Т. О. Перцева 20 р. Медична психологія програмаСкачати 328.15 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір328.15 Kb.
ТипПрограма


ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ МОЗ УКРАЇНИ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор,

професор д. мед. н.

Т. О. Перцева

______________________

«_____» ___________ 20__ р.
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПРОГРАМА


НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
підготовки за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліста
напряму ___________22 Охорона здоров’я_________
спеціальності _____ 221 Стоматологія ___

2016


РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», кафедра психіатрії, загальної та медичної психології

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: зав.кафедри, д.м.н., професор І.Д.Спіріна, доцент, к.м.н. С. Ф. Леонов, асистент кафедри А.В. Шорніков

Програму обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри “__”_06_ 2016 р., протокол №__

Зав.кафедрою психіатрії. загальної та медичної психології

д.м.н., професор_____________/І.Д.Спіріна/

Програму обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні предметної комісії «Внутрішні хвороби» “___”_06_2016 р., протокол №___

Голова предметної комісії

д.м.н., професор__________/О.В.Курята/

Затверджено на засіданні ЦМК ДМА

“___”_06__2016 р., протокол №_____1. ВСТУП

Програма з медичної психології для вищих медичних закладів освіти України складена для спеціальності "Стоматологія" 221 напряму підготовки 22 "Охорона здоров’я" у відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОЗ України №239 від 16.04.03. та навчального плану 2010 року, розробленого на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) у новій редакції 2015 р. для забезпечення реалізації у діяльності вищих навчальних закладів МОЗ України вимог абзацу третього частини другої статті 56 та частини сьомої розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту».

Згідно з навчальним планом вивчення медичної психології здійснюється впродовж 4-го року навчання.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами "Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).Навчальна дисципліна „Медична психологія":

а) ґрунтується на вивченні студентами основ загальної психології, анатомії людини та фізіології людини, патоморфології та патофізіології, деонтології в медицині та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами психіатрії, наркології та інших клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами;

в) забезпечує формування умінь застосовувати знання з медичної психології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

г) закладає основи пізнання лікарем психології хворої людини, формування здорового способу життя та профілактики порушення психічних функцій в процесі життєдіяльності та при різних захворюваннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Програму дисципліни «Медична психологія» складає 1 модуль, який у свою чергу поділяється на 2 змістові модулі.

Модуль 1. Медична психологія

Змістові модулі:


 1. Загальні питання медичної психології.

 2. Прикладні аспекту медичної психології

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) практичні заняття, б) самостійна робота студентів (СРС).

Під час практичних занять рекомендовано звернути увагу, що психологічний стан людини має велике значення у виникненні соматичної хвороби, обумовлює особливості її перебігу, визначає розвиток та успіх лікування. Вірне розпізнавання та розуміння хвороби можливі при умові знання індивідуальних особливостей хворого, індивідуальний підхід до хворого забезпечує глибину та витонченість діагностики, визначення прогнозу хвороби, раціональний вибір найбільш ефективного лікування. Особливо слід виділити особливості психологічного стану хворих з різними хворобами, в тому числі стоматологічного профілю, широко впроваджувати міжпредметні зв'язки з усіма клінічними дисциплінами.

Під час вивчення теми «Психологія медичних працівників» та «Психологія лікувально-діагностичного процесу» потрібно звернути увагу на психологічний аналіз професійної діяльності лікаря-стоматолога, медичного персоналу стоматологічних закладів, їх ставлення до хворого, психологію хворих та їх стосунки між собою, роль психічних факторів у виникненні психосоматичних хвороб, ятрогеній, психологічний клімат медичних установ.

Інтенсифікація сучасного виробництва, урбанізація, різноманітність та ускладнення форм людських взаємовідносин пред'являють підвищені вимоги до психоемоційного стану людей. У зв'язку з цим рекомендовано приділити особливу увагу проблемі формування синдрому емоційного вигоряння у медичних працівників та підтримання психічного здоров'я людини.

Практичні заняття повинні допомогти майбутньому лікарю-стоматгологу пізнати свої особистісні якості та індивідуальні особливості за допомогою тестів, вправ, виробити свою тактику поведінки з хворими, залежно від хвороби, набути навичок корекції переживань хворого у зв'язку з хворобою, корекції психологічного реагування особистості на ті, чи інші стресори, сформувати адекватні взаємовідносини лікаря, медичного персоналу і хворого, моделювати навички професійної поведінки, імідж медичного працівника.

Кафедри мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, етнокультуральних особливостей регіону, але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за напрямом підготовки та навчальним планом.Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: співбесіди з хворими, тести (в тому числі комп'ютерні), розв'язування ситуаційних задач та рольових ігор, експериментально - психологічне обстеження хворих, контроль практичних навичок, інші.


Оцінка успішності студента з дисципліні є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів, які мають визначений за системою ECTS і а традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Опис навчального плану з дисципліни «Медична психологія» для студентів стоматологічного факультету

Структкра навчальної

дисципліни

Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид

контролю

Всього, год./креди

тів ECTS

Аудиторних

СРС

Лекції

Практичні

заняття
30/1

-

20

10

4
Модуль 1:

Змістових модулів 2

30/1

-

20

10
Поточний контроль

Примітка: 1 кредит ECТS -30 год.


2. КІНЦЕВІ ЦІЛІ (МЕТА ВИВЧЕННЯ) НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

Мета вивчення медичної психології - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (природниче - наукова підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни.Кінцеві цілі дисципліни

 • Демонструвати володіння принципами медичної деонтології, запобігати виникненню ятрогеній і корегувати наслідки ятрогенних впливів;

 • Використовувати засоби психогігієни, психопрофілактики та основні методи психотерапії у медичній практиці;

 • Визначати психосоматичні і соматопсихічні взаємовпливи у хворих, в тому числі стоматологічного профілю;

 • Визначати психічний стан та рівень соціально - психологічної адаптації хворих за допомогою методів психологічного дослідження;

 • Демонструвати вміння спілкуватися з колегами, хворими ти їх родичами з урахуванням їх психологічних особливостей, сприяти створенню здорового психологічного клімату у медичному середовищі, в тому числі стоматологічних закладів.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Медична психологія

Змістовий модуль І.

Загальні питання медичної психології

Тема 1. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров 'я.

Предмет і задачі медичної психології. Медична психологія як одночасно і психологічна. і медична наука. Теоретичні і методологічні основи медичної психології. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного. Роль медичного психолога у діагностичному, лікувальному, реабілітаційному процесах.

Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Внесок робіт О.Р Лурія. Л.С. Виготського. М.О.Бернштейна, П.К.Анохіна, К.К.Платонова, Б.В.Зейгарнік, І.Ф.Бурлачука. В.М.Блейхера в розвиток світової та вітчизняної медичної психології. Перспективи розвитку медичної психології.

Методи психологічного дослідження: спостереження, самоспостереження, спрямована психологічна бесіда. Експериментально-психологічні методи, їх роль у психологічній діагностиці хворих. Принципи побудови комплексного психологічного дослідження з урахуванням віку та культуральних особливостей пацієнтів.

Визначення психічного здоров'я та рівнів психологічної адаптації людини. Критерії здоров'я ВООЗ.

Тема 2. Особистість та хвороба.

Психічна структура особистості: темперамент, характер, інтелект, здібності. Класифікація темпераментів. їх роль у формуванні характеру. Вплив особливостей віку та хронічних захворювань на особистість людини.

Визначення акцентуації особистості. Типологія акцентуацій, класифікації акцентуацій особистості по К.Леонгарду, М.С.Личко. Тактика поведінки лікаря з пацієнтами що мають акцентуйовані риси особистості.

Тема 3. Внутрішня картина хвороби.

Внутрішня картина хвороби - суб'єктивне сприймання захворювання пацієнтом. Основні сфери внутрішньої картини хвороби: сенсорна, емоційна, вольова, раціонально - інформативна. Роль особливостей клінічних проявів захворювання, тяжкості перебігу та ґенезу. Обставини життя хворого, при яких перебігає хвороба. Преморбідні особливості особистості (вік, темперамент, акцентуація характеру, ступінь чутливості до стресу). Типи хворих. Класифікація основних типів відношення до хвороби (гармонійний, анозогнозичний, іпохондричний, депресивний, зневажливий, нозофобний, нозофільний, утилітарний та ін.). Особливості поведінки хворих з такими типами реагування на хворобу. Діагностика основних типів відношення до хвороби. Додаткові психодіагностичні методики, трактовка результатів дослідження.

Вплив відношення до хвороби на подальший перебіг захворювання та прогноз. Агравація, симуляція, дисимуляція, госпіталізм. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби, тактика лікаря відносно хворих з патологічними типами реагування на хворобу.

Тема 4. Стан психічних функцій і хвороба

Клініко - психологічні аспекти пізнавальної діяльності. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини: особливості відчуттів та сприймання у соматично хворих, зміни уваги. Вплив особливостей інтелект) хворого на лікувальний процес: інфантилізм, олігофренія, деменція. Вплив порушень мови на лікувальний процес: дизартрія, заїкуватість, мутизм. Клініко-психологічні аспекти емоційно-вольової сфери. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини. Проблема невідреагованих емоцій та ауторелаксація. Вплив хвороби на емоційний стан. Нозогенії. Хворобливі зміни емоцій: тривога, депресія, емоційна лабільність. Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль у лікувальному процесі. Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби (гіпобулія, абулія, астенія).

Свідомість, самосвідомість, їх рівні. Теорія безсвідомого. Психодинамічний підхід у медицині. Критерії не порушеної свідомості. Стани свідомості у хворого: при стомленості, сонливості, афективно-звужений стан. Особливі стани свідомості.

Змістовий модуль 2.

Практичні аспекти медичної психології

Тема 5. Психологія медичних працівників

Основні мотиви вибору професії медичного працівника. Основні вимоги до особистості медичних працівників. Значення професіональної орієнтації у виборі професії медика.

Важливі професійні якості лікаря. Визначення понять «лікарський обов'язок» і «лікарська таємниця». Лікарські помилки: причини і види. Психологічні типи лікарів. Професіограма лікаря загальної практики (знання і уміння, професійні практичні навички) та вимоги до особистості.

Поняття про професійну деформацію Особливості професій, при яких розвивається професійна деформація. Ознаки професійної деформації. „Синдром емоційного вигоряння", шляхи його попередження. Створення умов для самоактуалізації особистості.Тема 6. Спілкування в медичному середовищі.

Види спілкування в медичному середовищі: міжособисте, індивідуально-групове, колективно-індивідуальне, групове. Особливості спілкування між лікарями, лікар-медсестра. Психологічні основи спілкування у лікувальному процесі. Комунікативна компетентність, її роль в ефективній і безконфліктній взаємодії. Функції спілкування: інформаційно-комунікативна, комунікативна, афективно-комунікативна. Основи спілкування з колегами, умови створення здорового психологічного клімату у медичному середовищі. Дотримання правил деонтології і субординації. Дотримання морально-етичних вимог. Здатність до емпатії та стиль спілкування. Емоційне задоволення від контактів між членами колективу.Тема 7. Психологія лікувально-діагностичного процесу.

Роль психологічних особливостей лікаря і медичної сестри, „ідеальний лікар" та „ідеальна медична сестра".

Психологічні особливості етапів діагностичного процесу. Медична деонтологія. Інформування хворого про діагноз. Взаємодія та спілкування лікаря з хворими та їх родичами. Патерналізм, його роль в діагностичному процесі. Значення психологічної установки хворого.

Конфлікти в медичному середовищ, їх різновиди. Схема розвитку конфлікту. Конфлікти в діяльності лікаря. Особливості конфліктів між особами, що діють в лікувально-діагностичному процесі. Способи вирішення та попередження конфліктів.Тема 8. Психосоматичні розлади

Психосоматичний підхід в медичній психології та медицині. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності. Біопсихосоціальна концепція хвороби.

Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів. Психосоматичні взаємозв’язки. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна. фізіологічна, кортико - вісцеральна. Механізми психологічного захисту особистості. Поняття адаптації та дезадаптації. Порушення адаптації, дістрес. Класифікація психосоматичних розладів. Непатологічні психосоматичні реакції: моторні, вісцеральні, сенсорні та ін. "Великі" психосоматичні захворювання. Принципи профілактики психосоматичних розладів.

Тема 9. Психологічні особливості хворих з внутрішніми хворобами.

Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи, бронхів та легень, травного факту, нирок, при інфекційних захворюваннях, туберкульозі, СНІДу, ендокринних, нервових та психічних захворюваннях.


Тема 10. Медична психологія в акушерстві, гінекології, педіатрії та геронтології.

Психологічні зміни у хворих жінок в гінекологічному стаціонарі. Психологічні особливості жінок у період вагітності га родів. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку.


Тема 11. Психологічні особливості хворих з хірургічною, стоматологічною, онкологічною патологією та фізічними дефектами.

Психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до - і післяопераційному періоді. Психологічні особливості хворих в стоматології, офтальмології, отолярінгології, ортопедії і травматології, в онкології. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів, в тому числі щелепно-ротової ділянки та обличчя.Тема 12. Психологічні аспекти залежної поведінки.

Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин, надцінні захоплення (гемблінг, Інтернет - залежність), залежності харчової поведінки. Психологічні особливості залежної особи в лікувальному процесі. Сімейні та соціальні відношення залежної особи, спів залежність.Тема 13. Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії.

Суїцидальна поведінка, профілактика і раннє розпізнавання суїцидальних тенденцій. Суїцид, мотиви і цілі. Різновиди суїцидальної поведінки: протестна, «заклик», «само покарання», «відмови». Своєчасне виявлення суїцидальних думок та намірів. Роль соціальних служб, служба довіри.

Особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих: СНІД, в онкології, при вроджених та набутих фізичних дефектах. Психологічні особливості суїцидальної поведінки при залежностях.

Психологічні аспекти умирання та смерті. Евтаназія: за і проти.


Тема 14. Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії.

Визначення понять «психогігієна», «психопрофілактика», первинна та вторинна психопрофілактика. Основні розділи психогігієни: вікова психогігієна, психогігієна праці і побуту, сім'ї і сексуального життя. Шляхи збереження і зміцнення психічного здоров'я. Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім'ї і сексуальних відносин. Роль лікаря загальної практики в профілактиці нозопсихологічних проявів. Реабілітація соціальна та професійна, її основні розділи. Адаптація та компенсація.

Психотерапія як галузь медичної психології та медицини. Основні сучасні методи психотерапії. Принципи психотерапії. Непряма психотерапія, плацебо.

Методи та техніки проведення раціонального переконання, сугестії у стані бадьорості (навіювання), ауторелаксації. Показання та протипоказання для проведення гіпносугестії, індивідуальної та групової раціональної психотерапії, методів психоаналітичної та психодинамічної психотерапії, ауто психотерапії (аутотренінг та медитативні техніки), гештальт - терапії, нейрон - лінгвістичного програмування, арт-терапії. Психотерапія в роботі лікаря загальної практики. Психотерапевтична корекція відношення до хвороби. Психологічна допомога у кризових періодах та психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ - МОДУЛЮ

Медична психологія

п.п.

Тема

Кількість годин


Лекції

Практичні заняття

СРС

Індивідуа-льна робота

Змістовий модуль 1. Загальні питання медичної психології

Під

готовка огляду наукової літерату-ри, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров'я


-

1

1


Особистість та хвороба.


-

1

1


Внутрішня картина хвороби

-


1

1


Стан психічних функцій і хвороба

-

1

1
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психологіїПсихологія медичних працівників
-

2

-


Спілкування в медичному середовищі.

-

1

1


Психологія лікувально- діагностичного процесу

-

1

1


Психосоматичні розлади

-

2

-


Психологічні особливості хворих з внутрішніми хворобами.

-

2

-
Медична психологія в акушерстві, гінекології, педіатрії та геронтології.

-

1

1


Психологічні особливості хворих з хірургічною, стоматологічною, онкологічною патологією та фізічними дефектами.

-

1

1


Психологічні acпекти залежної поведінки.

_

2

1


Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії.

_

2

1


Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії.

-

2

-Усього годин: 30/ Кредитів1

0

20

104. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п.п

ТЕМА

Кількість

годин

1.

Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров'я

1

2.

Особистість та хвороба.

1

3.

Внутрішня картина хвороби

1

4.

Стан психічних функцій і хвороба

1

5.

Психологія медичних працівників2

6.

Спілкування в медичному середовищі.

1

7.

Психологія лікувально - діагностичного процесу

1

8.

Психосоматичні розлади

2

9.

Психологічні особливості хворих з внутрішніми хворобами.

2

10.

Медична психологія в акушерстві, гінекології, педіатрії та геронтології.

1

11.

Психологічні особливості хворих з хірургічною, стоматологічною, онкологічною патологією та фізичними дефектами.

1

12.

Психологічні acпекти залежної поведінки.

2

13.

Психологічні аспекти суїцидальної поведінки, танатології та евтаназії.

2

14.

Психогігієна, психопрофілактика. Основи психотерапії.

2
РАЗОМ

20


5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛИНИ.

п.п.

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю
Змістовний модуль 1. Загальні питання1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

4

Поточний контроль на практичних заняттях
Змістовний модуль2. Практичні аспекти медичної психології1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

4

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Індивідуальна СРС: розробити схему відповідності типів відношення до хвороби до акцентуацій особистості

2

Поточний контроль на практичних заняттях
РАЗОМ СРС

10
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


за порядком

Модуль 1(поточна навчальна діяльність)

Кількість балів

1.

Змістовний модуль 1

56
Тема 1

14
Тема 2

14
Тема 3

14
Тема 4

14

2.

Змістовний модуль 2

140
Тема 5

14
Тема 6

14
Тема 7

14
Тема 8

14
Тема 9

14
Тема 10

14
Тема 11

14
Тема 12

14
Тема 13

14
Тема 14

14

Разом змістовні модулі

196

Кількість балів за індивідуальну СРС

4Примітка: При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: "5" - 14 балів, "4" - 11 балів, "3" - 8 бали, "2" - 0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 196 балів.
Кількість балів за кожну тему, що відповіла мінімальній позитивній оцінці „3" - 8 бали. Множимо кількість тем у модулі на мінімальний бал за кожну тему: 14x8= 112 балів.

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЯКІ МАЄ ЗАСВОЇТИ СТУДЕНТ ПРОТЯГОМ ЦИКЛУ

Змістовий модуль 1: Загальні питання медичної психології

 1. Визначення, предмет і задачі медичної психології.

 2. Методи психологічного дослідження

З Принципи побудови цілеспрямованої психологічної бесіди.

 1. Визначення психічного здоров'я та рівнів психологічної адаптації людини.

 2. Критерії здоров'я ВООЗ.

 3. Вплив особливостей віку та хронічних захворювань на особистість людини.

 4. Визначення та типологія акцентуації особистості, тактика поведінки лікаря з пацієнтами. що мають акцентуйовані риси особистості.

 5. Визначення та класифікація основних типів відношення до хвороби, особливості поведінки хворих з такими типами реагування на хворобу.

 6. Діагностика основних типів відношення до хвороби.

 7. Принципи психотерапевтичної корекції відношення до хвороби.

 8. Вплив хвороби на пізнавальні процеси людини.

 9. Вплив особливостей інтелекту хворого на лікувальний процес.

 10. Вплив хвороби на емоційно-вольову сферу людини.

 11. Вплив хвороби на емоційний стан, нозогенії.

 12. Роль вольових якостей особистості у лікувальному процесі.

 13. Зміни волі, потягів та поведінки під час хвороби.

 14. Свідомість, самосвідомість. їх рівні.

18. Психодинамічиий підхід у медицині.

19. Критерії не порушеної свідомості. Стани свідомості у хворого.Змістовий модуль 2. Практичні аспекти медичної психології

 1. Вимоги до особистості медичних працівників.

 2. Поняття «лікарський обов'язок» і « лікарська таємниця».

 3. Лікарські помилки: причини і види.

 4. Психологічні типи лікарів.

 5. Професійна деформація, «синдром емоційного вигоряння» та шляхи його попередження.

 6. Правила деонтології і субординації у медичному середовищі.

 7. Види та особливості спілкування в медичному середовищі.

 8. Психологічні особливості етапів діагностичного процесу.

 9. Принципи спілкування лікаря з хворими та їх родичами.

 1. Конфлікти в медичному середовищі, їх різновиди, способи вирішення та попередження.

 1. Психосоматичний підхід як принцип лікувальної діяльності.

 2. Емоційний стрес як фактор етіопатогенезу психосоматичних розладів.

 3. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів.

 4. Теорії психосоматичних взаємовідношень.

 5. Механізми психологічною захисту особистості.

 6. Поняття адаптації та дезадаптації, дістрес.

 7. Класифікація психосоматичних розладів.

 1. Непатологічні психосоматичні реакції

 2. Принципи профілактики психосоматичних розладів

 3. Психологічні зміни при захворюваннях серцево-судинної системи.

 4. Психологічні зміни при захворюваннях бронхів та легень.

 5. Зміни при захворюваннях травного тракту

 1. Психологічні особливості хворих при інфекційних захворюваннях, туберкульозі, СНІДу.

 2. Психологічні особливості хворих при ендокринних, нервових та психічних захворюваннях.

 3. Психологічні зміни у хворих жінок в гінекологічному стаціонарі.

 4. Психологічні особливості жінок у період вагітності та родів.

 1. Особливості психології хворих дітей та людей похилого віку.

 1. Психологічні особливості хворих в хірургічному стаціонарі в до- і післяопераційному періоді, в ортопедії і травматології.

 2. Психологічні особливості хворих в стоматології. офтальмології, отолярингології.

 1. Психологічні особливості хворих з онкологічною патологією.

 2. Вплив на психіку людини вроджених та набутих фізичних дефектів.

 1. Психологічні аспекти залежності від психоактивних речовин, надцінні захоплення (гемблінг, інтернет - залежність), залежності харчової поведінки.

 2. Різновиди суїцидальної поведінки, особливості суїцидальної поведінки у соматично хворих, та при залежностях.

 1. Психологічні аспекти умирання та смерті

 2. Поняття «психогігієна» та «психопрофілактика».

 3. Психогігієна праці медичного працівника.

 4. Принципи психопрофілактики праці, побуту, сім'ї і сексуальних відносин.

 5. Роль лікаря загальної практики в профілактиці нозопсихологічних проявів.

 6. Реабілітація соціальна та професійна, її основні розділи

 7. Основні сучасні методи психотерапії, принципи психотерапії.

41. Показання та протипоказання для проведення окремих методів психотерапії.

 1. Психологічна допомога у кризових періодах.

 2. Психологічні особливості надання медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях.

7. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ

 1. Самостійно нести спрямовану психологічну бесіду з хворими, складати психологічний анамнез хвороби та життя, оцінювати психологічний стан хворого.

 2. Проаналізувати дані, отримані при експериментально-психологічному обстеженні, дати висновок на основі аналізу результатів дослідження.

 3. Вміти виявляти акцентуації характеру.

4. Визначити тип внутрішньої картини хвороби і типи реагування пацієнта на захворювання.

5. Формувати адекватне відношення до захворювання у пацієнта і підтримувати на всьому протязі діагностично-лікувального процесу.

6. Диференціювати психологічні особливості хворих при різних соматичних захворюваннях, визначати необхідність психологічної корекції з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта.


 1. Дати психогігієнічні поради пацієнту соматичного профілю.

 1. Виробити тактику спілкування з хворими та їх родичами з урахуванням принципів лікарської етики і деонтології.

 1. Оцінити і провести корекцію взаємовідносин хворого з медичним

персоналом.

 1. Зробити аналіз професійно важливих якостей лікаря.

 2. Вміти виявляти суїцидальні тенденції.

8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального пpoцесу. затвердженої МОЗ України (2005).Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей теми, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем. які студені опрацьовує самостійно і вони не входять до структури практичного заняття. Рекомендується застосовувати види об'єктивного (стандартизованого) контролю теоретичної та практичної підготовки студентів..

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність - 196 балів.
Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Традиційна оцінка

Конвертація балів

Модуль 1

«5»

14

«4»

11

«3»

8

«2»

0Максимальна кількість яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "5'" на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу і дорівнює 200 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці "3", на кількість тем модуля і дорівнює 112 балам.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи:

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу студента (СРС) вираховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (196 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні тем модуля. Бали за індивідуальну СРС нараховуються при успішному її захисті.


Оцінювання дисципліни:

Оцінка з медичної психології виставляється лише студентам, яким зарахований усі модулі з дисципліни.

Об'єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Конвертація кількості балів в оцінки за шкалами ЕСТS і 4–бальною системою:

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:


Оцінка ЕСТS

Статистичний показник
А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студенти

С

Наступні 30% студенти

Д

Наступні 25% студенти

Е

Решта 10% студентів

Відсоток студентів визначається внаслідок вибірки студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, відповідає традиційній 4–бальній шкалі:

Оцінка ЕСТS
Оцінка за 4–бальною шкалою
А

“відмінно”
В, С

“добре”
D, E

“задовільно”
FX, F

“незадовільно”

Оцінка FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано курс після завершення його вивчення.Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму з модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.

9. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 1. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение / Ф. Александер. - М.: Эксмо-Пресс, 2002. - 352 с.

 2. Амон Г. Психосоматическая терапия. - СПб.: Изд-во "Речь", 2000. -238 с.

 3. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: Кратк. учебн. / Пер с нем. Г.А. Обухова, А.В. Бруенка; Предисл. В.Г. Остроглазова. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. - 376 с.

 4. Косырев В. Н. Клиническая психология: Учеб.-метод, комплекс для преподавателей и студентов факультетов психологии /; М-во образования Рос. Федерации; Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2003. 451с.

 5. Введение в клиническую психологию: Т. II.: Учебник для студентов медицинских вузов. - М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 381с

 6. Вітенко І.С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих / І.С. Вітенко, О.О. Чабан, О.О. Бусло - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 187с.

 7. Волков А.Е. Психосоматические соотношения при физиологической беременности и при беременности, осложненной поздним гестозом: Автореф. дис. .канд. мед. наук. - Ростов н/Д, 1995.

 8. Губачев Ю.М., Стабровский Е.М. Клинико-физиологические основы психосоматических соотношений. - Л.: Медицина, 1981. - 216 с.

 9. Данилов Л.Ю. Клиничекие типы функциональних психосоматических расстройств в детско-подростковом возрасте // Журнал невропатологи и психиатрии им. Корсакова, том 90, №8, 1990

 10. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг. ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. - Дніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002. 176 с.

 11. Исаев Д.Н. Психосоматическая медицина детского возраста. СП6: Специальная литература, 1996. - 454 с.

 12. Клиническая психология: Учебник для студентов мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. - 2-е изд. - М.: "МЕДпресс-информ", 2005.

 13. Клиническая психология: Учебник для студентов мед. вузов / Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. - 2-е изд. - М.: "МЕДпресс-информ", 2005. - 416 с.

 14. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. - Санкт - Петербург, 2002.

 15. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. - Санкт - Петербург, 2002.

 16. Коваленко Н.П. Психопрофилактика и психокоррекция женщин в период беременности и родов. - СПб., 2001. - 318 с.

 17. Любан-Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан-Плоцца, В.Запорожан, Н.Пряев. - К.: АДЕФ - Украина, 2001. - 292с.

 18. Марторано Дж., Морган А., Фрайер У. Предменструальный синдром. - СПб.: Комплект, 1999. - 217 с

 19. Медична психологія. Навчальний посібник, рекоменд. МОНУ для студентів ВНЗ / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В. - Вінниця, 2010. - 136с.

 20. Медична психологія: Підручник / І.С.Вітенко. - К.: Здоров'я, 2007.

 21. Менделеевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство.- 4-е изд.- М.: "МЕДпресс-информ", 2002.-592с.

 22. Михайлова Н.Ф., Спринц А.М., Шатова Е.П.. Медицинская психология с элементами общей психологии. - Санкт-Петербург: СпецЛит, 2005.

 23. Романова E. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-е изд. СПб.: Питер, 2003. -464 с: ил.

 24. Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психологию: Т.2.: Учебник для студентов медицинских вузов.-М.:Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 381с.

 25. Спіріна І.Д., Вітенко І.С., Напреєнко О.К. та ін. Медична психологія: державний національний підручник – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012. – 444 с.

 26. Социальная психология: В. Г. Крысько - Санкт-Петербург, Питер, 2006 г.- 432 с.

 27. Социальные, психологические и этические проблемы в современной онкологии. Серия "Онкология". Книга 7. Учебное пособие / под ред. А.И.Новикова, Жильбера Массарда и др. - Омск: Издательство Центра МО и ИТ ОмГМА, 2008. - 186 с.

 28. Тюльпин Ю.Г. Медицинская психология: Учебник для вузов. Медицина, 2004. - 320с.

 29. Шкуренко Д.А. Общая и медицинская психология: Учебное пособие. Ростов-на-Дону: "Феникс", 2002. - 352с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал