Тема Сутність, складові та засади організації місцевих фінансівСкачати 228.52 Kb.

Дата конвертації20.02.2017
Розмір228.52 Kb.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів.
Вчення про місцеві фінанси та його формування. Об’єкт та предмет вивчення. Мета дисципліни. Сутність місцевих фінансів. Функції місцевих фінансів: 1) розподільча; 2) контрольна; 3) стимулююча.
Роль місцевих фінансів в економічній системі держави. Вплив місцевих фінансів на соціально-економічний розвиток країни і окремих територій.
Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових
інститутів.
Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади
Сутність фінансової політики місцевих органів влади. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.
Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики. Фінансово-економічні засади регіональної політики, розширення повноважень місцевих органів влади. Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.
Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів
влади
Розвиток місцевих бюджетів та їх роль у місцевих фінансах України.
Етапи розвитку місцевих бюджетів України. Місцеві бюджети - у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів. Принципи формування місцевих бюджетів України. Роль місцевих бюджетів у соціальному та економічному розвиткові регіонів. Характеристика складових місцевого бюджету.
Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Джерела формування доходів місцевих бюджетів. Суть місцевого оподаткування. Виникнення та розвиток місцевого оподаткування. Стан і
недоліки місцевого оподаткування в Україні. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів України.
Суть комунального кредиту, причини існування, переваги у порівнянні з державним кредитом. Порядок випуску та обігу муніципальних позик.
Бюджетний кодекс України про місцеві запозичення. Досвід та проблеми розвитку муніципальних позик в Україні.
Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів
Сутність, значення, принципи планування видатків місцевих бюджетів.
Порядок планування видатків місцевих бюджетів. Характеристика кошторисного планування видатків бюджетних установ. Програмно-цільовий метод бюджетного планування. Складові елементи програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів. Порядок виконання місцевих бюджетів за видатками.
Тема 6. Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Сутність фінансового вирівнювання.
Особливості організації міжбюджетних відносин у бюджетній системі України. Зміст, цілі та методи бюджетного регулювання. Види бюджетних трансфертів. Чинний порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам: позитивні та негативні аспекти. Субвенції місцевим бюджетам та їх види. Алгоритм визначення обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам. Вдосконалення організації міжбюджетних відносин у Бюджетному кодексі України.
Змістовий модуль 2.
Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні
Сутність бюджетного процесу. Бюджетний цикл і бюджетний період.
Тривалість бюджетного року. Етапи бюджетного процесу на місцевому рівні. Складання проекту місцевого бюджету. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет. Виконання місцевого бюджету. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету. Учасники бюджетного процесу.
Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого
господарства

Місцеве господарство та місцеві фінанси. Склад місцевого господарства та його роль у місцевих фінансах. Правові засади функціонування комунальної власності. Види комунальних підприємств та
їх характеристика. Особливості організації фінансів підприємств комунальної власності.
Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства
Сутність, склад та класифікація комунального господарства. Система
індикаторів діяльності комунального господарства. Особливості фінансів комунального господарства. Джерела утворення оборотних коштів комунальних підприємств. Порядок формування тарифів на комунальні послуги. Специфіка фінансової діяльності комунальних транспортних підприємств.
Тема
10.
Фінансова
діяльність
житлово-експлуатаційного
комплексу
Склад житлового господарства. Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування. Порядок розрахунку тарифу на житлово-комунальні послуги. Фінансова діяльність підприємств житлового господарства. Характеристика складових житлового господарства. Порядок обчислення фізичного зносу житлового фонду. Порядок розрахунку тарифу квартирної плати. Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні.
Тема 11. Управління місцевими фінансами в Україні
Місцеві фінансові органи, їх функції, повноваження, завдання.
Нормативна база діяльності місцевих фінансових органів. Організаційна структура місцевих фінансових органів. Виконання місцевих бюджетів органами Державного казначейства України. Організація роботи з виконання місцевих бюджетів за доходами. Фінансовий контроль, який здійснюється органами місцевого самоврядування, його види та методи. Внутрішній та зовнішній фінансовий контроль.

Тема 12. Основи організації фінансів місцевих органів влади у
зарубіжних країнах
Європейської хартії місцевого самоврядування: її зміст та значення для організації діяльності місцевих органів влади. Склад фінансових ресурсів органів місцевої влади зарубіжних країн.
Доходи і видатки місцевих бюджетів. Фінансове вирівнювання та його роль у розвитку територій. Місцеве оподаткування за кордоном. Роль надходжень від місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів зарубіжних країн. Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів. Бюджетний федералізм у побудові бюджетних систем зарубіжних країн.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
поданий у таблиці 1:
Таблиця 1 – Тематичний план дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма усього у тому числі усього у тому числі л с, п с.р. л с, п с.р.
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Модуль 1
Змістовий модуль 1
Тема 1. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
8 2
2 4
8
-
-
8
Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади
8 2
2 4
8
-
-
8
Тема 3. Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
8 2
2 4
8
-
-
8
Тема 4. Формування дохідної бази місцевих бюджетів
10 2
2 6
12 2
2 8
Тема 5. Система видатків місцевих бюджетів
12 4
2 6
12 2
2 8
Тема
6.
Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
12 4
2 6
8
-
-
8
Разом за змістовим модулем
1 58 16 12 30 56 4
4 48

Змістовий модуль 2
Тема 7. Бюджетний процес на місцевому рівні
10 2
2 6
6
-
-
6
Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємств місцевого господарства
8 2
2 4
8
-
-
8
Тема 9. Фінанси підприємств комунального господарства
8 2
2 4
10 2
2 8
Тема 10. Фінансова діяльність житлово- експлуатаційного комплексу
8 2
2 4
12 2
8
Тема 11. Управління місцевими фінансами в
Україні
8 2
2 4
8
-
-
8
Тема 12. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах
8 2
2 4
8
-
-
8
Разом за змістовим модулем
2 50 12 12 26 52 4
2 46
Усього годин
108 28 24 56 108 8
6 94

ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
Таблиця 2 – Теми та зміст лекційних занять
Тема
Номер, назва та ключові питання лекції
Кільк
ість годин
4
Л.1 – Формування дохідної бази місцевих бюджетів
1.
Фінансова незалежність місцевого самоврядування: її сутність, зміст та значення.
2.
Характеристика доходів місцевих бюджетів.
3.
Характеристика місцевих податків і зборів.
4.
Місцеві позики та їх розвиток в Україні.
2 5
Л.2 – Система видатків місцевих бюджетів
1.
Видатки місцевих бюджетів: сутність, класифікація та принципи організації.
2.Кошторисне планування видатків бюджетних установ.
3.
Програмно-цільовий метод бюджетного планування.
4.
Порядок виконання місцевих бюджетів за видатками.
2 9
Л.3 – Фінанси підприємств комунального господарства
1.
Комунальне господарство: його сутність, склад та класифікація.
2.
Особливості фінансів комунального господарства.
3.
Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.
2 10
Л.4 – Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу
1.
Склад житлового господарства.
2.
Специфіка фінансової діяльності підприємств житлово- експлуатаційного обслуговування.
3. Реформування житлово-експлуатаційного комплексу
2
Разом по дисципліні
8ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Таблиця 3 – Теми та зміст семінарських (практичних) занять, їх обсяг
Тем а
Номер, назва, зміст заняття
Кількі
сть, год.
4
СЗ.1 – Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Зміст заняття:
1.
Обговорення питань семінарського заняття:
-
Сутність, зміст та значення фінансової незалежності місцевого самоврядування.
-
Характеристика доходів місцевих бюджетів.
-
Характеристика місцевих податків і зборів.
-
Місцеві позики та їх розвиток в Україні.
2.
Вирішення задач
2 5
СЗ.2 – Система видатків місцевих бюджетів
Зміст заняття:
1.
Обговорення питань семінарського заняття:
-
Видатки місцевих бюджетів: сутність, класифікація та принципи організації.
-
Кошторисне планування видатків бюджетних установ.
-
Програмно-цільовий метод бюджетного планування.
-
Порядок виконання місцевих бюджетів за видатками.
2.
Вирішення задач
2 9
СЗ.3 – Фінанси підприємств комунального господарства
Зміст заняття:
1.
Обговорення питань семінарського заняття:
-
Особливості фінансів комунального господарства.
-
Формування та використання прибутку комунальних підприємств.
-
Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.
-
Особливості фінансів дорожнього господарства.
2.
Вирішення задач
2 10
СЗ.3 – Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу
Зміст заняття:
1.
Обговорення питань семінарського заняття:
-
Особливості розвитку фінансових відносин в житловому господарстві
-
Доходи підприємств житлового господарства та їх види.
-
Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура.
2.
Вирішення задач
Разом по дисципліні
6


ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1.
Місцеве самоврядування: його сутність та склад.
2.
Характеристика етапів розвитку місцевого самоврядування в Україні.
3.
Теорії місцевих фінансів.
4.
Сутність та функції місцевих фінансів.
5.
Принципи організації місцевих фінансів.
6.
Роль місцевих фінансів у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни.
7.
Нормативно-фінансова база місцевих фінансів та її розвиток.
8.
Фінансова політика на місцевому рівні: її сутність та принципи реалізації
9.
Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.
10.
Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.
11.
Основні засади стимулювання розвитку регіонів.
12.
Етапи розвитку місцевих бюджетів в Україні.
13.
Місцеві бюджети: сутність та призначення.
14.
Характеристика складових місцевих бюджетів.
15.
Фінансова незалежність місцевого самоврядування: її сутність, зміст та значення.
16.
Джерела і склад доходів місцевих бюджетів.
17.
Характеристика доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів.
18.
Характеристика доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів.
19.
Склад місцевих податків та їх характеристика.
20.
Місцеві збори та їх характеристика.
21.
Місцеві позики та їх розвиток в Україні.
22.
Порядок випуску і обігу облігацій місцевих позик.

23.
Характеристика витрат, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів і фінансуються з бюджетів сіл, селищ, міст
і їхніх об’єднань.
24.
Характеристика витрат, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів і фінансуються з бюджету АРК та обласних бюджетів.
25.
Характеристика витрат, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів і фінансуються з бюджетів міст республіканського, обласного значення і районних бюджетів.
26.
Характеристика витрат, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.
27.
Планування видатків місцевих бюджетів: сутність, значення принципи та методи організації.
28.
Порядок планування обсягу витрат на фінансування культури, фізичної культури і спорту.
29.
Планування видатків місцевих бюджетів на утримання органів місцевого самоврядування.
30.
Порядок планування обсягу витрат на фінансування соціального захисту і соціального забезпечення.
31.
Порядок планування обсягу витрат на фінансування освіти.
32.
Кошторисне планування видатків бюджетних установ.
33.
Програмно-цільовий метод бюджетного планування.
34.
Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації
35.
Бюджетне регулювання: його цілі та методи
36.
Бюджетні трансферти та їх види
37.
Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
38.
Шляхи реформування міжбюджетних відносин
39.
Складання проекту місцевого бюджету
40.
Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.
41.
Виконання місцевого бюджету як стадія бюджетного процесу.

42.
Головні розпорядники бюджетних коштів: їх права і обов’язки.
43.
Місцеве господарство як складова місцевих фінансів.
44.
Види комунальних підприємств та їх характеристика.
45.
Особливості фінансової діяльності підприємств комунальної власності
46.
Фінансове планування на підприємствах комунальної форми власності.
47.
Комунальне господарство: його сутність, склад та класифікація.
48.
Особливості організації фінансів комунального господарства.
49.
Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств.
50.
Житлове господарство: його склад та характеристика.
51.
Специфіка фінансової діяльності підприємств житлово- експлуатаційного обслуговування.
52.
Реформування житлово-експлуатаційного комплексу
53.
Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції
54.
Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів
55.
Фінансовий контроль на місцевому рівні
56.
Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.
57.
Характеристика доходів регіональних урядів в зарубіжних країнах.
58.
Характеристика доходів регіональних урядів в зарубіжних країнах.
59.
Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.
60.
Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.
61.
Бюджетний федералізм у побудові бюджетних систем зарубіжних країн.

САМОСТІЙНА РОБОТА
Таблиця 4 – Теми та зміст самостійної роботи, її обсяг
Тем а
Назва та зміст роботи
Кількі
сть, год.
1
Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Місцеве самоврядування: його сутність, склад та етапи розвитку
2.
Основи теорії місцевих фінансів.
3.
Сутність, функції та роль місцевих фінансів.
4.
Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів.
2.
Підготовка до виступу на семінарському занятті та до практичних занять;
3.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
4.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 2
Фінансова політика місцевих органів влади
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Фінансова політика на місцевому рівні: її сутність та принципи реалізації
2.
Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.
3.
Система фінансового вирівнювання: її необхідність та об`єктивні критерії побудови.
2.Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 3
Місцеві бюджети як основа фінансової бази місцевих органів влади
Зміст роботи:
1.
Виконання практичних завдань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Розвиток місцевих бюджетів в Україні
2.
Місцеві бюджети: сутність, зміст та призначення.
3.
Характеристика складових місцевих бюджетів.
2.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8

Тем а
Назва та зміст роботи
Кількі
сть, год.
4
Формування дохідної бази місцевих бюджетів
Зміст роботи:
1.
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
2.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Основні напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
-
Проблеми та перспективи розвитку місцевих запозичень.
3.
Виконання практичних завдань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Охарактеризуйте склад та тенденції формування доходів бюджету м.
Суми.
4.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
5.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 5
Система видатків місцевих бюджетів
Зміст роботи:
1.
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
2.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Проблеми та перспективи запровадження програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів в Україні.
3.
Виконання практичних завдань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Охарактеризуйте склад та тенденції формування видатків бюджету м.
Суми.
-
Охарактеризуйте основні напрямки Стратегічного плану розвитку м.Суми.
4.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
5.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 6
Фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання
Зміст роботи:
1.
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
2.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації
2.
Бюджетне регулювання: його цілі та методи
3.
Бюджетні трансферти та їх види
4.
Алгоритм визначення дотацій вирівнювання
3.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8

Тем а
Назва та зміст роботи
Кількі
сть, год.
7
Бюджетний процес на місцевому рівні
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.Складання проекту місцевого бюджету
1.Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет.
2.Виконання місцевого бюджету.
2.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
6 8
Організація фінансової діяльності підприємств місцевого
господарства
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1. Поняття комунальної власності.
1.
Фінанси підприємств комунальної форми власності як складова місцевих фінансів.
2.
Особливості фінансової діяльності підприємств комунальної власності
2.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 9
Фінанси підприємств комунального господарства
Зміст роботи:
1.
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
2.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Витрати на утримання та ремонт автомобільних доріг, джерела їх фінансування.
3.
Виконання практичних завдань, що передбачені для самостійного опрацювання:
-
Проаналізувати склад
і структуру доходів комунальних транспортних підприємств Сумського регіону.
4.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
5.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 10
Фінансова діяльність житлово-експлуатаційного комплексу
Зміст роботи:
1.
Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу
2.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного
8

Тем а
Назва та зміст роботи
Кількі
сть, год. опрацювання:
-
Охарактеризуйте стан житлово-комунального господарства територіальної громади м. Суми.
3.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів.
4.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
11
Управління місцевими фінансами в Україні
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції
2.
Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів
3.
Фінансовий контроль на місцевому рівні
2.
Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.
Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
8 12
Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних
країнах
Зміст роботи:
1.
Вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання:
1.
Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування.
2.
Характеристика доходів і видатків регіональних урядів.
3.
Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах.
4.
Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів.
5.
Бюджетний федералізм у побудові бюджетних систем зарубіжних країн.
2.Проведення пошуково-аналітичної роботи з підготовки виступу на семінарському занятті, міні-лекції з проблемних питань місцевих фінансів;
3.Виконання індивідуальних завдань з написання рефератів та підготовка до їх презентації.
4.Систематизація вивченого матеріалу курсу перед ПМК.
8
Разом по дисципліні
94


ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
1.
Місцеві фінанси як складова загальнодержавних фінансів, їх особливості.
2.
Специфічні ознаки місцевих фінансів.
3.
Склад місцевих фінансів.
4.
Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту.
5.
Значення місцевих фінансів як інструменту економічного розвитку та джерела фінансування громадських послуг і економічного розвитку.
6.
Підстави для формування і проведення самостійної фінансової політики місцевими органами влади.
7.
Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави.
8.
Сутність державної регіональної політики, її зв`язок з адміністративно- територіальною реформою в державі.
9.
Цілі, завдання та пріоритети фінансової політики на місцевому рівні та державної регіональної політики.
10.
Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України.
11.
Місцеві бюджети — у складі бюджетної системи. Структура місцевих бюджетів.
12.
Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування.
13.
Види місцевих бюджетів України та їх структура.
14.
Необхідність розподілу місцевих бюджетів на «загальний фонд» та
«спеціальний фонд», їхні джерела та порядок формування.
15.
Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.
16.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів.
17.
Методи мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.

18.
Податкові та неподаткові методи формування доходів місцевих бюджетів.
19.
Податкові надходження – основна складова в забезпеченні формування доходної частини місцевого бюджету. Види податкових надходжень.
20.
Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори,
їх склад і характеристика.
21.
Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів.
22.
Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.
23.
Переваги і недоліки боргового фінансування місцевих потреб.
24.
Склад та структура видатків місцевих бюджетів.
25.
Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.
26.
Фінансування власних та делегованих державою повноважень, порядок
їх здійснення та законодавче закріплення.
27.
Порядок фінансування з поточного бюджету та бюджету розвитку.
28.
Фінансування видатків з бюджету столиці України м. Києва.
29.
Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
30.
Види міжбюджетних трансфертів, що використовуються в Україні, їх характеристика.
31.
Роль і значення трансфертів в формуванні доходної частини місцевих бюджетів: економічні і політичні аспекти.
32.
Фінансові відносини на підприємствах місцевого господарства.
33.
Проблеми фінансового забезпечення підприємств місцевого господарства
34.
Доходи від реалізації продукції, робіт та послуг підприємств місцевого
35.
господарства.
36.
Собівартість підприємств місцевого господарства та її планування.
37.
Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого

38.
Фінанси комунальних підприємств та специфіка їх прояву.
39.
Основні доходи комунальних підприємств.
40.
Собівартість робіт та послуг в комунальних підприємствах.
41.
Прибуток та рентабельність комунальних підприємств.
42.
Дотації з місцевого бюджету комунальним підприємствам.
43.
Фінансові відносини в житловому господарстві та їх розвиток.
44.
Доходи підприємств житлового господарства та їх види.
45.
Витрати житлово-експлуатаційних організацій.
46.
Тарифна політика держави та місцевих органів влади в сфері житлового господарства.
47.
Фінансування цільових комплексних програм покращення благоустрою житла, розроблених радами народних депутатів відповідного рівня.
48.
Проблеми та основні напрями вдосконалення організації фінансів житлово-комунального господарства.
49.
Роль місцевих фінансових органів у системі виконавчої влади.
50.
Компетенція місцевих органів влади в галузі фінансів, їх участь у бюджетному процесі.
51.
Необхідність фінансового планування на різних рівнях місцевих органів влади та управління, методи фінансового планування.
52.
Роль місцевих фінансових органів у регіональному фінансовому плануванні.
53.
Європейська хартія місцевого самоврядування про основні принципи організації місцевих фінансів.
54.
Бюджетний федералізм як принцип побудови фінансів місцевого самоврядування в розвинутих країнах.
55.
Форми та методи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
56.
Види, принципи та інструменти взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

57.
Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.

ТЕМАТИКА МІНІ-ЛЕКЦІЇ
1.
Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.
2.
Особливості функціонування фінансового механізму на місцевому рівні.
3.
Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
4.
Роль місцевих фінансових інститутів у формування фінансової бази місцевого самоврядування.
5.
Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад.
6.
Економічне і соціальне значення місцевих бюджетів.
7.
Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.
8.
Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і виконання.
9.
Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.
10.
Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів.
11.
Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
12.
Напрямки реформування місцевого оподаткування в Україні.
13.
Еволюція місцевого оподаткування в Україні.
14.
Особливості планування видатків на освіту.
15.
Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
16.
Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.
17.
Горизонтальний та вертикальний дисбаланс: об’єктивна необхідність й організація бюджетного вирівнювання.
18.
Реформа між бюджетних відносин в Україні.
19.
Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.
20.
Становлення комунальної власності в Україні та зарубіжних країнах.

21.
Шляхи розв’язання проблем комунальних платежів в Україні.
22.
Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності.
23.
Поняття, форми та правове регулювання підприємств комунальної власності.
24.
Принципи функціонування комунальних підприємств.
25.
Особливості комунального сектору економіки.
26.
Роль комунальних платежів у формуванні фінансових ресурсів житлового господарства.
27.
Фінансовий стан і перспективи розвитку комунальних транспортних підприємств.
28.
Роль громадського бюджетного контролю та досвід його застосування в
Україні.
29.
Історія становлення Державного казначейства України.
30.
Інструменти управління місцевими фінансами.
31.
Планування як метод управління місцевими фінансами.
32.
Система місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
33.
Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
34.
Фінанси муніципальних підприємств у зарубіжних країнах.
35.
Зарубіжний досвід управління місцевими фінансами


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Таблиця 5 – Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента денної форм навчання
Вид навчальної роботи
Форми контролю
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т
10
Т
11
Т
12
Виконання завдань для самостійного опрацювання, що входять до обов’язкових видів робіт
Виконання контрольної роботи
5*3=15 (ваговий коефіцієнт 2)
Виконання модульних
(контрольних) завдань
Правильність відповідей на теоретичні питання, виконання тестових та практичних завдань
5*3=15
Вибіркові види самостійної роботи
Написання реферату, підготовка міні-лекції
Презентація результатів, оформлених у вигляді реферативних звітів, міні-лекції
5
Загальна оцінка за результатами поточного контролю знань в балах розраховується з врахуванням фактичного рівня виконання студентом кожної форми контролю (контрольного заходу) за формулою: max
5
S
N
P
S
j
(1) де Р – фактично отримані студентом бали за результатами виконання контрольного заходу (від 2 до 5 балів);
N – кількості контрольних заходів (8 для першого змістового модулю та 9 для другого, враховуючи, що контрольна робота ПМК містить 3 контрольні заходи);
max
S
– максимальна кількість балів, яку студент може одержати за умови повного виконання всіх видів робіт (100 балів).
Підсумковий контроль знань студентів проводиться у формі заліку.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Таблиця 6 – Рекомендована література

п ор
Бібліографічне описання
Кіль- кість прим.
УДК
Базова література
1
Бюджетний кодекс України
2
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ К. М.
Владимиров, Н. І. Чуйко, О. Ф. Рогальський. - Херсон:
Олді-плюс, 2006. - 352 с.
20
УДК
336.1:352(075.8)
В57 3
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ Н. І. Власюк, Т. В.
Мединська , М. І. Мельник; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - К.: Алерта, 2011. - 328 с
20
УДК
336.1:352](075.8)
В 58 4
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ О. Й. Вівчар, О. Б.
Курило, В. М. Кащишин; Міністерство освіти і науки
України, Національний університет "Львівська політехніка". - Львів: Львівська політехніка, 2014. - 260 с.
8 336.1:352](075.8)
Допоміжна література
4
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ О. М. Ніколаєва,
А. С. Маглаперідзе; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Макіївський економіко-гуманітарний
інститут. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 354 с.
5
УДК
336.1:352](075.8)
Н 63 5
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ О. О. Сунцова. -
3-тє вид. переробл. та допов.. - К.: ЦУЛ, 2010. - 488 с.
15
УДК
336.1:352](075.8)
С 89 9
Місцеві фінанси: навчальний посібник/ Т. М. Рева, К. Ф.
Ковальчук, Н. В. Кучкова. - К.: ЦУЛ, 2007. - 208 с.
2
УДК
336.1:352](075.8)
Рев 32Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал