Тема Договірна форма інвестуванняСкачати 418.31 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір418.31 Kb.
1   2   3   4


– договір, що укладається на підставі державного замовлення, іменується державним контрактом
– укладення договорів на підставі державного замовлення для певних суб’єктів господарювання (державних підприємств, підприємств- монополістів і підприємств, які функціонують переважно на базі державної власності) є обов’язковим, а для решти - добровільним
– договори за державним замовленням укладаються між визначеними законом суб’єктами господарювання - виконавцями державного замовлення та державними замовниками, що уповноважені від імені держави укладати договори (державні контракти
– укладення державного контракту за державним замовленням з підприємствами, для яких він є обов’язковим, здійснюється в загальному порядку, передбаченому статтею 181 ГК з урахуванням особливостей, передбачених законодавством урешті випадків - як правило, із застосуванням конкурентних способів визначення виконавців, передбачених Законом Про закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб, Законом Про інвестиційну діяльність (ст.
14), Тимчасовим положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затв. постановою КМУ від 28.03.2008 р. № 274, та іншими актами законодавства
– зміст державного контракту становлять господарські (в т. ч. інвестиційні) зобов’язання сторін щодо виконання державного замовлення
– форма державного контракту - повна письмова (єдиний правовий документ, що підписується обома сторонами
– держава в особі Кабінету Міністрів України виступає гарантом за зобов’язаннями державних замовників
– ухилення від укладення договору за державним замовленням є порушенням господарського законодавства і тягне за собою негативні наслідки (в т.ч. заходи відповідальності) для виконавця, який без належних підстав ухиляється від укладення договору переддоговірні спори, пов’язані з укладенням договору за державним замовленням, вирішуються господарським судом
– виконавець державного замовлення звільняється від обов’язку укладення державного контракту на умовах, визначених державним замовленням, у разі визнання в судовому порядку державного замовлення недійсним. Особливості укладення господарських (у т.ч. інвестиційних) договорів на біржах, ярмарках і публічних торгах, відповідно до ст. 185 ГК, полягає втому, що в цих випадках застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків і проведення публічних торгів. Специфіка укладання інвестиційних договорів (як категорії господарських) на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів відповідно до положень ст. 184 ГК полягає в можливості застосування різних модифікацій письмової форми договору (щодо регульованих договорів) чи певної її модифікації шляхом підписання сторонами єдиного правового документа) - щодо договорів, які укладаються на основі типових чи примірних договорів.
Зміна та розірвання договору здійснюється зазвичай за згодою сторін (якщо інше непередбачено законом і договором, а в разі відсутності згоди в судовому порядку за позовом заінтересованої сторони за умови дотримання порядку, передбаченого ст. 188 ГК України (включає надсилання ініціатором зміни чи розірвання договору відповідної пропозиції іншій стороні розгляд такої пропозиції адресатом та відповідь на неї протягом денного строку з моменту отримання передання спору на розгляд суду протягом 20- денного строку з моменту отримання відмови прийняти пропозиції щодо зміни чи розірвання договору чи завершення терміну отримання відповіді (у разі залишення пропозиції без відповіді. Особливої актуальності протягом останніх років набувають конкурентні способи укладення інвестиційних договорів (визначення інвестора, обов’язковість застосування яких зумовлена використанням коштів відповідних бюджетів, міжнародної фінансової допомоги чи підтримки, реалізації інвестиційних проектів національного та міжнародного значення. Так, Порядок проведення конкурсу з визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу Олімпійський, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2008 р. № 124, передбачає
– мету проведення конкурсу - визначення кращої проектної пропозиції щодо реконструкції Національного спортивного комплексу Олімпійський (далі - конкурс
– вид конкурсу - відкритий конкурс, що проводиться в один тур
– його замовника - Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
– вимоги до учасників конкурсу участь у конкурсі можуть брати юридичні особи, які офіційно подали журі конкурсу заяву про участь у ньому за встановленим журі зразком або які запрошені журі до участі у конкурсі та зареєстровані журі учасниками конкурсу можуть бути іноземні юридичні особи, втому числі такі, що не мають відокремлених підрозділів на території України (далі - іноземні юридичні особи при цьому Замовник може встановити окремий порядок подання іноземними юридичними особами проектних пропозицій, зокрема визначити вимоги щодо подання документів, які посвідчують правоздатність таких осіб, наявності засвідченого перекладу зазначених документів, легалізації або наявності апостилю та інші вимоги, які не можуть бути дискримінаційними та/або такими, що ускладнюють участь у конкурсі іноземних юридичних осібне можуть бути учасниками конкурсу юридичні особи, які а) визнані в установленому законодавством порядку боржниками і щодо яких застосовано такі судові процедури банкрутства, як санація (відновлення платоспроможності) або ліквідація банкрута б) перебувають у процесі ліквідації або реорганізації в) мають на дату оголошення конкурсу заборгованість більше ніж за два місяці з виплати заробітної плати, із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів і Пенсійного фонду г) зазначили у заяві про участь у конкурсі неправдиву інформацію д) не мають відповідного кадрового, науково-технічного та виробничого потенціалу для реалізації проекту;

– вимоги до оголошення про проведення конкурсу розміщується у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті замовника не пізніше ніж за десять робочих днів до проведення першого засідання журі конкурсу повинно містити найменування та місцезнаходження замовника назву конкурсу дату оголошення, строк подання проектних пропозицій і проведення конкурсу порядок реєстрації учасників конкурсу порядок отримання конкурсної документації порядок подання учасниками конкурсу проектних пропозицій відомості промову, якою проводиться конкурс номери телефонів для довідок дату попереднього розкриття проектних пропозицій з метою перевірки наявності необхідних документів дату розкриття проектних пропозицій з метою визначення переможця конкурсу порядок подання проектних пропозицій для іноземних юридичних осіб
– вимоги до документів, які додаються до заяви на участь у конкурсі нотаріально завірені копії установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати більш як за два місяці, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду станом на дату оголошення конкурсу довідка про наявність досвіду з реалізації подібних до реконструкції Національного спортивного комплексу (НСК) Олімпійський проектів. Зазначені документи та заява мають бути пронумеровані, підписані керівником і головним бухгалтером учасника конкурсу, а підписи завірені печаткою учасника. У разі невідповідності цих документів установленим вимогам вони можуть бути повернені учасникові конкурсу як такі, що не відповідають умовам проведення конкурсу
– вимоги до проектних пропозицій, що подаються учасниками конкурсу учасник конкурсу може оформити та подати журі в установлений строку запечатаному конверті тільки одну проектну пропозицію, виправлення в якій не допускаються
– етапи організації та проведення конкурсу 1) затвердження замовником в установленому порядку Програми та умов проведення конкурсу 2) затвердження утворення журі, до складу якого мають входити висококваліфіковані фахівці (не менше ніж дві третини журі журі формується замовником з урахуванням пропозицій Мінрегіонбуду, Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу далі - Агентство, Київської міськдержадміністрації, а також Федерації футболу України та Національної спілки архітекторів і журі конкурсу установлює відповідність учасників конкурсу встановленим вимогам реєструє учасників конкурсу, видає конкурсну документацію приймає проектні пропозиції та забезпечує їх тимчасове зберігання забезпечує у разі потреби проведення експертизи проектів, створення належних умов для роботи експертів проводить оцінку проектних пропозицій і визначає переможця конкурсу оголошує результати конкурсу розглядає претензії учасників конкурсу щодо рішень журі 3) розміщення у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті замовника та Агентства не пізніше ніж за десять ро
бочих днів до проведення першого засідання журі конкурсу оголошення про проведення конкурсу 4) подання учасниками конкурсу своїх заявок з комплектом вищезазначених документів і проектними пропозиціями протягом визначеного умовами проведення конкурсу строку 5) попереднє розкриття поданих проектних пропозицій з метою визначення наявності всіх необхідних документів і порядку їх оформлення (таке засідання журі є відкритим для замовника та представників 6) проведення засідання журі, на якому визначається переможець (таке засідання є відкритим не лише для замовників та їх представників, ай для інших осіб вважається правоможним, якщо в його роботі бере участь не менше ніж дві третини його складу рішення журі приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні його членів шляхом відкритого голосування переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращу проектну пропозицію відповідно до програми конкурсу (у разі коли переможцем конкурсу стала іноземна юридична особа, спосіб її залучення до подальшого розроблення містобудівної та робочої документації, здійснення проектування об’єктів архітектури вирішується відповідно до статті 20 Закону України Про архітектурну діяльність під час визначення переможця конкурсу насамперед враховується відповідність проектної пропозиції вимогам УЄФА до стадіонів, на яких відбуватимуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу строк виконання робіт з реконструкції
НСК Олімпійський та введення його в експлуатацію орієнтовна вартість проекту реконструкції НСК Олімпійський та економічна ефективність його реалізації функціональне та архітектурне поєднання проектної пропозиції з інфраструктурою, що існує на території, прилеглій до НСК Олімпійський професійний досвіді ділова репутація учасника конкурсу 7) оприлюднення результатів конкурсу (про результати конкурсу переможець та інші учасники конкурсу інформуються у триденний строк після підписання протоколу засідання журі 8) запрошення переможця конкурсу до участі у проведенні переговорів щодо підписання договору на виконання робіт з реконструкції НСК Олімпійський (надсилаються переможцеві конкурсу рекомендованим листом, проведення таких переговорів та укладення за результатами їх проведення зазначеного договору
– підстави для оголошення конкурсу таким, що не відбувся а) якщо протягом установленого строку не надійшло жодної проектної пропозиції 2) якщо всі подані пропозиції не відповідають програмі конкурсу 3) якщо всі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації.
4. Зміст та форма інвестиційного договору Специфіка змісту інвестиційного договору є однією з його характерних ознак. Зміст інвестиційного договору становлять його умови, визначені за погодженням сторін. За ознакою впливу на юридичну силу договору та відповідності умов певному виду договору виділяють а) істотні умови, без яких договір
вважається неукладеним (визначаються законом як істотні, а також умови, на включення яких до інвестиційного договору наполягає хоча б одна із сторін б)
звичайні умови, відсутність яких не впливає на юридичну силу договору включаються до договору за згодою (бажанням) сторін в) випадкові умови, які не є характерним для інвестиційного договору, але віддзеркалюють специфіку договірного зв’язку між учасниками інвестування. До істотних умов інвестиційного договору відносяться
1) предмет - інвестиції в будь-якій незабороненій законодавством України формі
2) кількісні та якісні характеристики предмета - інвестицій (кількість та характеристика устаткування та іншого майна, що передається, види та конкретні обсяги робіт тощо
3) властива інвестиційним договорам спеціальна умова - форма та об’єкт
інвестування,
4) ціна договору, тобто вартість інвестицій у національній або вільноконверто- ваній валюті (якщо здійснюються іноземні інвестиції, а також вартість одиниці виміру конкретного майна, прав, робіт, послуг, що передаються, виконуються
5) строки інвестиційного договору, оскільки останній зазвичай має тривалий характер (про внесення часток до статутного фонду господарського товариства, про повну сплату акцій, про здійснення виробничої кооперації тощо, а в ряді випадків - також і проміжні строки (1) внесення інвестицій (таку засновницькому договорі, що опосередковує корпоративну форму інвестування, мають визначатися строки внесення засновниками своїх вкладів – до моменту державної реєстрації товариства у визначеному законом розмірі. Арешту- протягом визначеного засновницьким договором терміну, який зазвичай не може бути більшим за один рік) чи (2) виконання певних етапів робіт (скажімо, в процесі реалізації інвестиційного чи інноваційного проекту. Чинним законодавством можуть передбачатися інші істотні умови для деяких категорій інвестиційних договорів. Так, відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону України від
19 лютого 1997 р. Про приватизацію державного майна, у разі приватизації державного підприємства як цілісного майнового комплексу шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом до договору купівлі-продажу, що укладається при цьому, включаються як обов’язкові: (а) передбачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов’язання покупця або (б) зобов’язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу. Відповідно до п. 84 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затв. постановою Кабінету Міністрів України від
28.03.2008 р. № 274, умови договору про закупівлю неповинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника - переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції у порядку, передбаченому цим Тимчасовим положенням, а істотні умови договору про закупівлю неповинні змінюватися після підписання договору, крім випадків, визначених порядком зміни умов договору про закупівлю, що затверджується уповноваженим органом за погодженням з Мінфіном. До звичайних умов інвестиційного договору належать умови проформи платежу визначення порядку виконання та прийняття виконання відповідальність сторін за порушення договірних зобов’язань; порядок розгляду спо
рів, що виникають між сторонами в процесі виконання договору обставини, що звільняють сторони від відповідальності страхування інвестиційних ризиків і обов’язки сторін щодо цього, способи забезпечення сторонами виконання договірних зобов’язань. До випадкових умов можна віднести, наприклад, надання інвестором виконавцям робіт виробничих і житлових приміщень, забезпечення працівників виконавця харчуванням тощо. Складність інвестування та відсутність у більшості його учасників відповідних знань і навичок, а також можливостей щодо звернення до відповідних фахівців зумовлюють таку своєрідну форму захисту інтересів інвесторів, як надання їм у формі рекомендації більш оптимальних за змістом інвестиційних договорів тих видів, що найчастіше застосовуються. Цим опікується держава (в особі спеціально уповноважених органів) і поки ще меншою мірою - громадські організації чи асоціації підприємців, що створюються за професійною ознакою. Прикладом такої рекомендації є затверджене науково-технічною радою Мінбу- дархітектури України протокол № 9 від 15.12.1993 р) Положення про підрядні контракти в будівництві України, що містить (як додаток № 1) Примірний підрядний контрактна виконання робіт при будівництві об’єкта)
1
Інвестиційний договір укладається, як правило, в письмовій формі (ч. 1 ст. 181
ГК України, ст. 208 ЦК України, ч. 1 ст. 9 Закону Про інвестиційну діяльність, п.
84 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 р. № 274), що зумовлено низкою чинників і насамперед - необхідністю ведення бухгалтерського обліку та звітності суб’єктами інвестиційних правовідносин (за окремими винятками, захистом інтересів сторін договору. Розрізняють кілька модифікацій письмової форми, що застосовуються при укладанні інвестиційних договорів як різновиду господарських
повна письмова форма - єдиний документ, підписаний сторонами (ч. 1 ст. 181
ГК, ч. 2 ст. 207 ЦК), до якого додаються супроводжуючі процес його укладання документи підписаний сторонами текст договору з усіма додатками, протокол розбіжностей (якщо він мав місце, протокол узгодження розбіжностей (якщо розбіжності узгоджувалися і між сторонами було досягнуто компромісу щодо спірних умов договору, судове рішення (якщо спір передавався на розгляд судовим органам
скорочена письмова форма у вигляді комплекту листів, телеграм, факсограм та інших документів, якими сторони обмінювалися в процесі встановлення договірного зв’язку (ч. 1 ст. 181 ГК, ч. 1 ст. 207 ЦК), якщо зміст цих документів свідчить про наміри сторін встановити договірний зв’язок та містять істотні умови договору застосування такої форми забороняється при укладенні організаційно-господарських договорів (ст. 186 ГК);
типова форма — сторони договору не можуть відступати від типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України чи іншим уповноваже-
1
Организация контрактных отношений в строительстве. Сборник научно-методических документов.
- К, 1994.
2
Наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. № 1199 Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1999 р. № 507 Про затвердження Типового концесійного договору і Порядку переведення наданої у концесію дороги у розряд платних.
ним органом держави, але мають право конкретизувати його умови (абз. 4 ч.4 ст.
179 ГК України, ст. 630 ЦК України
стандартний договір, що являє собою бланк, змісті порядок заповнення якого визначені правилами, встановленими актами законодавства чина їх підставі суб’єктом господарських (у т. ч. інвестиційних) відносин форма застосовується у
договорах приєднання (абз. 5 ч. 4 ст. 179 ГК, ст. 634 ЦК), якщо умови договору є заздалегідь визначеними і не підлягають коригуванню (наприклад, договори придбання акцій у процесі проведення їх відкритої підписки
нотаріальна посвідчена письмова форма: застосовується у передбачених законом випадках (наприклад, у разі продажу в процесі приватизації цілісних майнових комплексів підприємств або їх структурних підрозділів ч. 4 ст. 27 Закону Про приватизацію державного майна) або за домовленістю сторін (ч. 1 ст. 209 ЦК України
електронна форма договору (договір у формі електронного документа, що набуває все більшої популярності з огляду на поширення використання електронних засобів зв’язку (забезпечує оперативність та економічність укладення договорів у такий спосіб. Укладення інвестиційних договорів і допоміжних договорів у сфері інвестування у формі електронного документа прирівнюється до письмової форми інформація в такому договорі зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа, але при цьому сторони договірних відносин мають керуватися не лише відповідними положеннями Господарського та Цивільного кодексів, ай законами від 22.05.2003 р. Про електронні документи та електронний документообіг ; від 22.05.2003 р. Про електронний цифровий підпис від 02.10.1992 Про інформацію від 24.12.1993 Про Національний архівний фонд та архівні установи від
21.01.1994 Про державну таємницю від 05.07.1994 Про захист інформації в автоматизованих системах від
09.04.1999 Про обов’язковий примірник документів від 18.11.2003 Про телекомунікації, а також прийнятими відповідно до цих законів підзаконними нормативно-правовими актами. Учасники договірних відносин повинні виконувати приписи закону щодо укладення договорів у електронній формі, в т.ч. щодо
– досягнення згоди між сторонами про укладення договору в електронній формі
– електронних підписів сторін як обов’язкового реквізиту договору у формі електронного документа, який використовується для ідентифікації сторін договору, що його підписали (накладанням електронних підписів завершується створення договору у формі електронного документа
– дотримання вимог законодавства щодо істотних умов відповідного виду договору та нотаріально посвідченої форми
– дотримання вимог щодо зберігання договору як електронного документа, а саме 1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна
бути доступною для її подальшого використання 2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа утому форматів якому він був створений, відправлений або одержаний 3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання та ін. Разом з тим застосування цієї (електронної) модифікації письмової форми договору є досить ризикованим відсутність між сторонами домовленості про використання електронних документів та відповідного виду електронного підпису при укладенні договору через мережу електронного зв’язку може мати такий негативний наслідок, як визнання такого договору неукладеним. Для деяких видів господарських договорів запроваджена державна реєстрація, з якою пов’язується або момент дійсності договору (договори концесії, наприклад, - ст. 14 Закону Про концесії постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2000.
№ 72 Про реєстр концесійних договорів, або набуття особливого (зазвичай пільгового) режиму для його сторін чи однієї з них договори про спільну підприємницьку діяльність за участю іноземного інвестора (ст. 24 Закону Про режим іноземного інвестування, постанова Кабінету Міністрів України від
30.01.1997 р. № 112 Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора) чи інвестиційні договори, що реалізуються на території пріоритетного розвитку чи у спеціальній (вільній) економічній зоні (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1999 р. № 1199 Про затвердження Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні. Щодо інвестиційних договорів за участю державних підприємств, що опосередковують міжнародне співробітництво, запроваджена процедура, яка забезпечує створення інформаційної бази даних про таке співробітництво (наказ Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 17.03.2008 р. №13 Про формування бази даних інвестиційних та інноваційних програмі проектів, міжнародних інвестиційних та інноваційних програмі проектів, у виконанні яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал