Т. В. Войцях, методист оцппср чоіпопп, спеціаліст вищої категорії, соціальний педагог-правник А. Ю. ЩербинаСкачати 367.88 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір367.88 Kb.
  1   2   3

Т. В. Войцях, методист ОЦППСР ЧОІПОПП, спеціаліст вищої категорії, соціальний педагог-правник
А. Ю. Щербина,
соціальний педагог Чигиринської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів, спеціаліст
ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ ЯК ШЛЯХ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО
САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ
(програма творчої майстерні для соціальних педагогів
закладів освіти інтернатного типу)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність
Сучасний стан розвитку українського суспільства характеризується посиленням уваги до проблем формування особистості, здатної повноцінно сприймати, розуміти та примножувати матеріальні й духовні цінності. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI ст., головною метою української системи освіти є створення умов для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина
України, формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності громадянського суспільства.
Серед актуальних проблем розвитку особистості особливо гострими є питання, пов’язані з формуванням життєвої компетентності дітей, а отже, підготовкою їх до життя в суспільстві. Поняття життєвої компетентності особистості засвідчує складне й багатоаспектне явище в системі соціалізації людини, її освіти, навчання та виховання.
Життєва компетентність включає в себе такі надбання особистості, як знання, вміння, навички, способи діяльності, розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання матеріальних і духовних цінностей суспільства.
Дослідження свідчать, що вихованці шкіл-інтернатів характеризуються нестійкою, неоднозначною самооцінкою, високим рівнем тривожності, імпульсивності, агресивності, наявністю комплексу неповноцінності, відчуття малоцінності своєї особистості. У багатьох вихованців значно деформована емоційна сфера (емоційна закритість, невміння виразити свої емоції, агресія, емоційна неврівноваженість, схильність до неадекватних реакцій). Для них характерні: відсутність позитивного досвіду ставлення до здоров’я, несформованість уявлення про способи його збереження; невміння спілкуватися та встановлювати відносини як з однолітками, так і з дорослими (досвід перебування під впливом вуличних компаній, конфліктність відносин з однолітками й вихователями, перебування в закритих кооперативних колективах, обмеженість відносин); відсутність життєвих навичок, навичок швидкої адаптації до самостійного прийняття рішень, подолання життєвих труднощів і проблем. Зазначене свідчить про несформованість життєвої компетентності вихованців шкіл-інтернатів, що стає загальною проблемою багатьох випускників інтернатних закладів.
Життєва компетентність вихованця інтернатного закладу являє собою інтегральну характеристику особистості, яка визначає спроможність щодо вирішення життєвих проблем шляхом усвідомлення їх цінності й сутності; засвоєння нею загальноприйнятих норм і правил їх вирішення; ціннісне ставлення до оволодіння досвідом реалізації різновидів життєдіяльності на основі наявних знань, умінь, навичок і особистісних якостей. Вона сприяє особистісній самореалізації людини, виражається через діяльність і має діалектичний характер.

Отже, в професійній діяльності спеціалістів психологічної служби закладів освіти
інтернатного типу, а також усього педагогічного колективу закладу провідним завданням
є формування життєвої компетентності особистості, що в свою чергу обумовлює необхідність організації цілеспрямованої соціально-педагогічної, психологічної та виховної роботи, спрямованої на набуття вихованцями соціального досвіду з метою їхньої підготовки до самостійного життя та формування показників життєвої компетентності.
Мета творчої майстерні
Сформувати у слухачів творчої майстерні чітке уявлення про особливості мети та завдань соціально-педагогічної роботи в закладах освіти інтернатного типу як складової навчально-виховного процесу; закріпити вміння та навички застосовувати технології формування життєвої компетентності в практичній діяльності; довести важливість формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя.
Завдання:
Систематизувати та закріпити знання щодо:
сутності поняття «життєва компетентність» та її основних складових; мети, завдань, напрямів діяльності, змісту та особливостей організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу; категорій потреб дитини та особливостей їх реалізації в умовах закладу освіти
інтернатного типу; факторів, які сприяють або перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; технологій формування життєвої компетентності особистості;
інноваційних форм, технік і методів роботи, діагностичного і корекційного
інструментарію, методик аналізу проблемних питань та планування заходів, спрямованих на формуванню життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя.
Сформувати вміння (навички):
діагностувати рівень сформованості життєвої компетентності учнів різного віку та соціальних категорій; розпізнавати фактори, які перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; визначати пріоритетні потреби вихованців закладу освіти інтернатного типу щодо формування та розвитку життєвої компетентності з урахуванням вже наявного у них життєвого досвіду; планувати комплекс заходів у сфері формування життєвої компетентності особисті за усіма функціональними напрямами діяльності соціального педагога відповідно до потреб дитини; формувати професійну команду для здійснення соціально-педагогічного супроводу учнів закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя; застосовувати технології формування життєвої компетентності особистості в межах компетенції закладів освіти інтернатного типу та з урахуванням особливостей особистісного розвитку вихованців; застосовувати індивідуальний підхід у виборі форм і методів роботи та засобів діагностичного та/чи корекційного інструментарію щодо формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу.
Розвинути установки до:

компетентності;


професіоналізму;

відповідальності;

системності;

інноваційності;

гнучкості;

рефлексії.
Очікувані навчальні результати:
Знання:
сутності поняття «життєва компетентність» та її основних складових; мети, завдань, напрямів діяльності, змісту та особливостей організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу; категорій потреб дитини та особливостей їх реалізації в умовах закладу освіти
інтернатного типу; факторів, які сприяють або перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; технологій формування життєвої компетентності особистості;
інноваційних форм, технік і методів роботи, діагностичного і корекційного
інструментарію, методик аналізу проблемних питань та планування заходів, спрямованих на формуванню життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя.
Уміння:
діагностувати рівень сформованості життєвої компетентності учнів різного віку та соціальних категорій; розпізнавати фактори, які перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; визначати пріоритетні потреби вихованців закладу освіти інтернатного типу щодо формування та розвитку життєвої компетентності з урахуванням вже наявного у них життєвого досвіду; планувати комплекс заходів у сфері формування життєвої компетентності особисті за усіма функціональними напрямами діяльності соціального педагога відповідно до потреб дитини; формувати професійну команду для здійснення соціально-педагогічного супроводу учнів закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя; здійснювати ранню профілактику негативних явищ в освітньому та сімейному середовищі, які перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; застосовувати технології формування життєвої компетентності особистості в межах компетенції закладів освіти інтернатного типу та з урахуванням особливостей особистісного розвитку вихованців; застосовувати індивідуальний підхід у виборі форм і методів роботи та засобів діагностичного та/чи корекційного інструментарію щодо формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу.
Установки до:

компетентності;

професіоналізму;

відповідальності;

системності;

інноваційності;


гнучкості;

рефлексії.
Набуття досвіду застосування технології формування життєвої компетентності в практичній діяльності спеціалістів психологічної служби з метою підготовки вихованців закладів освіти інтернатного типу до самостійного життя.
Навчальна стратегія творчої майстерні:
Реалізація завдань для досягнення результатів творчої майстерні здійснюється шляхом проведення:
- тренінгів;
- підсумкового Круглого столу.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ТЕМА 1. ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ З УРАХУВАННЯМ
ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЇ ПОТРЕБ ДИТИНИ
ТЕМА
3.
ПРАКТИЧНІ
АСПЕКТИ
ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУРОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН


Лекції,
вивчення
теорії,
год.
Практ.
заняття
(тренінг),
год.
Семінар.
заняття,
год.
Тести,
год.
Всього,
ауд. год.
Самост.
робота,
год.
Тема 1. Життєва компетентність як основний чинник позитивної соціалізації особистості
3

3
Тема 2. Особливості формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу з урахуванням основних категорії потреб дитини
3

3

Тема 3. Практичні аспекти формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти інтернатного типу
3
3 (в т.ч.
тестува
ння)
6
Підсумковий контроль у формі тесту
30 хв.
Всього, год.

9
3

12

Форми контролю
Навчальні результати слухачів творчої майстерні оцінюються на основі:
- порівняльного аналізу вхідного та вихідного анкетування;
- оцінювання результатів виконання творчих завдань в ході тренінгових занять;
- результатів підсумкового тестування.
ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Вид навчальної
діяльності
Тема
Час
проведення, год.
Макс.
оцін.
Тренінг
Життєва компетентність як основний чинник позитивної соціалізації особистості
3 5
Тренінг
Особливості формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти
інтернатного типу з урахуванням основних категорії потреб дитини
3 5
Тренінг
Практичні аспекти формування життєвої компетентності вихованців закладів освіти
інтернатного типу
3 5
Підсумковий
«Круглий стіл»
3 5
ТЕМА 1. ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК
ПОЗИТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
Мета теми 1. Ознайомити учасників з поняттям життєвої компетентності та її важливість як основного чинника позитивної соціалізації вихованців закладів освіти інтернатного типу та адаптації до самостійного дорослого життя.
Завдання теми 1:
Систематизувати знання щодо:
сутності поняття «життєва компетентність» та її основних складових; факторів, які сприяють або перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; особливостей соціалізації вихованців закладів освіти інтернатного типу різного віку та соціальних категорій; мети, завдань, напрямів діяльності, змісту та особливостей організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу.
Сформувати вміння (навички):
діагностувати рівень сформованості життєвої компетентності учнів різного віку та соціальних категорій; розпізнавати фактори, які перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; визначати пріоритетні напрями соціально-педагогічної роботи щодо формування та розвитку життєвої компетентності вихованців закладу освіти з урахуванням вже наявного у них життєвого досвіду.
Розвинути установки:

компетентності;

професіоналізму;

відповідальності;

системності;

інноваційності;

гнучкості;

рефлексії.
Сприяти набуттю досвіду організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу щодо формування життєвої компетентності учнів.
Очікувані навчальні результати теми 1:
Знання:
сутності поняття «життєва компетентність» та її основних складових; факторів, які сприяють або перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; особливостей соціалізації вихованців закладів освіти інтернатного типу різного віку та соціальних категорій; мети, завдань, напрямів діяльності, змісту та особливостей організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу.
Уміння:
діагностувати рівень сформованості життєвої компетентності учнів різного віку та соціальних категорій; розпізнавати фактори, які перешкоджають формуванню життєвої компетентності особистості; визначати пріоритетні напрями соціально-педагогічної роботи щодо формування та розвитку життєвої компетентності вихованців закладу освіти з урахуванням вже наявного у них життєвого досвіду; формувати професійну команду для здійснення соціально-педагогічного супроводу учнів закладів освіти інтернатного типу з метою підготовки їх до самостійного життя.
Установки до:

компетентності;

професіоналізму;

відповідальності;

системності;

інноваційності;

гнучкості;

рефлексії.
Набуття досвіду організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу щодо формування життєвої компетентності учнів.

ХІД ЗАНЯТТЯ
Форма проведення: тренінг
Час проведення: 3 години
1. Представлення теми, мети, завдань та структури проведення творчої майстерні.
Вступне анкетування (10 хв.)
2. Визначення правил роботи групи (5 хв.)
3. Вправа «Знайомство» (10 хв.)
Тренер пропонує учасникам написати на стікерах відповіді на питання і представитися
(під час представлення учасники розміщують стікери на ватмані із зображенням
«Смайлика»):
- моє ім’я
- який навчальний заклад я представляю
- в своїй роботі я пишаюся тим, що….
- я хотів(хотіла) б вдосконалити свої знання та навички щодо…
4. Інтерактивна лекція «Життєва компетентність та її роль у процесі соціалізації
особистості» (60 хв.)
Етап 1 (5 хв.). Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити сутність поняття «соціалізація»; підводячи підсумок, представляє наукові визначення поняття.
На допомогу тренеру
Соціалізація – розвиток і самозмінення людини в процесі засвоєння та відтворення культури, який відбувається у взаємодії людини зі стихійними, відносно керованими і цілеспрямовано створеними умовами життя на всіх вікових етапах.
Соціалізація – комплексний процес засвоєння індивідом певних соціальних ролей і/або
інтеграція до певної соціальної групи. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.
Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв’язки та інтеграції її з метою встановлення її соціальності.
Соціалізація, -ї, ж. 1. Дія за знач. соціалізувати і соціалізуватися. 2. Процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член суспільства; включає як цілеспрямований вплив на особистість
(виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впливають на її формування; вивчається філософією, психологією, соціальною психологією, соціологією, історією та етнографією, педагогікою, теологією.
Соціалізація це процес, через який безпорадне дитя поступово перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаманних культурі (цивілізації тощо) певного суспільства, в якій він (або вона) народився (народилася). Крім того, соціалізацією є також процес пристосування
(адаптації) дорослої людини, яка з причини певних обставин (перебування в певній
«антисоціальній» групі, довготермінове перебування у в’язниці тощо) довгий час була поза суспільством, або перемістилася з одного суспільства в інше (зміна громадянства тощо.)
Процес соціалізації проходить відповідно до статі та етапів життя, які поділяються
на:
1.
Дитинство.
2.
Юність.

3.
Молодість.
4.
Зрілість.
5.
Старість.
Соціалізація може бути:

Первинною.

Вторинною.
Первинна соціалізація – охоплює дитинство, юність та молодість і є характерною тим що людина соціалізується через своє безпосереднє оточення (родина, друзі, родичі).
Інститутами соціалізації є сім’я та освіта.
Вторинна соціалізація – охоплює зрілість та старість і характеризується тим що людина соціалізується через вплив вторинних соціальних груп та соціальних інститутів.
Інститутами соціалізації є ЗМІ (ЗМК), виробництво, культура, економіка, право тощо.
Етап 2 (10 хв.). Тренер об’єднує учасників у 5 малих груп та просить протягом 5 хвилини визначити основні (на їх думку) показники позитивної соціалізації дитини. По закінченню роботи кожна група презентує свої напрацювання, тренер на ватмані складає загальний перелік показників.
Етап 3 (10 хв.). Тренер просить учасників висловити свої думки щодо сутності понять
«компетентність» та «життєва компетентність».
До уваги тренера! Важливо, щоб учасники групи самі прийшли до висновку, що життєві компетентності – це важлива складова життя будь-якої людини.
По завершенні обговорення тренер представляє наукові визначення цих понять.
На допомогу тренеру
Компетентність – поінформованість, обізнаність, авторитетність.
Компетентність у перекладі з латинської competentia означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.
Компетентність – (від лат. competentia – приналежність по праву) – рівень знань, поінформованості особистості, сформованості умінь і навичок, який дозволяє їй мати власні судження, самостійно вирішувати проблеми і завдання, ефективно взаємодіяти з
іншими представниками суспільства, самореалізовувати себе. Компетентність також визначається як спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або роботу.
Науково-педагогічне бачення життєвої компетентності репрезентує її структура, розроблена Л.В.Сохань. Учений розглядає життєву компетентність як систему із п’яти підсистем, які, в свою чергу, мають власні компоненти і підкомпоненти:
1) знання:
- науково-теоретичні (про світ, закони життя, про себе);
- практичні (життєва мудрість, знання норм поведінки);
2) уміння і навички:
- практичне застосування знань;
- норм поведінки;
3) життєтворчі здібності:
- аналітичні;
- прогностичні;

- поведінкові;
4) життєвий досвід:
- індивідуальний (усвідомлений, неусвідомлений);
- досвід інших людей (творче використання, наслідування);
5) життєві досягнення:
- особисте щастя;
- соціальний статус;
- самореалізація
Етап 4 (20 хв.). Тренер залишає учасників у попередньо створених 5 малих групах і просить протягом 10 хвилин проаналізувати та провести паралель між попередньо визначеними ними показниками позитивної соціалізації дитини та життєвими компетентностями, необхідними для досягнення цих показників (кожна група опрацьовує одну підсистему життєвих компетентностей). Результати роботи обговорюються у великій групі.
Етап 5 (15 хв.). Функції життєвої компетентності
Тренер інформує учасників про те, що науковці пов’язують структуру життєвої компетентності з її функціями, до яких належать: захисна, життєпізнання і самопізнання, життєвого передбачення, життєвого самовизначення, самореалізації, організації і вдосконалення життєдіяльності.
Тренер пропонує учасникам мозковим штурмом визначити зміст кожної функції.
На допомогу тренеру!
Зміст функцій життєвої компетентності
захисна — розвинена життєва компетентність захищає від життєвих ризиків і невдач (попереджає негативні події, допомагає пережити їх в разі настання), дає змогу адаптуватися до соціального середовища, складної ситуації життя;
життєпізнання і самопізнання — розвинена життєва компетентність дає особистості змогу активно формувати уявлення про своє життя, життєдіяльність, особисту життєву перспективу, адекватно сприймати життєві події, застосовувати пізнане, є запорукою адекватного розуміння особистістю своєї життєвої ситуації і життєвих проблем, оцінювання власних якостей і ресурсів;
життєвого передбачення — розвинена життєва компетентність дає особистості змогу ефективно застосовувати пізнане у прогнозуванні свого життя; передбачати альтернативні цілі і засоби власної життєдіяльності, діяти та приймати життєві рішення з відповідним часово-просторовим випередженням відносно очікуваних, майбутніх життєвих подій;
життєвого самовизначення — розвинена життєва компетентність забезпечує оптимальні умови самовизначення, визначення особистістю власного життєвого шляху, життєвих цілей, завдань, конкретних шляхів і засобів їх досягнення;
самореалізації — життєва компетентність створює необхідну психологічну умову повноти самореалізації особистості і досягнення нею вершин свого самоздійснення, активної участі у житті суспільства;
організації і вдосконалення життєдіяльності — життєва компетентність сприяє організації особистістю власного життя та його ресурсів відповідно до вимог життєвого проекту, об’єктивних вимог середовища до людини, самовдосконаленню, розвитку та корекції особистісних якостей.

До уваги тренера! Важливо, щоб група прийшла до висновку, що формування життєвої компетентності у дітей є важливою умовою їх позитивної соціалізації.
Перерва 20 хв.
5. Вправа «Мій Всесвіт» (40 хв.)
Етап 1 (15 хв.) Тренер об’єднує учасників у 4 групи. Кожна група отримує завдання описати модель Всесвіту від імені дитини певного віку та соціального статусу (До
уваги тренера! Інформація щодо віку та статусу не розголошується до початку презентації моделі):
1 гр. – 9-річної дитини, що залишилася без піклування батьків та виховується в закладі освіти інтернатного типу;
2 гр. – 16-річної дитини, що залишилася без піклування батьків та виховується в закладі освіти інтернатного типу;
3 гр. – 9-річної дитини, яка виховується в сім’ї;
4 гр. – 16-річної дитини, яка виховується в сім’ї.
Етап 2 (25 хв.). Представлення моделей супроводжується аналізом відмінностей соціалізації дітей в сім’ї та в закладі освіти інтернатного типу шляхом оцінки рівня сформованості основних компонентів життєвої компетентності та визначення потреб їх розвитку залежно від віку та соціального статусу дитини. Критерії оцінювання: від 0 до
5, де 0 – відсутність (не сформованість) життєвої компетентності, 5 – високий рівень розвиненості життєвої компетентності.
9-р дитина
(інтернат)
9-р дитина
(сім’я)
16-р.
дитина
(інтернат)
16-р.
дитина
(сім’я)
знання
науково-
теоретичні (про світ, закони життя, про себе)
практичні
(життєва мудрість, знання норм поведінки)
уміння
і
навички
практичне застосування знань практичне застосування норм поведінки
життєтворчі
здібності
аналітичні прогностичні поведінкові
життєвий
досвід
індивідуальний
(усвідомлений, неусвідомлений) досвід
інших людей
(творче
використання, наслідування)
життєві
досягнення
особисте щастя соціальний статус самореалізація
ПОТРЕБИ
До уваги тренера!
Важливо, щоб в процесі обговорення учасники прийшли до висновку, що рівень соціалізації дитини залежить від її віку та умов (соціального середовища), в яких вона виховується (перебуває). Основними потребами вихованців закладів освіти інтернатного типу в процесі соціалізації є: інтелектуальний, емоційно-вольовий та моральний розвиток, а також формування та розвиток вмінь і навичок конструктивного спілкування та командної (спільної) роботи з однолітками та дорослими.
6. Мозковий штурм «Особливості організації і здійснення соціально-педагогічної
роботи в закладі освіти інтернатного типу» (20 хв.)
Тренер пропонує учасникам, взявши до уваги попередні напрацювання, визначити мету, завдання, зміст та особливості організації і здійснення соціально-педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу щодо формування життєвої компетентності вихованців.
До уваги тренера!
Важливо, щоб учасники прийшли до висновку, що мета, завдання і зміст соціально- педагогічної роботи в закладі освіти інтернатного типу щодо формування життєвої компетентності вихованців зумовлені та безпосередньо спрямовані на створення сприятливих умов для задоволення основних потреб дитини в процесі її соціалізації та передбачає організацію цілеспрямованої тісної співпраці усіх учасників навчально- виховного процесу в навчальному закладі та суб’єктів соціально-педагогічної діяльності за межами навчального закладу.
Вправа.«Завдання соціального педагога у формуванні життєвої компетентності вихованців закладів інтернатного типу». (опрацювання обов’язків соц. педагога, видів співпраці з вчителями та викладачами) (20 хв.)
6.

Підведення підсумків заняття. Зворотна рефлексія (15 хв.).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал