Тема предмет паблік рилейшнз як науки, її основні категорії (5 год.)Сторінка3/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3

Зображувальна інформація — зорове та емоційне сприйняття даних про товари, послуги через графічне зображення товарів, послуг та їхніх характеристик (фотографій, плакатів, таблиць, листівок) з метою задоволення споживацьких запитів. Перевага цього виду інформації — доступність, наочність і лаконічність її сприйняття.
Імідж — цілеспрямовано сформований образ фірми або лідера, покликаний чинити емоційно-психологічний вплив на ту чи іншу аудиторію з метою популяризації, реклами. Високий імідж фірми (організації) є важливим чинником її комерційного успіху, стійкого фінансового становища та активних зв’язків з громадськістю.

Інвестиційний портфельперелік інвестицій, цінних паперів, призначених для реалізації або отримання, які відображають потенційні можливості формування необхідного резерву засобів (коштів) з метою поступового розвитку комерційної фірми.

Інвестор — юридична або фізична особа, яка приймає і реалізує рішення про вкладання власних чи запозичених майнових, інтелектуальних і грошових коштів в інвестиційний проект та виступає в ролі вкладника, або інвестора.

Ініціатива (від лат. іnitiare — починати, почин) — внутрішнє побудження до нових форм і методів діяльності; підприємливість, керівна роль у якій-небудь діяльності.

Інтерес — усвідомлена потреба і небайдужість людини до світу, його реалій, обраної професії, творчого задуму, що реалізуються в пізнавальній та ініціативній діяльності.

Інтернет — усесвітня електронна мережа, що об’єднує незліченну множинність мереж урядових закладів, університетів, дослідних інститутів, компаній та інших організацій, пропонує послуги у мультимедійній формі — від тексту до відеозображення і звуку.

Інформаційне поле — сукупність наявних у суспільстві комунікацій та інформації, необхідних для економічної, ринкової, соціальної, політичної, духовно-культурної взаємодії суб’єктів і об’єктів життєдіяльності.

Інформаційний дизайн — розробка і використання знаків, а в ідеалі — повноцінна знакова система графічних, зображувальних, словесно-мовних, звукових символів фірми, організації.
Клієнт — фізична або юридична особа, що користується послугами
торговельних, юридичних, виробничих та інших фірм з метою укладання контрактів на виготовлення певного продукту або надання послуг.

Клімат психологічний — відносно стійкі міжособистісні та міжгрупові стосунки в трудовому колективі, які мають суб’єктивну соціально-психологічну значущість для кожного члена колективу.

Колектив — група людей, об’єднаних загальними соціально-значущими цілями та процесом спільної діяльності, певною організацією і системою стимулювання.

Коментар — різновид оперативного аналітичного матеріалу, що пояснює смисл актуального суспільно-політичного явища, процесу, події, документа і т. ін.

Комерційна діяльність — складова підприємництва, що виражається в сукупних процесах і операціях, спрямованих на здійснення актів купівлі-продажу з метою задоволення споживчого попиту та одержання прибутку.

Комерційна товарна інформація — дані про товар, призначений для створення споживчих переваг, які дають конкретну вигоду від використання даного товару.

Комунікабельність — здатність і вміння встановлювати та підтримувати необхідні контакти, готовність людини йти назустріч співбесіднику і зробити перший крок у встановленні нового контакту.

Комунікаційна система — це сукупність засобів і мереж спілкування та комплексна діяльність учасників різноманітних процесів, зокрема й ринкового обороту, яка включає операції з підготовки, збирання, обробки, перерозподілу і просування інформації, а також міжособистісні контакти безпосередньо між суб’єктами певного процесу, явища, події.

Комунікаційний канал — це канал просування інформації до конкретного її споживача або до суспільства загалом.

Конкуренція — суперництво між учасниками ринку за найкращі, найвигідніші умови виробництва та збуту товарів і послуг.

Конфліктзіткнення інтересів, позицій, поглядів, боротьба сторін за реалізацію власних інтересів і водночас їхнє прагнення до подолання суперечностей.

Кон’юнктура ринку — стан ринку, що характеризується співвідношенням попиту і пропозиції на товари та послуги.

Корпоративна професійна етика — кодекс поведінки, який визначає певний тип моральних відносин між членами трудового колективу (працівниками фірми, організації, закладу), що є оптимальними щодо виконання професійного боргу, і який характеризується єдиною трудовою мораллю фірми, організації, закладу.

Кореспонденція — повідомлення про факти, які доповнюються їхнім аналізом та узагальненням.

Круглий стіл — одна з форм спільного обговорення важливих для широкої громадськості ідей, проблем, ситуацій. Учасниками круглого столу зазвичай є представники науки, бізнесу, державних і громадських організацій.
Лідер (від англ. leader — ведучий, керівник) — керівник політичної партії, громадської організації, держави; особистість, яка має певні знання і досвід, сукупність психологічних характеристик, що забезпечують її високий авторитет і дозволяють відігравати важливу роль в економічних, політичних, соціальних і духовно-культурних процесах, у різних ситуаціях, ефективно впливати на цільову аудиторію або на суспільство загалом.

Ліквідність — можливість швидкого перетворення активів комерційних структур на грошові кошти для своєчасного погашення боргових забов’язань. Ліквідність визначає безумовну платіжну спроможність фірми.

Ліквідність ринку — відображення еластичності ринкового попиту і пропозиції товарів та послуг, що використовується як одна з основних характеристик стану ринку.

Лобіювання (від лат. lobby — коридор, кулуари) — процес впливу зацікавлених груп (політичних, економічних, соціальних, комерційних) або юридичних та фізичних осіб на вироблення, прийняття і реалізацію рішень владними структурами законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.
Марка товару — назва, символ, термін, малюнок, колір, форма або їх поєднання, що використовуються для ідентифікації товарів, їх диференціації на ринку.

Маркетинг — комплексна система заходів з організації управління виробничо-торговельною діяльністю, що ґрунтується на вивченні та прогнозуванні ринку з метою максимізації задоволення потреб покупців та отримання прибутків.

Маркетингові комунікації — комплексне використання каналів просування інформації та зворотного зв’язку, що лежить в основі усіх сфер ринкової діяльності, метою яких є задоволення сукупних потреб суспільства.

Мас-медіа — візуальна презентація, що асоціюється з певною організацією і використовується як форма ідентифікації і як частина схеми корпоративної ідентичності.

Медіа-кіт — один із засобів зв’язків з громадськістю (паблік рилейшнз), що містить кілька видів матеріалів, корисних для газет і журналів, зокрема: прес-реліз, бекграундер, факт-папери, фотокартки, відеоплівки.

Моніторинг публікацій у пресі — це своєчасне вивчення й аналіз спеціалістами зі зв’язків з громадськістю сукупної внутрішньої і зарубіжної преси з подальшим добором необхідного матеріалу з обраної теми.

Мотив (психолог.) — потреби, інстинкти, потяги, емоції, установки, ідеали, які спонукають людину (соціальну групу, колектив) до діяльності, спрямованої на задоволення особистих або групових інтересів. Мотив — це рушійна сила, привід, спонукальна причина.

Мотивація — комплекс внутрішніх чинників, що спонукають до активних дій, пов’язаних із задоволенням потреб, інтересів.
Навколишнє середовище зв’язків з громадськістю — це сукупність чинників та умов, під впливом яких визначається система зв’язків з громадськістю конкретної фірми (організації) та здійснюється її функціонування.

Невербальне спілкування — спілкування, що здійснюється не за допомогою слів, а з використанням міміки, пантоміміки, інтонацій,
пауз, що належать до немовних комунікацій.

Неінтегровані зв’язки з громадськістю — це такі зв’язки з громадськістю, які здійснюються не лише службою ЗЗГ, а різними підрозділами фірми, організації, підприємства.

Некомерційний маркетинг — маркетинг, метою якого є створення позитивного іміджу фірми, організації, підприємства та їхніх продукції та послуг.

Нелінійність — нелінійна, непряма залежність зв’язків з громадськістю від інших елементів системи соціальної реальності.

Нерівноважність соціальна — випадкові процеси, під впливом яких соціальна система (зокрема, її підсистема — система ЗЗГ) переходить у стан нерівноваги.
Огляд — традиційний жанр аналітичної публікації, зміст якого характеризується широтою досліджувального матеріалу, множиною чинників. Огляд буває загальним (розглядає події певного відрізку часу) або тематичним (обмежений конкретною галуззю, сферою життєдіяльності суспільства). Наприклад, політичний огляд, медичний огляд, транспортний огляд тощо.

Оперативний план зв’язків з громадськістю — сукупність форм і методів впливу на громадську думку та суспільні відносини протягом року або коротшого періоду з метою переконання і налаштування цільової аудиторії на позитивне сприйняття діяльності фірми (організації), її цілей, що сприяє досягненню комерційного успіху.

Оцінка — особлива форма відображення дійсності, призначена для визначення її ціннісних властивостей і якостей, їхньої корис-
ності.
Паблік рилейшнз — система зв’язків з громадськістю, метою яких є діяльність з удосконалення відносин між організацією (фірмою) і громадськістю. Паблік рилейшнз сприяють формуванню гідного іміджу, запобігають появі шкідливих чуток і можливих упередженостей,
а також підвищують якісне забезпечення сукупного ринкового попиту споживачів. Головне завдання ПР — формування та управління громадською думкою.

Пабліситі — публічність, популярність; рекламування діяльності фірми (організації), її досягнень засобами масової інформації.

Патронаж — заступництво, протегування (не лише фінансове, а й організаційне), яке здійснюється на довгостроковій основі. Зазвичай патронуються конкретні організації, заклади, фірми, окремі особи.

Презентація — спеціальна самостійна акція, яка організується і проводиться спеціалістами служби зв’язків з громадськістю спільно з керівництвом фірми. Її основним змістом є ознайомлення з фірмою, її новою продукцією, демонстрація нових досягнень за допомогою різноманітних засобів і методів, зокрема засобів масової інформації.

Преса — масові періодичні друковані видання — газети, журнали, що відіграють одну з головних ролей засобів масової інформації у формуванні громадської думки та управлінні нею.

Прес-конференція — збори (зустрічі) представників засобів масової інформації з представниками ділових, громадських, урядових організацій.

Прес-реліз — повідомлення, підготовлене спеціалістами служби зв’язків з громадськістю, яке містить важливу новину (новини) для широкої аудиторії і є одним з основних елементів плану роботи з громадськістю.

Прийом — одна з форм зовнішнього і внутрішнього життя організації, заздалегідь підготовлене, розроблене і забезпечене спільними зусиллями спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та керівництвом спільне проведення часу представників фірми-господаря і запрошених гостей.

ПР-звернення — сукупні матеріали, які містять основний зміст та додаткові приклади, що сприяють розумінню основного тексту звернення, а також довідково-допоміжні документи, які підкріплюють зміст статистичними даними, фотокартками, відеоплівками, дискетами. Мета ПР-звернення — розкрити основні напрями комерційної діяльності фірми для забезпечення стійкого становища на ринку та популяризації в суспільстві.

ПР-повідомлення — представлення ідеї, яку прагне донести спеціаліст служби зв’язків з громадськістю до одержувача, підготовлене з урахуванням норм і вимог засобів масової інформації та з використанням установлених кодів і символів.

Проблема (грец. problema — перешкода, ускладнення) — це питання, на яке слід відповісти або вирішити, але знань і можливостей для цього бракує. Проблема означає наявність суперечностей між фактами та способами їх пояснення, між потребами та можливостями їх задоволення, між певними завданнями та можливістю їх вирішення тощо.

Психологічні фактори — система мотивації, яка включає спонукальні мотиви до активних дій, пов’язаних із задоволенням власних потреб особистості (самоутвердження, повага, прагнення до комфорту і т. ін.).
Редукціонізм — зведення складного до більш простого в аналізі інформації та реальних соціально-економічних, політичних, духовно-культурних явищ і процесів.

Реклама — різноманітна інформація про споживчі властивості та якості товарів і послуг з метою створення попиту на них.

Реклама соціальна — інформація, яка виражає громадські й державні інтереси і здійснюється на безоплатній основі.

Рекламний буклет — рекламне видання з метою популяризації фірми, товарів, послуг, яке випускається для пропаганди та поліпшення
результатів комерційної діяльності.

Репортаж — жанр журналістики, що містить оперативне повідомлення про ту чи іншу подію, очевидцем або учасником якої є кореспондент.

Репрезентативність (представництво) — властивість вибіркової сукупності, що свідчить про відповідність останньої генеральній сукупності. Репрезентативність є ознакою того, що вибірку здійснено правильно, згідно з наявними статистичними процеду-
рами.
Самопрезентаціявміння представити себе, свої знання, здібності, уміння, досвід з найкращого боку.

Сервісне обслуговування — надання комплексу безоплатних послуг, пов’язаних з товаром, що реалізується, з метою залучення максимальної кількості покупців.

Синергетика — наука про самовиникаючі, випадкові, самоорганізовані, самокеровані процеси і явища та взаємодію між ними на кооперативних принципах. Синергетика разом з діалектикою становить загальну методологію.

Служба зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, ПР) — сукупність структурних підрозділів, які вирішують проблеми взаємодії між фірмою і різноманітними контингентами громадськості з метою підвищення іміджу фірми, успішної реалізації маркетингової концепції, досягнення успіху інвестиційної політики на основі ретельного вивчення громадської думки та використання ефективних комуні-
кацій.

Солідарність (від лат. solidus — міцний) — допомога і підтримка, засновані на усвідомленні спільності інтересів та необхідності досягнення спільних цілей. У практиці комерційної діяльності корпоративна солідарність виражає форму згуртованості колективу.

Соціальний факт (від лат. faktum — зроблене, здійснене, те, що відбулося) — елементарні компоненти соціологічного, політологічного, економічного знання, які являють собою опис того, що відбулося, у просторово-часовому інтервалі.

Спітч — повноцінний короткий виступ на прийомі, обіді, презентації, який потребує майстерності й досвіду.

Стиль ділового спілкування — система методів і прийомів впливу на партнерів з метою підвищення результативності спілкування.
Товар — продукт праці, який має корисні споживчі властивості й призначений для продажу та обміну.

Товарна інформація — основні відомості (дані) про товар, призначені для всіх суб’єктів ринку із зазначенням кожного різновиду товару, його сорту, маси брутто, нетто, дати випуску, виробника, способів використання.

Торговельно-промислова виставка — короткочасний, періодичний, який зазвичай проводиться в одному й тому самому місці, захід, у межах якого значна кількість підприємств (експонатів) за допомогою зразків (експонентів) дають представницьку картину товарів або послуг однієї чи кількох пропонованих на ринку галузей виробництва.
Факт-папір — короткий документ, що компактно і вигідно відображає профіль діяльності організації (фірми), посадової особи або події. Виконується у формі необхідного додатка до бекграундерів, прес-релізів.

Фактори культурно-етнічного порядку — причини, зумовлені національною належністю, релігійними переконаннями, музичними, літературними та іншими уподобаннями, які відображають стиль психологічної взаємодії всередині фірми та за її межами і чинять великий вплив на споживацькі переваги.

Феномен навпаки — дивна властивість соціальних, політичних, економічних, інформаційних процесів, коли під впливом випадкових, неочікуваних, самовиникаючих явищ, що вклинюються в той чи інший процес, замість очікуваного результату з’являється протилежний.

Флуктуації інформаційні — коливання окремих інформаційних систем або їх елементів, нестабільна робота комунікацій.

Форс-мажор (від франц. force — сила) — надзвичайні непередбачувані обставини.
Цільова аудиторія — певна група людей, конкретний сегмент маси наявних і потенційних споживачів з виокремленням специфічних ознак, зокрема демографічних, психологічних, соціально-культурних.

Ціна — вартісний вираз товару.
Чек — письмове розпорядження покупця або замовника, що містить вказівку власника поточного рахунка банкові сплатити зазначену суму пред’явникові.
Ярмарок — організований ринок, який періодично функціонує за строго визначеним графіком. Передбачає створення широкої інфраструктури: готелі, транспорт, телекомунікації, мережі зв’язку, різноманітні послуги.
Організація самостійної роботи студентів

На самостійну роботу студентів має бути відведено не менше ніж 2 години по кожній темі курсу, тобто 1/3 загального навчального часу.

Кожен студент особисто організовує і виконує самостійну роботу, консультуючись з викладачем з найскладніших проблем спецкурсу.

На самостійних заняттях основну увагу студенти повинні зосередити на вивченні та аналізі рекомендованої обов’язкової літератури, а при підготовці рефератів та доповідей — і додаткової.Індивідуальні завдання

Студенти отримують індивідуальні завдання з підготовки рефератів і доповідей, а також із вивчення матеріалів пропущених семінарських занять. Причому кожне пропущене з будь-яких причин семінарське заняття студент повинен відпрацювати у формі індивідуальної співбесіди з викладачем або написати реферат з пропущеної теми семінару.


Методика активізації навчального процесу зі спецкурсу «Зв’язки з громадськістю»

Для активізації навчального процесу та навчально-пізнавальної діяльності студентів використовуються: • проблемні лекції;

 • організація і проведення індивідуальних соціологічних експрес-досліджень;

 • участь студентів у науково-дослідній роботі;

 • круглі столи;

 • семінари-дискусії;

 • мозкові атаки;

 • кейси;

 • рольові ігри;

 • аналіз аттракторів і аттрактивних систем тощо.

ДОДАТКИ

 1. Правила підготовки пресс-релізу.


ПРЕС-РЕЛІЗ - це коротке повідомлення, що містить важливу новину або корисну інформацію для широкої громадськості, та поширюється в готовому вигляді через ЗМІ. Прес-релізи розсилаються по каналах телефаксного чи телетайпного зв’язку або електронною поштою. Поширюється повний текст прес-релізу.

Загальні вимоги до підготовки прес-релізу

 1. Прес-реліз друкується на бланку організації, де вказана повна назва, адреса, телефони та факси, а також прізвище та телефон контактної особи.

 2. На листку прес-реліза вказують дату і ставлять примітку «до друку», при необхідності вказують дату публікації.

 3. Важливо знайти «яскравий», але лаконічний заголовок, який вирізнить Ваше повідомлення з поміж-інших та зацікавить редактора.

 4. Текст прес-релізу повинен бути коротким, бажано, щоб він вмістився на одній сторінці. Якщо це неможливо, внизу першої сторінки роблять помітку «див. далі». Щоб не писати довгий прес-реліз, додаткова інформація може бути подана окремо у додатках.

 5. Прес-реліз друкується через два інтервали на одній сторінці з великими полями для заміток та правок редактора газети. Не слід друкувати на звороті сторінки. У самому кінці тексту релізу відступають рядок і друкують посередині знак ###, який вказує на кінець матеріалу (міжнародний стандарт).

 6. Найбільш важлива інформація повинна міститися на початку повідомлення у першому абзаці. Цей ключовий абзац повинен відповідати на питання: хто? що? коли? де ? як? і чому?

 7. Другий і третій абзац по низхідній повинні містити менш важливу інформацію (принцип переверненої піраміди). Це робиться для того, щоб редактор міг «обрізати» кінець прес-релізу, не спотворюючи основного змісту. Другий абзац повинен включати одну чи дві цитати з висловів лідерів організації, громадських діячів.

 8. Інформація прес-релізу повинна бути об’єктивною та точною, всі коментарі та цитати перевірені та узгоджені з авторами.

 9. Прес-реліз від імені організації підписують два-три її представника.


2. Правила планування та проведення прес-конференцій
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ - захід, організований з метою поінформування засобів масової інформації про важливу подію або точку зору організації стосовно певної проблеми. Прес-конференція здійснюється у формі діалогу між представниками організації та ЗМІ, якому передують невеликі виступи представників організації. Важливо не зловживати прес-конференціями та скликати їх лише тоді, коли є що сказати.

Правила планування та проведення

 1. Час прес-конференції планують з врахуванням графіку роботи ЗМІ та вибирають час коли преса не буде завантажена висвітленням інших подій.

 2. Пресу повідомляють про захід не пізніше, ніж за 48 годин, а краще за тиждень, періодично нагадуючи про час та місце проведення конференції.

 3. Вибирають та завчасно готують зручне та привабливе приміщення. Приміщення не повинно бути надто великим, чи над тісним. Всім репортерам повинно вистачити стільців, а телевізійні команди забезпечені місцем розташування камер. Приміщення для прес-конференції перевіряється завчасно (електричні розетки, освітлення, розташування та робота мікрофонів і т.д.).

 4. До журналістів виявляють гостинність, тому необхідно потурбуватися про каву, прохолодні напої, канапки.

 5. Прес-конференцію треба починати своєчасно і закінчувати до того, як інтерес почне спадати. Незадовго до завершення прес-конференції слід повідомити про це, оголосивши, що наступне запитання буде останнім.

 6. Прес-конференція звичайно планується на півгодини: 10 хвилин на виступ і 20 на запитання та відповіді.

 7. До початку конференції поширюються прес-релізи або пакети для преси, а також тексти доповідей.

 8. Перед конференцією доповідач та інші особи, відповідальні за її проведення, повинні провести нараду, щоб обговорити порядок (сценарій) ведення конференції, відповіді на можливі питання. Доповідач повинен добре підготуватися до конференції (прорепетирувати промову, бути добре обізнаним з матеріалами, які передаватимуться пресі під час конференції).

 9. Репортери повинні мати рівні можливості контактів з доповідачем.

 10. Прес-конференція записується на магнітофон, щоб залишилося документальне свідчення всього, що було сказано.
 1. Правила підготовки і проведення презентації:


ПРЕЗЕНТАЦІЯ - самостійна ПР-акція, яка може поєднуватися з іншими засобами, наприклад з офіційним прийняттям. Презентація - це представлення організації, фірми, особи, програми, продукту. Презентація може проводитися у зв’язку з: а) якоюсь важливою подією (реєстрація організації, початок проекту, зміна керівництва); б) метою представити досягнення організації щорічно, результати реалізації програм тощо.

Етапи підготовки презентації:

 1. Визначення мети та теми презентації.

 2. Розробка ідеї презентації, її концептуалізація.

 3. Визначення місця і термінів проведення презентації.

 4. Визначення аудиторії (для якої групи чи груп громадськості проводиться презентація).

 5. Визначення складу учасників (як членів організації, так і запрошених).

 6. Визначення бюджету.

 7. Розсилання запрошень з інформацією про презентацію. У запрошенні вказують наступне: місце, час (від і до), програму, cклад учасників, місце проведення презентації (маршрути громадського транспорту, зупинки, тощо). Після розсилки запрошень нагадайте про презентацію телефоном.

 8. Розробка сценарію презентації.

 9. Підготовка виступу.

 10. Підготовка та перевірка роздаткового матеріалу, сувенірів, демонстраційного матеріалу (кінофільму, слайдів).

 11. Підготовка ідентифікаторів та табличок з прізвищами (вимагають уточнення прізвище, імен та посад запрошених) та списку реєстрації учасників.

 12. Перевірка приміщення та обладнання.

 13. Підготовка та поширення прес-релізу (за декілька днів до презентації).

 14. Репетиція промови.

 15. Підбір одягу (зовнішній вигляд).

Список рекомендованих джерел

 1. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия. Учебник для вузов. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 804 с.

 2. Батра Р., Майерс Д.Дж., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. — 5-е изд. — М.: Изд-кий дом «Вильямс», 1999. — 784 с.

 3. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - С-П.: Триз-шанс, 1995.

 4. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. — М.: «Рус Партнер Лтд», 1994. — 252 с.

 5. Дейян А. Реклама: Пер. с франц. — М.: Прогресс, 1994. — 176 с.

 6. Козакова Н. Мы любим рекламу! (Дети и реклама)//Обруч. – 1999. – №1. – С. 30-33.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. В.Б. Боброва. — М.: Прогресс, 1991. — 702 с.

 8. Кохтев Н., Розенталь Д. Слово в рекламе. – М.: Экономика, 1978. –70с.

 9. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент. Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 1998. — 276 с.

 10. Музыкант Л.В. Теория и практика современной рекламы. Часть I. Монография. – М.: Евразийский регион, 1998. – 400с..

 11. Ромат Е.В. Реклама. — изд. 4-е. — СПб: Питер, 2001. — 496 с.

 12. Современная реклама / Перевод с англ., общая ред. проф. Феофанова, Издательский дом Довгань, 1995.

 13. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама, теория и практика: Пер. с англ. Общ. ред. Е.М.Пеньковой. — М.: Прогресс, 1989. — 442 с.

 14. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Рекламное дело. — М.: «Тандем», 1997. — 272 с.

 15. Френк Джефкінс Реклама.- Практичний посібник. – К.: Знання, 2001.- 456 с.

 16. Шенерт Вальтер. Грядущая реклама. — пер. с нем. — М.: «Интерэксперт», 1999. — 302 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал