Тема Соціологія гуманітарної сфериPdf просмотр
Дата конвертації14.07.2017
Розмір55.4 Kb.

Вміти

Тема 9. Соціологія гуманітарної
сфери. Поняття соціології освіти основні соціальні функції освіти процес становлення і розвиток системи освіти процеси оновлення освіти у сучасній Україні. розкривати та аналізувати основні протиріччя у системі освіта - суспільство.Знати

2
Лекція . Соціологія гуманітарної сфери.
План лекції
1. Соціологія освіти як галузь соціології.
2. Соціальні функції освіти і структурні елементи.
3. Основні протиріччя у системі "освіта - суспільство" у сучасному світі.
4. Оновлення системи освітив Україні.
1.Соціологія освіти як галузь соціології. Освіта – це складний соціологічний феномен, котрий вивчає ціла низька наук. Соціологія розглядає освіту як соціальне явище, соціальний інститут. Педагогіка безпосередньо вивчає методику і дидактичні основи освіти. Психологія розглядає як джерело формування особистості.
Соціологія освіти - галузева соціологічна дисципліна, предметом якої є
освіта як соціокультурний інститут. Ті взаємодія з іншими інститутами і
суспільством загалом, а також соціокультурні процеси в освіті. Процес становлення та основи соціології освіти були закладені ще в XVIII -
XIX ст. у теоріях французьких і англійських соціалісті утопістів, особливо в працях Роберта Оуена і Шарля Фур’є, які обґрунтували необхідність суспільного виховання підростаючих поколінь і зв'язок навчання з виробничою працею. Соціологія освіти почала виокремлюватися із загальнофілософської педагогічної проблематики на межі XIX - XX ст. В кінці XIX ст. американський філософ Лестер Уорд і Джон Дьюї розробили концепцію соціології освіти. Виникла ця концепція у зв'язку з теоріями соціального розподілу праці, освіти і виховання як суспільного процесу. Далі проблеми соціології освіти знайшли розробку в працях Еміля
Дюркгейма, Талкотта Парсонса, Герберта Спенсера, Макса Вебера та ін. Наприкінці першої світової війни у Європі з'являються дослідницькі установи із соціологічних проблем освіти. У р. було створено Американське Національне товариство, почав виходити спеціальний журнал із соціології освіти. Після другої світової війни соціологія освіти остаточно виділяється в окрему галузь. При національних соціологічних асоціаціях засновуються секції соціології освіти, спеціальні журнали, зростає увага збоку Міжнародної соціологічної асоціації. Хоча історія розвитку освітив Україні має досить глибоке коріння (перший український вуз — Києво-Могилянська академія р) фундаментальні дослідження у вітчизняній соціології стосувалися виключно державного сектора цієї системи. Значну роль у розвитку вітчизняної соціології освіти відіграли роботи В.І.Астахової, В.Я. Нечаєва, М.Н. Буткевича та інших науковців. Таким чином соціологія освіти, як галузь соціології пройшла складний шлях становлення та розвитку і виступає як важливий соціальний феномену сучасному суспільстві.
2.Соціальні функції освіти і структурні елементи. Сутність системи освіти як соціального інституту полягає передусім в її соціальних функціях,
Соціальна функція освіти – це роль, яку освіта як соціальний Інститут виконує щодо потреб суспільства або окремих його сфер.
Основні соціальні функції освіти:
1. Функція передачі накоплених людством знань - полягає спадковості соціального досвіду.
2. Функція професіоналізації - полягає у підготовці кваліфікованих кадрів для всіх сфер суспільного життя і замовляє професійну спрямованість на всіх ступенях освіти.
3. Виховна функція - полягає у формуванні певних соціальних рис, світогляду, визнання норм поведінки молоді.
4. Продуктивна функція - створення нових ідей технологи, форм поведінки і т.д.
5. Репродуктивна функція - полягає в безпосередній участі освітив процесі відтворення існуючих суспільних відносин, соціальної структури.
6. Стратифікаційна функція - полягає втому, що освіта є засобом соціального переміщення і просування вгору. Інноваційна функція - впровадження у суспільне життя нових освітніх методичних технологій. Які будь яка цілісна соціальна діяльність, освіта включає в себе такі основні структурні елементи суб'єкт та об'єкт діяльності, засоби і результат.
Суб'єктам – світної діяльності є педагоги учні освітньо виховні заклади.
Об'єктом – освітньої діяльності виступають як окремі учні, такі їх колективи, в яких розвиваються їх здібності, знання.
Засоби освіти - навчальні плани, програми підручники, посібники, технічні засоби і т. ін.
Результат освіти – забезпечення спадкоємності та відтворення соціального досвіду особистості, яка засвоїла накоплені людством знання.
Отже соціальні функції та основні елементи освіти дають змогу визначити властивості, специфіку межі освіти як соціального феномену.
З. Основні протиріччя у системі освіта – суспільство у сучасному світі.
Освіта - це особлива діяльність в навчанні та вихованні Освіта як цілісна система має інституціональний характер. Це інститут суспільства, котре надає суспільним відносинам з передачі соціального досвіду, цілеспрямованому формуванню особистості сталість та визначеність. Освіта тісно взаємодіє з соціальною структурою суспільства. В сучасному світі освіту розглядають як один із найважливіших чинників соціального

4 розвиту, що методологічно пов'язано з концепціями "єдиного індустріального суспільства" "постіндустріального суспільства "технотронної ери тощо. Алена сучасному етапі виявляються протиріччя у системі "освіта суспільства" У одним з протиріч є проблема кризи освіти, розмах якої набуває глобальний характер. Ще в 60 - х роках минулого століття констатувався значний спад загальноосвітньої підготовки молоді, масовість функціональної безграмотності, зростання кількості дітей, що не відвідують школу, вимивання з навчальних програм гуманітарних дисциплін. Важливим протиріччям є суперечність між освітою (її змістом і рівнем) і реальним змістом праці. Соціологічні дослідженнях років XX ст. виявили реальну суперечність рівень освіти працівників особливо молоді, часто не відповідав рівню складності виконуваної роботи. Яскравим проявом зростаючих протиріч освіти та суспільства є стратифікаційна функція освіти. Звичайна у сучасному світі ще зберігається нерівний доступ до вищої освіти. Навіть у США матеріальний та соціальний стан батьків відбивається на складі молоді, що навчається. Із сімей які мають дохід менш 10 тис. доларів, до вузів поступають 15,4 % дітей понад 50 тис. доларів - 53 %. Протиріччям освіти та суспільствам є незатребуваність молодих фахівців після закінчення вузів, суспільством. Це найбільш характерно до перехідних суспільств де є високий рівень безробіття. В сучасному світі ще залишаються протиріччя у системі "освіта - суспільство. Це пов'язано зі складністю суспільних відносин у суспільстві ідо яких належить освіта та вимагає реформ освіти та усього суспільства. Здійснюється розуміння того, хто така освічена людина. Якщо в попередній освіті була людина, яка багато знає то в нинішній - це індивід що орієнтується над цінності освіти як привідний від діяльності.
4. оновлення системи освітив Україні. На рубежі XXI ст. окреслилися головні тенденції оновлення освіти України
- демократизація всієї системи навчання і виховання
- підвищення фундаментальності освіти
- гуманізація та гуманітаризація освіти
- використання найновіших технології навчання
- інтеграція різних формі систем освіти як на національному, так світових рівнях. Зароки незалежності освіта України надбала суттєвих змін. З початку х років у всіх ланах освіти виникли нові структури гімназії, ліцеї, галузеві університети та академії. Суттєвою рисою освіти х років є виникнення приватних навчальних закладів (сьогодні в Україні діє 132 навчальних закладів недержавної форми власності. Проблему виникнення приватних навчальних структур досліджує соціолог

5
В.І. Астахова, яка до основних факторів виникнення цих структур відносить:
1. Надання особистості права на варіантність вибору в отриманні освіти
2. Неможливість для держави забезпечувати зростаючи потреби в освіті з причини обмеженості бюджетних джерел фінансування
3. Ринкового попиту на окремі спеціальності
4. Входження закладів в система ринкових відносин, коли освітні послуги стають товаром
5. Необхідність матеріальної підтримки науково педагогічному персоналу закладів з метою запобігання відтоку кадрів з освіти. Сучасна Україна має обширу сіть учбових закладів усіх рівній. У середніх х років XX ст. в Україні було 21,3 тис. середніх учбових закладів (шкіл, понад 360 учбових заходів 3 та 4 рівній акредитації (з них 206 державних, 900 учбових закладів 1 і 2 рівні акредитації (735 технікумів. К р. в Україні було понад 500 гімназій та ліцеїв. Значно зросла кількість українських шкіл, в р. 2\3 учнів навчались на української мові. Важливим кроком па шляху реформування освіти було розробка державної національної програми "Україна XXI ст.. Державна національна програма "Освіта та ін. Державна національна програма "Освіта" – це документ великого політичного і державного значення. Він визначив стратегію і тактику освіти наст, курс на створення життєдайної системи безперервного навчання та виховання. Практичним кроком реформування шкільної освіти було рішення з р. перейти поступово на 12 річне навчання у загальноосвітній школі, введення 12 бальній системи оцінювання знань. Реформування системи освіти поставило перед вітчизняної соціології нові завдання
1. Теоретика прогнозуючи (вироблення нових теоретичних схем, програм.
2. Дослідження впливу освіти на соціальне середовище соціальну структуру.
3. Вивчення поведінки людини в системі освіти, наміри, запити і мотиви щодо освіти. Дослідження в цієї сфери дає змогу визначити ефективність освіти, виявити проблеми та обґрунтувати оптимальні шляхи їх вирішення.
Висновки.
Отже, освіта є специфічною галуззю суспільного життя і найважливішою передумовою вирішення основних задач суспільства. Соціологія освіти, спираючись на обширну інформаційну базу і здійснюючи прогностичні функції покликала забезпечити наукове обґрунтування соціальної політики в сфері освіти що є важливою умовою вирішення багатьох проблем сучасності.6
Контрольні питання.
1. Що є предметом вивчення соціології освіти
2. Коли починається процес становлення соціології освіти
3. Які сучасні українські соціологи приділяють увагу соціології освіт?
4. Назвіть основні функції освіти.
5. В чому виявляється протиріччя "освіта - суспільство.
6. Назвати основні тенденції оновлення освіти України.
7. Які нові завдання поставила реформа освіти перед вітчизняної соціологій?
Теми рефератів.
1. Суспільство і освіта динаміка взаємодії.
2. Освіта і соціальна мобільність.
3. Соціологічні аспекти розвитку приватної освітив сучасній Україні.
4. Криза освіти і шляхи її подолання.
Література.
1 .Социология: наука об обществе /Под. ред. В.П. Андрущенко, - X., 1997, с.
541-558. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів За ред.
В.П. Городяненка. - К, 2002, с. 378 - 392.
3.Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. - Мс. Герасимчук А.А., Шиян ОМ. Соціологія курс лекцій. - К, 2001, с. 55 - 57.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал