Татарчук ірина Романівна Теоретико-емпіричне обґрунтування соціально-психологічного портрета студентаPdf просмотр
Сторінка6/7
Дата конвертації08.01.2017
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
3.2. Індивідуальні соціально-психологічні портрети майбутніх
соціальних працівників
Очевидно, що в методологічному забезпеченні досліджуваних явищ доцільно використовувати цілісну методичну систему визначення загальних рис, якостей і характеристик студентів що дає змогу різнобічно
інтерпретувати особливості розвитку і функціонування різноманітних сфер
їхньої особистості
(когнітивної, мотиваційної, афективної, аксіопсихологічної). До того ж проектно-методична частина повинна бути побудована таким чином, щоб не просто повно діагностувати особистісні характеристики кожного майбутнього соціального працівника, а й констатувати зміни у перебігу їхніх професійних якостей [62].
Соціально-психологічний портрет майбутніх соціальних працівників складається за наступною схемою:
1)
Загальні відомості про студента. Прізвище, ім'я та по батькові; вік; національність; основні вди діяльності у позаробочий час; сімейний стан; матеріальний стан у сім‘ї; місце та умови проживання; віросповідання; стан здоров‘я;
2)
Підбір та систематика методик дослідження відповідно до 5-ти
структурних блоків психолого-педагогічної характеристики. Підбір методик, що системно характеризують особистість: загальна спрямованість, здібності та схильності особистості, темперамент і характер, „Я-система‖
(саморегуляція, самоуправління), особистісні якості;
3)
Короткий опис кожного структурного блоку характеристики (назва методики, загальна характеристика методики, одержані результати);
4)
Формування висновків та рекомендацій.
Нами було опрацьовано і складено 5 соціально-психологічних портретів майбутніх соціальних працівників і відповідно сформовані висновки та рекомендації (Додаток 1). Один із них включає:

87

у блоці загальної спрямованості методики: диференційно- діагностичний опитувальник (ДДО) Е.О. Клімова, «Опитувальник особистісної орієнтації» (Е. Шострома), методика К. Замфир в модифікації А.
А. Реана «Мотивація професіональної діяльності»; у блоці здібності та схильності особистості: матриці Равена
(психодіагностика інтелектуальних здібностей (IQ)), тест-опитувальник
„Дослідження комунікативних та організаторських схильностей‖ (КОС), короткий орієнтовний тест (КОТ) дослідження розумових здібностей; у блоці темперамент і характер: тест-опитувальник для діагностики екстраверсії-інтроверсії та невротизму (EPQ, форма А), методика Т. Лірі
„Дослідження характерологічних тенденцій‖, проективна методика «Пізнай свій характер»; у блоці „Я-система‖ (саморегуляція, самоуправління): методика діагностики рівня суб‘єктивного контролю (РСК) Дж. Роттера (адаптація Е.
Ф. Бажина), тест вольових рис особистості (ВРО), тест-опитувальник В.А.
Лосенкова „Дослідження імпульсивності‖; у блоці особистісні якості особистості: тест „Дослідження егоцентризму‖, тест А. Ассінгера „Особистісна агресивність‖, методика І. М.
Юсупова «Дослідження рівня емпатійних тенденцій» [81;82].
Висновок до розділу 3

Поняття «ефективний спеціаліст» належить до синтетичних, тому що змістовно відоражає всебічний і безупинний розвиток творчого і духовного потенціалу особи, максимальну реалізацію всії її можливостей, адекватне сприйняття соціального довкілля, навколишнього світу і свого місця в ньому, багатство емоційної сфери і духовного життя, високий рівень психічного здоров‘я і моральності, що є концептуальною основою для означення рис-

88
тенденцій в описі соціально-психологічного портрета як цілісної моделі ефективного соціального працівника.
Загалом підготовка ефективного спеціаліста – це багатовимірна, багатоаспектна, багаторівнева відкрита система, що відображає ємність змістової, ціннісної, процесної, діяльнісної і результативної повноти професійного зрелізування фахівця і першочергово спрямована на саморозвиток, само здійснення та індивідуальності.89

Висновки

Вивчення потреб, життєвих інтересів і ціннісних орієнтацій – найважливіша умова всебічного пізнання особистості, ставлення її до самої себе й до умов своєї життєдіяльності. Обгрунтування індивідуальних особливостей студента за допомогою психологічної діагностики і системи тестів полегшує пошуки розвитку і удосконалення його особистості як системної характеристики та унікальної цілісності.
Власне, всі теоретики, аналізуючи студентство як окрему верству соціальної системи, підкреслюють, що воно є соціокультурною спільністю, яку складають студенти вищих навчальних закладів. Завдяки інтеріоризації ціннісно-нормативної системи цього суспільства в цілому, а також такого соціального інституту, як вища школа, вони створюють свій специфічний символічний і реальний світ і є могутнім ресурсом розвитку суспільства.
Обгрунтування індивідуальних особливостей студента за допомогою психологічної діагностики і системи тестів полегшує пошуки шляхів розвитку й удосконалення його особистості як ситемної характеристики та унікальної цілісності.
На превеликий жаль, втрачають певне значення в житті сучасної студентської молоді деякі духовні орієнтації і цінності. Студенти менше цікавляться політикою, суспільно-політичним життям, далеко не всі люблять читати, відвідувати культурно-мистецькі заклади, займатися спортом, художньою самодіяльністю, мистецтвом, творчістю.90

Додаток 1

Соціально-психологічний портрет студента

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ПІБ − Шпак Тетяна Іванівна;
Вік − 21 р.;
Національність − українка;
Освіта − незакінчена вища ( 4 курс; Юридичний факультет;
Тернопільський національний економічний університет);
Основні види діяльності у позаробочий час − домашньо-побутова, вишивання, малювання;
Сімейний стан − одружена;
Матеріальний стан сім’ї − задовільний ;
Місце та умови проживання − гуртожиток; незадовільні, потребують покращення;
Віросповідання (за наявності) − православна;
Стан здоров’я − шкідливі звички та хронічні захворювання відсутні; медичних протипоказань, що обмежують навчальну діяльність немає.
Для дослідження індивідуально-типологічних особливостей Шпак Т.
І., мною підібрано 15 психологічних методик, що системно характеризують її з 5-ти аспектів: загальна спрямованість особистості, здібності та схильності особистості, темперамент і характер, „Я-система‖
(саморегуляція, самоуправління), особистісні якості (див. табл.).


91

Таблиця
Підбір та систематика методик дослідження відповідно до 5-ти
структурних блоків психолого-педагогічної характеристики


Структурні блоки
характеристики
Батареї перехресних і взаємодоповнювальних
психологічних методик

Назва
І
Загальна спрямованість особистості
Диференційно-діагностичний опитувальник (ДДО) Е.О.
Клімова
«Опитувальник особистісної орієнтації» (Е. Шострома)
Методика К. Замфир в модифікації А. А. Реана
«Мотивація професіональної діяльності»
II
Здібності та схильності особистості
Матриці Равена (психодіагностика інтелектуальних здібностей (IQ))
Тест-опитувальник „Дослідження комунікативних та організаторських схильностей‖ (КОС)
Короткий орієнтовний тест (КОТ) дослідження розумових здібностей
III
Темперамент
і характер
Тест-опитувальник для діагностики екстраверсії-
інтроверсії та невротизму (EPQ, форма А)
Методика Т. Лірі „Дослідження характерологічних тенденцій‖
Проективна методика « Пізнай свій характер»
IV
„Я-система‖
(саморегуляція, самоуправління)
Методика діагностики рівня суб‘єктивного контролю
(РСК) Дж. Роттера (адаптація Е. Ф. Бажина)
Тест вольових рис особистості (ВРО)

92

Тест-опитувальник В.А. Лосенкова „Дослідження
імпульсивності‖
VI
Особистісні якості особистості
Тест „Дослідження егоцентризму‖
Тест А. Ассінгера „Особистісна агресивність‖
Методика І. М. Юсупова «Дослідження рівня емпатійних тенденцій»

І. ЗАГАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Назва методики: „Диференційно-діагностичний опитувальник‖
(Е.О. Клімова).
Загальна характеристика методики: використовується для оцінки професійної спрямованості особистості, що визначається аналізом переваг, котрі надаються різним за характером видам діяльності. В основу цієї методики покладена схема класифікацій професій, відповідно до якої всі професії поділяться на п‘ять груп за предметом діяльності: „людини- людина‖, „людина-природа‖, „людина-техніка‖, „людина-знакова система‖,
„людина-художній образ‖.
Одержані результати: максимальну суму балів (7) отримала сфера професійної діяльності – «людина – художній образ». Більшість професій цього типу пов‘язана з художніми оформленнями, художніми описами предметів, творів і т. д.
Отже, Шпак Т. І. подобається брати участь в оформленні книг, плакатів, журналів; обговорювати художні книги, концерти, п‘єси; художньо описувати різні події.93

Назва методики: «Опитувальник особистісної орієнтації» (Е.
Шострома)
Загальна характеристика методики: використовується для визначення загального коефіцієнту самоактуалізації. Він вимірює самоактуалізацію по двох базових і декількох додатових шкалах.
Одержані результати: найбільше балів набрано по двох шкалах: контактності (65б. з мах. 70б.) та сензитивності (65б. з мах. 70б.). Високий бал по шкалі сензитивності свідчить про те, що людина віддає собі звіт у своїх потребах і почуттях, а шкала контактності характеризує здібність людини швидко встановлювати глибокі і тісні емоційні контакти з іншими.
Назва методики: методика К. Замфир в модифікації А. А. Реана
«Мотивація професіональної діяльності».
Загальна
характеристика
методики:
застосовується для діагностики мотивації професіональної діяльності, в тому числі мотивації професіонально – педагогічної діяльності. В її основу покладена концепція про внутрішню і зовнішню мотивації. Якщо ж в основі мотивації професійної діяльності лежить прагнення до задоволення інших потреб, зовнішніх по відношенню до змісту самої діяльності (мотиви соціального престижу, зарплати і т.д.), то в даному випадку прийнято говорити про зовнішню мотивації. Самі зовнішні мотиви диференціюються на зовнішні позитивні і зовнішні негативні. Зовнішні позитивні мотиви, безсумнівно, більш ефективні і більш бажані з усіх точок зору, ніж зовнішні негативні мотиви.
Одержані результати: свідчать, що в Шпак Т. І. мотиваційний комплекс наступний: ВМ>ВПМ>ВОМ, тобто високий рівень внутрішньої і внутрішньо-позитивної мотивації та низький рівень внутрішньо-негативної мотивації. На основі отриманих результатів у неї низький рівень емоційної нестабільності.

94

ІІ. ЗДІБНОСТІ ТА СХИЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Назва
методики:
Матриці
Равена
(психодіагностика
інтелектуальних здібностей (визначення IQ))‖.
Загальна характеристика методики: призначена для виявлення рівня логічного мислення за допомогою п‘яти типів матриць: серія А
(встановлення взаємозв‘язку в структурі матриць), серія В (виявлення аналогії між парами фігур), серія С (відслідкування прогресивних змін у фігурах матриць), серія D (перегрупування фігур у матрицях), серія Е
(розмежування фігур основного зображення на елементи).
Одержані результати. Шпак Тетяня під час опрацювання 60 стимульних матеріалів набрала 43 «сирих» балів із 60 можливих, що еквівалентно показнику IQ-99 . Відповідно досліджувана особа володіє
«нижчим за середній» рівнем інтелектуального розвитку.

Назва методики: Тест-опитувальник „Дослідження комунікативних та організаторських схильностей‖ (КОС).
Загальна характеристика методики: спрямована на визначення рівня (індексів) розвитку комунікативних та організаторських схильностей особистості за допомогою тесту-опитувальника КОС, дешифратора, шкали оцінок, а також формул та коефіцієнтів досліджуваних схильностей.
Одержані результати. Згідно кількісних показників Шпак Тетяна належить до групи з високим рівнем організаторських схильностей
(організаторські схильності становлять 75%). Відповідно особистість цього типу швидко знаходить друзів, із задоволенням бере участь в організації громадських заходів, здатна приймати самостійні рішення в критичних ситуаціях і діяти відповідно до внутрішнього спрямування.
Водночас були виявлені комунікативні нахили теж високого рівня
(коефіцієнт комунікативних схильностей – 70%).

95


Назва методики: „Короткий орієнтовний тест дослідження розумових здібностей‖ (КОТ).
Загальна характеристика методики: використовується для
визначення інтегрального показника загальних розумових здібностей (Іп). За допомогою цієї методики можна достатньо надійно спрогнозувати успіхи у навчанні та ділові якості людини на основі 8 параметрів: здібності узагальнення та аналізу матеріалу; гнучкість мислення; інертність мислення і переключення; емоційні компоненти мислення; швидкість і точність сприйняття, розподіл та концентрація уваги; використання мови, грамотність; орієнтування; просторова уява.
Одержані результати. В результаті дослідження Шпак Тетяна продемонструвала високий (із 5 можливих) рівень загальних розумових здібностей, набравши 36 балів із 50 можливих за шкалою Іn, що свідчить про високу потенційну можливість самореалізації в навчальній діяльності.


96

ІІІ. ТЕМПЕРАМЕНТ І ХАРАКТЕР

Назва методики: Тест-опитувальник для діагностики екстраверсії-
інтроверсії та невротизму (EPQ, форма А)
Загальна характеристика методики: за допомогою 57 запитань
здійснюють діагностику особливостей особистісної поведінки та
індивідуальних почуттів. Запитання поділяються на три групи: виявлення емоційної стійкості – нестійкості; дослідження інтроверсії-екстраверсії; шкала прихованість – щирість.
Одержані результати. За індексом відвертості Шпак Т. І. набрала 5 балів, що свідчить про недостатню щирість і відвертість у відповідях піддослідної й негативно позначається на надійності подальших показників: помірна та значна екстраверсія чи інтроверсія; висока та середня емоційна стійкість, висока та дуже висока емоційна нестійкість. За допомогою теста - опитувальника Г. Айзенка підтверджено, що Шпак Тетяна належить до представників помірної інтроверсії та особистостей з низьким рівнем невротизму (середній рівень емоційної стійкості). Домінуючий тип темпераменту – флегматик.
Назва методики: „Дослідження характерологічних тенденцій, за Т.
Лірі‖.
Загальна
характеристика методики: виявлення основних характерологічних тенденцій (домінування та дружелюбність) на основі аналізу індексів 8 похідних тенденцій, котрі мають 3 ступеня вираження:
тенденція 1 (домінантність – владність − деспотичність); тенденція 2
(впевненість у собі – самовпевненість − самозакоханість); тенденція 3
(вимогливість – непримиренність – жорсткість); тенденція 4 (скептицизм – упертість − негативізм); тенденція 5 (поступливість – лагідність – пасивне підкорення); тенденція 6 (довірливість – слухняність − залежність);
тенденція 7 (добросердечність – несамостійність – надмірний конформізм);

97

тенденція 8 (готовність прийти на допомогу – безкорисливість − жертовність).
Одержані результати. За результатами аналізу показників кожної з
8 характерологічних тенденцій найбільш виражені тенденції характеру піддослідної: упевненість в собі, вимогливість, наполегливість, сором‘язливість, пасивне підкорення, слухняність, скромність, емоційна стриманість. За допомогою формул підраховано показники основних характерологічних тенденцій: домінування = - 12,2; дружелюбність =13, 4.
Назва методики: проективна методика « Пізнай свій характер».
Загальна характеристика методики: дає змогу ґрунтовно відповісти на питання: «Чого можна чекати від самого себе у тій чи іншій ситуації?», «Які риси характеру спричинюють наші успіхи та невдачі в соціальній діяльності?».
Запропоновано заповнити 12 квадратів, доповнивши зображення на власний розсуд.
Одержані результати: кв.1 – ознака упертості, замкненості; кв.2 – неспокійна вдача; кв.3 – здатний вперто працювати для досягнення своєї мети; кв.4 – володіє внутрішньою комунікативністю; кв. 5 – статеве життя ототожнює з шлюбом; кв.6 – володіє здатністю переконувати і схиляти на свій бік; кв.7 – впевнений у своєму майбутньому; кв.8 – мисленнєвий спосіб мислення; кв.9 – вміє працювати в групі; кв.10 – здебільшого нічого не вирішує самостійно; кв.11 – наполегливий; кв. 12 – переважає логічне мислення.98

ІV. „Я-СИСТЕМА” (САМОРЕГУЛЯЦІЯ, САМОУПРАВЛІННЯ)
Назва методики: методика діагностики рівня суб‘єктивного контролю (РСК) Дж. Роттера (адаптація Е. Ф. Бажина)
Загальна характеристика методики: тест-опитувальник розроблений Є.Ф. Бажаніним на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера для визначення рівня сформованості суб‘єктивного контролю, котрий є показником загальної інтернальності (Іо). Локус контролю характеризує вольову сферу людини й відображає її схильність приписувати відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім силам
(екстернальний локус контролю) або власним здібностям і зусиллям
(інтернальний локус).
Одержані результати. Показники РСК за 7 шкалами свідчать про те, що в обстежуваної інтернально - екстернальний тип РСК, тобто вона
інтерпретує важливі події як наслідок власної діяльності.
Назва методики: тест вольових рис особистості (ВРО).
Загальна характеристика методики: спрямована на визначення вольових рис особистості за допомогою шкал: відповідальності,
ініціативності, рішучості, самостійності, витривалості, наполегливості, енергійності, цілеспрямованості та уважності.
Одержані результати. Найбільше балів набрано за шкалами: наполегливості (7б. з мах. 10) та витривалості (8б. з мах. 10).
Назва методики: Тест-опитувальник В.А. Лосенкова „Дослідження
імпульсивності‖
Загальна характеристика методики: використовується для визначення величини показника імпульсивності (Пі) за 20 запитаннями і 4 бальною шкалою відповідей до кожної з них. Дає змогу виявити рівень

99

імпульсивності (високий, середній, низький) як рису протилежну вольовим якостям цілеспрямованості і наполегливості.
Одержані результати. Шпак Т. І. притаманний середній рівень
імпульсивності (Пі=54), імпульсивність помірна. Відтак в більшості вона є достатньо цілеспрямованою, має чіткі ціннісні орієнтації, проявляє наполегливість у досягненні поставленої мети та намагається довести розпочате до кінця.
100

V. ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ

Назва методики: „Дослідження егоцентризму‖.
Загальна характеристика методики: використовується для дослідження егоцентризму за допомогою проективного тесту егоцентричних асоціацій (ЕАТ), що складається з 40 незакінчених речень. Аналіз результатів здійснюється за допомогою таблиці градації рівнів егоцентризму студентів.
П‘ять рівнів егоцентричної спрямованості (дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий) диференційовані за гендерною ознакою та курсом навчання.
Одержані результати. Для Шпак Тетяни характерний середній рівень егоцентричної спрямованості (16 балів). Егоцентризм як ознака особистості є центрованою і фіксованою соціальною установкою, яка в даному випадку визначає помірне привернення уваги до своїх якостей, думок, переживань, уявлень, дій тощо. Така спрямованість сприяє автономізації особистості від інших людей і зумовлюється потребами у власному успіху, співчутті, опіці, в самоствердженні та захисті свого „Я‖.
Назва методики: Тест А. Ассінгера „Особистісна агресивність‖
Загальна характеристика методики: допомагає визначити наскільки людина коректна у відносинах з оточуючими і наскільки легко з нею спілкуватись.
Одержані результати. За підрахунком балів Шпак Тетяна набрала
36б. Це вказує на те, що вона помірно агресивна, але успішно йде по життю, тому що має досить багато здорового честолюбства і самовпевненості.
Назва методики: Методика І. М. Юсупова «Дослідження рівня емпатійних тенденцій».

101

Загальна характеристика методики: використовується для дослідження емпатії (співпереживання), вміння поставити себе на місце
іншої людини. Емпатія сприяє збалансованості міжособистісних відносин.
Вона робить поведінку людини соціально обумовленою.
Одержані результати. В результаті дослідження Шпак Тетяна набрала 57 балів – це нормальний рівень емпатійності, притаманний більшості людей. Це вказує на те, що Тетяна в спілкуванні уважна, намагається зрозуміти більше, ніж сказано словами; в міжособистісних відносинах судить про інших по їх поступках. При перегляді фільмів та читанні художніх книжок частіше слідкує за процесом, ніж за переживанням героїв, вона не відкриває свої почуття і це заважає повноцінному сприйманню людей.

102


Висновки та рекомендації

Результати кількісного та якісного аналізу одержаних емпіричних даних, що поліаспектно характеризують особистість Шпак Тетяни Іванівни, вказують на те, що вона є самодостатньою та самоактуалізованою індивідуальністю із власним світоглядом і ставленням до навколишнього світу. Зокрема, можна виокремити її загальні інтегральні характеристики:
1. Загальна спрямованість особистості (домінуючий тип спрямованості
„людина – художній образ‖, є схильності до художнього оформлення книг, журналів, плакатів і т. д. ), також в неї нижче за середній рівень інтелекту
(IQ=99) та високий рівень загально-розумових здібностей. Разом з тим, аналізуючи результати методики КОТ, для розвитку певних аспектів інтелекту доцільно рекомендувати: читання тлумачних словників, словників крилатих висловів, прислів‘їв та приказок, а також виконання лінгвістичних завдань; тренувати увагу на різноманітних об‘єктах з послідовним перетворенням їхніх образів в уяві.
2. У Шпак Тетяни домінуючий тип темпераменту – флегматичний,
інтровертований тип особистості, що впливає на деякі особливості характеру та поведінки: часто заглиблена у собі, присутній комунікативний бар‘єр, спокійна, урівноважена, дії обмірковані й раціональні, песиміст, не любить непередбачуваних ситуацій, дотримується заведеного життєвого порядку, контролює свої почуття, відповідальна, дуже рідко проявляє агресивність. Для корекції деяких рис характеру доречно рекомендувати:
− тренувати свій соціальний інтелект (розуміння людей, спостережливість за емоційним станом інших осіб, встановлення контактів); участь у тренінгах сенситивності, спілкування та частково децентрації;

103

підвищувати самооцінку (аутотренінги, самонавіювання, терапевтичні методи тощо).
3. Для Шпак Т. І. властиві психологічні особливості, які зумовлюються середнім рівнем інтернального контролю (відповідальність за результати своєї діяльності бере на себе, приписує їх власним здібностям і зусиллям), середнім рівнем імпульсивності (має чіткі ціннісні орієнтації, проявляє наполегливість у досягненні поставленої мети, намагається довести розпочате до кінця), та особистісними якостями, які характеризуються середнім рівнем егоцентричної спрямованості (автономізація), середнім рівнем агресивності. Разом з тим прагнення до постійного самоконтролю, надмірне свідоме обмеження спонтанності може призвести до підвищення внутрішньої напруженості, до переважання постійної стурбованості та втоми.
Отже, здобувши інформацію про психологічні особливості Шпак Т. І. є змога розробити для неї програму самовдосконалення, яка б враховувала усі виявленні індивідуально-типологічні особливості, і містила б конкретні практичні рекомендації щодо розвитку чи корекції певних аспектів її особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал