Таміла алексєєва аналіз художнього текстуPdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір60 Kb.

273
Таміла АЛЕКСЄЄВА
АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
Художній текст є ідеальною формою передачі авторської свідомості. В слові та через слово автор висловлює не тільки свою художню волю, не тільки своє суб’єктивне бачення, розуміння та тлумачення складного, суперечливого і неоднозначного в своїй суперечливості світу, алей своє знання цього світу [1: 3]. Найважливішою складовою фахової майстерності вчителя зарубіжної літератури є вміння аналізувати художній текст. І саме відсутність цього вміння спонукає деяких вчителів підміняти аналіз тексту його переказом, вважати недоцільним аналіз поезії як такої та недоречним аналіз перекладного твору. Існують різні шляхи аналізу вслід за автором, пообразний, проблем- но-тематичний, виділяють іноді стилістичний, компаративний та інші. В шкільній практиці використовують шляхи аналізу художнього твору услід за автором, пообразний; проблемно-тематичний. Розглянемо традиційні шляхи аналізу художнього твору в школі.
Аналіз услід за автором. В основі цього аналізує сюжет твору. Учні слідкують за його розвитком, виділяють центральні епізоди, мотивують вчинки героїв. Аналіз вслід за автором може використовуватися в будь- якому класі. Він вимагає від вчителя попереднього перегляду тексту, поділу його на логічно завершені змістовні частини та складання до кожної з них системи запитань, спрямованих на аналіз твору в єдності змісту та форми. Цей шлях аналізу доцільний, скажімо, під час вивчення новели відомого американського письменника О’Генрі Останній листок в сьомому класі. Після вступного слова вчителя, повідомлення про біографію О’Генрі учнями та словникової роботи, твір читають.
Орієнтовні запитання до бесіди
Де відбуваються події
Пригадайте, що називається іронією Який вислів можна підібрати на
противагу вислову вікна, що виходять на північ
Що автор хотів цим сказати
Як жили Сью і Джонсі до розгортання подій
Чому містер Пневмонія почав перемагати дівчину
Яку роль відіграє опис пейзажу, який дівчина бачить з вікна
На які деталі ви звернули увагу
Як автор характеризує Бермана?

Волинь-Житомирщина.
Випуск 9.


274
Що ж сталося з ним
Чому оповідання має назву Останній листок
Скільки разів зустрічаються ці слова в новелі і як змінюється їх забарв-
лення?
Як змінюється інтонація слова шедевр та якого смислового наванта-
ження набуває це слово
Далі учні визначають тему та особливості композиції твору.
Пообразний шлях аналізу художнього твору. Цей аналіз найчастіше використовують у шкільній практиці. При цьому бажано будувати аналіз так, щоб на першому плані були образи героїв твору, моральні колізії. Поступово в нього включаються естетичні та соціальні мотиви [2: 106]. Слід погодитися із наріканнями на пообразний аналіз. Він зводився здебільшого до поділу героїв на головних і другорядних, позитивних і негативних, до назви рис героїв і ілюстрацією рис цитатами – все це і породило справедливу критику.
Л.Ф. Мірошниченко вважає, що пообразний аналіз ставить ряд вимог перед вчителем, а саме теоретично визначити й усвідомити, що означає пообразний шлях аналізу переконатися в доцільності використання цього шляху аналізу для кожного конкретного художнього твору провести підготовчу роботу для проведення цього аналізу вивчити всі можливості та обрати для себе найефективніші (виходячи з особистих уподобань, підготовленості учнівського колективу, особливостей твору тощо) методи та прийоми його реалізації визначити особливості та значення саме цього – пообразного – шляху вивчення літературного твору [3: 162-163]. Коли обирається пообразний шлях аналізу, то система художніх образів стає тією домінантою, за допомогою якої у єдності форми і змісту розглядаються всі інші компоненти твору. Пропонуємо варіант системи запитань та завдань, які можна використати під час пообразного аналізу в п’ятому класі Старого Заповіту (Історія Йосипа Простежте, які стосунки були між братами в родині Йосипа.
Як ви оцінюєте вчинок братів На чиєму боці ваші симпатії
За що вирішили вбити Йосипа
Чи справді він завинив перед своїми батьками
Що наснилося Йосипу
Чи можна назвати цей сон пророчим Доведіть.
Чи сни підчашого та пекаря справдилися
Як ви оцінюєте підчашого
Чи він виконав обіцянку ?
Як це його характеризує
Чи не побачили ви себе в цьому підчашому Адже в нашому житті ду-
же часто так трапляється коли нам погано, ми ладні пообіцяти що завгодно,

Таміла Алексєєва. Аналіз художнього тексту.
275
а в добрі хвилини забуваємо свої обіцянки.
Що допомогло Йосипові врятуватися з в’язниці?
Чому Йосип так прагнув побачити свого молодшого брата
Чому Йосип вдався до підстави зі срібною чашею
Які риси братів при цьому розкрилися
Чи справдилися сни Йосипа
Яким чином Доведіть це.
Чому навчає ця легенда
Чи вона є актуальною в наш час
Вчителі можуть покращити знання учнів з зарубіжної літератури, відпрацьовуючи з ними на практиці такі основні пізнавальні операції, як роз’яснення ідей дослідження взаємозв’язків, проведення багаторівневих
порівнянь та вибудовування концепцій, системи доказів на підтримку відповідної точки зору та обрання позиції, заснованої на цих доказах. Ці процеси мислення реалізуються в аналізі літературного твору, який має назву
проблемно-тематичний шлях. Методист В.Маранцман вважає, що цей шлях вивчення літературного твору – це ланцюжкова реакція запитань проблемних ситуацій, які викликають в учнів потяг до дослідницької роботи.
Л.Мірошниченко рекомендує вчителю реалізувати проблемно-тема- тичний аналіз твору в такій послідовності
– переконатися в доцільності твору саме такого шляху аналізу. Чи справді утворі проблема чи ряд проблем (головних і другорядних) є його основою, логічним центром
– запропонувати учням уважно прочитати твір і спробувати визначити його проблеми, встановити їхній характер (соціальні , філософські, політичні, морально-етичні тощо
– на уроці (разом з учнями) чітко сформулювати проблеми і вирішити, які з них найважливіші з точки зору автора твору
– визначити проблеми, які будуть розглядатися учнями в класі, а які – самостійно вдома, встановити послідовність дослідження
– підібрати матеріал з художнього тексту для розгляду кожної проблеми
– підібрати та запропонувати учням матеріал з підручника, додаткової літератури (літературознавчої, методичної, художньої, мемуарної, епістолярної тощо
– провести проблемно-тематичний аналізу такій послідовності
1) визначити тему художнього твору з метою її всебічного розкриття
2) оголосити вже означені проблеми
3) розпочати пошук авторських шляхів вирішення [4: 172-173]. Розглянемо використання проблемно-тематичного шляху аналізу при вивченні повісті Е.Хемінгуея Старий і море в 11 класі.
Тема: Старий і море – повість-притча про людину.

Волинь-Житомирщина.
Випуск 9.


276
Мета: Знайти відповідь на проблемне питання який вселюдський зміст вкладено в повість-притчу Е.Хемінгуея Старий і море Розвивати навички проблемно-тематичного аналізу тексту виховувати почуття відповідальності за все живе, що нас оточує, розкрити велич людської праці. На уроці використані методи евристичної бесіди та дослідницький. Після повідомлень учнів Історія створення повісті – притчі Е.Хемін- гуея Старий і море, про повість-притчу як літературний жанр, ми заслуховуємо повідомлення-дослідження учнів по образам-символам. Далі ми повинні визначити, які думки вкладав письменнику підтекст. Аналізуємо зв’язки філософсько-символічного рівня. Орієнтовні запитання та завдання
Чому старий звертається до моря в жіночому роді
Проведіть паралель море – жінка.
Що собою являє життя людини Чи завжди доля складається гладко
(Проаналізуйте зображення моря і стосунки старого з морем.
Чим людина повинна керуватись, щоб отримати перемогу вжитті Чи можна сказати, що самотність – це хвороба ХХ ст. Чому
Покажіть, що старий Сантьяго самотній серед природи і людей.
Яку думку вкладає автор в останній абзац твору
Доведіть, що Хемінгуей не вкладає песимістичного звучання у мотив
самотності.
Як Сантьяго ставиться до моря
Чи розуміє старий море та його жителів. У чому це виявляється
Коли людина може відчути себе щасливою у співвідношенні з приро-
дою?
Чи завжди існує гармонія у співвідношенні людина – природа
За допомогою яких образів повісті-притчі Е.Хемінгуей відображає
“стихії космосу
Докажіть, що людина – частина космосу.
Робимо підсумок співвідношення людини і життя, людини і суспільства, людини і природи, людини і Всесвіту. Учні роблять загальний висновок людина повинна бути у гармонійному співвідношенні з життям, суспільством, природою, Всесвітом. Мине можем не помітити радикальне розширення контексту вивчення зарубіжних літературних творів. Крім російської зараз вивчається всесвітня література, від Вед до постмодернізму. Принципово змінився і масштаб розгляду літературних явищ. У сферу вивчення потрапила і література модернізму, як складова світового літературного процесу. Вона вивчається в старших класах загальноосвітніх шкіл України. Проблема специфіки методики викладання цього неоднозначного мистецького явища на сьогодні залишається невирішеною. Традиційні (слідом за автором, пообразний і проблемно-тематичний) шляхи шкільного аналізу модерністських творів

Таміла Алексєєва. Аналіз художнього тексту.
277
призводять до примітивізації унікальних естетичних досягнень, фальсифікації авторських концепцій. Розгляд літератури сьогодні як мистецтва слова, тобто як естетичного явища, дає можливість під час аналізу художнього тексту іти від естетики до етики і моралі, а не навпаки. Що стосується модерністів, то вони свідомо ставили художні (естетичні) характеристики твору вище, аніж змістові [5: 23]. Академічний літературознавчий аналізу школі, зрозуміло, неможливий і непотрібний. Вважаємо, що доречним було б застосування у шкільній методиці стильового (структурно-стильового) аналізу вивчення вказаних творів. Але, звичайно, в адаптованому для школи вигляді, як шлях аналізу, де одиницею аналізу будуть так звані стильові домінанти твору і через них буде здійснюватись вихідна тему, ідею, сюжет, образи, композицію, мову. Розглянемо практичне застосування стильового аналізу під час вивчення драми Е.Йонеско Носороги.
Індивідуально-стильові домінанти Е.Йонеско:
– трагіфарсовість;
– фантасмагоричність
– одночасність і перехресність двох і більше діалогів зоб єднанням їх у певних місцях в один діалог. Питання і завдання для роботи над твором в класі Учням пропонується визначити абсурдні ситуації, щоб вийти на основні проблеми п’єси. Розглянути образи головних персонажів п’єси. Розглянути проблему здатності людини протистояти омасовленню. Учням пропонується уважніше придивитися до мови п’єси, побудови фраз, діалогів.
Чи можна назвати “Носорог” антифашистською п’єсою?
Як вирозумієте значення слова “омасовлення”?
Які негативні наслідки перетворювання людей на слухняних ляльок
Проаналізуйте перетворення Жана. Які зміни відбуваються в його
свідомості в процесі оносороження?
Розглянемо композицію та сюжет п’єси.
Чому людський розумі сила любові терпить фіаско в зіткненні з масо-
вим психозом
Чому саме Беранже вдалося встояти під натиском колективної істерії
Як вирозумієте фінал п’єси?
Йонеско назвав “Носорог” трагіфарсом. Чи згодні виз ним
Таким чином, через стильові домінанти учні вийшли на всі компоненти даного твору таз ясували авторську концепцію. З огляду на значне зростання обсягу навчального матеріалу, доречним стає і такий нетрадиційний шлях аналізу художніх творів як компаратив-
ний. Це закономірно, адже розширився літературний контекст, а відтак і поле для порівняння. Компаративний аналіз, які інші шляхи аналізу, повинен

Волинь-Житомирщина.
Випуск 9.


278 мати три етапи підготовчий, реалізації й узагальнення. Слід відзначити плідність порівняння образів літературних героїв. Так, цікаво зіставити образ Мазепи у Д.Н. Байрона, В.Гюго і В.Сосюри. Під час порівняння Мазепа постає як неординарна, непересічна особистість. Доречний компаративний аналізів парадигмі українська й зарубіжна література. Так, виправданим і цікавим видається розгляд схожого та різного у використанні філологічних конфліктів у п’єсах двох талановитих драматургів “Міщанин-шляхтич” Ж.-Б. Мольєра і “Мина Мазайло” Миколи Куліша, які вивчаються у восьмому класі. Після аналізу мовних особливостей обох п’єс учні складають порівняльну таблицю, яка узагальнює їх знання теми, жанру, мовних засобів створення комічного у цих творах. Отже, назріла нагальна потреба в розширенні методичної палітри вчителя зарубіжної літератури. Поруч із традиційними, вчитель повинен оволодівати новими методичними прийомами, зокрема – шляхами аналізу художнього тексту.
1. Художественный текст аспекты изуче- ния (сборник материалов). – Житомир,
1997. – С. 60.
2. Методика преподавания литературы /
Под ред. З.Я. Рез. – МС. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское восприя- тие школьников. – Л, 1974. – С. 127.
4. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К,
2000. – С. 239.
5. Волощук Е, Бегун Б. Технэ майевтике // Тема. На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – 1997. – № 1-2. – С. 23.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал