Тема Специфіка науково-дослідної діяльності. Наука як сфера людської діяльностіСкачати 75.99 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір75.99 Kb.
Тема 1. Специфіка науково-дослідної діяльності. Наука як сфера людської діяльності.

 1. Поняття про науку, її сутність цілі та функції.

 2. Основні поняття науки.

 3. Сутність пізнання. Рівні і види наукового пізнання.

 4. Наукова комунікація. Наукова школа.

 5. Класифікація наук, їх функції та завдання.


Тема 2. Загальна методологія наукової творчості. Методологія та методи наукового дослідження.

 1. Методологія дослідження.

 2. Фундаментальна, або філософська, методологія.

 3. Загальнонаукова методологія.

 4. Конкретнонаукова методологія.

 5. Методи і техніка дослідження. Методи наукового пізнання.


Тема 3. Теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження.

 1. Сутність теоретичних методів наукового дослідження. Характеристика основних теоретичних методів наукового дослідження.

 2. Особливості логічного та хронологічного підходів при проведенні теоретичних досліджень.

 3. Поняття та загальна характеристика емпіричних методів наукового дослідження.

 4. Спостереження як емпіричний метод наукового дослідження.

 5. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, узагальнення.

 6. Експеримент.

 7. Інші емпіричні методи дослідження.


Тема 4. Етапи, зміст та складові проведення наукового дослідження. Основні вимоги до нього.

 1. Поняття наукового дослідження.

 2. Гіпотеза дослідження як передбачення майбутніх результатів.

 3. Етапи та складові проведення наукового дослідження.

 4. Вимоги до наукового дослідження.

 5. Основні види наукових дослідженьТема 5. Курсова, дипломна, магістерська роботи як кваліфікаційне дослідження.

 1. Курсова (дипломна) робота: загальна характеристика.

 2. Послідовність виконання курсової (дипломної) роботи.

  1. Підготовчий етап роботи.

  2. Робота над текстом курсової (дипломної) роботи.

  3. Заключний етап роботи.

 3. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її рецензування.

 4. Магістерська дисертація як кваліфікаційне дослідження. Планування науково-дослідної роботи магістрантом.


Тема 6. Кандидатська, докторська дисертації: написання, оформлення захист.

 1. Підготовка до написання дисертації та накопичення наукової інформації.

 2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

 3. Вимоги до змісту та структури дисертації.

 4. Оформлення дисертаційної праці.

 5. Вимоги до автореферату дисертації.

 6. Порядок захисту дисертації.


Тема 7. Форми відображення результатів наукових досліджень. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

 1. Форми викладу матеріалів дослідження. Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

 2. Наукові видання.

 3. Форми висвітлення підсумків наукової роботи.

 4. Форми відображення результатів науково-дослідної діяльності.

 5. Методика підготовки та оформлення публікації.


Тема 8. Робота з науково-методичним матеріалом. Наукова стаття. Техніка написання тесту.

 1. Наукова стаття, її структурні елементи.

 2. Техніка написання тексту. Етапи написання наукової праці.

 3. Застосування логічних законів і правил.

 4. Аргументація та спростування в науковому дослідженні.

9. Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом, однак за бажанням студента можуть виконуватися наступні індивідуальні завдання:


 1. Провести аналіз документів:

 1. «Про вищу освіту» : Закон України № 2984 – ІІІ від 17.01. 2002 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9.

 2. «Про інформацію»: Закон України від 23.06.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005 – №1 .

3. «Про наукову і науково-технічну діяльність»: Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 12.

4. «Про наукову і науково-технічну експертизу»: Закон України від 10.02.1995 (станом на 09.02.2006) // Відомості Верховної Ради України.– № 2.

5. Положення про кваліфікаційну роботу в Національній академії внутрішніх справ / [уклад.: Ірхін Ю.Б., Лигун Н.В., Полудьонна Н.С., та ін.] – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 32 с.

2. Сформулювати об’єкт і предмет дослідження для однієї з наведених тем:


 • Дружба між чоловіком та жінкою: стереотипні уявлення про відмінності моделей поведінки.

 • Психологічні чинники політичної активності студентської молоді.

 • Гендерні особливості емоційної єдності юнаків в групі

 • Соціально-психологічна адаптація підлітків у малій групі.

 • Психологічні особливості дітей з синдромом гіперактивності.

 • Психологічні особливості сиблінгів осіб з особливими потребами

3.Дати бібліографічний опис книги, наукового збірник, статті, реферату з Internet.

4. Визначити, чи правильно зроблено бібліографічний опис ( 5 балів).

•Н.Богачевська Націоналізм і фемінізм – одна монета спільного вжитку.-Ї.-Львів.2000 Ч.17.

•Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-К.: КДІП, 1990.-240с.

•С.Д.Максименко Розвиток психіки в онтогенезі (в 2 т.).К.: «Форум»,2002

•D.G.Elmes,Kantowitz B.H. Roediger 111 H.L. Methods in Experimenal Psychology.-Boston.-1981.P.329.

•Костюк Г.С. Принцип развития в психологи // Методологические и теоретические проблемы в психологи.-М.: «Наука» 1969.-с.118-152.

•Ломов Б.Ф.Методологические и теоретические проблемы психологии.М.:Наука, 1984.-444С. 1. Скласти зміст та написати вступ та висновки до запропонованих тем дослідження.

 2. Написати анотацію до запропонованих робіт.

 3. Написати текст тез виступу на наукову конференцію (тема довільна), підготувати унаочнення для виступу за цими тезами на конференції.

Рекомендована література


п/п

Автор (автори)

Назва

Видавництво, рік

Базова

1.

Гордієнко С.Г.

Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний посібник.

К.: КНТ, 2007. – 92 с.

2.

Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М.

Методи наукових досліджень: Навч. Посібник.

Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

3.

Ковальчук В. В.

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.

К.: «Слово», 2009. – 240 с.

4.

Конверський А.Є.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського.

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

5.

Краснобокий Ю.М.

Словник-довідник науковця-початківця.

К.: Науковий світ, 2000. – 83 с

6.

Крушельницька О.В.

Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник.

К.: Кондор, 2006. – 192 с.

7.

Рудь Н.Т.

Економічне обґрунтування наукових розробок.

Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2008.

8.

Рудь Н.Т.

Методологія наукових досліджень // Конспект лекцій.

Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2007. – 96 с.

9.

Філіпенко А. С.

Основи наукових досліджень. Конспект лекцій.

К.: Академвидав, 2004. – 207 с.

10.

Циппеліус Р.

Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р.Корнута.

К.: Реферат, 2004.

11.

Цехмістрова Г. С.

Основи наукових досліджень. Навчальний посібник.

К.: «Слово», 2003. – 235 с.

12.

Шейко В.М., Кушнаренко Н.М.

Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник.

6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с.

Допоміжна

1.

Бабанский Ю.К.

Методология и методика научного поиска // Избр. педагогические труды.

М.: Педагогика, 1989. – С.435-565.

2.

Бакаєв О.О., Гриценко В.І., Бажан Л.І.,

Бакаєв Л.О.,

Бобер К.А.


Економіко-математичні моделі  економічного зростання.

К.: Наукова думка, 2005. – 189 с.

3.

Басков А. Я., Туленков И. В.

Методология научного исследования: Учеб. пособие.

К.: МАУП, 2002. – 216 с.

4.

Білуха М.Т.

Методологія наукових досліджень: Підручник.

К.: АБУ, 2002. – 480 с.

5.

Ганін В.І.,

Ганіна Н.В., Гурова К.Д.Методологія соціально-економічного дослідження: Навч. посіб.

К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

6.

Єріна А.М.

Організація вибіркових обстежень: Навч. посібник.

К.: КНЕУ, 2004. – 127 с.

7.

Єріна А.М., Захожай В.Б.,

Єрін Д.Л.Методологія наукових досліджень: Навч. посіб.

К.: Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.

8.

Макогон Ю.В., Пилипенко В.В.

Основи наукових досліджень в економіці.

Донецьк: Альфа прес, 2007. – 144 с.

9.

Мирошников Л.П., Мирошников П.С.

Экономическое обоснование затрат на новую технику.

Одесса, 2001. – 64 с.

10

Рудь Н.Т.,

Павлов В.І.Економічні розрахунки в дипломному проектуванні.

Луцьк: ЛДТУ, 1998. – 28 с.

11

Рузавин Г.И.

Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов.

М.: 1999.

12

Стеченко  Д.М., Чмир  О.С.

Методологія наукових досліджень.

К.: Знання, 2007. – 317 с.

13

С.В.Сьомін (упоряд.).

Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації.

К.: МАУП, 2009. – 184 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал