Тема 2 Первісна культура археологічні пам’ятки культурних шарів в українському просторі Палеолітичні і мезолітичні форми соціальної організації. Палеолітичні пам’ятки на території сучасної УкраїниСкачати 118.47 Kb.
Дата конвертації10.05.2017
Розмір118.47 Kb.
Тема 2 Первісна культура - археологічні пам’ятки культурних шарів в українському просторі

1.Палеолітичні і мезолітичні форми соціальної організації. Палеолітичні пам’ятки на території сучасної України.

2.Ранні форми релігії (тотемізм, фетишизм, магія, хтонічний демонізм, анімізм).

3.Ідея синкретичного (нерозчленованого) Всесвіту.

4. “Неолітична революція” як доба системної соціальної трансформації та формування аграрної цивілізації.

Основна література

1, 2, 3, 10,

Додаткова література

44 -47, 59, 60


Тема 3 Цивілізаційний рух дохристиянських часів на теренах України

1.Трипільська цивілізація – «золотий вік» стародавньої культури на теренах України.

3. Скіфи, їх культура та світогляд.

4. Греко-скіфська пектораль з кургану Товста Могила як космологічна модель світовпорядкування й семантичний еквівалент концепції Світового Дерева.

5. Слов’янська культурна доба (ранні слов’яни: епоха раннього залізного віку; формування українського етносу: роль солярійного культу, формування архетипів “сонця”, “дороги” тощо).

6. Пантеон слов’ян-язичників.

7. Космологічний зміст та символіка Збруцького ідола.

8. Ідейний пафос «Велесової книги» в контексті проблем «осьового часу».Основна література

1, 2, 3, 6-10

Додаткова література

48-51,57, 59, 60.


Тема 4 Характерні ознаки та особливості феномену культури Київської Русі

  1. Творче переосмислення візантійських традицій і канонів.

  2. Особливості храмової архітектури на Русі. Символіка зовнішніх контурів та внутрішнього простору давньоруських храмів.

  3. Філософія світла й кольору. Фрески та мозаїка.

  4. Світська тематика в церковному мистецтві.

  5. Виникнення писемності. Дві азбуки слов’янства: кирилиця і глаголиця.

  6. Слов’янські просвітителі Кирило і Мефодій. Утвердження кириличної системи письма.

  7. Особливості літературного процесу доби Київської Русі. Перекладна література. Оригінальна література. Житійна література. Літописи.

  8. Усна народна творчість. Казки, легенди, героїчний епос (билини, перекази).

  9. Музична культура. Героїчні пісні. Скомороство як феномен давньоруської культури. Народні танці. Обрядова народна пісенність.

Основна література

7, 9, 10, 10.

Додаткова література

52, 54-56, 68, 71, 82
Основна література

 1. Історія української культури: У 5 тт. - Т.І. Історія культури давнього населення України. – К.: Наукова думка, 2001. - 1136 с; Т.ІІ.

2.Українська культура XIII – першої половини ХVІІ ст. - К.: Наукова

думка, 2001. -848 с. 1. Історія української культури: 3б.матеріалів і документів / Упоряд.: Б.І.Білик, Ю.А.Горбань, Я.С.Калакура та ін.; За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. - К.: Вища шк., 2000. - 607 с: іл.

 2. Культура українського народу: Навч.посібник / В.М.Русанівський та ін. - К.: Либідь, 1994. - 272 с.

5. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч.посібник/
Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. - К.:
Либідь, 2000. - 520 с.

6 Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч.посібник для студентів вищ. навч. закладів гуманітарних спеціальностей (за ред. Яртися А.В.). - Львів.: Світ, 1994. 1. Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1992. - 392 с.

 2. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч.посіб. - 4-те вид., випр. і доп. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 359 с. - (Вища освіта XXI століття).

 3. Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: "АртЕк", 1999. -728 с.

 4. Семчиииин М. Тисяча років української культури. - К.: АТ «Друга рука, МП «Фенікс», 1994.

 5. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Конспект лекцій з курсу./ Укл. Кисельов О.О. та ін. - К., 1991.

13. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. - К., 1993.

14. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М.Заковича, К., 2004.

К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 622 с. - (Вища освіта XXI століття).

15. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посіб./ За ред.


Черепанової С.О.- Львів: Світ, 1994. – 456 с.

16. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. - К.: Либідь, 1993.

17. Українська художня культура. / За ред.І.Ф.Ляшенка. - К.: Либідь, 1996.

Андрусів С. Проблеми національної ідентичності // Слово і час. — 1997.— № 3.-С.15-27.

18. Культурология. Под ред. Драча Г.В. Ростов-на-Дону, 1998.

19. Федорова І.І. Культурологія. К., 2005

20. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. СПб., 2004.

21. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посіб. / За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. К., 2004.

22. Історія української культури. І. Крип'якевич, 4 вид. – К. Либідь 2002. – 650 с.

23. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2000.


Довідкова література:

1. Даниленко В.М., Кокін С.А., Слюсарснко А.Г., Даниленко О.В. Короткий історичний словник. - Запоріжжя: Прем'єр. 2001. - 320 с. - Укр., рос. 1. Довідник з історії України. В 3-х т. Т.1. (А-Й). / За ред. 1.3.Підкови, Р.М.Шуста. -К.: Генеза. 1993. 203 с.

 2. Довідник з історії України. В 3-х т. Т.2. (К-П). / За ред. 1.3.Підкови, Р.М.Шуста. - К.: Генеза, 1995. - 435 с.

 3. Довідник з історії України. В 3-х т. Т.З. (Р-Я). / За ред. 1.3.Підкови, Р.М.Шуста. - К.: Генеза, 1999. - 688 с.

 4. Енциклопедія українознавства: Загальна частина: У 3 т. / За ред. В.Кубійовича. - Київ, 1995. – 1230 с.

 5. Енциклопедія українознавства: Словникова частина: В 11 т. / За ред. В.Кубійовича. - Т.1-7. -Львів:, 1993-1997.

 6. Зарубіжні українці / С.Ю.Лазебник (кер.авт.кол.), Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. - К.: Україна, 1991. - 252 с.

 7. Ничкало С.А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 1999.-208 с.

 1. Поліщук Є.П. Історія культури: короткиїі довідник. -К.: Український

Центр духовної культури. 2000. - 196 с.

 1. Словник художників України. - К., 1973.

 2. Українська література у портретах і довідках: Давня література -література XIX ст.: Довідник - К.: Либідь. 2000. – 360 с.

Додаткова література:

 1. Асєєв Ю. С. Джерела. Мистецтво Київської Русі. - К.: Мистецтво, 1980.

 2. Асєєв Ю.С. Мистецтво стародавнього Києва. - К., 1969.

 3. Асєєв Ю.С. Архітектура Київської Русі. К., 1969.

 4. Асєєв Ю.С. Стили в архитектуре Украины. - К.: Будивельник, 1989.

 5. Баран В.Д. Черняхівська культура: За матеріалами Верхнього Дністра

і Західного Бугу. - К., 1981.

 1. Варан В.Д. та ін. Походження слов'ян. - К..1991.

 2. Бєрлинскші М.Ф. Історія міста Києва. - К.: Наукова думка, 1991.

 3. Бичко А.К, Бичко І.В. Феномен української інтелігенції. - К., 1995.

10. Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковськшї В.Г. Історія філософії:
Підручник. - К.: Либідь, 2001. - 408 с.

 1. Білецький ПО. Українське мистецтво другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. - К.: Мистецтво, 1981.

 1. Бобошко Ю.М. Режисер Лесь Курбас. - К.. 1987.

 2. Брайчевський В.Г. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

 3. Булашов Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1992.

 4. Воропай О. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис. - К.: Оберіг, 1993.-589 с.

 5. Волинський П.К. Іван Котляревський: життя і творчість. - К.,1969.

17. Волощенко А.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на
Україні в 70-х на початку 80-х років XIX ст. - К., 1974.

 1. Говдя II.І. Українське мистецтво другої половини XIX - початку XX ст. - К.: Мистецтво, 1989.

 2. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. - К.: Дніпро, 1993.-447 с.

 3. Горбенко С.В. Києво-Могилянська Академія. - К.: Видавничий дім «КМ Асаdemia», 1995.

 4. Богомазов О. Живопис і елементи. — К., 1904. — 216 с.

 5. Гундорова Т. І. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модерну. Постмодерна інтерпретація. — Львів: Літопис, 1997. — 297 с.

 6. Гундорова Т. І. Суспільно-літературний рух “Молодої України” і проблема модерної української нації // Сучасність. — 1992. — №3. .- С. 108-113.

 7. Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франків. Період / О. С. Забужко. – К.: Основа, 1993. —126 с.

 8. Кричевський В. Розуміння українського стиля // Хроніка- 2000. —1994. —№ 1-2. С. 161-165.

 9. Лавриненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія, проза, драма, есе / Ю Лавриненко. — Париж, 1959. — 980 с.

 10. Романенко Г. О., Шейко В. М. Еволюція художніх і літературних об’єднань України: історико-культурологічний вимір. – К.: Ін-т культурології Акад. Мистец. України, 2008. — 208 с.

 11. Рубан-Кравченко В. В. Кричевський і українська художня культура ХХ століття: Трилогія. Ч.1. — К.: Криниця, 2004.— 703 с.

 12. Соболь О. Становлення медіально-иережевої парадигми // Філософська думка, 2008. — №5. — С.3-15.

 13. Тоффлер О. Третья волна. — М.: 2007. — 464 с.

 14. Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього. - К.: Вид.дім «КМ Асаdemia» 2001, 35 с.

 15. Дзюба О., Павленко Г. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X- сер.ХVП ст.). Посібник-довідник. - К., 1998. - 290 с.

32. Зайцев Ю.Д. Дисиденти: Опозиційний рух 60-80-х рр. // Сторінки історії України: XX століття. - К.: Освіта, 1992. - С.195-235.

33. Забужко О. С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. –3-є вид. – К.: Факт, 2006. – 148 с. - (Сер. «Висока полиця»).

34. Забужко О. С. Notre Dame d’Ukraine: Українка в контексті міфологій. – К.: Факт, 2007. – 640 с. - (Сер. «Висока полиця»).

35. Жолтовський П. Художнє життя на Україні XVI - XVIII ст. - К.,1983.

36. Межуев В.Н. Культура и история. М., 1977.

37. Проблемы философии культуры. М., 1988.

38. Даниленко В.М. Кам’яна Могила. К., 1986.

39. Феномен української культури: методологічні засади осмислення / За ред. В.Шинкарука. К., 1996.

40. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Навч. посіб. Курс лекцій. К., 1992.

41. Чмихов М.О. Загальна схема етногенезу українців (гіпотеза) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. К., 1996. Вип. І.

42. Життя етносу: соціокультурні нариси: Навч. посібник / Б. Попов (керівник авт. колективу), В. Ігнатов, М. Степико та ін. К., 1997.

43. Чмихов М.О. Найдавніша історія України (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. К., 1996. Вип. І.

44. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

45. Даниленко В.Н. Неолит Украины. К., 1969.

46. Даниленко В.Н. Энеолит Украины. К., 1974.

47. Мицик В.Ф. За законом світового ладу: Трипільська цивілізація і світогляд українського народу. К., 2007.

48. Начала цивилизации: Даниленко В.Н. Космология первобытного общества. Шилов Ю.А. Праистория Руси. Екатерининбург, М., 1999.

49. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. К., 1985.

50. Рыбаков Р.А.Язычество древних славян. М., 1981.

51. Чмихов М.О. Курганні пам’ятки як явище давньої культури: Навч. посіб. К., 1993.

52. Чмихов М.О. Релігія українців (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. К., 1996. Вип. І.

53. Братко-Кутинський О. Феномен України. К., 1996.

54. Войтович В. Генеалогія богів давньої України. Рівне, 2007.

55. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. К., 1988.

56. Ковальчук О.В. Українське народознавство К., 1992.

57. Лозко Г.С. Велесова книга – Волховник. Вінниця, 2007.

58. Лозко Г.С. Українське народознавство. К., 1995.

59. Топоров В. «Світове дерево»: універсальний образ міфопоетичної свідомості // Всесвіт, 1977. № 6.

60. Фурдуй Р. Скільки тисячоліть Тризубу // Космос древньої України. К., 1992.

61. Чмихов М.О. Україна в середні віки (лекція) // Культурологічні студії: Зб. наук. праць. К., 1996. Вип.І.

62. Чумарна М.І. З початку світу. Україна в символах. Львів, 1996.

63. Іван Франко і світова культура // Матеріали міжнародного


симпозіуму ЮНЕСКО: У 3-х кн. - К., 1990.

64. Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура / НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича, Міжнародна асоціація україністів. - Львів, 1996. - 335 с.

65. Історія західних і південних слов'ян (з давніх часів до XX ст.). Курс лекцій: Навч.посіб./ В.І.Яровий, П.М.Рудяков, В.П.Шумило та ін. -К.: Либідь, 2001. - 632 с.

66. Історія України в особах: XIX - XX ст. / І.Войцехівська (кер.авт.кол.), В.Абліцов, О.Божко та ін. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

67. Культурне життя в Україні (західні землі) 1939-1953 / Відп. ред. Ю.Сливка. - Львів, 1995. - 749 с.

68. Лазарев В.Н. Мозаики Софии Кисвской. - М., Искусство, 1960.

69. Лозко Г.С. Українське народознавство. - К.: Зодіак-ЕКО. 1995.

70. Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.П.Дрожжин та ін. - К.: Виша шк., 2000. - 663 с.

71. Очерки истории Києво-Печерской Лавры и заповедника / Гришин
А.Д., Голобуцький П.В., Е.П.Кабанець та ін. - К., 1992. - 287 с.

72. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі:


Монографія. - К.: Либідь, 1999. - 447 с.

73.Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов: Міфи і правда про трьох братів слов'янських зі "спільної колиски". К.: Видавничий центр "Академія". 2001. - І 52 с.

74. Свідзинський А. Це складне національне питання. - К.: Видавництво ім. О.Теліги, 1994.-67 с.

75. Секуляризація духовного життя на Україні в епоху Гуманізму і Реформації: 36.наук, праць. - К., 1991.76. Смолій В.А., Сіпепанков В.С. Богдан Хмельницький. - К., 1995.

77. Толочко П.П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. - К.: АртЕк, 1996. - 216 с.

78. Т.Шевченко і українська національна культура: Матеріали наукового симпозіуму. - Львів, 1990.

79. Україна крізь віки: У 15 тт. - К.: Альтернативи, 1999.

80. Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч.посіб.для вузів / Під заг.ред. В.Д.Лановика. - К.: Генеза, 1994. - 368 с.

81. Франка І.Я. Зібрання творів. - В 50 тт. - К., 1980-1985.

82. Яценко Б.І. Слово о полку Ігоревім як історичне джерело. Таємниці давніх письмен. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2006. – 508 с.

Джерела української історіографії:

Аркас М. Історія України Русі. - К.: 1990.

Бантиш-Каменский Д.М. История Малой России. - К., 1993.

Винниченко В. Відродження нації. - К., 1990.

Вовк Х.К. Студії з української етнографії та антропології. - К.: Мистецтво, 1995. - 336 с.

Возняк М.С. Історія української літератури. В 2-х кн. - Львів: Каменяр,

1992-1993.

10.Геродот з Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття

перед Христом. - К.: Довіра, 1992.

Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні. - К., 1992.

Грушевський М.С. Духовна Україна (Збірка творів). - К.: Либідь, 1994.

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. - К., 1990.

Грушевський М.С. Історія Українн-Русп: В 11 т., 12кн.-Т. 1-І 1. - К.:
Наукова думка, 1991-2000. - (Пам'яткії іст.думки України).

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К., 1990.

Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї. - К.: Україна, 1991.

Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - К.: Глобус, 1992.

Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. - К.: Українознавство, 1996. - 254 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. - К., 1990.

Історія української культури. За ред. І.Крип'якевича. - Львів, 1936.

П. Кістяківський Б.О. Вибране. - К.: Абрис, 1996. - 512 с.

Костомаров Н.И. Мазепа. - М., 1992.

Костомаров М.І. Закон Божий (Книга буття українського народу). -К.: Либідь, 1991. -40 с.

Костомаров М.І. Дві руських народності. - К.,

Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. - Львів, 1990.

Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. - К.: Обереги, 1991.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. - К.: АТ
«Обереги», 1993.

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. - К., 1918.

Огієнко 1.1. Українська культура. - К.: Абріс, 1991.

Павло Скоропадський. Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918. - Київ-Філадельфія. - 1995. - 492 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. - К., 1992.

Щербаківський В. Українське мистецтво: Вибрані неопубліковані


праці. - К., Либідь, 1995. - 288 с. - (Пам'ятки історичної думки
України).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал