Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 454.16 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації03.03.2017
Розмір454.16 Kb.
1   2   3   4   5


Соціальна робота
Веретенко Т. Г. Сучасні підходи до якісної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери / Т. Г. Веретенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8. – С. 265-273.Патик Ю. В. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями / Ю. В. Патик // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 309-316.Терещенко Т. С. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної роботи на сучасному етапі / Т. С. Терещенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 256-260.Ящук С. П. Складові професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників / С. П. Ящук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія Педагогіка, психологія, філософія. – 2016. – Вип. 239. – С. 329-335.

Управління у сфері освіти
Будянська В. А. Удосконалення навичок ділового спілкування за допомогою паралінгвістичних засобів у процесі підготовки менеджерів освіти / В. А. Будянська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 312-318.Будянська В. А. Формування культури інтернет-спілкування у майбутніх менеджерів освіти / В. А. Будянська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 47-53.Жигірь В. І. Експериментальне дослідження формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти / В. І. Жигірь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 452-462.Сакалюк О. О. Модель формування готовності менеджерів освіти до професійної діяльності в сучасних умовах / О. О. Сакалюк // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 107-111.Чечура Ю. А. Висвітлення фінансово-економічної діяльності керівників у змісті професійної освіти магістрів з управління навчальним закладом / Ю. А. Чечура // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 443-449.

Філологічна освіта
Ішутіна О. Електронне тестування як засіб моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів-філологів / О. Ішутіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 89-93.Коваль Т. Використання системи Moodle для створення мультимедійних електронних освітніх ресурсів з мовних дисциплін: зарубіжний і вітчизняний досвід / Т. Коваль, А. Аврамчук // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 93-99.Лєсная Г. Де, кого і для чого: до питання про уніфікацію процесу навчання української мови як іноземної / Г. Лєсная // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 18-24.Середа І. Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів / І. Середа // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 295-298.Станкевич Н. Взаємопов'язане навчання видів мовленнєвої діяльності в курсі української мови як іноземної: теоретичний і практичний аспекти / Н. Станкевич // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 232-242.Швець Г. Навчання української мови як третьої іноземної в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Г. Швець // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2016. – Вип. 12. – С. 103-109.
Іноземні мовиGrytsyk N. Implementing European Standards in the ESP Curriculum for Students of Non-Linguistic Specialities in Ukrainian Universities = Впровадження європейських стандартів у навчальний курс "Англійська мова для спеціальних цілей" (ESP) для студентів немовних спеціальностей в українських ВНЗ / N. Grytsyk // Advanced Education. – 2016. – Issue 5. – P. 4-8.Hryshyna O. The Interactive Testing in the English for Specific Purposes Teaching in Non-Linguistic Universities = Технологія інтерактивного тестування у навчанні англійської мови для спеціальних цілей (ESP) в немовних університетах / O. Hryshyna // Advanced Education. – 2016. – Issue 5. – P. 90-95.Амеліна С. М. Особливості формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів в аспекті підготовки до здійснення процесів локалізації програмних продуктів / С. М. Амеліна, Р. О. Тарасенко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 49-60.Артеменко Ю. О. Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів / Ю. О. Артеменко, Ю. М. Шульженко // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 3 : "Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи". – С. 54-56.Ахмедова М. М. Методика обучения произношению иностранного языка / М. М. Ахмедова, М. И. Рахимова, Ф. Э. Отамуродова // Наука и мир. – 2016. – № 6 (34), Т. 3. – С. 52-53. Бочарникова Т. Ф. Використання автентичних аудіоматеріалів для формування комунікативної компетентності та професійної спрямованості майбутніх перекладачів / Т. Ф. Бочарникова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 35-39.Велиева Н. О некоторых моментах использования метода кейсов в обучении иностранному языку / Н. Велиева // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 12 (54). – С. 104-108. Грітченко І. А. Актуальність вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі / І. А. Грітченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 10-16.Зеленин Г.И. Психологические особенности изучения иностранного языка инженерами-педагогами / Г. И. Зеленин, Е. А. Маковская // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Зеленська О. М. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів технічної літератури / О. М. Зеленська // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Инновационные технологии в преподавании иностранных языков: пути реализации / З. А. Атаходжаева, А. Р. Есенкулова, С. Ж. Ниязбекова, Н. А. Атаходжаева // Наука и мир. – 2016. – № 6 (34), Т. 3. – С. 49-51. Косс Е. В. Формирование готовности к сдаче международного экзамена по английскому языку как один из инструментов эффективной подготовки конкурентоспособного специалиста в вузе / Е. В. Косс, А. В. Кириллова // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 15 (57). – С. 99-102. Кузьмина Л. Г. Гуманитаризация иноязычной подготовки студента в условиях непрерывного профессионального образования / Л. Г. Кузьмина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 3. – С. 32-36.Літвінчук А. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови із застосуванням проектної 

технології / А. Літвінчук // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 180-184.

Петрова М. В. "Ассоциативные закладки" как инструмент систематизации и усвоения информации при изучении иностранного языка / М. В. Петрова // Образование и наука. – 2016. – № 6. – С. 125-140.Сідун М. Сучасні підходи до формування готовності студентів до самостійного вивчення іноземної мови / М. Сідун // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 298-302.Хоменко О. В. Зміст професійно орієнтованої іншомовної підготовки у вищій школі / О. В. Хоменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 180-190.Чорна С. С. Особливості іншомовної підготовки студентів ВНЗ нефілологічних спеціальностей / С. С. Чорна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 450-455.Шапотюк Т. Ігрова діяльність у методиці викладання англійської мови / Т. Шапотюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 217-220.Щеглова А. О. Місце проектного методу для формування і розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах змішаного навчання / А. О. Щеглова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 142-149.Яременко Н. В. Деякі шляхи інтенсифікації викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей / Н. В. Яременко // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № 1. – С. 17-21.Яременко Н. В. Роль іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей у сучасному освітньо-професійному середовищі / Н. В. Яременко // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. – № 1. – С. 41-45.

Фізичне виховання. Спорт
Болтєнкова О. М. Класифікація навчальних занять з фізичного виховання у вищому навчальному закладі гуманітарного напряму / О. М. Болтєнкова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 289-295.Верховська М. В. Використання фізкультурно-оздоровчих технологій у практичних заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / М. В. Верховська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 303-307.Волік А. О. Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця з фізичної реабілітації як вектор розвитку його професіоналізму / А. О. Волік // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 233-239.Головченко О. І. Оптимізація самостійної роботи студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» / О. І. Головченко // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 19-24.Дерека Т. Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи / Т. Дерека // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 75-80.Дехтярьова О. О. Здоров’язбереження студентів як багатофакторна педагогічна проблема / О. О. Дехтярьова, О. О. Пальчик, Ю. О. Дехтярьова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 70-76.Завадська М. М. Оптимізація фізичного виховання студентів ВНЗ засобами спортивної ходьби / М. М. Завадська // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 58-61.Зубченко Л. В. Науково-дослідна робота студентів як фактор професійного становлення майбутнього спеціаліста галузі фізичного виховання, спорту та здоров’я людини / Л. В. Зубченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 85-91.Клименко О. В. Удосконалення навчального процесу з підготовки бакалаврів фізичного виховання за даними моніторингу фізичного розвитку студентів / О. В. Клименко, А. І. Босенко, Л. О. Євтухова // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 73-78.Кожуріна І. Є. Програма оздоровчого фізичного виховання для студентів вищих навчальних закладів / І. Є. Кожуріна // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 85-92.Куделко В. Е. Сучасні підходи до організації професійно-прикладної фізичної підготовки дівчат у системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі / В. Е. Куделко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – C. 328-334.Пятницька Д. В. Аналіз форм організації навчального процесу майбутніх фітнес-тренерів / Д. В. Пятницька // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 322-328.Самокиш І. І. Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих закладах освіти на основі моніторингу функціональних можливостей студентів / І. І. Самокиш, А. І. Босенко, Г. О. Дишель // Наука і освіта. – 2016. – № 8. – С. 151-157.Сватьєв А. В. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту / А. В. Сватьєв // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 48. – C. 194-203.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал