Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділСкачати 454.16 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації03.03.2017
Розмір454.16 Kb.
1   2   3   4   5


ІТ-освіта
Зубик Л. Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін / Л. Зубик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 1 (52). – С. 83-89.Козіброда С. В. Створення онтології предметної галузі майбутнім інженером-педагогом комп’ютерного профілю / С. В. Козіброда // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 74-87.Проблема онтологічної підготовки майбутніх спеціалістів з інформаційних технологій / В. С. Балута, В. В. Осадчий, С. В. Шаров, А. Я. Чураков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Пушкар О. І. Дослідно-експериментальна перевірка методики формування готовності майбутніх фахівців із технологій електронних мультимедійних видань до інноваційної професійної діяльності / О. І. Пушкар, О. В. Фомічова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Сугоняк І. І. Професійна сертифікація як засіб підвищення рівня практичної підготовки студентів ІТ-спеціальностей / І. І. Сугоняк, А. М. Ковальчук, А. О. Данильченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 109-122.

Медіаосвіта
Владимирова Т. Н. Использование активных методов профессионального обучения студентов-журналистов в высшей школе / Т. Н. Владимирова // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 171-176. Тітаренко І. І. Компоненти формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю / І. І. Тітаренко // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 29-34.
Медична освіта
Буданoва Л. Г. Моніторинг якості навчальних досягнень майбутніх фармацевтів як наукова проблема / Л. Г. Буданoва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 225-232.Буданoва Л. Г. Порівняльна характеристика тенденцій розвитку моніторингу якості навчальних досягнень студентів за спеціальністю "Фармація” в університетах країн східної Європи та фармацевтичному університеті (фармацевтичних факультетах медичних ВНЗ) / Л. Г. Буданoва // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – С. 296-302.Вартість освіти зросла: підвищення цін на навчання у вищих медичних навчальних закладах пов’язують з інфляцією // Ваше здоров'я. – 2016. – № 31-32. – 5 серпня. – С. 3.Держзамовлення на медичних фахівців: прийнято рішення затвердити у 2016 році обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів галузі знань «Охорона здоров’я» на рівні показників 2015 року // Ваше здоров'я. – 2016. – № 31-32. – 5 серпня. – С. 3.Добровольська А. М. Модель методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки / А. М. Добровольська // Наука і освіта. – 2016. – № 6. – С. 86-95.Значение и особенности организации самостоятельной работы студентов-медиков при изучении биохимии / Е. В. Позднякова, Г. А. Омарова, Н. А. Чайковская [и др.] // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 18 (60). – С. 82-84.Іванькова Н. А. Хмаро-орієнтоване середовище як віртуальний простір навчання студентів вищого медичного навчального закладу / Н. А. Іванькова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 263-268.Калаева Е. А. О проблемах преподавания курса "Математические методы в биологии" при подготовке студентов, обучающихся по направлению "Биология" / Е. А. Калаева, В. Г. Артюхов, В. Н. Калаев // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 3. – С. 24-27.Корда М. Уроки на завтра: як удосконалити медичну освіту? / М. Корда // Ваше здоров'я. – 2016. – № 33-34. – 19 серпня. – С. 8-9.Кульбашна Я. Підготовка компетентного лікаря: акредитація закладів вищої стоматологічної освіти в Україні і США / Я. Кульбашна // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 100-105.Лахно О. В. Методика викладання дисципліни "Внутрішня медицина" за допомогою застосування кейс-технологій / О. В. Лахно // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 2. – С. 22-25.Лисенко О. Інтерактивні методи навчання у післядипломній підготовці лікарів / О. Лисенко // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2016. – Вип. 2. – С. 50-53.Лутаєва Т. В. Інтеграція науки й освіти як умова розвитку вищої медичної та фармацевтичної школи у ХІХ – на початку ХХ ст. / Т. В. Лутаєва // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 4. – С. 26-34.Манюк Л. В. Використання електронних соціальних мереж у процесі підготовки майбутніх лікарів до професійної діяльності та фахової комунікації / Л. В. Манюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2016. – Вип. 3 (53). – С. 88-97.Місяк С. А. Особливості підготовки кадрів із реабілітації онкологічних хворих / С. А. Місяк // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 2. – С. 18-21.Овчаренко О. До питання координації викладання біології на підготовчому відділенні та медичної біології на І курсі ВНМЗ / О. Овчаренко, Т. Криворучко // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 16. – С. 204-209.Плотникова И. Е. Реализация дистанционных образовательных технологий в высшей медицинской школе на базе системы E-learning Moodle / И. Е. Плотникова, С. Ю. Берлева, Н. Н. Чайкина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. – 2016. – № 3. – С. 58-61.Семінар-екскурсія як нова форма фахової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів / В. Г. Марченко, В. О. Малахов, О. М. Касьянова, Г. М. Кошелєва // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2016. – № 2. – С. 14-17.Слухенська Р. В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх лікарів / Р. В. Слухенська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 46. – С. 157-163.Трегуб С. Професійна культура майбутніх медичних працівників / С. Трегуб // Витоки педагогічної майстерності. Серія Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 15. – С. 300-304.Устименко Ю. С. Мотиваційно-цільовий складник технології підготовки майбутніх стоматологів до професійної взаємодії засобами інтерактивних методів навчання / Ю. С. Устименко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2016. – Вип. 47. – C. 368-375.Хоменко К. П. Порівняльний аналіз підготовки лікарів у Польщі та Україні / К. П. Хоменко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 8. – С. 226-233.

Природничо-математична освіта
Грицюк О. С. Педагогічні умови організації самостійної роботи майбутніх інженерів при вивченні математичних дисциплін на засадах професійної спрямованості / О. С. Грицюк // Інженерні та освітні технології. – 2015. – № 4. – С. 18-25.Гулєша О. М. Побудова інтелектуальної системи оцінювання знань з урахуванням моделі студента з вищої математики [для студентів інженерних спеціальностей] / О. М. Гулєша // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 23-31.Данилова У. Б. Применение мультимедийных иллюстративных анимационных материалов в семинарах по начертательной геометрии / У. Б. Данилова, О. И. Елисеева // Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 16 (58). – С. 105-107. Лешер О. В. Педагогические условия развития математической направленности студентов технического вуза / О. В. Лешер, И. А. Вахрушева // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 145-149. Раджабов М. А. Использование активных и интерактивных методов обучения в математической подготовке будущих бакалавров-экономистов / М. А. Раджабов // Мир образования - образование в мире. – 2016. – № 1. – С. 268-272. Солошич І. О. Підходи щодо формування здібностей до дослідницької діяльності у майбутніх фахівців-екологів / І. О. Солошич // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2015. – № 47.Сусь Б. А. Теоретико-методичні засади розгляду проблемних питань сучасної фізики у вищій школі / Б. А. Сусь, Б. Б. Сусь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – С. 165-172.Хурсенко С. М. Формування екологічного стилю мислення студентів у процесі навчання фізики / С. М. Хурсенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 7. – C. 190-197.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал