній арені та змогла поєднати представників влади, бізнесу й академічного середовища, що є великим успіхом для подальшої співпраці.

На кафедрі виконуються 2 науково-дослідні теми:

«Соціально-економічні проблеми теорії і практика розвитку економічних систем», № держ. реєстр. 0111U005288.

«Розробка теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного потенціалу національної економіки», № держ. реєстр. 0114U001310.

Професори кафедри приймають активну участь у роботах спеціалізованих вчених та експертних рад, виступають опонентами та рецензентами кандидатських та докторських дисертацій, готують відгуки на автореферати.

Під керівництвом викладачів кафедри уже цього навчального року студентами опубліковано 25 наукових робіт.

Аспіранти кафедри належно виконують індивідуальний план та завдання дисертаційного дослідження відповідно до встановлених графіків.Стратегія розвитку науково-дослідної роботи кафедри повинна базуватися на 3-х основних елементах:

  1. Активні інтеграції викладачів кафедри у міжнародне наукове середовище (участь у міжнародних конференціях за кордоном, публікації статей в іноземних виданнях та їх розміщення в міжнародних наукометричних базах даних).

  2. Поєднання теоретичних та практичних елементів наукового дослідження (співробітництво з вітчизняними та зарубіжними підприємствами).

  3. Залучення студентів та активізація їх роботи у системі науково-дослідної роботи кафедри.

Для реалізації визначених завдань Концепції розвитку кафедри заплановано здійснити наступні кроки:

 1. Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (22-24 вересня 2016 року), у якій вже зголосилися брати участь науковці та практики з Польщі, Литви, Грузії, Швеції та Бельгії.

 2. Видання кафедральної монографії на тему: «Соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем».

 3. Продовження налагодження міжнародного наукового співробітництва з іноземними ВНЗ, зокрема, з Опольською та Люблінсько Політехнікою, Економічним університетом у м. Катовіци, Вищою школою економіки та інженерії у м. Слупськ та іншими навчальними закладами.

 4. Організація та проведення олімпіад серед студентів за предметами, що викладаються на кафедрі.

 5. Співпраця з місцевими підприємствами щодо практичних аспектів впровадження наукових досліджень (ПАТ «ТерА», СЕ «Борднеце Україна»).

 6. Забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень кафедри.

 7. Активізація участі студентів у науково-дослідній роботі.

 8. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.

 9. Підвищення вимогливості та відповідальності наукових керівників і консультантів за якість підготовки аспірантами й докторантами кафедри наукових досліджень, своєчасне їх подання для розгляду на засіданнях кафедри і міжкафедральних наукових семінарах;

 10. Активізація діяльності вчених кафедри щодо організації та проведення науково-практичних і науково-методичних конференцій.


Також подано документи на конкурс для отримання фінансування з державного бюджету для виконання науково-дослідної теми кафедри «Механізми нарощування та інтеграції фінансово-економічного потенціалу промислових підприємств у процесі реалізації стратегічних цілей просторового розвитку муніципальної системи».

Виконання більшості запланованих заходів розраховано на використання наукового потенціалу всіх без винятку викладачів кафедри як у сфері економіки, так і фінансів.


 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Формуючи свою особливу Концепцію розвитку, кафедра економіки та фінансів одною з перших в університеті подала приклад позиціонування себе через сайт ТНТУ ім. Івана Пулюя.

Частота виставлення інформації та її змістовність представлені у таблиці 6.1.Таблиця 6.1

Динаміка розвитку і функціонування кафедри економіки та фінансів
за 2014-2015 роки та хронологія відображення
на сайті ТНТУ ім. Івана ПулюяДата

Захід

Формат участі

2014 РІК

1 липня

Створення кафедри економіки та фінансів

учасники

9 - 10  жовтня

Фінансовий форум ЄАУ «Стратегії ефективного фінансування університетів»

учасники


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал