Тема Предмет, методи та функції науки теорії держави і права Поняття, структура та функції юридичної науки. Ознаки та предмет теорії держави і права. Поняття та характеристика методології та система методівPdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації14.07.2017
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5

6
ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ
ДИСЦИПЛІНА «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Тема 1. Предмет, методи та функції науки теорії держави і права
Поняття, структура та функції юридичної науки. Ознаки та предмет теорії держави і права . Поняття та характеристика методології та система методів теорії держави і права. Класифікація функцій теорії держави і права. Роль теорії держави і права в системі юридичних наук.
Тема 2. Поняття походження і розвиток держави.
Додержавний період: характеристика суспільної влади та соціальних норм. Причини, що призвели до розпаду родового суспільства та виникнення держави. Теорії походження держави: різновиди та характеристика. Поняття держави та характеристика її ознак. Суть та соціальне призначення держави.
Характеристика історичних типів держави.
Тема 3. Суспільство, держава, право і громадянин
Поняття та ознаки людини, особи та громадянина. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. Характеристика правового статусу особи і громадянина. Система основних прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Держава і громадянин лінії взаємодії.
Тема 4. Держава і політична система суспільства
Поняття та ознаки політичної системи суспільства. Основні складові елементи політичної системи суспільства та їх характеристика. Держава як ядро політичної системи суспільства. Характеристика політичної влади. Політична культура: поняття, зміст та структура.
Тема 5. Форми держави
Поняття і структурні елементи форми держави. Форма державного правління: монархія та республіка. Характеристика форм державного устрою: унітарна держава, федерація, конфедерація, імперія. Поняття та види політичного режиму.

Тема 6. Функції держави
Функції держави: поняття, співвідношення їх із завданнями держави.
Критерії класифікації функцій держави на види та їх характеристика. Аналіз форм і методів здійснення функцій держави.

Тема 7. Механізм держави
Поняття та принципи організації і діяльності механізму держави. Поняття та структура державного апарату. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади: поняття та характеристика. Співвідношення органів держави і органів місцевого самоврядування. Державна фіскальна служба України та її роль в функціонуванні механізму держави.

7
Тема 8. Поняття, походження, розвиток і структура права
Поняття та ознаки права. Причини виникнення права. Теорії походження права. Зміст права. Поняття та види принципів права. Визначення та класифікація функцій права. Характеристика основних проявів цінності права.
Співвідношення права з іншими соціальними явищами.
Тема 9. Норми права в системі соціальних норм
Поняття та класифікація соціальних норм. Визначення норм права та її ознаки. Види норм права. Структура норми права: поняття «гіпотези»,
«диспозиції» та «санкції». Види гіпотез, диспозицій та санкцій. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.
Тема 10. Система права і система законодавства
Правова система суспільства: поняття та характеристика структурних елементів. Система права: поняття, ознаки та характеристика структурних елементів. Загальна характеристика основних галузей права. Систематизація нормативно-правових актів.
Тема 11. Правоутворення та форми права
Форми права: поняття та класифікація. Відмінність правотворчості від законотворчості і правоутворення. Стадії правотворчості. Види правотворчості держави і громадянського суспільства. Нормативно-правові акти України та їх система. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі та щодо кола суб’єктів
Тема 12. Реалізація норм права
Реалізація норм права: поняття та характеристика форм реалізації правових норм. Підстави застосування норм права. Основні стадії застосування правових норм. Акти застосування норм права: поняття, ознаки та види.
Прогалини в праві та шляхи їх усунення.
Тема 13. Тлумачення норм права
Тлумачення норм права: поняття та види. Характеристика способів тлумачення норм права. Особливості актів тлумачення норм права.

Тема 14. Правові відносини
Правовідносини: поняття, ознаки та види. Характеристика структурних елементів правовідносин. Правосуб’єктність фізичних та юридичних осіб.
Юридичні факти: поняття та види.
Тема 15. Правова поведінка, правопорушення і юридична
відповідальність
Правова поведінка. Види правової поведінки. Правомірна поведінка: поняття та види. Правопорушення: поняття та види. Характеристика складових елементів правопорушення. Юридична відповідальність: поняття та види.

8
Тема 16. Законність і правопорядок
Законність: поняття, принципи та гарантії. Суспільний порядок і правопорядок. Принципи правопорядку. Співвідношення між законністю і правопорядком. Державна дисципліна та її види.
Тема 17. Правосвідомість і правова культура
Визначення та характеристика структурних елементів правосвідомості.
Поняття правової культури та її роль у правотворчості й реалізації права. Види правової культури. Форми і методи правового виховання.
Тема 18. Правове регулювання та його механізм
Поняття правового регулювання. Типи і способи правового регулювання.
Механізм правового регулювання та характеристика його елементів.
Ефективність правового регулювання суспільних відносин.
Тема 19. Процесуальне право та його характеристика
Поняття та ознаки юридичного процесу. Види юридичного процесу.
Характеристика стадій юридичного процесу. Система процесуального права та
її співвідношення з системою процесуального законодавства. Основні ознаки норм процесуального права.
Тема 20. Основні правові системи сучасності
Поняття «правова система» і «правова сім'я» та критерії їх розмежування.
Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї. Англо- американська правова сім’я: поняття, ознаки та характеристика. Соціалістична правова сім'я. Мусульманське право: виникнення, джерела та структура.
Тема 21. Основні сучасні концепції держави і права
Основні сучасні концепції держави і права. Теорія правової держави.
Теорія «держави загального благоденства». Теорія еліт. Фашистські ідеї державності. Теорія національної держави. Характеристика теорії природного права. Основні ознаки соціологічної школи права. Психологічна теорія права.
Характеристика марксистської теорії права. Концепція широкого право розуміння.

9
ДИСЦИПЛІНА «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Тема 1. Конституційне право – галузь національного права України
Поняття конституційного права як галузь національного права України.
Предмет конституційно-правового регулювання. Метод конституційного права
України. Джерела конституційного права України

Тема 2. Система конституційного права України
Система конституційного права України Норми конституційного права
України Особливі риси норм конституційного права України Класифікація норм конституційного права Інститути конституційного права Принципи конституційного права

Тема 3. Конституційно-правові відносини та конституційно-правова
відповідальність
Поняття та особливості конституційно-правових відносин. Структура та характеристика складових елементів конституційно-правових відносин.
Поняття та особливі риси конституційно-правової відповідальності. Види конституційно-правової відповідальності.

Тема 4. Конституція – Основний закон держави
Поняття, ознаки та сутність конституції. Юридичні властивості та функції конституції. Види конституцій. Структура і порядок внесення змін і доповнень до конституції України.

Тема 5. Конституційні основи державного і суспільного ладу
Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України. Принципи конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу. Конституційні основи державного ладу України.

Тема 6. Правовий статус людини і громадянина як загальний
конституційно-правовий інститут. Конституційні права і свободи людини і
громадянина
Основи правового статусу людини і громадянина як загальний інститут конституційного права. Основні принципи правового статусу людини і громадянина. Поняття, суть та ознаки конституційних прав і свобод людини і громадянина. Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Гарантії правового статусу людини і громадянина.

Тема 7. Громадянство України: поняття та ознаки
Поняття та ознаки громадянства України. Принципи громадянства
України. Належність до громадянства України. Підстави набуття громадянства.
Умови прийняття до громадянства. Підстави припинення громадянства
України. Підстави для втрати громадянства України. Повноваження державних органів у вирішення питань громадянства України.

10
Тема 8. Форми безпосередньої демократії в Україні
Теоретичні основи безпосереднього народовладдя. Поняття та соціальна функція виборів. Види виборів. Принципи виборчого права. Види виборчих систем. Виборчий процес в Україні. Поняття та соціальна функція референдумів. Види референдумів. Предмет та порядок проведення всеукраїнського референдуму.
Тема 9. Законодавча влада в Україні
Державна влада як інститут конституційного права. Конституційні засади організації та здійснення державної влади в Україні. Поняття, система та види органів державної влади в Україні. Принципи організації та діяльності органів державної влади. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
Конституційний склад і структура Верховної Ради України. Функції і повноваження Верховної Ради України. Основні форми діяльності Верховної
Ради України. Взаємовідносини Верховної Ради України з іншими органами державної влади. Законодавчий процес. Правовий статус народного депутата
України.
Тема 10. Президент України
Становлення інституту президентства України. Конституційний статус
Президента України. Порядок обрання та вступу на пост Президента України.
Функції і повноваження Президента України. Акти Президента України.
Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень
Президента України.

Тема 11. Виконавча влада в Україні
Поняття та зміст виконавчої влади. Система органів виконавчої влади.
Склад та порядок формування Кабінет Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: порядок формування та повноваження.
Система місцевих органів виконавчої влади. Порядок формування, повноваження місцевих державних адміністрацій та їх голів.
Тема 12. Судова влада в Україні
Конституційні принципи правосуддя в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Конституційний Суд України та його місце в системі судових органів. Повноваження, порядок формування, склад Конституційного Суду
України. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.
Тема 13. Територіальний устрій України
Поняття та особливості територіального устрою
України.
Адміністративно-територіальний устрій України. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим.

11
Тема 14. Місцеве самоврядування в Україні
Історія становлення місцевого самоврядування в Україні. Поняття та система місцевого самоврядування. Теорії місцевого самоврядування. Суб’єкти місцевого самоврядування в Україні.

12
ДИСЦИПЛІНА «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

Тема 1. Поняття адміністративного права, його місце у правовій
системі держави
Поняття адміністративного права як публічної галузі права. Поняття
«публічної адміністрації», «державного управління» та «виконавчої влади», їх співвідношення. Предмет і метод адміністративно-правового регулювання.
Функції адміністративного права
Тема 2. Адміністративно-правові норми і відносини
Поняття, види та особливості адміністративно-правових норм. Реалізація адміністративно-правових норм. Поняття та основні ознаки адміністративно- правових відносин та їх структура. Види адміністративно-правових відносин.
Тема 3. Загальне вчення про суб’єкти адміністративного права.
індивідуальні суб’єкти адміністративного права
Поняття та система суб’єктів адміністративного права. Поняття адміністративного правового статусу фізичних осіб та його структура.
Адміністративно-правовий статус громадян. Особливості адміністративно- правового статусу іноземців та осіб без громадянства.
Тема 4. Колективні суб’єкти адміністративного права
Адміністративно-правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права. Система органів виконавчої влади. Адміністративно- правовий статус колективних суб’єктів адміністративного права не наділених владними повноваженнями
Тема 5. Державна служба та служба в органах місцевого
самоврядування
Поняття і принципи державної служби. Правовий статус державного службовця. Мілітаризована державна служба. Дипломатична служба в
Україні. Обмеження, що пов’язані з проходженням державної служби.
Тема 6. Адміністративно-правові форми, адміністративно-правові
методи
Поняття, значення та види форм управлінської діяльності. Поняття та юридичне значення правових актів управління. Види правових актів управління. Набрання чинності правовими актами управління. Державна реєстрація нормативно-правових актів. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Поняття та особливості методів діяльності публічної адміністрації. Переконання та заохочення в діяльності публічної адміністрації.
Сутність і види адміністративного примусу в діяльності публічної адміністрації.13
Тема 7. Адміністративно-правові режими
Поняття адміністративно-правових режимів. Структура адміністративно- правового режиму. Поняття та ознаки спеціальних адміністративно-правових режимів. Види спеціальних адміністративно-правових режимів. Режим надзвичайного стану. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.
Режим військового стану. Режим державної таємниці.
Тема 8. Адміністративне правопорушення і адміністративна
відповідальність
Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Підстави адміністративної відповідальності.
Поняття та юридичний склад адміністративного правопорушення (суб’єкт, об’єкт, об’єктивна сторона та суб’єктивна сторона). Мета та завдання адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Основні правила накладання адміністративних стягнень. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
Тема 9. Адміністративний процес. Адміністративно-процесуальна
діяльність
Поняття ознаки та значення юридичного процесу. Поняття та елементи процесуальної форми. Основні концепції адміністративного процесу. Поняття та ознаки адміністративного процесу. Види адміністративного процесу.
Структура адміністративного процесу. Основні стадії адміністративного процесу.
Тема 10. Публічні послуги
Поняття, основні ознаки та види публічних послуг. Поняття та ознаки адміністративних послуг, їх види. Процедура надання адміністративних послуг.
Поняття види та ознаки соціально-економічних послуг. Поняття та види послуг соціального забезпечення. Форми надання послуг соціального забезпечення.
Тема 11. Гарантії законності і дисципліни в діяльності органів
виконавчої влади
Поняття і система способів забезпеченості законності в діяльності органів виконавчої влади. Правові засади здійснення державного контролю у сфері виконавчої влади. Нагляд як спосіб забезпечення законності в діяльності органів публічної адміністрації: поняття види. Звернення громадян як гарантія захисту прав і свобод людини і громадянина в державному управлінні.
Тема 12. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки
Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері економіки. Адміністративно-правове регулювання в галузі фінансів.
Адміністративно-правове регулювання у сфері економічного розвитку і торгівлі. Адміністративно-правове регулювання у сфері захисту економічної конкуренції.

14
Тема
13.
Адміністративно-правове
регулювання
у
сфері
соціального розвитку і культури
Загальна характеристика та зміст адміністративно-правового регулювання в сфері соціального розвитку і культури. Адміністративно-правове регулювання в галузі соціального захисту. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки. Адміністративно-правове регулювання в галузі охорони здоров’я.
Тема 14. Адміністративно-правове регулювання у політичній сфері
Загальна характеристика адміністративно-політичної сфери як об’єкта адміністративно-правового регулювання.
Адміністративно-правове регулювання в галузі внутрішніх справ. Адміністративно-правове регулювання в сфері безпеки. Адміністративно-правове регулювання в сфері юстиції.
Адміністративно-правове регулювання в сфері зовнішніх відносин. Завдання зовнішньої політики. Органи управління закордонними справами їх правове положення. Повноваження Президента України та Верховної Ради України в сфері управління зовнішніми справами. Міністерство закордонних справ як центральний орган виконавчої влади по реалізації зовнішньої політики.
Адміністративно-правовий статус Надзвичайного і Повноважного посла.
Адміністративно-правовий статус послів і консулів.
Тема 15. Державне управління в сфері оподаткування
Державна фіскальна служба України як провідний суб’єкт реалізації податкової політики держави: система органів та основні завдання. Податкова міліція як правоохоронний підрозділ в сфері оподаткування: основні завдання та повноваження.

15
ДИСЦИПЛІНА «ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО»

Тема 1. Поняття цивільного права та його система
Поняття цивільного права як галузі права, законодавства, науки та навчальної дисципліни. Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. Функції цивільного права. Принципи цивільного права. Система цивільного права.

Тема 2. Цивільне законодавство України
Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства. Акти цивільного законодавства, їх система. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору. Звичай. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права. Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій та норм моралі.

Тема 3. Цивільні правовідносини
Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення. Структура цивільних правовідносин та її характеристика. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.

Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав
та обов’язків
Поняття та значення виникнення підстав (юридичних фактів), зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів. Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист
цивільних прав та інтересів
Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків. Поняття права на захист цивільних прав і інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів.
Способи захисту цивільних прав та інтересів.
Тема 6. Фізична особа
Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. Цивільна дієздатність фізичних осіб, її зміст та види. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.
Оголошення фізичної особи померлою. Індивідуалізація фізичної особи. Акти цивільного стану. Фізична особа-підприємець.


16
Тема 7. Опіка та піклування
Поняття, цілі та значення опіки і піклування. Суб’єкти опіки та піклування. Органи опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування.
Права та обов’язки суб’єктів опіки та піклування.
Тема 8. Юридичні особи
Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи. Види юридичних осіб. Способи створення юридичної особи. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Філії та представництва юридичної особи. Індивідуалізація юридичної особи. Поняття та види підприємницьких товариств. Відповідальність юридичних осіб. Припинення юридичної особи.
Тема
9.
Участь
держави,
Автономної
Республіки
Крим,
територіальних громад у цивільних відносинах
Держава Україна як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах. Автономна Республіка Крим як суб’єкт цивільних відносин, особливості її правового становища. Територіальні громади як суб’єкт цивільних відносин. Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної
Республіки Крим, територіальних громад.

Тема 10. Об’єкти цивільних прав
Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав. Речі як об’єкти цивільних прав. Тварини. Класифікація речей та її правове значення. Оборотоздатність речей у цивільному праві. Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Гроші
(грошові кошти). Валютні цінності. Цінні папери. Робота та послуги.
Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види.

Тема 11. Правочини
Поняття і види правочинів. Чинність правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність правочину.

Тема 12.. Представництво
Поняття, підстави виникнення та види представництва. Вчинення правочинів представником. Довіреність. Припинення представництва.

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність
Поняття строку та терміну, їх значення та види. Обчислення строків.
Поняття, сутність та значення позовної давності. Види позовної давності.
Обчислення та перебіг позовної давності. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

17
Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права
фізичної особи
Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав.
Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи
Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на свободу. Право на особисту недоторканість. Право на сім’ю. Право на опіку або піклування.
Патронат.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал