Тема №1 Питання для самоконтролюСкачати 66.05 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір66.05 Kb.

Тема № 1

Питання для самоконтролю


 1. Дайте визначення мовознавства.

 2. Охарактеризуйте предмет мовознавства як науки.

 3. У чому полягає різниця між конкретним і загальним мовознавством?

 4. Чим відрізняються теоретичне і прикладне мовознавство?

 5. Охарактеризуйте методи дослідження мови.

 6. У чому полягають зв’язки мовознавства з гуманітарними науками?

 7. Розкрийте зв’язки мовознавства з природничими науками?

 8. У чому полягає сутність порівняльно-історичного методу?

 9. Розкрийте суть і завдання описового методу. Де цей метод знайшов практичне застосування?

 10. Яке практичне застосування має зіставний метод?

 11. Чим структурний метод відрізняється від описового?

 12. Розкрийте методику дистрибутивного аналізу.

 13. У чому полягає суть аналізу за безпосередніми складниками?

 14. Які інші методи використовують у лінгвістичних дослідженнях?

Тема № 2

Питання для самоконтролю


 1. У чому полягає єдність мови і мислення?

 2. Які істотні відмінності між мовою і мисленням?

 3. Чи є мова єдиним засобом мислення?

 4. Який тип мислення пов’язаний із мовою?

Тема № 3

Питання для самоконтролю


 1. У чому полягає своєрідність мови як знакової системи?

 2. Доведіть, що мова є однією із знакових систем.

 3. Що в мові є знаком?Тема № 4
Питання для самоконтролю

 1. У чому різниця між походженням мови загалом і походженням конкретної мови?

 2. У чому полягає гіпотеза походження мови?

 3. Розкрийте суть вигукової (афективної) гіпотези походження мови?

 4. Які факти заперечують гіпотезу соціального договору?

 5. Де і коли виникла гіпотеза трудових вигуків?

 6. Розкрийте суть кінетичної гіпотези.

 7. Які причини викликають зміни в мові?

 8. Що таке диференціація та інтеграція мов?

 9. До чого може призвести контактування мов?

 10. Що таке схрещення мов?


Тема № 5

Питання для самоконтролю


 1. Чому не можна точно встановити кількість мов?

 2. За якими критеріями визначається спорідненість мов?

 3. Що таке генеалогічна класифікація мов?

 4. Назвіть основні мовні сім’ї.

 5. Що є основою типологічної класифікації мов?Тема № 6

Питання для самоконтролю


 1. Назвіть основні етапи розвитку письма.

 2. У чому полягає значення письма в історії суспільства?

 3. Наведіть приклади предметного письма.

 4. Що таке піктографія і де вона застосовується в наш час?

 5. Які існують різновиди ідеографії?

 6. Де використовується система консонантного письма?

 7. Як зародилося буквено-звукове письмо?

 8. Що таке графіка?

 9. Що є предметом орфографії?

 10. Що таке код і знак?

Тема № 7

Питання для самоконтролю


 1. Яке значення має звукова сторона мови в житті суспільства?

 2. Дайте визначення фонетики як науки.

 3. Що вивчає описова та історична фонетика?

 4. Які є чотири аспекти вивчення звукової системи мови?

 5. Які одиниці є предметом дослідження фонетики?

 6. Чим зумовлюється необмежено велика кількість звуків людської мови?

 7. Висвітліть поняття "фонема".

 8. Що таке алофони фонеми?

 9. Які алофони фонем називаються позиційними, комбінаторними, факультативними?

 10. Що таке основний алофон фонеми?

 11. Що таке диференційні і недиференційні ознаки фонеми?

 12. Які фонемні ознаки є диференційними для української мови?

 13. У чому виявляється системність фонемного складу кожної мови?

 14. Які звуки називаються голосними?

 15. Який принцип покладено в основу класифікації голосних звуків?

 16. Як поділяються голосні звуки за ступенем підняття спинки язика ?

 17. Як поділяються голосні звуки за участю губ при їх творенні?

 18. Які звуки називаються приголосними?

 19. Який основний принцип покладено в основу класифікації приголосних?

 20. За якими ознаками класифікуються приголосні української мови?

 21. Як поділяються приголосні за участю шуму і голосу ?

 22. Які основні ознаки сонорних приголосних ?

 23. Як поділяються приголосні за способом творення ?

 24. Як поділяються приголосні за діючим мовним органом?

 25. Чим викликана потреба в транскрибуванні мовлення?

 26. На який склад у слові може припадати наголос? Як за цією ознакою називають український наголос?

 27. Яку смилову, формотворчу і словотвірну функцію виконує словесний наголос?

 28. Який наголос називається фразовим?

 29. Що таке фонетичне слово? Які слова української мови звичайно виступають як проклітики та енклітики ?

 30. З’ясуйте поняття синтагми.

 31. Яка різниця між акомодацією та асиміляцією звуків?

 32. У чому полягають комбінаторні та позиційні модифікації голосних?

 33. У чому полягають комбінаторні та позиційні модифікації приголосних?

 34. Яке явище називається асиміляцією? Які типи асиміляціїї звуків ви знаєте?

 35. У чому полягає явище дисиміляції звуків? Наведіть приклади.


Тема № 8

Питання для самоконтролю

 1. З якими розділами мовознавства пов’язана лексикологія?

 2. Чи можна стверджувати, що слово – центральна одиниця мови?

 3. Як називаються слова, які мають декілька лексичних значень?

 4. Що є різновидом метонімії?

 5. На які класи за походженням поділяються омоніми?

 6. Як називаються слова, які в різних мовах звучать однаково, але мають різне значення?

 7. Які явища близькі до омонімів?

 8. Які типи синонімів ви знаєте?

 9. Яким чином відбулося формування лексичних шарів сучасної української мови?

 10. У чому полягає стилістична роль антонімів?

 11. Чи можна віднести інтернаціоналізми, екзотизми, варваризми до застарілих слів?

 12. З якою стилістичною метою використовується більша частина старослов’янізмів?

 13. Які слова належать до пасивної лексики?

 14. У якому випадку слова з активної лексики переходять до пасивної?

 15. Що таке семантичні діалектизми?

 16. Дайте визначення омонімам. Наведіть приклади.

 17. Які слова належать до стилістично нейтральної лексики?

 18. Чи можна стверджувати, що термін "книжна лексика" вживається певною мірою умовно?

 19. Яким словам належить велике місце у словниковому складі української літературної мови?

 20. Які слова належать до експресивної лексики?Тема № № 9

Питання для самоконтролю


 1. Чим займається морфеміка?

 2. Дайте визначення частин мови.

 3. Які основні критерії виділення частин мови ви знаєте?

 4. У чому полягає специфіка частин мови в різних мовах світу?

 5. Охарактеризуйте частини мови, вказуючи на їх основні ознаки.

 6. Назвіть основні одиниці граматичної будови мови.

 7. Дайте визначення поняття "морфема".

 8. Назвіть способи і засоби вираження граматичних значень.

 9. Дайте аналіз історичним змінам у морфемній будові слова.

 10. Коли спостерігаються взаємопереходи в системі частин мови?
Тема № 10

Питання для самоконтролю


 1. Чи розглядає синтаксис лише синтаксично вільні словосполучення?

 2. Чи завжди до словосполучення входять головне і залежне слово?

 3. Якими можуть бути словосполучення залежно від того, якою частиною мови є головне слово?

 4. Які три види сурядного зв'язку виникає між словами в сурядному словосполученні?

 5. Чи уподібнюється граматично при узгодженні до головного залежне слово?

 6. Назвіть способи підрядного зв'язку.

 7. Які основні ознаки речення?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал