Тематичний планСкачати 188.14 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір188.14 Kb.

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ

УКООПСПІЛКА

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Контрольні завдання

для студентів заочної форми навчання
Спеціальність: 5.03050901 Бухгалтерський облік

м. Білгород-Дністровський 2012р.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

теми

Назва розділів і тем

Кількість годин

1

Сутність і функції грошей

8

2

Грошовий оборот і грошова маса, що його обслуговує

8

3

Грошовий ринок

8

4

Грошові системи

10

5

Інфляція та грошові реформи

10

6

Валютний ринок і валютні системи

8

7

Кількісна теорія грошей

8

8

Необхідність і сутність кредиту

8

9

Види, функції та роль кредиту

10

10

Фінансові посередники на грошовому ринку

8

11

Центральні банки

10

12

Комерційні банки

12

Разом

108


Форма підсумкового контролю – диференційований залік.

Варіанти контрольної роботи


Б

А

Остання цифра номера особової справи студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера особової справи студента

0

1

15

212

16

223

17

234

18

245

19

256

20

267

21

278

22

289

23

2910

24

301

11

25

3112

26

3213

27

3314

28

3415

29

3516

30

3617

31

3718

32

3819

33

3920

34

402

1

21

352

22

363

23

374

24

385

25

396

26

404

10

278

11

289

12

2910

13

303

11

31


12

32


13

33


14

34


15

35


16

36


17

37


18

38


19

39


20

40


4

1

14

212

15

223

16

234

17

245

18

256

19

267

20

278

21

289

22

2910

23

305

11

24

3112

25

3213

26

3314

27

3415

28

3516

29

3617

31

3718

32

3819

33

3920

34

406

1

21

352

22

363

23

374

24

385

25

396

26

407

21

278

20

289

19

2910

18

307

11

17

3112

30

3213

29

3314

28

3415

27

3516

26

3617

25

3718

24

3819

23

3920

22

408

1

20

212

19

223

18

234

17

245

16

256

15

267

14

278

13

289

12

2910

11

309

10

11

319

12

328

13

337

14

346

15

355

16

364

17

373

18

382

19

391

20

40
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


 1. Завдання для виконання контрольних робіт складаються з питань, що охоплюють усі теми курсу.

 2. Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від останніх цифр номера особової справи студента (за реєстрацією заочного відділення). У таблиці по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі – останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонтального рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.


Порядок виконання роботи:


 1. Слід уважно прочитати пояснювальну записку, ознайомитися з тематичним планом, потім за таблицею варіантів визначити питання своєї контрольної роботи.

 2. Знайти сторінку з питаннями і уважно прочитати зміст теми програми, з якої визначено питання, ознайомитися з методичними рекомендаціями до цього питання.

 3. У списку літератури, вміщеному наприкінці методичних рекомендацій, знайти за кодом літературу, яку можна використовувати при розкритті питання (дозволяється використовувати іншу літературу за умови, що вона відповідає змісту питання і є сучасною).

 4. Ознайомитися з матеріалом питання, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

 5. Пояснення завдань повинно бути аргументованим.

 6. Виконуючи контрольну роботу, студент повинен дотримуватися таких вимог:

1) контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом (хоча б одне питання), вона повертається студенту без перевірки та рецензування для повторного виконання;

2) контрольна має бути виконана українською мовою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишити поля шириною 4-5 см для зауважень викладача;

3) правильно заповнити титульну сторінку, де вказуються назва дисципліни, прізвище, ім’я та по батькові, група, курс, навчальний заклад, номер особової справи;

4) вказати номер варіанта;

5) номери і назви завдань вказуються безпосередньо перед їх виконанням;

6) назву кожного питання підкреслити;

7) відповідь на кожне наступне питання повинна починатися з нової сторінки;

8) відповіді слід писати акуратно, розбірливим почерком, одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слід не допускається, крім загальноприйнятих;

9) наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури (відповідно до вимог щодо оформлення переліку використаної літератури), ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишається дві-три чисті сторінки для написання рецензії;

10) обсяг роботи повинен становити 22-25 сторінок (у зошиті) або 12 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4 (Word 14);

11) до роботи додається заповнений бланк, що висилається навчальним закладом, із зазначенням прізвища, імені та по батькові студента, шифру, назви дисципліни, номера контрольної роботи.

Перелік питань до контрольної роботи.
 1. Походження та необхідність грошей.

 2. Суть і вартість грошей.

 3. Історичні форми грошей.

 4. Функція грошей – міра вартості.

 5. Функція грошей – засіб обігу.

 6. Функція грошей – засіб платежу.

 7. Функція грошей – засіб нагромадження.

 8. Функція світових грошей.

 9. Роль грошей у функціонуванні ринку.

 10. Поняття кредитної системи та її побудова.

 11. Суть грошового обігу. Грошовий обіг як безперервний процес руху грошей.

 12. Форми грошей, що знаходяться в обігу.

 13. Грошова маса і швидкість обігу грошей. Показники обсягу і структури грошової маси.

 14. Сталість грошей та механізм її забезпечення.

 15. Поняття грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика.

 16. Основні типи грошових систем, їх еволюція.

 17. Проблема становлення та розвитку грошової системи України.

 18. Національна грошова система України.

 19. Методи державного регулювання грошового обігу.

 20. Інфляція: суть, причини та закономірності розвитку.

 21. Грошові реформи як шлях оздоровлення та впорядкування грошового обігу.

 22. Державне регулювання інфляції.

 23. Валютні ресурси, порядок їх формування та використання.

 24. Типи валютних систем: поняття основні елементи та еволюція.

 25. Форми валютних курсів і методи їх регулювання.

 26. Конвертованість валют. Проблеми котирування національної валюти України та функціонування валютної біржі.

 27. Валютні ризики й методи валютного страхування.

 28. Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин.

 29. Суть і функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту.

 30. Класифікація форм і видів кредиту.

 31. Суть позичкового процента та його функції.

 32. Поняття кредитної системи та її побудова.

 33. Кредитні гроші.

 34. Роль кредиту в розвитку міжнародних економічних відносин.

 35. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження та функції.

 36. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи, їх види та операції.

 37. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.

 38. Виникнення, призначення, форми організації та функції центральних банків.

 39. Створення та діяльність Національного Банку України.

 40. Суть і функції комерційних банків, їх види та організаційна структура.


Література.


 1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 16.04.91.

 2. Постанови Правління Національного банку України:

  1. «Положення про кредитування» від 05.10.95.

  2. «Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України» від 21.04.04.

  3. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 21.01.04.

  4. «Інструкція про організацію роботи з готівкою обігу установами банків в Україні» від 13.03.01.

 3. Гальчинський А.Т. Теорія грошей. К,: Основи, 2001.

 4. Івасів Б.С. Гроші та кредит. Підручник. Тернопіль: Карт-Бланш, 2005.

 5. Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. Гроші та кредит. Навчальний посібник. Львів. Новий світ – 2000, 2007.

 6. Луців Б.В. Гроші, банки та кредит: у схемах, коментарях. Навч. Посібник. Тернопіль: Карт-Бланш, 2000.

 7. Савлук М.І. Гроші та кредит. Київ. КНЕУ, 2001.

 8. Скибенко С.Т., Халява С.П., Цвєткова Л.О. Банківські операції. Навчальний посібник. Київ, НМЦ «Укоопосвіта», 2002.

 9. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник. Київ. Центр навчальної літератури, 2005.

Перелік питань до заліку 1. Походження грошей. Суть грошей.

 2. Режим валютного курсу.

 3. Гроші як засіб платежу.

 4. Принципи й організація кредитування.

 5. Форми грошей, що знаходяться в обігу, їх класифікація та характеристика.

 6. Поняття кредитної системи та її побудова.

 7. Грошові знаки вартості.

 8. Сфера використання грошей у різних формах.

 9. Поняття грошової системи.

 10. Основні типи грошових систем. Їх еволюція.

 11. Інфляція: суть, принципи та закономірності розвитку.

 12. Валютні системи та їх характеристика.

 13. Порядок встановлення та методологія обчислення валютного курсу.

 14. Гроші та їх функції в ринковій економіці.

 15. Валютна політика.

 16. Гроші як інструмент стимулювання, регулювання суспільного виробництва.

 17. Забезпечення стійкості грошей.

 18. Суть і функції кредиту.

 19. Форми та види кредиту, їх класифікація.

 20. Світові гроші, суть і сфера використання.

 21. Суть позичкового проценту і його функції.

 22. Процентні ставки за вкладами в банках (депозитний процент) та за кредитами, що надають банки.

 23. Державне регулювання позичкового проценту.

 24. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження та функції.

 25. Виникнення, призначення, форми організації та функції центральних банків.

 26. Створення й діяльність НБУ.

 27. Комерційні банки.

 28. Суть і функції комерційних банків, їх види й організаційна структура.

 29. Операції комерційних банків.

 30. Роль грошей у функціонуванні ринку.

 31. Гроші як засіб обліку суспільної праці.

 32. Загальна характеристика та структура валютного ринку.

 33. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.

 34. Принципи організації грошового обігу.

 35. Рівновага на грошовому ринку.

 36. Проблема становлення та розвитку грошової системи України.

 37. Регулювання обігу готівки. Валюта і національна валютна система.

 38. Грошові реформи як шлях оздоровлення й впорядкування грошового обігу.

 39. Валютне регулювання й валютний контроль.

 40. Необхідність кредиту.

 41. Кредит як інструмент регулювання грошового обігу.

 42. Паперові гроші, їх походження і зміст.

 43. Роль кредиту в розвитку міжнародних економічних відносин.

 44. Поняття грошового ринку.

 45. Методи грошово-кредитної політики НБУ.

 46. Валютні ризики й методи валютного страхування.

 47. Державне регулювання інфляції.

 48. Роль кредиту в розширеному відтворенні.

 49. Кредитні гроші.

 50. Національна грошова система України.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал