Та жорстокого поводженняPdf просмотр
Сторінка19/22
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.82 Kb.
ТипПрограма
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
тема поперед
ж
ення ж
орс
то
к
о
го
пово
д
ж
ення з ді
тьми
Кількіс ть балів бала балів Лекції 2
3,4 5
6 7
Д
ати
Теми лекцій
С
у тніс ть та особливості феномену жорстокого поводження з дітьми ба л)
Фак тори ризику насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми ба л)
Види та індикатори насильства щодо дітей та шляхи їхнього виявлення ба ла)
Норма тивно-правове забезпечення попередження жорстокого поводження з дітьми ба л)
Зміс т та форми профілактики насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми ба л)
Зміс т та форми соціально- педагогічної роботи з дитиною, що постраждала від насильства, атак о
ж її сім’єю (1 ба л)
Теми семінарських занять Вплив жорстокого поводження на дітей різного віку ба лів)
Ос обливос ті осіб таро дин, що допускають насильство щодо дитини психологічне, економічне, фізичне та сексуальне ба лів)
Зміс т та форми профілактики насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми ба лів)
Теми лабора торн.
занят ь
Ведення розгляду випадку жорстокого поводження з дітьми міжвідомчою командою фахівців (10 ба лів)
Р
обо та кімнат здійснення опитування дитини балів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
196
Мо
д
у
лі
Зміс
товий мо
д
у
ль І
З
міс
товий мо
д
у
ль ІІ
Назва
мо
дуля
Ж
орс
то
к
е
пово
д
ж
ення з ді
тьми як с
оціально-
педаг
огі
чна проблема
Сис
тема поперед
ж
ення ж
орс
то
к
о
го
пово
д
ж
ення з ді
тьми
Кількіс ть балів бала балів Лекції 2
3,4 5
6 Теми практичних занять Сутність індикаторів насильства над дітьми та шляхи їхнього виявлення ба лів)
Ос обливос ті використання індикативних таблиць ба лів)
Міжвідом чий підхід до профілактики насильства над дітьми ба лів)
Міжвідом чий підхід до профілактики насильства над дітьми, робота муль тидисциплінарних команд ба лів)
Здійснення візиту усім ю, де вчинюється насильство. Налагодження контакту з сім’єю та дитиною ба лів)
Зміс т та форми соціально- педагогічної роботи з дитиною, що постраждала від насильства, атак о
ж її сім’ї (11 ба лів)
Самос тійна робота Складання списку першоджерел з питань попередження насильства над дітьми ба лів)
Д
оповідь про поширеність проблеми жорстокого поводження з дітьми в освітній практиці у різних країнах світу ба лів)
(ана ліз першо д
ж.)
Е
се нате му Джерела та фактори ризику насильства та жорстокого поводження з дитиною ба лів)
Та блиц я Нормативно- правова база України щодо захисту дитинства від жорстокого поводження (аналіз першоджерел ба лів)
Конспек т матеріалу Принципи та етапи створення між д
есци- планарної команди фахівців, що працюють у галузі попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми (аналіз першоджерел ба лів)
Р
озробк а розгорнутого сценарію батьківських зборів батьків першокласників нате му Проблема жорстокого поводження з дитиною та її попередження і подолання ба лів)
Р
е фера т Особливості роботи з дитиною, що зазнала сексуального насильства ба лів)
Іс тори чні аспекти проблеми насильства та жорстокого поводження конспект ба лів)
(ана ліз першо д
ж.)
Р
озробк ах практичних ситуацій щодо виявлення індикаторів жорстокого поводження з дитиною збоку батьків ба лів)
Заповнит ит а
блицю Робота з сім’ями, що допускають жорстоке поводження з дітьми ба лів)
Д
оповідь нате му Особливості опитування дитини, що зазнала насильства (аналіз першоджерел ба лів)
ІНД
З
30 балів балів Види поточного контролю Модульна контрольна робота ба лів)
Мо дульна контрольна робота ба лів)
Підс у
мк овий контроль ЗАЛІК

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
197
ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1.
Тема: Вплив насильства та жорстокого поводження на дітей різного
віку (2 год.)
План заняття
І. Теоретична частина. Загальні наслідки насильства та жорстокого поводження з дітьми для жертви, для агресора, для суспільства. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) немовлят та дітей раннього віку. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) дітей дошкільного віку. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) молодших школярів. Вплив жорстокого поводження на розвиток (фізичний, когнітивний, емоційний та соціальний) підлітків.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література, 8, 12, 13, 14, 25, 27, 28
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1.
Тема: Сутність індикаторів насильства над дітьми та шляхи їхнього
виявлення (2 год.)
План заняття
І. Виконання практичної роботи.
Робота у х малих групах розробка індикативних таблиць – системи індикаторів щодо кожного з чотирьох видів насильства.
Кожна група опрацьовує окремий вид насильства фізичне, психологічне, сексуальне, економічне.
Вид насильства над
Дитиною
Індикатори здійснення
насильства
Шляхи збору інформаціїІІ. Презентації та загальне обговорення напрацювань.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.
Тема: Особливості використання індикативних таблиць (2 год.)
План заняття
І. Виконання практичної роботи.
Робота у малих групах за методикою «кейс-стаді» – розгляд ситуаційна предмет виявлення жорстокого поводження з дітьми з використанням ін-

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
198
дикативних таблиць (орієнтовні індикативні таблиці щодо х видів насильства Додаток А).
Завдання для груп розглянути ситуації, відповісти на запитання до ситуацій, за допомогою індикативних таблиць визначити сукупність індикаторів, що можуть вказувати на той чи інший вид насильства щодо дитини.
Орієнтовні ситуації – у Додатку Б.
ІІ. Презентації та загальне обговорення напрацювань.
Обговорення можливих шляхів збору та уточнення інформації:
а) огляд;
б) спостереження;
в) бесіда з дитиною;
г) опитування батьків, піклувальників, вихователів, родичів) дослідження історії життя дитини, документації, інших джерел
інформації.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2.
Тема: Особливості осіб та родин, що допускають насильство щодо
дитини: психологічне, економічне (або нехтування потребами),
фізичне та сексуальне (2 год.)
План заняття
І. Теоретична частина. Особливості осіб та родин, що допускають психологічне насильство щодо дитини. Особливості осіб та родин, що допускають економічне насильство щодо дитини. Особливості осіб та родин, що допускають фізичне насильство щодо дитини. Особливості осіб та родин, що допускають сексуальне насильство щодо дитини. Основні психологічні характеристики батьків, які застосовують насильство щодо дітей.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література, 12, 13, 25, 27, 28
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Система попередження жорстокого поводження з дітьми
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.
Тема: Міжвідомчий підхід до профілактики насильства над дітьми
(2 год.)
План заняття
І. Виконання практичної роботи.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
199
Вивчення Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення. Розробка схеми взаємодії органів та установи щодо виявлення та попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми (Додаток В).
ІІ. Обговорення.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.
Тема: Міжвідомчий підхід до профілактики насильства над дітьми,
робота мультидисциплінарних команд (2 год.)
План заняття
І. Виконання практичної роботи. Робота у малих групах аналіз практичних ситуацій відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення щодо виявлення жорстокого поводження з дітьми та надання адекватної допомоги тим, хто її потребує.
Завдання для груп розглянути ситуації, відповісти на запитання до ситуацій, спираючись на вищезазначений документ. Орієнтовні ситуації – у Додатку Г. Обговорення алгоритму дій соціального педагога (інших представників системи освіти) у випадку підозри про вчинення жорстокого поводження з дитиною (Додаток Д).
ІІ. Обговорення.
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1.
Тема: Ведення розгляду випадку жорстокого поводження з дітьми
міжвідомчою командою фахівців (2 год.)
Лабораторне заняття проводиться на базі Київської міської служби у справах дітей (ССД) Київської міської державної адміністрації.
Питання для розгляду. Законодавчі передумови попередження жорстокого поводження з дітьми. Алгоритм дій спеціаліста ССД у разі надходження інформації щодо жорстокого поводження з дитиною. Основи ведення випадку. Координація збору інформації різними службами (на основі законодавчих особливостей).
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3.
Тема: Зміст та форми профілактики насильства всім ї та жорстокого
поводження з дітьми (2 год.)
План заняття
І. Теоретична частина. Профілактика насильства в шкільному середовищі, запровадження просвітницько-профілактичних програм. Попередження насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з молодим подружжям. Профілактика насильства всім ї та жорстокого поводження з дітьми у роботі з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
200
4. Роль громадських організації у протидії жорстокому поводженню з дітьми. Використання телефону довіри у системі попередження жорстокого поводження з дітьми.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література, 17, 18, 22, 25, 26, 30, 36, 37
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.
Тема: Здійснення візиту усім ю, де вчинюється насильство.
Налагодження контакту з сім’єю та дитиною (2 год.)
План заняття
І. Виконання практичної роботи. Інтерактивна гра Острів (Додаток Ж. Виокремлення принципів здійснення візиту всім ю. Аналіз типових помилок здійснення візиту всім ю.Робота у малих групах. Кожна з груп розглядає по декілька ситуацій Додаток З) з типовими помилками, яких можуть припускатися фахівці під час здійснення контакту з сім’єю. Після самостійного аналізу групи презентують свої напрацювання та подані на картках рекомендації.
ІІ. Загальне обговорення.
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4.
Тема: Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дитиною, що
постраждала від насильства, а також її сім’єю (2 год.)
План заняття
І. Теоретична частина. Принципи та етапи здійснення опитування дитини, що зазнала насильства. Особливості опитування батьків та родичів дитини, що підозрюються у здійсненні жорстокого поводження з дитиною. Форми та методи роботи з дітьми, що стали жертвами насильства. Арт-терапія у роботі з дітьми-жертвами насильства. Сімейна терапія у корекції дитячо-батькіських взаємин. Соціальний супровід сім’ї, де є жорстоке поводження з дітьми, та його особливості. Корекційні програми роботи з агресорами.
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.
Рекомендована література, 8, 12, 13, 17, 25, 27, 28.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
201
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2.
Тема: Робота кімнат здійснення опитування дитини (2 год.)
Лабораторне заняття проводиться на базі Кімнати для опитування дітей, що зазнали насильства (Київський міський центр дитини)
Питання для розгляду. Психологічні особливості опитування дітей, що зазнали насильства. Місце проведення опитування дитини внутрішнє оформлення та облаштування кімнати для опитування технічне оснащення кімнати. Етапи процесу опитування дитини та залучені до опитування особи. Розгляд досвіду роботи кімнат для опитування дітей (на досвіді Польщі та України).
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.
1.1. Скласти список літератури (не менше ніж 15 джерел, в якій розглянуто питання насильства та жорстокого поводження з дітьми. – 5 балів. Підготувати доповідь на тему Історичні аспекти проблеми насильства та жорстокого поводження (за матеріалами Защита детей от жестокого обращения / Под ред. Е. Н.Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256 сил- (Серия
«Детскому психологу, Глава 1). – 10 балів. Підготувати доповідь на тему Поширеність проблеми жорстокого поводження з дітьми в освітній практиці у різних країнах світу. – 10 балів. Написати есе на тему Джерела та фактори ризику насильства та жорстокого поводження з дитиною. – 20 балів. Розробити 2 практичні ситуації для роботи за методикою кейс- стаді щодо виявлення індикаторів жорстокого поводження з дитиною збоку батьків освітянами та спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (по одній ситуації для кожної групи фахівців. – 5 балів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
2.1. Розглянути нормативно-правову базу України щодо захисту дитинства від жорстокого поводження та скласти таблицю. – 10 балів.
Проблема
Нормативно-правовий
акт
Цитати основних статей
Забезпечення гармонійного та повноцінного зростання дитини
Попередження насильства всім їПопередження жорстокого поводження з дітьми
Робота мультидисциплінарних команд
Запобіжні заходи щодо агресорів

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
202
2.2. Зробити конспект матеріалу Принципи та етапи створення міждисциплінарної команди фахівців, що працюють у галузі попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми (Защита детей от жестокого обраще- ния / Под ред. Е. Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2007. – 256 с. – 10 балів. Розробити розгорнутий сценарій батьківських зборів батьків першокласників на тему Проблема жорстокого поводження з дитиною та її попередження і подолання. – 20 балів. Підготувати реферат Особливості роботи з дитиною, що зазнала сексуального насильства. – 20 балів. Підготувати доповідь на тему Особливості опитування дитини, що зазнала насильства (за матеріалами Аліція Будзиньська. Як опитувати дитину порадник для фахівців, які беруть участь в опитуванні малолітніх свідків та потерпілих. – Варшава : Фундація Нічийні діти, 2007). – 10 балів. Заповнити таблицю Робота з сім’ями, що допускають жорстоке поводження з дітьми. – 20 балів:
Основні типи родин, що
допускають жорстоке
поводження з дітьми
Основні завдання щодо
роботи з таким типом
родини
Очікувані результати
роботиКарту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. Таблиця 6.1
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль та теми курсу
Академічний
контроль
Бали
Термін
виконання
(тижні)
Змістовий модуль І.
Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема
1.1. Складання списку першоджерел (1 год.)
Практичне заняття, модульний контроль 1.2. Історичні аспекти проблеми насильства та жорстокого поводження (конспект) (2 год.)
Практичне заняття, індивідуальне заняття, модульний контроль 1.3. Доповідь щодо поширеності проблеми жорстокого поводження з дітьми в освітній практиці у різних країнах світу (5 год.)
Практичне заняття, індивідуальне заняття, модульний контроль 1.4. Есе на тему Джерела та фактори ризику насильства та жорстокого поводження з дитиною год.)
Практичне заняття, модульний контроль 1.5. Розробках практичних ситуацій щодо виявлення індикаторів жорстокого поводження з дитиною збоку батьків. (2 год.)
Індивідуальне заняття, модульний контроль
5
Змістовий модуль ІІ.
Система попередження жорстокого поводження з дітьми
2.1. Таблиця «Нормативно-правова база України щодо захисту дитинства від жорстокого поводження (3 год.)
Практичне заняття, модульний контроль
10

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
203
2.2. Конспект матеріалу Принципи та етапи створення міждисциплінарної команди фахівців, що працюють у галузі попередження насильства і жорстокого поводження з дітьми
(2 год.)
Практичне заняття, модульний контроль 2.3. Розробка розгорнутого сценарію батьківських зборів батьків першокласників на тему Проблема жорстокого поводження з дитиною та її попередження і подолання (5 год.)
Індивідуальне заняття, модульний контроль 2.4. Реферат Особливості роботи з дитиною, що зазнала сексуального насильства (8 год.)
Індивідуальне заняття, модульний контроль 2.5. Доповідь на тему Особливості опитування дитини, що зазнала насильства (3 год.)
Практичне заняття, модульний контроль 2.6. Заповнити таблицю Робота з сім’ями, що допускають жорстоке поводження з дітьми
(4 год.)
Індивідуальне заняття, модульний контроль
20
Разом: 40 год.
Разом 135 балів
VІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу Соціально- педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми – це вид науково-дослідної роботи студента, що містить результати дослідницького пошуку, відбиває певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально- пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, здобутих під час практичних занять, і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Змістовий модуль І.
Жорстоке поводження з дітьми як соціально-педагогічна проблема
ІНДЗ № 1. Розробити таблицю індикаторів чотирьох видів насильства над дитиною та шляхів їхнього виявлення на основі аналізу літератури. – 30 балів.
Вид насильства та його
специфіка
Індикатори
Шляхи виявлення
Основні групи індикаторів, які необхідно описати фізичні когнітивні емоційні поведінкові.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
204
Критерії оцінювання ІНДЗ 1

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів за
кожним критерієм
1.
Аналіз специфіки виду насильства балів
2.
Виокремлення основних індикаторів здійснення такого виду насильства над дитиною балів
3.
Аналіз основних шляхів (методик, що можуть сприяти виявленню такого виду насильства балів
4.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення завдання (титульний аркуш, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є, список використаних джерел бали
Разом
30 балів
Змістовий модуль ІІ.
Система попередження жорстокого поводження з дітьми
ІНДЗ № 2. Складіть програму роботи соціального педагога загальноосвітньої школи на квартал (3 місяці) з профілактики жорстокого поводження з дітьми (де було б зазначено основні дії нарівні первинної та вторинної профілактики балів).
Зміст програми. Пояснювальна записка (актуальність теми та мета. Програма у табличній формі (подана нижче. Використана література. Додатки (за потреби).

п/п
Запланований
захід
Цільова група
та короткий
зміст
заходу
Дата
виконання
Залучені до заходу
(фахівці школи,
партнерські
організації) та їхні
функції
Очікуваний
результат
Первинна профілактика
Завдання профілактики:
Охоплені цільові групи (перерахувати):
Вторинна профілактика
Завдання профілактики:
Охоплені цільові групи (перерахувати):

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
205
Критерії оцінювання ІНДЗ 2

п/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів за
кожним критерієм
1.
Обґрунтування актуальності реалізації програми та її мета балів
2.
Розробка заходів нарівні первинної профілактики балів
3.
Розробка заходів нарівні вторинної профілактики балів
4.
Дотримання вимог щодо технічного оформлення завдання (титульний аркуш, вступ, основна частина, додатки (якщо вони є, список використаних джерел бали
Разом
30 балів
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Соціально-педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми оцінюють за
модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопе- раційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок розширення кількості підсумкових балів до Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюють відповідно до навчально-методичної карти (п. Іде зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їхнього переведення у національну (бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. Таблиця 8.1
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного)
контролю

п/п
Вид діяльності
Кількість
рейтингових балів
1.
Відвідування лекцій Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Модульні контрольні роботи (1, 2)
50 Самостійна робота Індивідуальна навчально-дослідницька робота
60
Підсумковий рейтинговий бал
371
Максимально можлива кількість балів Коефіцієнт Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою:
Х : 3,71 = кількість балів – рейтинговий показник успішності студента
(де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення курсу).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
206
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовують такі методи:

методи усного контролю індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік;

методи письмового контролю: модульне письмове тестування, контрольна робота, реферат, інформаційне повідомлення;

методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Таблиця 8.2
Порядок переведення рейтингових показників успішності
у європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість балів
(max – 100)
Оцінка за бальною
шкалою
Оцінка за шкалою ECTS
1–34
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
F
35–59
«незадовільно»
(з можливістю повторного складання)
FX
60–66
«задовільно»
E
67–74
D
75–81
«добре»
C
82–89
B
90–100
«відмінно»
A
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за бальною шкалою оцінки відмінно, добре, задовільно, незадовільно, подано у табл. Таблиця 8.3
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
Оцінка
Критерії оцінювання
«відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою за знання основної та додаткової літератури за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань з дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно»
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх з допомогою викладача.
«незадовіль-
но»
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка незадовільно ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
207
Кожний модуль передбачає бали за поточну роботу студента на семінарських, практичних та лабораторних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.
Реферативні дослідження, творчі, аналітичні завдання, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, присвоюваних студентам упродовж вивчення дисципліни «Соціально-педагогічна робота з попередження жорстокого поводження з дітьми».
Таблиця 8.4
Розподіл балів, присвоюваних студентам
МОДУЛІ
ІНДЗ
ПМК
Разом
Змістовий
модуль 1
(лекції, семінари, практичне
заняття, самостійна робота)
Змістовий
модуль 2
(лекції, семінари, практичне
заняття, самостійна робота)
Т1
Т2
Т3,4
Т5
Т6
Т7 27 27 44 53 63 47 60 50
371
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог своєчасність виконання навчальних завдань повний обсяг їхнього виконання якість виконання навчальних завдань;
• самостійність виконання творчий підхід у виконанні завдань;

ініціативність у навчальній діяльності.
VІІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1. Закон України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України Про попередження насильства всім ї. Аліція Будзиньська. Як опитувати дитину порадник для фахівців, які беруть участь в опитуванні малолітніх свідків та потерпілих. – Варшава Фундація Нічийні діти, 2007.
4. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе. – М ВЛАДОС, 2003. – 208 с. – (Б-ка школьного психолога. Виявлення, попередження і розгляд насильства та жорстокого поводження з дітьми. Методичні матеріали. – К КАЛИТА, 2007. – 56 с. Дитина-свідок. Інформація і рекомендації. – Варшава, 2007. – 32 с.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
208
7. Дубровська Є. В. Психологічна реабілітація дітей, які зазнали сексуального насильства Посібник до навчального відео-курсу. – К
ВГО Жіночий консорціум України, 2005. – 44 с. Журавлева Т. М, Сафонова Т. Я, Цымбал Е. И. Помощь детям – жертвам насилия. – М Генезис, 2006. – 112 с. Основы социальной педагогики: Учебное пособие для студентов пе- дагогических вузов и колледжей/ Под ред. П. И. Пидкасистого. – М
Педагогическое общество России, 2002. – 160 с. Запобігання і протидія насильству всім ї Метордичні рекомендації для соціальних працівників. – К ДЦССМ, 2004. – 192 с. Запобігання насильству всім ї. Практичний посібник для дільничних інспекторів міліції. Автор-упор. О. В. Лясковська. – К ШРМ, 108 с. Защита детей от жестокого обращения / Под ред. Е. Н.Волковой. –
СПб.: Питер, 2007. – 256 сил (Серия «Детскому психологу. Зиновьева Н. О, Михайлова Н. Ф. Психология и психотерапия наси- лия. Ребенок в ризисной ситуации. – СПб.: Речь, 2003. – 248 с. Марія Келлер-Хамела, Малгожата Шулік, Йоланта Змарзлік. Діагностування насильства над дітьми особливості та методи. – Варшава Фундація Нічиї діти. Материалы в помощь сотрудникам органов внутренних дел по пред- отвращению домашнего насилия. – Челябинск, 2006. – 71 с. Методичні матеріали для працівників освіти, спрямовані на покращення алгоритму виявлення випадків насильства щодо дітей. Авт.-упор.: Буров С, Онишко Ю. В, Смислова Л. В, Ясиновська М. – К, 2007. – 56 с. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо удосконалення соціальної роботи із сім’ями, де є конфліктні стосунки між батьками та дітьми (з досвіду практичної діяльності центру підтримки сім’ї Українського інституту соціальних досліджень) / О. О. Яременко, А. М. Ноур. – К ДІПСМ, 2003. – 140 с. Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми. Навчально- методичний посібник. За ред. Левченко КБ, Трубавіної І. М. – К Юрисконсульт, 2005. – 452 с. Мілютіна К. Технологія попередження конфліктів. – К Главник,
2007. – 128 с. Насилие в семье: особенности психологической реабилитации.
Учебное пособие / Под ред. НМ. Платоновой и Ю. П. Платонова. –
СПб.: Речь, 2004. – 154 с. Організація роботи органів внутрішніх справ щодо профілактики злочинів, які вчиняються в сімейному середовищі. Методичні рекомендації. – К, 2002.
22. Попередження насильства над дітьми. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази. Укладач Журавель Т. В авт. колектив Грицевич О. В, Лозован ОМ, Онишко Ю.В. – К
КАЛИТА, 2007. – 224 с.

НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
209
23. Права дитини сучасний досвід та інновації / За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К, 2005. – 252 с. Право дитинина сім’ю. Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери / Авт.-упор.: С. Ю. Буров, Т. В. Війцях, Є. В. Дубровська та ін. За заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К Основа-Принт, 2007. – 432 с. Проблемы насилия над детьми и пути их преодоления / Под ред. Е. Н. Волковой. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с – (Серия «Детскому психологу. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми Метод. посіб. / Автори- упорядники Вовчок Т. В, Степура Н. П, Даниленко І. Ста ін.; За заг. ред. Т. П. Цюман. – К ВПЦ Експрес. – 2009. – 328 с. Райкус Дж., Хьюз Р. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска Практическое пособие: В 4 т. Т. ІІ. Планирование и семейно-ориентированная социальная работа.
– СПб.:
Питер, 2009. – 256 с. Райкус Дж., Хьюз Р. Социально-психологическая помощь семьям и детям групп риска Практическое пособие: В 4 т. ТІ. Концептуальные основы социальной работы с детьми. – М Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, 2008. – 288 с. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінговий курс для спеціалістів соціальної сфери /
Автори-упорядники: В. Г. Головатий, А. В. Калініна, О. А. Виноградова. За заг. ред. Т. Ф. Алексєєнко. – К Християнський дитячий фонд, 2007. – 128 с. Соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах Методичний посібник. / І. Д. Звєрєва та ін. – К
Держсоцслужба, 2006. – 104 с. Соціально-економічні причини насильства всім їв Україні аналіз проблем та шляхи запобігання (матеріали за результатами соціологічного опитування. – К ДІПСМ, 2004. – 144 с. Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. Антонова А. И. – е изд., перераб. и доп. – М ИНФРА-М, 2005. – 640 с. (Классичекий универси- тетский учебник).
33. Стребиж ВВ. Насилию – нет! Дети и жестокость. – Екатеринбург,
2002. – 93 с. Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження насильства. Матеріали парламентських слухань. Київ, 21 листопада р. Телесное наказание со стороны родителейй – это насилие. – Кишинев,
2006. – 33 с. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посібник. – К, 2002. –132 с. Фурманов И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Речь, 2007. – 470 с.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ І ПОДОЛАННЯ ВИПАДКІВ
210
Додаткова:
38. Беличева С. А, Кардашина О. В. Психосоциальная коррекция и ре- абилитация несовершеннолетних с девиантным поведеним. – М
Социальное здоровье России, 1999. – 181 с. Білозерова Л. Робота вчителя з важкими підлітками // Завуч. – 1999. – № 14.
40. Бондар А. Д. Розвиток суспільного виховання в Україні (1917–
1967 рр.). – К, 1968.
41. Знайти себе життєві історії випускників інтернатів. – К Український інститут соціальних досліджень, 2001. – 201 с. Бондаровська В. Школа для батьків. – К Батискаф, 2003. – 320 с. Киренко С. Захист життя неповнолітніх кримінальним законодавством України // Право України. – 2000. – № 9. – С. 61–64.
44. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учебное посо- бие для вузов. – М ТЦ Сфера, 2001. – 160 с. Постовий В. Г. Сучасна сім’я та її педагогіка. – К, 1994.
46. Соціальна педагогіка теорія і технології Підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с. Хоменаускас Т. Г. Семья глазами ребенка. – М, 1993.
48. Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношений. Курс лекцій. – М, 2000.
49. Шульга ТИ, Олиференко ЛЯ. Психологические основы работы с детьми группы рискав учреждениях социальной помощи и поддержания. – Мс
НАСИЛЬСТВА ТА ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ
211
Додаток А
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал